พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 13

เล่ม 9 ส่วน 13

  • ว่าด้วยอภิสัญญานิโรธ     
  • ว่าด้วยสัญญามีเหตุมีปัจจัยเกิดดับ     
  • ว่าด้วยสัญญากับอัตตา     
  • เรื่องจิตตหัตถิสารีบุตรและโปฏฐปาทปริพาชก     
  • เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท     
  • เปรียบด้วยคนสร้างบันได

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน