เล่มที่ ๔๑

พระอภิธรรมปิฏก ปัฏฐาน ภาค ๒

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๔๑ พระอภิธรรมปิฏก ปัฏฐาน ภาค ๒  					
						
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑
  ธัมมานุโลม ติกปัฏฐาน					
		๖. วิตักกติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจัย
						วิปปยุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัย-อวิคตปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒				
          ๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
						ทุกนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
						นปุเรชาตปัจจัย
						นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓				
            นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยวาร		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
					นเหตุทุกนัย	
			๓.ปัจจยวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					เหตุปัจจัย	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นอธิปติปัจจัย
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
						นกัมมปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๕.สังสัฏฐวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					เหตุปัจจัย	
					สุทธนัย	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
					ทุกนัย	
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
        
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๔		
    ๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจัย
						อธิปติปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๕				
            อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๖				
            อัญญมัญญปัจจัย
						นิสสยปัจจัย
						อุปนิสสยปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๗				    
            ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัย
						อินทรียปัจจัย
						ฌานปัจจัย
						มัคคปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๘				
            สัมปยุตตปัจจัย
						วิปปยุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัย
						นัตถิปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
					เหตุปัจจัย	
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
					นเหตุทุกนัย	
          
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๙	
    ๗.ปีติกิกะ				
			๑.ปฏิจจาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย และนอาเสวนปัจจัย
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัย
						นฌาปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
					๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ	
						ทุกนัย
					๔.ปัจจยปัจจนียายุโลม	
						ทุกนัย
		๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๐				
            สหชาตปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัยและนิสสยปัจจัย
						อุปนิสสยปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
					ทุกนัย	
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
					ทุกนัย	
          
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๑	
    ๘.ทัสสเนนปหาตัพพติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัย
						นิสสยปัจจัยเป็นต้น
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัยเป็นตัน
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						ปติปัจจัยเป็นต้น
						นปุเรชาตปัจจัย
						นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัย
						นอาหารปัจจัย
						นอินทรียปัจจัย
						นฌาปัจจัย
						นมัคคปัจจัย
						นสัมปยุตตปัจจัย
						นวิปปยุตตปัจจัย
						โนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
					เหตุทุกนัย	
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
					นเหตุทุกนัย	
			๒.สหชาตวาร			
				๑-๔.ปัจจยานุโลมเป็นต้น		
			๓.ปัจจยวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัยเป็นต้น
						สหชาตปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัยเป็นต้น
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๒				
          ๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
						นปุเรชาตปัจจัย
						นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๕.สังสัฏฐวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๖.สัมปยุตตวาร			
				๑.ปัจจยานุโลมเป็นต้น		
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจนานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๓				
            อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัย
						นิสสยปัจจัย
						อุปนิสสยปัจจัย
						ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
						วิปปยุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัย
						นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย และอวิคตปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๔				
          ๒.สังขยาวาร	
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
					๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ	
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
		๙.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
						นปุเรชาตปัจจัย
						นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัย
						นอาหารปัจจัยเป็นต้น
						นวิปปยุตตปัจจัยเป็นต้น
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๕				
        ๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๓.ปัจจยวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัยเป็นต้น
						สหชาตปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัยเป็นต้น
						วิปปยุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัยเป็นต้น
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๖				
          ๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
					๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ	
						เหตุทุกนัย
					๔.ปัจจยปัจจนียายุโลม	
						นเหตุปัจจัย
			๕.สังสัฎฐวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัยเป็นต้น
						สหชาตปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม	
        
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๗		
      ๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัยเป็นต้น
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๘				
            ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัย
						อินทรียปัจจัยเป็นต้น
						วิปปยุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
					๒.ปัจจนียุทธาร	
          
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๑๙			
          ๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
		๑๐.อาจยคมิติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
						นอาสวนปัจจัย
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
			๓.ปัจจยวาร			
				๑.ปัจจยนุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อัญญมัญญปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๐				
            นอธิปติปัจจัย
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
						นอาสวนปัจจัย
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
			๕.สังสัฎฐวาร			
				๑.ปัจจยนุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยนุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๑				
            สมนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
						ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
						วิปปยุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.ปัจจนียุทธาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๒	
    ๑๑.เสกขติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยนุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
						นวิปากปัจจัย
						นอาหารปัจจัยเป็นต้น
						นสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้น
						นวิปปยุตตปัจจัยเป็นต้น
					๒.ปัจจนียุทธาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
			๓.ปัจจยปัจจนียะ			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัยเป็นต้น
						กัมมปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
						นวิปากปัจจัย
						นอาหารปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยนุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจนียานุโลม		
			๕.สังสัฎฐวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นปุเรชาตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยนุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจนียานุโลม		
        
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๓	
      ๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
						ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
						วิปปยุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
					๓.ปัจจยุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๔	
    ๑๒.ปริตติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
						นปุเรชาตปัจจัย
						นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัย
						นอาหารปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
        
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๕		
      ๓.ปัจจยวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๕.สังศัฎฐวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นปุเรชาตปัจจัย
						นปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัย
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัย
						นฌานปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๖				
            อัญญมัญญปัจจัย
						นิสสยปัจจัย
						อุปนิสสยปัจจัยเป็นต้น
						ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
						อัตถิปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
					๓.ปัจนียุทธการ	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๗	
    ๑๓.ปริตตารัมมณติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
						นวิปปยุตตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัย
						อุปนิสสยปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
					๓.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๘	
    ๑๔.หีนติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
		๑๕.มิจฉัตตนิยตติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
			๓.ปัจจยวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
			๕.สังสัฏฐวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น
						นอาเสวนปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
        
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒๙		
      ๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
						ปุเรชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
						วิปปยุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓๐	
    ๑๖.มัคคารัมมณติกา				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นปุเรชาตปัจจัย
						นอาเสวนปัจจัย
						นกัมมปัจจัย
						นวิปากปัจจัย
						นมัคคปัจจัย
						นวิปปยุตตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓๑				
            สมนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัยเป็นต้น
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
		๑๗.อุปปันนติกะ				
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						สหชาตปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัย
						นิสสยปัจจัย
						อุปนิสสยปัจจัย
						ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัย
						อินทรียปัจจัย
						ฌาณปัจจัยเป็นต้น
						อัตถิปัจจัย
						อวิคตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
					  ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
        
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓๒	
    ๑๘.อตีตติกะ				
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
						ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัยเป็นต้น
						อัตถิปัจจัย
						นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัน และอวิคตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
		๑๙.อตีตารัมมณติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นปุเรชาตปัจจัย
						นปัจฉาขาดปัจจัยเป็นต้น
						นวิปากปัจจัย
						นฌานปัจจัย
						นมัคคปัจจัย
						นวิปปยุตตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓๓				
            อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
		๒๐.อัชฌัตตติกา				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัย
						นปัจฉาขาดปัจจัยเป็นต้น
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
						นฌานปัจจัย
						นมัคคปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๓.ปัจจยวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓๔				
            อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
						ปุเรชาตปัจจัย
						ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัย
						อินทรียปัจจัยเป็นต้น
						อัตถิปัจจัย
						นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัน และอวิคตปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
		๒๑.อัชฌัตตารัมมณติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
						นวิปากปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
        
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓๕		
      ๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
		๒๒.สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ				
			๑.ปฏิจจวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓๖				
            อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัย
						อัญญมัญญปัจจัย
						นิสสยปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๑.วิภังควาร	
						นเหตุปัจจัย
						นอารัมมณปัจจัย
						นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
						นอินทรีย์ปัจจัยเป็นต้น
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย
			๗.ปัญหาวาร			
				๑.ปัจจยานุโลม		
					๑.วิภังควาร	
						เหตุปัจจัย
						อารัมมณปัจจัย
						อธิปติปัจจัย
						อนันตรปัจจัย
						สมนันตรปัจจัย
						สหชาตปัจจัยเป็นต้น
						อุปนิสสยปัจจัย
						ปุเรชาตปัจจัย
            
####เล่มที่ ๔๑ ส่วนที่ ๓๗				
            ปัจฉาชาตปัจจัย
						อาเสวนปัจจัย
						กัมมปัจจัย
						วิปากปัจจัย
						อาหารปัจจัย
						อินทรียปัจจัย
						ฌานปัจจัยเป็นต้น
						วิปปจุตตปัจจัย
						อัตถิปัจจัย
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
						เหตุสภาคนัย
					๒.ปัจจนียุทธาร	
				๒.ปัจจยปัจจนียะ		
					๒.สังขยาวาร	
						สุทธนัย
						นเหตุทุกนัย
						นเหตุติกนัย
				๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
						เหตุทุกนัย
				๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
						นเหตุทุกนัย

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :