พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 20

เล่ม 1 ส่วน 20

 • เรื่องผ้ากัมพลสีแดง 1 เรื่อง 
 • เรื่องผ้ากัมพลขนแข็ง 1 เรื่อง
 • เรื่องผ้ากัมพลขนยุ่งเหยิง 1 เรื่อง  
 • เรื่องผ้ากัมพลขนหยาบ 1 เรื่อง 
 • เรื่องผ้าห่มขนยาว 1 เรื่อง 
 • เรื่องหนทางราบเรียบ 1 เรื่อง 
 • เรื่องมีศรัทธา 1 เรื่อง    
 • เรื่องให้ทาน 1 เรื่อง 
 • เรื่องทำงาน 3 เรื่อง     
 • อัตตกามปาริจริยสิกขาบท ว่าด้วยการให้บำเรอความใคร่ของตน
 • เรื่องพระอุทายี  
 • เรื่องหญิงหมันต้องการมีบุตร 1 เรื่อง  
 • เรื่องหญิงผู้มีบุตรถี่ไม่ต้องการมีบุตร 1 เรื่อง 
 • เรื่องหญิงต้องการเป็นที่รักของสามี 1 เรื่อง
 • เรื่องหญิงต้องการมีโชค 1 เรื่อง 
 • เรื่องหญิงต้องการถวายทานอันเลิศ 1 เรื่อง
 • เรื่องหญิงต้องการอุปัฏฐากด้วยสิ่งที่เลิศ 1 เรื่อง      
 • เรื่องหญิงต้องการไปสุคติ 1 เรื่อง      
 • สัญจริตตสิกขาบท ว่าด้วยการชักสื่อ       
 • เรื่องพระอุทายี 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน