เล่มที่ ๔๕

พระอภิธรรมปิฏก ปัฏฐาน ภาค ๖

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค ๖  				
					
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑
    ธัมมปัจจนียะ ติกปัฏฐาน				
			๑. กุสลติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
				ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
				๗. ปัญหาวาร	
				ปัจจยจตุกกนัย	
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
			๒. เวทนาติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๓. วิปากติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๔. อุปาทินนติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๕. สังกิลิฎฐติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๖. วิตักกติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๗. ปีติติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๘. ทัสสนติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๙. ทัสสนเหตุติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๐. อาจยคามิติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๑. เสกขติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๒. ปริตตติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๓. ปริตตารัมมณติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๔. หีนติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๕. มิจฉัตตติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๖. มัคคารัมมณติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๗. อุปปันนติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๘. อตีตติกะ		
				๑-๗. ปฎิจจวาร เป็นต้น	
			๑๙. อตีตารัมมณติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๒๐. อัชฌัตตติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
        
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒
    ธัมมปัจจนียะ ทุกปัฏฐาน				
			๑. เหตุทุกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวาร เป็นต้น	
				ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย	
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๒. สเหตุกทุกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวาร เป็นต้น	
				ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย	
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๔. เหตุสเหตุกทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๖. นเหตุสเหตุกทุกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวาร เป็นต้น	
				อารัมมณปัจจัย	
			๗. สัปปัจจยทุกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวาร เป็นต้น	
			๘. สังขตทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๙. สนิทัสสนทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๐. สัปปฏิฆทุกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวาร เป็นต้น	
			๑๑. รูปีทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๒. โลกิยทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๔. อาสวทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๕. สาสวทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๗. อาสวสาสวทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร	
			๒๐. สัญโญชนทุกะ		
			๒๑. สัญโญชนิยะทุกะ		
			๒๒. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ		
			๒๓. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ		
			๒๔. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกขะ		
			๒๕. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๓		
      ๒๖. คันถทุกะ		
			๒๗. คันถนิยทุกะ		
			๒๘. คันถสัมปยุตตทุกะ		
			๒๙. คันถคันถนิยทุกะ		
			๓๐. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ		
			๓๑. คันถวิปปยุตตคันถนิยะทุกะ		
			๓๒-๔๙. โอฆทุกะเป็นต้น		
			๕๐-๕๔. ปรามาสทุกะเป็นต้น		
			๕๕. สารัมมณทุกะ		
			๕๖. จิตตทุกะ		
			๕๗. เจตสิกทุกะ		
			๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ		
			๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ		
			๖๐. จิตตสมุฎฐานทุกะ		
			๖๑. จิตตสหภูทุกะ		
			๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ		
			๖๓. จิตตสังสัฎฐสมุฎฐานทุกะ		
			๖๔. จิตตสังสัฎฐสมุฎฐานสหภูทุกะ		
			๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ		
			๖๖. อัชฌัตติกทุกะ		
			๖๗. อุปาทาทุกะ		
			๖๘. อุปาทินนทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๔	
      ๖๙-๗๔. อุปาทานโคจฉกะ		
			๗๕. กิเลสทุกะ		
			๗๖. สังกิเลสิกทุกะ		
			๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ		
			๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ		
			๗๙. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ		
			๘๐. กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ		
			๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ		
			๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ		
			๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ		
			๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ		
			๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ		
			๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ		
			๘๗. สวิตักกทุกะ		
			๘๘. สวิจารทุกะ		
			๘๙. สัปปีติกทุกะ		
			๙๐. ปีติสหคตทุกะ		
			๙๑. สุขสหคตทุกะ		
			๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ		
			๙๓. กามาวจรทุกะ		
			๙๔. รูปาวจรทุกะ		
			๙๕. อรูปาวจรทุกะ		
			๙๖. ปริยาปันนทุกะ		
			๙๗. นิยยานิกทุกะ		
			๙๘. นิยตทุกะ		
			๙๙. สอุตตรทุกะ		
			๑๐๐. สรณทุกะ		
	ธัมมปัจจนียะ ทุกติกปัฎฐาน				
		๑. เหตุทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวาร เป็นต้น	
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๒. เวทนาติกะ		
			๓-๙. วิปากติกะเป็นต้น		
			๑๐-๒๑. อาจยคามิติกะเป็นต้น		
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวาร เป็นต้น	
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
		๒. สเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๔. เหตุสเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖. นเหตุสเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๕	
    ๗. จูฬันตรทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๔. อาสวโคจฉกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๒๐-๕๔. ฉโคจฉกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๕๕. มหันตรทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๙. อุปาทานโคจฉกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๗๕. กิเลสโคจฉกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๓. ปิฎฐิทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๐๐. สรณทุกะ			
			๒. เวทนาติกะเป็นต้น		
			ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย		
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
	ธัมมปัจจนียะ ติกทุกปัฎฐาน				
		๑. กุสลติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
				๑. ปฎิจจวาร-เหตุปัจจัย	
			๒. สเหตุกทุกะ		
			๓. เหตุสัมปยุตตทุกะเป็นต้น		
			๗. จูฬันตรทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๖		
      ๑๔. อาสวโคจฉกะ		
			๒๐. สัญโญชนโคจฉกะเป็นต้น		
			๕๕. มหันตรทุกะ		
			๖๙. อุปาทานทุกะเป็นต้น		
			๘๓. ปิฎฐิทุกะ		
		๒. เวทนาติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๓. วิปากติกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๒๒. สนิทัสสนติกะ			
			๑. เหตุทุกะเป็นต้น		
			๗. จูฬันตรทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๗		
      ๑๔. อาสวโคจฉกะเป็นต้น		
			๕๕. มหันตรทุกะ		
			๖๙. อุปาทานทุกะเป็นต้น		
			๘๓. ปิฎฐิทุกะ		
	ธัมมปัจจนียะ ติกติกปัฏฐาน				
		๑. กุสลติกะ			
			๑. เวทนาติกะ		
				๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
				ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท-เหตุปัจจัย	
				ตติยบท-เหตุปัจจัย	
			๒. วิปากติกะ		
			๓. อุปาทินนติกะ		
			๔. สังกิลิฏฐติกะ		
			๕. วิตักกติกะ		
			๖. ปีติติกะ		
			๗-๑๒. ทัสสนติกะเป็นต้น		
			๑๓-๒๐. หีนติกะเป็นต้น		
			๒๑. สนิทัสสนติกะ
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๘	
    ๒. เวทนาติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
			๒. วิปากติกะ		
		๓. วิปากติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๔. อุปาทินนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๕. สังกิลิฏฐติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖-๒๑. วิตักกติกะเป็นต้น			
			๑. กุสลติกะ		
		๒๒. สนิทัสสนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
			๒-๒๑. เวทนาติกะเป็นต้น	
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๙
  ธัมมปัจจนียะ ทุกทุกปัฏฐาน				
		๑. เหตุทุกะ			
			๑-๕. สเหตุกทุกะเป็นต้น		
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๖. จูฬันตรทุกะ		
			๑๓-๑๘. อาสวโคจฉกะเป็นต้น		
			๑๙-๕๓. สัญโญชนทุกะเป็นต้น		
			๕๔. มหันตรทุกะ		
			๘๒. ปิฏฐิทุกะ		
		๒. สเหตุกทุกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๗. จูฬันตรทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๔. อาสวโคจฉกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๒๐. สัญโญชนทุกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๕๕. มหันตรทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๖๙. อุปาทานทุกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๘๓. ปิฏฐิทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๐	
    ๑๐๐. สรณทุกะ			
			๒. สเหตุกทุกะเป็นต้น		
			๗. จูฬันตรทุกะ		
			๑๔. อาสวโคจฉกะ		
			๒๐. สัญโญชนทุกะเป็นต้น		
			๕๕. มหันตรทุกะ		
			๖๙. อุปาทานทุกะเป็นต้น		
			๘๓. ทัสสนทุกะเป็นต้น		
	ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกปัฏฐาน				
		๑. กุสลติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
				อารัมมณปัจจัย	
				ปัจจนีย-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
			๗. ปัญหาวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๑	
    ๒. เวทนาติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
				ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
			๗. ปัญหาวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๓. วิปากติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๗. ปัญหาวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
		๔. อุปาทินนติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๗. ปัญหาวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
		๕. สังกิลิฏฐติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
        
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๒	
    ๖. วิตักกติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
		๗. ปีติติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
		๘. ทัสสนติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
		๙. ทัสสนเหตุติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๐. อาจยคามิติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
		๑๑. เสกขติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
		๑๒. ปริตตติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
		๑๓. ปริตตารัมมณติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๔. หีนติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๕. มิจฉัตตติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
		๑๖. มัคคารัมมณติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๗. อุปปันนติกะ			
			๗. ปัญหาวาร		
		๑๘. อตีตติกะ			
			๗. ปัญหาวาร		
		๑๙. อตีตารัมมณติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๒๐. อัชฌัตตติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๒๒. สนิทัสสนติกะ			
			๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
	ธัมมานุโลมปัจจนียะ ทุกปัฏฐาน				
		๑. เหตุทุกะ			
			๑. ปฏิจจวารเป็นต้น		
				๑. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
		๒. สเหตุกทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๔. เหตุสเหตุกทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๖. นเหตุสเหตุกทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๓	
    ๗. สัปปัจจยทุกะ			
			๑. ปฏิจจวารเป็นต้น		
		๙. สนิทัสสนทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๐. สัปปฏิฆทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๑. รูปีทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๒. โลกิยทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๔. อาสวทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๕. สาสวทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๗. อาสวสาสวทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๒๐. สัญโญชนทุกะเป็นต้น			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๕๐. ปรามาสทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๕๕. สารัมมณทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๕๖. จิตตทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๕๗. เจตสิกทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๔	
    ๖๙. อุปาทานโคจฉกะ			
		๗๕. กิเลสโคจฉกะ			
		๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ			
		๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ			
		๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ			
		๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ			
		๘๗-๘๘. สวิตักกทุกะเป็นต้น			
		๘๙-๙๒. สัปปีติกทุกะเป็นต้น			
		๙๓-๙๕. กามาวจรทุกะเป็นต้น			
		๙๖. ปริยาปันนทุกะ			
		๙๗. นิยยานิกทุกะ			
		๙๘. นิยตทุกะ			
		๙๙. สอุตตรทุกะ			
		๑๐๐. สรณทุกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
			๗. ปัญหาวาร		
				ปัจจนียุทธาร	
	ธัมมานุโลมปัจจนียะ ทุกติกปัฏฐาน				
		๑. เหตุทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
				๑. กุสลบท	
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น
				๒. อกุสลบท	
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น
				๓. อัพยากตบท	
					๓. ปัจจยวาร
			๒. เวทนาติกะ		
			๓. วิปากติกะ		
			๔. อุปาทินนติกะ		
			๕. สังกิลิฎฐติกะ		
			๖. วิตักกติกะ		
			๗. ปีติติกะ		
			๘. ทัสสนติกะ		
			๙. ทัสสนเหตุติกะ		
			๑๐. อาจยคามิติกะ		
			๑๑. เสกขติกะ		
			๑๒. ปริตตติกะ		
			๑๓. ปริตตารัมมณติกะ		
			๑๔. หีนติกะ		
			๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ		
			๑๖. มัคคารัมมณติกะ		
			๑๗. อุปปันนติกะ		
			๑๘. อตีตติกะ		
			๑๙. อตีตารัมมณติกะ		
			๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ		
			๒๑. สนิทัสสนติกะ		
		๒. สเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๔. เหตุสเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖. นเหตุสเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๕	
    ๗. สัปปัจจยทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙. สนิทัสสนทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๑. รูปีทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๒. โลกิยทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๔. อาสวทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๕. สาสวทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๗. อาสวสาสวทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๒๐. สัญโญชนทุกะเป็นต้น			
			๑. กุสลติกะ		
		๕๕. สารัมมณทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๕๖. จิตตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๕๗. เจตสิกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๑. จิตตสหภูทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๖. อัชฌัตติกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๗. อุปาทาทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๘. อุปาทินนทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๙. ทวิโคจฉกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๗. สวิตักกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๘. สวิจารทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๙. สัปปีติทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๐. ปีติสหคตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๑. สุขสหคตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๖	
    ๙๓. กามาวจรทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๔. รูปาวจรทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๕. อรูปาวจรทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๖. ปริยาปันนทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๗. นิยยานิกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๘. นิยตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙๙. สอุตตรทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๐๐. สรณทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
			๒. เวทนาติกะ		
			๓. วิปากติกะ		
			๔. อุปาทินนติกะ		
			๕. สังกิลิฎฐติกะ		
			๖. วิตักกติกะ		
			๗. ปีติติกะ		
			๘. ทัสสนติกะ		
			๙. ทัสสนเหตุติกะ		
			๑๐. อาจยคามิติกะ		
			๑๑. เสกขติกะ		
			๑๒. ปริตตติกะ		
			๑๓. ปริตตารัมมณติกะ		
			๑๔. หีนติกะ		
			๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ		
			๑๖. มัคคารัมมณติกะ		
			๑๗. อุปปันนติกะ		
			๑๘. อตีตติกะ		
			๑๙. อตีตารัมมณติกะ		
			๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ		
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
				นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
				ปัจจนียุทธาร	
        
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๗
  ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกทุกปัฏฐาน				
		๑. กุสลติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
				ปัจจนียะ-นอารัมมณปัจจัย	
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๒. สเหตุกทุกะ		
				๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ		
			๔. เหตุสเหตุกทุกะ		
			๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ		
			๖. เหตุสเหตุกทุกะ		
			๗. สัปปัจจยทุกะ		
			๘. สัปปัจจยทุกะ		
			๙. สนิทัสสนทุกะ		
			๑๐. สัปปฏิฆทุกะ		
			๑๑. รูปีทุกะ		
			๑๒. โลกิยทุกะ		
			๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ		
			๑๔. อาสวโคจฉกะ		
			๒๐. ฉโคจฉกทุกะ		
			๕๕. สารัมมณทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๘		
      ๕๖. จิตตทุกะ		
			๕๗. เจตสิกทุกะ		
			๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ		
			๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ		
			๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ		
			๖๑. จิตตสหภูทุกะ		
			๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ		
			๖๖. อัชฌัตติกทุกะ		
			๖๙. อุปาทานทุกะเป็นต้น		
			๘๓. ปิฏฐิทุกะ		
		๒. เวทนาติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๓. วิปากติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๑๙	
    ๔.อุปาทินนติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๕. สังกิลิฏฐติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๖. วิตักกติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๗. ปีติติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๘. ทัสสนติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๙. ทัสสนเหตุติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๐. อาจยคามิติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๑. เสกขติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๒. ปริตตติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๓. ปริตตารัมมณติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๔. หีนติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๖. มัคคารัมมณติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๗. อุปปันนติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๘. อตีตติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๙. อตีตารัมมณติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๒๐. อัชฌัตตติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๒๒. สนิทัสสนติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
			๒. สเหตุกทุกะ		
			๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ		
			๔. เหตุสเหตุกทุกะ		
			๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ		
			๖. นเหตุสเหตุกทุกะ		
			๗. สัปปัจจยทุกะ		
			๙. สนิทัสสนทุกะ		
			๑๐. สัปปฏิฆทุกะ		
			๑๑. รูปีทุกะ		
			๑๒. โลกิยทุกะ		
			๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ		
			๑๔. อาสวทุกะ		
			๑๕. สาสวทุกะ		
			๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ		
			๑๗. อาสวสาสวทุกะ		
			๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ		
			๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๐	
      ๒๐-๕๔. สัญโญชนทุกะเป็นต้น		
			๕๕. สารัมมณทุกะ		
			๕๖. จิตตทุกะ		
			๕๗. เจตสิกทุกะ		
			๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ		
			๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ		
			๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ		
			๖๑. จิตตสหภูทุกะ		
			๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ		
			๖๓-๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะเป็นต้น		
			๖๖. อัชฌัตติกทุกะ		
			๖๗. อุปาทาทุกะ		
			๖๘. อุปาทินนทุกะ		
			๖๙-๘๒. อุปาทานทุกะเป็นต้น		
			๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ		
			๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ		
			๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ		
			๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ		
			๘๗. สวิตักกทุกะ		
			๘๘. สวิจารทุกะ		
			๘๙. สัปปีติกทุกะ		
			๙๐. ปีติสหคตทุกะ		
			๙๑. สุขสหคตทุกะ		
			๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ		
			๙๓. กามาวจรทุกะ		
			๙๔. รูปาวจรทุกะ		
			๙๕. อรูปาวจรทุกะ		
			๙๖. ปริยาปันนทุกะ		
			๙๗. นิยยานิกทุกะ		
			๙๘. นิยตทุกะ		
			๙๙. สอุตตรทุกะ		
			๑๐๐. สรณทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๑
  ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกติกปัฏฐาน				
		๑. กุสลติกะ			
			๑. เวทนาติกะ		
				ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
				อกุสลบท-เหตุปัจจัย	
				อัพยากตบท-ปัจจนียะ	
			๒. วิปากติกะ		
			๓. อุปาทินนติกะ		
			๔. สังกิลิฏฐติกะ		
			๕. วิตักกติกะ		
			๖. ปีติติกะ		
			๗. ทัสสนติกะ		
			๘. ทัสสนเหตุติกะ		
			๙. อาจยคามิติกะ		
			๑๐. เสกขติกะ		
			๑๑. ปริตตติกะ		
			๑๒. ปริตตารัมมณติกะ		
			๑๓. หีนติกะ		
			๑๔. มิจฉัตตนิยตติกะ		
			๑๕. มัคคารัมมณติกะ		
			๑๖. อุปปันนติกะ		
			๑๗. อตีตติกะ		
			๑๘. อตีตารัมมณติกะ		
			๑๙-๒๐. อัชฌัตตติกทวยะ		
			๒๑. สนิทัสสนติกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๒	
    ๒. เวทนาติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๓. วิปากติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๔.อุปาทินนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๕. สังกิลิฏฐติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖. วิตักกติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๗. ปีติติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๒๒. สนิทัสสนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
			๒. เวทนาติกะ		
			๓. วิปากติกะ		
			๔.อุปาทินนติกะ		
			๕. สังกิลิฏฐติกะ		
			๖. วิตักกติกะ		
			๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ		
	ธัมมานุโลมปัจจนียะ ทุกทุกปัฏฐาน				
		๑. เหตุทุกะ			
			๑. สเหตุกทุกะ		
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๒. เหตุสัมปยุตตทุกะ		
			๓-๕. เหตุสเหตุทุกะเป็นต้น		
			๖-๑๒. จูฬันตรทุกะ		
			๑๓. อาสวโคจฉกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๓		
      ๑๙. สัญโญชนโคจฉกะเป็นต้น		
			๕๔. มหันตรทุกะ		
			๘๒. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะเป็นต้น		
			๙๙. สรณทุกะ		
		๒. สเหตุกทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๔. เหตุสเหตุกทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๔. อาสวทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๕. สาสวทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๗. อาสวอาสวทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๒๐. สัญโญชนโคจฉกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๕๕. มหันตรทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๔
    ๖๙. อุปาทานโคจฉกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๘๓. ปิฏฐิทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๐๐. สรณทุกะ			
			๑. เหตุทุกะเป็นต้น		
			๗. จูฬันตรทุกะ		
			๑๔. อาสวโคจฉกะ		
			๕๕. มหัตรทุกะ		
			๘๓. ปิฏฐิทุกะ		
	ธัมมปัจจนียานุโลม ติกปัฏฐาน				
		๑. กุสลติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
				ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
				ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
			๓. ปัจจยวาร		
			๗. ปัญหาวาร		
				อารัมมณปัจจัย	
		๒. เวทนาติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๓. วิปากติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๔.อุปาทินนติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๕. สังกิลิฏฐติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๖. วิตักกติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๗. ปีติติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๕	
    ๘. ทัสสนติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๙. ทัสสนเหตุติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๐. อาจยคามิติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๑. เสกขติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๒-๑๖. ปริตตติกะเป็นต้น			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๑๗. อุปปันนติกะ			
			๗. ปัญหาวาร		
		๑๘-๑๙. อตีตติกทวยะ			
			๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น		
		๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๒๒. สนิทัสสนติกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
	ธัมมปัจจนียานุโลม ทุกปัฏฐาน				
		๑-๖. เหตุโคจฉกะ			
			๑. ปฏิจจวาร		
		๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ			
		๑๔-๑๙. อาสวโคจฉกะ			
		๒๐-๕๔. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะเป็นต้น			
		๕๕-๖๘. มหันตรทุกะ			
    
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๖		๖
    ๙-๗๔. อุปาทานโคจฉกะ			
		๗๕-๘๒. กิเลสโคจฉกะ			
		๘๓-๙๙. ปิฏฐิทุกะ			
		๑๐๐. สรณทุกะ			
			๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น		
			ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย		
			เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย		
			ปัจจนียุทธาร		
	ธัมมปัจจนียานุโลม ทุกติกปัฏฐาน				
		๑. เหตุทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๒-๔. สเหตุกทุกะเป็นต้น			
			๑. กุสลติกะ		
		๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖. นเหตุสเหตุกทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๔. อาสวทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๕. สาสวทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๗. อาสวอาสวทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ 
    ๒๐-๕๔. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะเป็นต้น			
			๑. กุสลติกะ		
		๕๕-๖๘. มหันตรทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖๙. อุปาทานทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๗๕. กิเลสทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘๓-๑๐๐. ปิฏฐิทุกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑. เหตุทุกะ			
			๒. เวทนาติกะ		
			๓. วิปากติกะ		
			๔.อุปาทินนติกะ		
			๕. สังกิลิฏฐติกะ		
			๖. วิตักกติกะ		
			๗. ปีติติกะ		
			๘. ทัสสนติกะ		
			๙. ทัสสนเหตุติกะ		
			๑๐. อาจยคามิติกะ		
			๑๑. เสกขติกะ		
			๑๒. ปริตตติกะ		
			๑๓. ปริตตารัมมณติกะ		
			๑๔. หีนติกะ		
			๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ		
			๑๖. มัคคารัมมณติกะ		
			๑๗. อุปปันนติกะ		
			๑๘. อตีตติกะ		
			๑๙. อตีตารัมมณติกะ		
			๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ		
			๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ		
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๒. สเหตุกทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๖. นเหตุสเหตุกทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๗. สัปปัจจยทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๘	
    ๙. สนิทัสสนทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๐. สัปปฏิฆทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๑. รูปีทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๒. โลกิยทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๔. อาสวทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๕. สาสวทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๗. อาสวอาสวทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๒๐-๕๔. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะเป็นต้น			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๕๕-๖๘. มหันตรทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๖๙. อุปาทานทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๗๕. กิเลสทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
		๘๓-๑๐๐. ปิฏฐิทุกะ			
			๒๒. สนิทัสสนติกะ		
				ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
				ปัญหาวาร-เหตุปัจจัย	
        
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๒๙
  ธัมมปัจจนียานุโลม ติกทุกปัฏฐาน				
		๑. กุสลติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
			๒. สเหตุกทุกะ		
			๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ		
			๔-๖. เหตุสเหตุกทุกะเป็นต้น		
			๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ		
			๑๔. อาสวโคจฉกะ		
			๒๐. สัญโญชนโคจฉกะเป็นต้น		
			๕๕. มหัตรทุกะ		
			๙๓. กามาวจรทุกะ		
			๙๔. รูปาวจรทุกะ		
			๙๕. อรูปาวจรทุกะ		
			๙๖. ปริยาปันนทุกะ		
			๙๗. นิยยานิกทุกะ		
			๙๘. นิยตทุกะ		
			๙๙. สอุตตรทุกะ		
			๑๐๐. สรณทุกะ		
		๒. เวทนาติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๓. วิปากติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๔. อุปาทินนติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๕. สังกิลิฏฐติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๓๐		
    ๖-๑๑. วิตักกติกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๒-๑๓. ปริตตติกทวยะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๔-๑๗. หีนติกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๘-๑๙. อตีตติกทวยะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๒๒. สนิทัสสนติกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
			๒. สเหตุกทุกะ		
			๓-๖. เหตุสัมปยุตตทุกะเป็นต้น		
			๗. จูฬันตรทุกะ		
			๑๔. อาสวโคจฉกะ		
			๒๐. สัญโญชนโคจฉกะเป็นต้น		
			๕๕. มหัตรทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๓๑		
      ๖๙. อุปาทานทุกะ		
			๗๕. กิเลสทุกะ		
			๘๓-๙๙. ปิฏฐิทุกะ		
			๑๐๐. สรณทุกะ		
				เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
	ธัมมปัจจนียานุโลม ติกติกปัฏฐาน				
		๑. กุสลติกะ			
			๑. เวทนาติกะ		
			๒. วิปากติกะ		
			๓. อุปาทินนติกะ		
			๔. สังกิลิฏฐติกะ		
			๕. วิตักกติกะ		
			๖. ปีติติกะ		
			๗. ทัสสนติกะ		
			๘. ทัสสนเหตุติกะ		
			๙. อาจยคามิติกะ		
			๑๐. เสกขติกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๓๒		
      ๑๑. ปริตตติกะ		
			๑๒. ปริตตารัมมณติกะ		
			๑๓. หีนติกะ		
			๑๔. มิจฉัตตนิยตติกะ		
			๑๕. มัคคารัมมณติกะ		
			๑๖. อุปปันนติกะ		
			๑๗-๑๘. อตีตติกทวยะ		
			๑๙-๒๐. อัชฌัตตติกทวยะ		
			๒๑. สนิทัสสนติกะ		
		๒. เวทนาติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๓. วิปากติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๔. อุปาทินนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๕. สังกิลิฏฐติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๖. วิตักกติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๗. ปีติติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๘. ทัสสนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๙. ทัสสนเหตุติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๐. อาจยคามิติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๑. เสกขติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๒. ปริตตติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๓. ปริตตารัมมณติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๔. หีนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๖. มัคคารัมมณติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๗. อุปปันนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๑๙. อตีตารัมมณติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๒๐. อัชฌัตตติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
		๒๒. สนิทัสสนติกะ			
			๑. กุสลติกะ		
			๒. เวทนาติกะ		
			๓. วิปากติกะ		
			๔. อุปาทินนติกะ		
			๕. สังกิลิฏฐติกะ		
			๖. วิตักกติกะ		
			๗. ปีติติกะ		
			๘. ทัสสนติกะ		
			๙. ทัสสนเหตุติกะ		
			๑๐. อาจยคามิติกะ		
			๑๑. เสกขติกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๓๓		
      ๑๒. ปริตตติกะ		
			๑๓. ปริตตารัมมณติกะ		
			๑๔. หีนติกะ		
			๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ		
			๑๖. มัคคารัมมณติกะ		
			๑๗. อุปปันนติกะ		
			๑๘. อตีตติกะ		
			๑๙. อตีตารัมมณติกะ		
			๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ		
	ธัมมปัจจนียานุโลม ทุกทุกปัฏฐาน				
		๑. เหตุทุกะ			
			๑. สเหตุกทุกะ		
			๒-๕. เหตุสัมปยุตตทุกะเป็นต้น		
			๖-๑๒. จูฬันตรทุกะ		
			๑๓-๑๘. อาสวโคจฉกะ		
			๑๙. สัญโญชนโคจฉกะเป็นต้น		
			๕๔. มหันตรทุกะ		
      
####เล่มที่ ๔๕ ส่วนที่ ๓๔		
      ๖๘. อุปาทานโคจฉกะ		
			๗๔. กิเลสโคจฉกะ		
			๘๒. ปิฏฐิทุกะ		
		๒. สเหตุกทุกะเป็นต้น			
			๑. เหตุทุกะ		
		๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๔. อาสวโคจฉกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๕๕. มหันตรทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
		๑๐๐. สรณทุกะ			
			๑. เหตุทุกะ		
			๒. สเหตุกทุกะ		
			๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ		
			๔. เหตุสเหตุกทุกะ		
			๖. นเหตุสเหตุกทุกะ		
			๗. จูฬันตรทุกะ		
			๑๔. อาสวโคจฉกะเป็นต้น		
			๕๕. มหัตรทุกะ		
			๘๓. ปิฏฐิทุกะ		
				ปัญหาวาร-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
				ปัจจนียุทธาร	
				อนันตรบท-เหตุปัจจัยและอนันตรปัจจัย	
				ปัจจนียุทธาร	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :