พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 20

เล่ม 4 ส่วน 20

 • คันตัพพวาร ว่าด้วยสถานที่ควรไปในวันปวารณา
 • วัชชนียปุคคลสันทัสสนา ว่าด้วยการแสดงบุคคลที่ควรเว้นในวันปวารณากรรม
 • เรื่องห้ามปวารณาในวันมิใช่วันปวารณา
 • เทฺววาจิกาทิปวารณา ว่าด้วยสงฆ์ปวารณา 2 หน เป็นต้น
 • เรื่องชาวป่า
 • เรื่องปวารณาเมื่อราตรีจวนสว่าง
 • เรื่องปวารณาขณะที่ฝนตั้งเค้า
 • เรื่องปวารณาเมื่อมีอันตราย 10 อย่าง อย่างในอย่างหนึ่ง
 • ปวารณาฐปนะ ว่าด้วยการงดปวารณา
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์มีอาบัติติดตัวปวารณา
 • เรื่องไม่ยอมให้โอกาส
 • วิธีงดปวารณา
 • เรื่องพระฉัพพัตตีย์งดปวารณาของภิกษุบริสุทธิ์
 • เรื่องลักษณะปวารณาที่ไม่เป็นอันงด
 • เรื่องงดปวารณาของภิกษุ
 • เรื่องเหตุผลในการงดปวารณา
 • ฟังคำปฏิญญาของโจทก์และจำเลย
 • ถุลลัจจยวัตถุกาทิ ว่าด้วยการต้องอาบัติถุลลัจจัย เป็นต้น
 • วัตถุฐปนาทิ ว่าด้วยการงดวัตถุ เป็นต้น
 • เรื่องวัตถุและบุคคลปรากฏ
 • ภัณฑนการกวัตถุ ว่าด้วยการก่อความบาดหมาง
 • ปวารณาสังคหะ ว่าด้วยการสงเคราะห์กันด้วยปวารณา
 • ทรงอนุญาตให้สงเคราะห์กันด้วยปวารณา
 • วิธีสงเคราะห์กันด้วยปวารณาและกรรมวาจาสงเคราะห์กันด้วยปวารณา
 • เรื่องไม่มีใครเป็นใหญ่ในปวารณา
 • รวมเรื่องที่มีในปวารณาขันธกะ 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน