พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 20

เล่ม 2 ส่วน 20

  • ทุติยปวารณาสิกขาบท ว่าด้วยการบอกห้ามภัตตาหารข้อที่ 2 
  • เรื่องภิกษุ 2 รูป
  • วิกาลโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล 
  • เรื่องพวกพระสัตตรสวัคคีย์
  • สันนิธิการกสิกขาบท ว่าด้วยการสะสมโภชนะ
  • เรื่องพระเวฬัฏฐสีสะ
  • ปณีตโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันประณีต 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข้ออกปากขอโภขนะอันประณีตได้

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน