ไทยไตรปิฎก | พระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน
14468
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14468,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ธรรมะรายสัปดาห์

พระพุทธองค์ตรัสว่า “การสะสมบุญ ทำให้มีความสุข”   คำว่า บุญ แปลว่า ความดี ซึ่งมิได้มีเฉพาะการให้บริจาค...

ความดีความชั่วของคนเรานั้น จะมีอยู่ ๓ ทาง คือ ทางใจ ทางกาย ทางวาจา ไม่มีนอกเหนือไปจากนี้เลย ดังนั้น เมื่อบ...

พระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่มีใครเลย ไม่ว่าจะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครในโลก ที่จะประกันสิ่งทั้ง ๔ ...

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม แบ่งเป็น ๓ ปิฎก ดังนี้คือ

พระวินัยปิฎก

เล่มที่ ๑ ถึง ๘

พระวินัยปิฎก เป็นการประมวลพุทธบัญญัติ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และวิธีการดำเนินการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์ ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

พระสุตตันตปิฎก

เล่มที่ ๙ ถึง ๓๓

พระสุตตันตปิฎก เป็นการประมวลพระพุทธพจน์ ที่ประกอบด้วยพระธรรมเทศนา และธรรมบรรยาย เรื่องราวต่างๆ ที่ตรัสให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์ โอกาส ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่าทั้งหลายในพระพุทธศาสนา

พระอภิธรรมปิฎก

เล่มที่ ๓๔ ถึง ๔๕

พระอภิธรรมปิฎก เป็นการประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าด้วยเรื่องของจิต เจตสิก รูป นิพพาน และบัญญัติ ซึ่งล้วนเป็นธรรมอันยิ่ง ธรรมอันพิเศษ ธรรมอันละเอียดลุ่มลึก และประเสริฐ ยิ่งกว่าธรรมทั้งปวงที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่สวรรค์ และนิพพาน โดยมิได้กล่าวถึงสัตว์บุคคล สถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาประกอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น นับเป็นเรื่องของวิชาการทางพระพุทธศาสนาล้วน

คำแนะนำ

ในการเริ่มต้นฟังพระสูตรต่างๆนั้น ควรจะเริ่มฟังพระสูตรหรือบทธรรมที่มีขนาดสั้นๆ ก่อน แล้วค่อยย้อนกลับไปฟังพระสูตรที่มีขนาดยาวและปานกลางต่อไป คือ เริ่มต้นเล่มที่ ๒๕ เป็นต้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสูตรหรือบทสั้นๆ จนถึงเล่มที่ ๓๓ จากนั้นค่อยย้อนกลับมาฟังเล่มที่ ๙ เป็นต้นไป จนจบทุกเล่มของพระสุตตันตปิฎกทั้งหมด ๒๕ เล่ม