เล่มที่ ๔๔

พระอภิธรรมปิฏก ปัฏฐาน ภาค ๕

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค ๕  					
						
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑
  ธัมมานุโลม ทุกติกปัฏฐาน					
		๑. เหตุทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						อนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อกุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อัพยากตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						ปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น
						วิปปยุตตปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒		
      ๒. เวทนาติกะ			
				๑. สุขายเวทนายสัมปยุตตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
			๓. วิปากติกะ			
				๑. วิปากบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. วิปากธัมมบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
						นปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. เนววิปากนวิปากธัมมบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๓		
      ๔. อุปาทินนติกะ			
				๑. อุปาทินนุปาทานิยบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อนุปาทินนุปาทานิยบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
			๕. สังกิลิฏฐติกะ			
				๑. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๔		
      ๖. วิตักกติกะ			
				๑. สวิตักกสวิจารบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อวิตักกวิจารมัตตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อวิตักกอวิจารบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
			๗. ปีติติกะ			
				๑. ปีติสหคตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. สุขสหคตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อุเปกขาสหคตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๕		
      ๘. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ			
				๑. ทัสสเนนปหาตัพพบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. ภาวนายปหาตัพพบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
			๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ			
				๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
			๑๐. อาจยคามิติกะ			
				๑. อาจยคามิบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อปจยคามิบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. เนวาจยคามินาปจยคามิบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๖		
      ๑๑. เสกขติกะ			
				๑. เสกขบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อเสกขบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. เนวเสกขนาเสกขบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
			๑๒. ปริตตติกะ			
				๑. ปริตตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. มหัคคตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อัปปมาณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๗		
      ๑๓. ปริตตารัมมณติกะ			
				๑. ปริตตารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. มหัคคตารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อัปปมาณารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
			๑๔. หีนติกะ			
				๑. หีนบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. มัชฌิมบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. ปณีตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
			๑๕. มิจฉัตตนิยตบท			
				๑. มิจฉัตตนิยตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. สัมมัตตนิยตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อนิยตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๘		
      ๑๖. มัคคารัมมณติกะ			
				๑. มัคคารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. มัคคเหตุกบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. มัคคาธิปติบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
			๑๗. อุปปันนติกะ			
				๑. อุปปันนบท		
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอุปนิสสยปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
			๑๘. อตีตติกะ			
				๓. ปัจจุปปันนบท		
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
			๑๙. อตีตารัมมณติกะ			
				๑. อตีตารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อนาคตารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. ปัจจุปปันนารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๙		
      ๒๐. อัชฌัตตติกะ			
				๑. อัชฌัตตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยเป็นต้น
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. พหิทธาบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
			๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ			
				๑. อัชฌัตตารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. พหิทธารัมมณบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
			๒๒. สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ			
				๑. อนิทัสสนสัปปฏิฆบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						สุทธนัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-สหชาตปัจจัยเป็นต้น
				๒. อนิทัสสนอัปปฏิฆบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
		๒. สเหตุกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียะ-นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อกุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อัพยากตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๐	
    ๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียะ
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อกุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อัพยากตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
		๔. เหตุสเหตุกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อกุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อัพยากตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
		๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๒. อกุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อัพยากตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๑	
    ๖. นเหตุสเหตุกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑-๒. กุสลากุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						เหตุปัจจัย
				๓. อัพยากตบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-อารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
		๗. สัปปัจจยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑-๒. กุสลากุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
				๓. อัพยากตบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
		๘. สังขตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
		๙. สนิทัสสนทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
				๒. อกุสลบท		
						เหตุปัจจัย
				๓. อัพยากตบท		
						เหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
		๑๐. สัปปฏิฆทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑-๒. กุสลากุสลบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
				๓. อัพยากตบท		
					๑. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
		๑๑. รูปีทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑-๒. กุสลากุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
				๓. อัพยากตบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๑๒. โลกิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น
				๒. อกุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
				๓. อัพยากตบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียะ-นอธิปติปัจจัย
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๒	
    ๑๔. อาสวทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						เหตุปัจจัย
				๒. อกุสลบท		
						เหตุปัจจัย
				๓. อัพยากตบท		
						เหตุปัจจัย
		๑๕. สาสวทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
						เหตุปัจจัย
					ปัญหาวาร	
						เหตุปัจจัย
				๒. อกุสลบท-เหตุปัจจัย		
				๓. อัพยากตบท-เหตุปัจจัย		
					ปัญหาวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						เหตุปัจจัย
				๒. อกุสลบท		
						เหตุปัจจัย
				๓. อัพยากตบท		
						เหตุปัจจัย
		๑๗. อาสวสาสวทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						เหตุปัจจัย
				๒. อกุสลบท		
						เหตุปัจจัย
						ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						เหตุปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
				๓. อัพยากตบท		
						เหตุปัจจัย
		๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				๑. กุสลบท		
					๑. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						เหตุปัจจัย
						ปัจจนียะ-นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
				กุสลบท		
						เหตุปัจจัย
				อัพยากตบท		
						เหตุปัจจัย
						ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียุทธาร
		๒๐. สัญโญชนทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
					ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
				อัพยากตบท		
						เหตุปัจจัย
		๒๑. สัญโญชนิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
				อัพยากตบท-เหตุปัจจัย		
					ปัญหาวาร-เหตุปัจจัย	
						ปัจจนียุทธาร
		๒๒. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย
					ปัญหาวาร-เหตุปัจจัย	
				อัพยากตบท-เหตุปัจจัย		
						เหตุปัจจัย
		๒๓. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๓	
    ๒๔. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๒๕. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๒๖. คันถทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย
		๒๗. คันถนิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๒๘. คันถสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๒๙. คันถคันถนิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๓๐. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
		๓๑. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๔๔. นีวรรณทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
						ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย
		๔๕. นีวรณิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๔๖. นีวรณสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๔๗. นีวรณนีวรณิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๔๘. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๔๙. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจ
          จัย	
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๔	
    ๕๐. ปรามาสทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๕๑. ปรามัฏฐทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๕๒. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๕๓. ปรามาสปรามัฎฐทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๕๔. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๕๕. สารัมมณทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย และอธิปติปัจจัย	
		๕๖. จิตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๕๗. เจตสิกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อัพยากตบท-เหตุปัจจัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๕			
          เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
		๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๖๑. จิตตสหภูทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๖๖. อัชฌัตติกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๖	
    ๖๗. อุปาทาทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
		๖๘. อุปาทินนทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย	
		๖๙. อุปาทานทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗๐. อุปาทานิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗๑. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗๒. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗๓. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗๔. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗๕. กิเลสทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗๖. สังกิเลสิกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๗๙. สังกิเลสสังกิเลสิกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘๐. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๗	
    ๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘๗. สวิตักกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					๗. ปัญหาวาร-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
				อกุสลบท		
				อัพยากตบท		
		๘๘. สวิจารทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘๙. สัปปีติทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
				อกุสลบท-เหตุปัจจัย		
				อัพยากตบท-เหตุปัจจัย		
		๙๐-๙๑. ปีติสหคตทุกะเป็นต้น				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๘	
    ๙๓. กามาวจรทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙๔. รูปาวจรทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙๕. อรูปาวจรทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙๖. ปริยาปันนทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙๗. นิยยานิกทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙๘. นิยตทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙๙. สอุตตรทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๑๐๐. สรณทุกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๒. เวทนาติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๓. วิปากติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๔. อุปาทินนติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๕. สังกิลิฏฐติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๖. วิตักกติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๗. ปีติติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๘. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๐. อาจยคามิติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๑. เสกขติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๑๙		
      ๑๒. ปริตตติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๓. ปริตตารัมมณติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๔. หีนติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๕. มิจฉัตตติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๖. มัคคารัมมณติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๗. อุปปันนติกะ			
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๘. อตีตติกะ			
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๙. อตีตารัมมณติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๒๐. อัชฌัตตติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ			
					๑.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๒๒. สนิทัสสนติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
	ธัมมานุโลม ติกทุกปัฏฐาน					
		๑. กุสลติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
				๑. เหตุบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						ปัจจนียะ-นอธิปติปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						อนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัยเป็นต้น
						ปัจจนียุทธาร
				๒. นเหตุบท		
					๑. ปฏิจจวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๐	
    ๒. เวทนาติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-อารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
					อนันตรปัจจัยและอุปนิสสยปัจจัย	
		๓. วิปากติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
						นเหตุบท-ปัจจยจตุกกนัย
						นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๔. อุปาทินนติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					อนันตรปัจจัยและอุปนิสสยปัจจัย	
						นเหตุบท
						ปัจจยจตุกกนัย
						ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๑	
    ๕. สังกิลิฏฐติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท-ปัจจยจตุกกนัย
						ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					อารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัย	
		๖. วิตักกติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
						นเหตุบท
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-อารัมมณปัจจัย	
					อธิปติปัจจัย	
					อนันตรปัจจัยเป็นต้น	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๒	
    ๗. ปีติติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
						เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						นเหตุบท
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-อารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
		๘. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						นเหตุบท
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
					นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
						นเหตุบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย-อารัมมณปัจจัย	
		๑๐. อาจยคามิติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
					นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๓	
    ๑๑. เสกขติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท
					๑. ปฏิจจวาร	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๑๒. ปริตตติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท
					๑. ปฏิจจวาร	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๑๓. ปริตตารัมมณติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
						นเหตุบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัยและอธิปติปัจจัย	
		๑๔. หีนติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท-เหตุปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๔	
    ๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
					อนันตรปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย อธิปติปัจจัย และอนันตรปัจจัย	
		๑๖. มัคคารัมมณติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
					๗. ปัญหาวาร	
						ปัจจยจตุกกนัย-อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						อนันตรปัจจัยและอุปนิสสยปัจจัย
		๑๗. อุปปันนติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท-อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
		๑๘. อตีตติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
						นเหตุบท-อารัมมณปัจจัย
		๑๙. อตีตารัมมณติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
						นเหตุบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๕	
    ๒๐. อัชฌัตตติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
		๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
						นเหตุบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
		๒๒. สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						นเหตุบท
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๑. กุสลติกะ				
			๒. สเหตุกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
						อเหตุกบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
			๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
						เหตุวิปปยุตตบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
					นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย	
					เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย และอนันตรปัจจัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๖		
      ๔. เหตุสเหตุกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย และอธิปติปัจจัย	
						สเหตุกนเหตุบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
			๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
						เหตุสัมปยุตตนเหตุบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
			๖. นเหตุสเหตุกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
						นเหตุอเหตุกบท-เหตุปัจจัย
			๗. สัปปัจจยทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๘. สังขตทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๙. สนิทัสสนทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๑๐. สัปปฏิฆทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัย	
			๑๑. รูปีทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๑๒. โลกิยทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
						โลกุตตรบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๗		
      ๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
					ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัย	
			๑๔. อาสวทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					อารัมมณปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๑๕.สาสวทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
						อนาสวบท
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
			๑๖.อาสวสัมปยุตตทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๑๗. อาสวสาสวทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น	
			๒๐-๕๔. สัญโญชนทุกะเป็นต้น			
			๕๕. สารัมมณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและสหชาตปัจจัยเป็นต้น	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๘		
      ๕๖. จิตตทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๕๗. เจตสิกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๕๘-๖๕. จิตตสัมปยุตตทุกะเป็นต้น			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
			๖๖. อัชฌัตติกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๖๗. อุปาทาทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๖๘. อุปาทินนทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๖๙-๗๔. อุปาทานทุกะ			
			๗๕. กิเลสทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๗๖. สังกิเลสิกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
			๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
			๗๙. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
			๘๐. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
			๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
			๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๒๙		
      ๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
			๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
			๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
			๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๘๗. สวิตักกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
						อวิตักกบท-เหตุปัจจัย
			๘๘. สวิจารทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๘๙. สัปปีติกทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						อัปปีติกบท-เหตุปัจจัย
			๙๐-๙๒. ปีติสหคตทุกะเป็นต้น			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๙๓. กามาวจรทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
						นกามาวจรบท-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
			๙๔. รูปาวจรทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๙๕. อรูปาวจรทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๙๖. ปริยาปันนทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
						อปริยาปันนบท-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
			๙๗. นิยยานิกทุกะ			
					ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๙๘. นิยตทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๙๙. สอุตตรทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						อนุตตรบท-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๓๐			
      ๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๒. เวทนาติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						อรณบท-เหตุปัจจัย
		๓. วิปากติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๔. อุปาทินนติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๕. สังกิลิฏฐติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๖. วิตักกติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
		๗. ปีติติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๘. ทัสสนติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๙. ทัสสนเหตุติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๐. อาจยคามิติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
		๑๑. เสกขติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
		๑๒. ปริตตติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๓. ปริตตารัมมณติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๓๑	
    ๑๔. หีนติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๖. มัคคารัมมณติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
		๑๗. อุปปันนติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๗. ปัญหาวาร-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
		๑๘. อตีตติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๗. ปัญหาวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๙. อตีตารัมมณติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
		๒๐. อัชฌัตตติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
		๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
		๒๒. สนิทัสสนติกะ				
			๑๐๐. สรณทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย	
	ธัมมานุโลม ติกติกปัฏฐาน					
		๑. กุสลติกะ				
			๑. เวทนาติกะ			
				๑. สุขายเวทนายสัมปยุตตบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
						
				๒. ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น	
					ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
				๓. อทุกขมสุขเวทนายสัมปยุตตบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๒. วิปากติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๓. อุปาทินนติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๓๒		
      ๔. สังกิลิฏฐติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๕. วิตักกติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๖. ปีติติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๗. ทัสสนติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๘. ทัสสนเหตุกติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๙. อาจยคามิติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๐. เสกขติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๑. ปริตตติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						มหัคคตบทเป็นต้น-เหตุปัจจัย
			๑๒. ปริตตารัมมณติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๓. หีนติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						ปณีตบท-เหตุปัจจัย
			๑๔. มิจฉัตตนิยตติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๕. มัคคารัมมณติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๖. อุปปันนติกะ			
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๗. อตีตติกะ			
					๗. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๑๘. อตีตารัมมณติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						อนาคตรัมมณบท-เหตุปัจจัย
						ปัจจุปันนารัมมณบท-เหตุปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๓๓		
      ๑๙. อัชฌัตตติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
						พหิทธาบท-เหตุปัจจัย
			๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
			๒๑. สนิทัสสนติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย	
		๒. เวทนาติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๓. วิปากติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๔. อุปาทินนติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๕. สังกิลิฏฐติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
          
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๓๔	
    ๖. วิตักกติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๗. ปีติติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๘. ทัสสนติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๙. ทัสสนเหตุติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๐. อาจยคามิติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๑. เสกขติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๒. ปริตตติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๓. ปริตตารัมมณติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๔. หีนติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๕. มิจฉัตตติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๖. มัคคารัมมณติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๗. อุปปันนติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๘. อตีตติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๑๙. อตีตารัมมณติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๒๐. อัชฌัตตติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
		๒๒. สนิทัสสนติกะ				
			๑. กุสลติกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย	
	ธัมมานุโลม ทุกทุกปัฏฐาน					
		๑. เหตุทุกะ				
			๑. สเหตุกทุกะ			
				สเหตุกบท		
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
					ปัจจนียะ-นอธิปติปัจจัย	
					เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย	
				อเหตุบท-ปัจจยจตุกกนัย		
			๒. เหตุสัมปยุตตทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๓. เหตุสเหตุกทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๔. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ			
					๑. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย	
			๕. นเหตุสเหตุกทุกะ			
			๖. สัปปัจจยทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
			๗. สังขตทุกะ			
			๘. สนิทัสสนทุกะ			
			๙. สัปปฏิฆทุกะ			
			๑๐. รูปีทุกะ			
			๑๑. โลกิยทุกะ			
			๑๒. เกนจิวิญเญยยทุกะ			
			๑๓. อาสวทุกะ			
			๑๔. สาสวทุกะ			
			๑๕. อาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๑๖. อาสวสาสวทุกะ			
			๑๗. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ			
			๑๘. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ			
      
####เล่มที่ ๔๔ ส่วนที่ ๓๕		
      ๑๙-๕๓. สัญโญชนทุกะเป็นต้น			
			๕๔. สารัมมณทุกะ			
			๕๕. จิตตทุกะ			
			๕๖. เจตสิกทุกะ			
			๕๗. จิตตสัมปยุตตทุกะ			
			๕๘. จิตตสังสัฏฐทุกะ			
			๕๙. จิตตสมุฏฐานทุกะ			
			๖๐. จิตตสหภูทุกะ			
			๖๑. จิตตานุปริวัตติทุกะ			
			๖๒. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ			
			๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ			
			๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ			
			๖๕. อัชฌัตติกทุกะ			
			๖๖. อุปาทาทุกะ			
			๖๗. อุปาทินนทุกะ			
			๖๘. อุปาทานโคจฉกะ			
			๗๔. กิเลสโคจฉกะ			
			๘๒. ปิฏฐิทุกะ			
		๒. สเหตุกทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๔. เหตุสเหตุกทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๖. นเหตุสเหตุกทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๗. จูฬันตรทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
					๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย	
		๑๔. อาสวโคจฉกทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๒๐. สัญโญชนทุกะเป็นต้น				
			๑. เหตุทุกะ			
		๕๕. มหันตรทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๖๙. อุปาทานโคจฉกทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๗๕. กิเลสโคจฉกทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			
		๘๓. ปิฏฐิทุกะ				
			๑. เหตุทุกะ			

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :