พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 23

เล่ม 2 ส่วน 23

 • สุราปานวรรค ว่าด้วยการดื่มสุราและเมรัย
 • สุราปานสิกขาบท ว่าด้วยการดื่มสุราและเมรัย
 • เรื่องพระสาคตะ
 • อังคุลิปโตทกสิกขาบท ว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกัน 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • หัสสธัมมสิกขาบท ว่าด้วยการเล่นน้ำ 
 • เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
 • ทรงตำหนิแล้วบัญญัติสิกขาบท
 • อนาทริยสิกขาบท ว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือน 
 • เรื่องพระฉันนะ
 • ภิงสาปนสิกขาบท ว่าด้วยการทำให้ตกใจ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน