พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 4

เล่ม 1 ส่วน 4

 • คาถารวมวินีตวัตถุ
 • เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว
 • วินีตวัตถุ
 • เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง
 • เรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร ๑ เรื่อง
 • เรื่องปลอมเป็นคฤหัสถ์ ๑ เรื่อง
 • เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง
 • เรื่องปลอมเป็นเดียรถีย์ ๗ เรื่อง
 • เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุณีอุบลวรรณา ๑ เรื่อง
 • เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง
 • เรื่องมารดา ๑ เรื่อง
 • เรื่องธิดา ๑ เรื่อง
 • เรื่องน้องสาว ๑ เรื่อง
 • เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุหลังอ่อน ๑ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุองคชาติยาว ๑ เรื่อง
 • เรื่องบาดแผล ๒ เรื่อง
 • เรื่องรูปปั้น ๑ เรื่อง
 • เรื่องตุ๊กตาไม้ ๑ เรื่อง
 • เรื่องพระสุนทร ๑ เรื่อง
 • เรื่องหญิง ๔ เรื่อง
 • เรื่องป่าช้า ๕ เรื่อง
 • เรื่องกระดูก ๑ เรื่อง
 • เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง
 • เรื่องนางเปรต ๑ เรื่อง
 • เรื่องนัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุผู้มีกายประสาทพิการ ๑ เรื่อง
 • เรื่องจับต้อง ๑ เรื่อง
 • เรื่องพระอรหันต์ชาวเมืองภัททิยะหลับ ๑ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุชาวกรุงสาวัตถี ๔ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุชาวมัลละกรุงเวสาลี ๓ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุเปิดประตูจำวัด ๑ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝัน ๑ เรื่อง
 • เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปัพพา ๙ เรื่อง
 • เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง
 • เรื่องภิกษุณี ๑ เรื่อง
 • เรื่องสิกขมานา ๑ เรื่อง
 • เรื่องสามเณรี ๑ เรื่อง
 • เรื่องหญิงแพศยา ๑ เรื่อง
 • เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง
 • เรื่องหญิงคฤหัสถ์ ๑ เรื่อง
 • เรื่องให้ภิกษุผลัดกัน ๑ เรื่อง
 • เรื่องพระขรัวตา ๑ เรื่อง
 • เรื่องลูกเนื้อ ๑ เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน