เล่มที่ ๔๐

พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค ๑

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

####เล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค ๑  			
				
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑
  ธัมมานุโลม ติกปัฏฐาน			
	มาติกานิกเขปวาร			
		๑.ปัจจยุทเทส		
	ปัจจยวิภังควาร			
		๒.ปัจจยนิทเทส		
	ปุจฉาวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
		เอกมูลกนัย		
			๑.กุสลบท	
			๒.อกุสลบท	
			๓.อัพยากตบท	
			๔.อกุสลาพยากตบท	
			๕.อกุสลาพยากตบท	
			๖.กุสลากุสลบท	
			๗.กุสลากุสลาพยากตบท	
      
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒		
      ๗.กุสลากุสลาพยากตบท (ต่อ)	
		ทุมูลกนัยเป็นต้น		
		เหตุมูลกนัย		
		อารัมมณมูลกนัยเป็นตั้น		
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
	๑.กุสลติกะ			
	๑.ปฏิจจวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				อนุโลม
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัย
				สหชาตปัจจัย
				อัญญมัญญปัจจัย
				นิสสยปัจจัย
				อุปนิสสยปัจจัย
				ปุเรชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัย
				อินทรียปัจจัย
				ฌานปัจจัยและมัคคปัจจัย
				วสัมปยุตตปัจจัย
				วิปปยุตตปัจจัย
				อัตถิปัจจัย
				นัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัย
				อวิคตปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓		
      ๒.สังขยาวาร	
				คณนเหตุมูลกนัย
				ทุกนัย
				ติกนัย
				ทวาทสกนัย
				พาวีสกนัย
				เตรสกนัย
				พาวีสกนัย
				ทุกนัยมีอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
				อาเสวนทุกนัย
				กัมมทุกนัย
				วิปากทุกนัย
				ทุกนัยมีอาหารปัจจัยเป็นต้น
				อวิคตทุกนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				ปัจจนียะ
				นเหตุปัจจัย
				นอารัมมณปัจจัย
				นอธิปติปัจจัย
				นอนันตรปัจจัยและนสมนันตรปัจจัย
				นอัญญมัญญปัจจัย
				นอุปนิสสยปัจจัย
				นปุเรชาตปัจจัย
				นปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัย
				นกัมมปัจจัย
				นวิปากปัจจัย
				นอาหารปัจจัย
				นอินทรียปัจจัย
				นฌานปัจจัย
				นมัคคปัจจัย
				นสัมปยุตตปัจจัย
				นวิปปยุตตปัจจัย
				โนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๔		
      ๒.สังขยาวาร	
				คณนมูลกนัย
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				วีสกนัย
				นอารัมมณทุกนัย
				จตุกกนัย
				นอธิปติทุกนัย
				นปุเรชาตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นปัจฉาชาตะและนอาเสวนทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นกัมมทุกนัย
				ติกนัย
				นวิปากทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ทุกนัยมีนอาหารปัจจัยเป็นต้น
				นสัมปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				โนนัตถิและโนวิคตทุกนัย
				ติกนัย
			๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ	
				เหตุทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				เอกาทสนัย
				ทวาทสกนัย (สาเสวนะ)
				เตวีสกนัย
				เตรสกนัย (สวิปากะ)
				เตวีสกนัย
				อารัมมณทุกนัย
				จตุกกนัย
				อนันตระและสมนันตรทุกนัย
				สหชาตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				อัญญมัญญทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นิสสยะและอุปนิสสยทุกนัย
				ปุเรชาตทุกนัย
				ติกนัย
				อาเสวนทุกนัย
				ติกนัย
				กัมมทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				วิปากทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ปัญจกนัย
				เตวีสกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๕		
        อาหารทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ฌานทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				มัคคทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				สัมปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				วิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ปัญจกนัย
				ทวาทสกนัย
				เตวีสกนัย (สาเสวนะ)
				จุททสกนัย (สวิปากะ)
				เตวีสกนัย
				อัตถิทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นัตถิและวิคตทุกนัย
				อวิคตทุกนัย
				ติกนัย
			๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม	
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				สัตตกนัย
				ทสกนัย
				จุททสกนัย 
				เอกวีสกนัย
				นอารัมมณทุกนัย
				ติกนัย
				นอธิปติทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ทุกนัยมีนอนันตรปัจจัยเป็นต้น
				ติกนัย
				นปุเรชาตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๖		
        นปัจฉาชาตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นอาเสวนทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นกัมมทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นวิปากทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นอาหารทุกนัย
				นอินทรียทุกนัย
				นฌานทุกนัย
				นมัคคติกนัย
				จตุกกนัย
				นสัมปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				นวิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				โนนัติถิและโนวิคตทุกนัย
				ติกนัย
				อัฏฐกนัย
				เตรสกนัย
				ปัณณรสกนัย
				เอกวีสกนัย
	๒.สหชาตวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
    
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๗
  ๓.ปัจจยวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัย
				สหชาตปัจจัย
				อัญญมัญญปัจจัย
				นิสสยปัจจัย
				อุปนิสสยปัจจัย
				ปุเรชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัย
				อินทรียปัจจัย
				ฌานปัจจัยและมัคคปัจจัย
				สัมปยุตตปัจจัย
				วิปปยุตตปัจจัย
				อัตถิปัจจัยเป็นต้น
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๘		
      ๒.สังขยาวาร	
				เหตุทุกนัย
				ติกนัย
				ทวาทสกนัย (สาเสวนะ)
				พาวีสกนัย
				เตรสกนัย (สวิปากะ)
				พาวีสกนัย (สวิปากะ)
				อารัมมณทุกนัย
				อธิปติทุกนัย
				อนันตระและสมนันตรทุกนัย
				ทุกนัยมีหสชาตปัจจัยเป็นต้น
				กัมมะและวิปากทุกนัย
				ทุกนัยมีอาหารปัจจัยเป็นต้น
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
				นอารัมมณปัจจัย
				นอธิปติปัจจัย
				นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
				นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
				นกัมมปัจจัย
				นวิปากปัจจัย
				นอาหารปัจจัยเป็นต้น
				นสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้น
			๒.สังขยาวาร	
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				นอารัมมณทุกนัย
				ติกนัย
				นอธิปติทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
				นปุเรชาตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นปัจฉาชาตะและนอาเสวนทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นกัมมทุกนัย
				ติกนัย
				นวิปากทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ทุกนัยมีนอาหารปัจจัยเป็นต้น
				นวิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
				ติกนัย
				เอกาทสกนัย
				ทวาทสกนัย (สาเสวนะ)
				เตวัสกนัย
				เตรสกนัย (สวิปากะ)
				เตวีสกนัย (สวิปากะ)
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๙		
        อารัมมณทุกนัย
				ติกนัย
				อธิปติทุกนัย
				สหชาตทุกนัย
				ติกนัย
				อัญญมัญญทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นิสสยทุกนัย
				อุปปนิสสยทุกนัย
				ปุเรชาตทุกนัย
				อาเสวนทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				กัมมทุกนัย
				ติกนัย
				วิปากทุกนัย
				ติกนัย
				ทวาทสกนัย 
				เตวีสกนัย 
				อาหารทุกนัย
				ติกนัย
				อินทรียทุกนัย
				ฌานทุกนัย
				มัตตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ปัญจกนัย
				เตรสกนัย (สาเสวนะ)
				เตวีสกนัย
				จุททสกนัย (สวิปากะ)
				เตวีสกนัย
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุทุกนัย 
				ติกนัย
				สัตตกนัย
				ทวาทสกนัย
				จุททสกนัย
				เอกวีสกนัย
				นอารัมมณทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ทุกนัยมีนอนันตรปัจจัยเป็นต้น
				นปุเรชาตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นปัจฉาชาตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นอาเสวนทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นกัมมทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นวิปากทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นอาหารทุกนัย
				นอินทรียทุกนัย
				นฌานทุกนัย
				จตุกกนัย
				นมัคคทุกนัย
				จตุกกนัย
				นสัมปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				นวิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๐
  ๔.นิสสยวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				อนุโลมเหตุปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
			เหตุทุกนัย	
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			นเหตุทุกนัย	
	๕.สังสัฏฐวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
				ปุเรชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัยเป็นต้น
				วิปปยุตตปัจจัย
				อัตถิปัจจัยเป็นต้น
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุทุกนัย
				อาเสวนทุกนัย
				วิปากทุกนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
				นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
				นปัจฉาชาตปัจจัย
				นกัมมปัจจัย
				นวิปากปัจจัย
				นฌานปัจจัย
				นมัคคปัจจัย
				นวิปปยุตตปัจจัย
		  ๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ฉักกนัย
				สัตตกนัย
				นอธิปติทุกนัย
				ติกนัย
				นปุเรชาตทุกนัย
				ติกนัย
				นปัจฉาชาตะและนอาเสวนทุกนัย
				ติกนัย
				นกัมมทุกนัย
				ติกนัย
				นวิปากทุกนัย
				สัตตกนัย
				นฌานทุกนัย
				ฉักกนัย
				นมัคคทุกนัย
				นวิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				นวกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๑	
    ๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				เอกาทสกนัย (สาเสวนะ)
				เตวีสกนัย (สาเสวนะ)
				เตรสกนัย (สวิปากะ)
				เตวีสกนัย (สวิปากะ)
				อารัมมณทุกนัย
				ติกนัย
				อธิปติทุกนัย
				ติกนัยเป็นต้น
				อนันตรปัจจัยเป็นต้น
				ปุเรชาตทุกนัย
				ติกนัย
				อาเสวนทุกนัย
				ติกนัย
				กัมมทุกนัย
				ติกนัย
				วิปากทุกนัย
				ติกนัย
				อาหารทุกนัย
				ติกนัย
				ฌานทุกนัย
				ติกนัย
				มัคคทุกนัย
				ติกนัย
				สัมปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				วิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ทวาทสกนัย
				เตวีสกนัย (สาเสวนะ)
				เตวีสกนัย (สวิปากะ)
				ทุกนัยมีอัตถิปัจจัยเป็นต้นเป็นอาทิ
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				สัตตกนัย
				ทสกนัย
				นอธิปติทุกนัย
				ติกนัย
				นปุเรชาตทุกนัย
				นกัมมทุกนัย
				ติกนัย
				ปัญจกนัย
				นวิปากทุกนัย
				ปัญจกนัย
				นฌานทุกนัย
				สัตตกนัย
				นมัคคทุกนัย
				ปัญจกนัย
				ฉักกนัยเป็นต้น
				นวิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				นวกนัย
	๖.สัมปยุตตวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
			เหตุทุกนัย	
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
			นเหตุทุกนัย	
      
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๒
  ๗.ปัญหาวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัย
				สมนันตรปัจจัย
				สหชาจปัจจัย
				อัญญมัญญปัจจัย
				นิสสยปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๓		
        อุปนิสสยปัจจัย
				ปุเรชาตปัจจัย
				ปัจฉาชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัย
				อินทรียปัจจัย
				ฌานปัจจัย 
				มัคคปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๔		
        สัมปยุตตปัจจัย
				วิปปยุตตปัจจัย
				อัตถิปัจจัย 
				นัตถปัจจัย
				วิคตปัจจัย
				อวิคตปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุสภาคนัย
				อารัมมณสภาคนัย
				อธิปติสภาคนัย
				อนันตรสภาคนัย
				สมนันตรสภาคนัย
				สหชาตสภาคนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๕		
        อัญญมัญญสภาคนัย
				นิสสยสภาคนัย
				อุปนิสสยสภาคนัย
				ปุเรชาตสภาคนัย
				ปัจฉาชาตสภาคนัย
				อาเสวนสภาคนัย
				กัมมสภาคนัย
				วิปากสภาคนัย
				อาหารสภาคนัย
				อินทรียสภาคนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๖		
        ฌานสภาคนัย
				มัคคสภาคนัย
				สัมปยุตตสภาคนัย
				วิปปยุตตสภาคนัย
				อัตถิสภาคนัย
				นัตถิสภาคนัย
				วิคตสภาคนัย
				อวิคตสภาคนัย
	๒.ปัจจนียุทธาร			
  
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๗	
    ๒.ปัจจนปัจจนียะ		
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				ฉักกนัย
				สัตกนัย
				อัฏฐนัย
				นวกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
				ทวาทสกนัย
				จุททสกนัย
				สัตตรสกนัย
				เอกวิสกนัย
				โสฬสกนัย (สอินทรียะ)
				ปุนเอกวิสกนัย
				นอารัมมณทุกนัย
				สัตตกนัย
				นอธิปติปัจจัยเป็นต้น
				นสหชาตทุกนัย
				จตุกกนัย
				นอัญญมัญญทุกนัย
				จตุกกนัย
				อัฏฐกนัย
				นนิสสยทุกนัย
				จตุกกนัย
				ทสกนัย
				นอุปนิสสยทุกนัย
				จตุกกนัย
				อัฏฐกนัย
				นวกนัย
				ทสกนัย
				นปุเรชาตทุกนัย
				จตุกกนัย
				อัฏฐกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
				นปัจฉาชาตทุกนัย
				จตุกกนัย
				อัฏฐกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๘		
        นกัมมทุกนัย
				จตุกกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
				นกัมมทุกนัย
				จตุกกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
				เตรสกนัย
				นอาหารทุกนัย
				จตุกกนัย
				อัฏฐกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
				เตรสกนัย
				ปัณณรสกนัย
				อัฏฐารสกนัย
				นอินทรียทุกนัย
				จตุกกนัย
				อัฏฐกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
				เตรสกนัย
				ปัณณรสกนัย
				เอกวิสกนัย
				นวิปปยุตตทุกนัย
				จตุกกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
				อัฏฐารสกนัย
				โนอัตถิทุกนัย
				จตุกกนัย
				ทสกนัย
				เอกาทสกนัย
				สัตตรสกนัย
				เอกวิสกนัย
				เตวีสกนัย (สอุปนิสสยะ)
				เตวีสกนัย (สกัมมะ)
				โนนัตถิทุกนัย
				โนวิคตทุกนัย
				โนอวิคตทุกนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
				อารัมมณทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๑๙		
        อารัมมณทุกนัย (ต่อ)
				อธิปติทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๐		
        อธิปติทุกนัย (ต่อ)
				อนันตรทุกนัย
				สทนันตรทุกนัย
				สหชาตทุกนัย
				อัญญมัญญทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๑		
        นิสสยทุกนัย
				อุปนิสสยทุกนัย
				ปุเรชาตทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๒		
        ปัจฉาชาตทุกนัย
				อาเสวนทุกนัย
				กัมมทุกนัย
				วิปากทุกนัย
				อาหารทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๓		
        อาหารทุกนัย (ต่อ)
				อินทรียทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๔		
        อินทรียทุกนัย (ต่อ)
				ฌานทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๕		
        มัคคทุกนัย
				สัมปยุตตทุกนัย
				วิปปยุตตทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๖		
        อัตถิทุกนัย
				นัตถิทุกนัย
				อวิคตทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๗	
    ๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุปัจจัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				ปัญจกนัย
				ฉักกนัย
				สัตตกนัย
				อัฏฐกนัย
				นวกนัย
				เอกาทสกนัย
				ทวาทสกนัย
				โสฬสกนัย (สาหาระ)
				พาวีสกนัย (สาหาระ)
				โสฬสกนัย (สอินทรียะ)
				พาวีสกนัย (สอินทรียะ)
				นอารัมมณทุกนัย
				อัฏฐกนัย
				นอธิปติทุกนัย
				นอนันตระและนสมนันตรทุกนัย
				อัฏฐกนัย
				นสหชาตทุกนัย
				ปัญจกนัย
				นวกนัย
				นอัญญมัญญทุกนัย
				จตุกกนัย
				อัฏฐกนัย
				นนิสสยทุกนัย
				ปัญจกนัย
				นวกนัย
				นอุปนิสสยทุกนัย
				อัฏฐกนัย
				นปุเรชาตทุกนัย
				จตุกกนัย
				นวกนัย
				นปัจฉาชาตทุกนัย
				นวกนัย
				ทสกนัย
				นอาเสวนทุกนัย
				นวกนัย
				นกัมมทุกนัย
				นวกนัย
				นวิปากทุกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๘		
        นอาหารทุกนัย
				จตุกกนัย
				พาวีสกนัย
				นอินทรียทุกนัย
				พาวีสกนัย
				นฌานทุกนัย
				นมัคคทุกนัย
				นสัมปยุตตทุกนัย
				จตุกกนัย
				นวกนัย
				ทสกนัย
				ทวาทสกนัย
				นวิปปยุตตทุกนัย
				จตุกกนัย
				สัตตกนัย
				นวกนัย
				เอกาทสกนัย
				ปันนรสกนัย
				สัตตรสกนัย (สาหาระ)
				พาวีสกนัย
				สัตตรสกนัย (สอินทรียะ)
				พาวีสกนัย
				โนอัตถิทุกนัย
				จตุกกนัย
				สัตตกนัย
				จตุวีสกนัย (สอุปนิสสยะ)
				จตุวีสกนัย (สกัมมะ)
				โนนัตถิทุกนัย
				โนวิคตทุกนัย
				โนอวิคตทุกนัย
	๒.เวทนาติกะ			
	๑.ปฏิจจวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัยเป็นต้น
				อาเสวนปัจจัยเป็นต้น
				อาหารปัจจัยเป็นต้น
				อัตถิปัจจัยเป็นต้น
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุทุกนัยเป็นต้น
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
				นอธิปติปัจจัย
				นปุเรชาตปัจจัย
				นปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัย
				นกัมมปัจจัย
				นวิปากปัจจัยและนฌานปัจจัย
				นมัคคปัจจัย
				นวิปปยุตตปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				นเหตุทุกนัย
				จตุกกนัย
				นวกนัย
				นอธิปติทุกนัย
				นปุเรชาตทุกนัย
				ติกนัย
				ทุกนัยมีนปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
				ติกนัย
				ปัญจกนัย
				นวิปากทุกนัย
				นฌานทุกนัย
				ฉักกนัย
				นมัคคทุกนัย
				ติกนัย
				ปัญจกนัย
				นวิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				นวกนัย
			๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ	
				เหตุทุกนัย
				ติกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๒๙		
      ๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม	
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				สัตตกนัย
				ทสกนัย
				นอธิปติทุกนัย
				นปุเรชาตทุกนัย
				ทุกนัยมีปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
				นฌานทุกนัย
				นมัคคทุกนัย
				นวิปปยุตตทุกนัย
				ติกนัย
				ทสกนัย
	๒.สหชาตวาร			
	๓.ปัจจยวาร			
	๔.นิสสยวาร			
	๕.สังสัฏฐวาร			
	๖.สัมปยุตตวาร			
	๗.ปัญหาวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัย
				สมนันตรปัจจัย
				สหชาตปัจจัย
				อัญญมัญญปัจจัยและนิสสยปัจจัย
				อุปนิสสยปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๐		
        อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัยเป็นต้น
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุสภาคนัย
				อารัมมณสภาคนัย
				อธิปติสภาคนัย
				อนันตรสภาคนัย
				สภาคนัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น
				อุปนิสสยสภาคนัย
				อาเสวนสภาคนัย
				กัมมสภาคนัย
				วิปากสภาคนัย
				อาหารสภาคนัย
				อินทรียสภาคนัย
				ฌานสภาคนัย
				มัคคสภาคนัย
				สัมปยุตตสภาคนัย
				ปัญหาวาร-ปัจจนียุทธาร
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				เอกวีสกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๑		
      ๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ	
				เหตุสภาคนัย
			๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม	
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				ฉักกนัย
				นวกนัย
				จตุวีสกนัย (สอุปนิสสยะ)
				จตุวีสกนัย (สกัมมะ)
				นอารัมมณทุกนัย
				โนอวิคตทุกนัย
				จตุกกนัย
				จตุวีสกนัย (สอุปนิสสยะ)
				จตุวีสกนัย (สกัมมะ)
	๓.วิปากติกะ			
	๑.ปฏิจจวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัยเป็นต้น
				อัญญมัญญปัจจัย
				นิสสยปัจจัยเป็นต้น
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัยและวิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัยเป็นต้น
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุทุกนัย
				อาเสวนทุกนัย
				วิปากทุกนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
				นอารัมมณปัจจัย
				นอธิปติปัจจัย
				นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
				นปุเรชาตปัจจัย
				นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น
				นกัมมปัจจัย
				นวิปากปัจจัย
				นอาหารปัจจัย
				นอินทรียปัจจัย
				นฌานปัจจัย
				นมัคคปัจจัย
				นสัมปยุตตปัจจัย 
				นวิปปยุตตปัจจัย
				โนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
				ติกนัย
				จตุกกนัย
				นวกนัย
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
				สัตตกนัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๒
  ๒.สหชาตวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
			๒.สังขยาวาร	
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
	๓.ปัจจยวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัย
				อัญญมัญญปัจจัย
				นิสสยปัจจัย
				อุปนิสสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัยเป็นต้น
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๓		
      ๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุทุกนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
				นอารัมมณปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				นเหตุทุกนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย
	๔.นิสสยวาร			
		๑-๔.ปัจจยจตุกกนัย		
	๕.สังสัฏฐวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
			๒.สังขยาวาร	
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
	๖.สัมปยุตตวาร			
		๑-๔.ปัจจยจตุกกนัย		
	๗.ปัญหาวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัย
				สมนันตรปัจจัย
				สหชาตปัจจัย
				อัญญมัญญปัจจัย
				นิสสยปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๔		
        อุปนิสสยปัจจัย
				ปุเรชาตปัจจัย
				ปัจฉาชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัย
				อินทรียปัจจัย
				มัคคปัจจัย
				สัมปยุตตปัจจัย
				วิปปยุตตปัจจัย
				อัตถิปัจจัย 
				นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย และอวิคตปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				สภาคนัย 
			๒.ปัจจนียุทธาร	
      
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๕	
    ๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				สภาคนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุสภาคนัย
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุปัจจัย
				ติกนัย
	๔.อุปาทินนติกะ			
	๑.ปฏิจจวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัยเป็นต้น
				อัญญมัญญปัจจัย
				นิสสยปัจจัยและอุปนิสสยปัจจัย
				ปุเรชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัยเป็นต้น
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุทุกนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
				นอารัมมณปัจจัย
				นอธิปติปัจจัย
				นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
				นกัมมปัจจัย
				นวิปากปัจจัย
				นอาหารปัจจัย
				นอินทรียปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๖		
        นฌานปัจจัย
				นมัคคปัจจัย
				นสัมปยุตตปัจจัย 
				นวิปปยุตตปัจจัย
				โนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				นเหตุทุกนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุทุกนัย
	๒.สหชาตวาร			
		๑-๔.ปัจจยจตุกกนัย		
	๓.ปัจจยวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุทุกนัย
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๑.วิภังควาร	
				นเหตุปัจจัย
				นอารัมมณปัจจัย
				นอธิปติปัจจัย
				นอนันตรปัจจัยเป็นต้น
				นกัมมปัจจัย
				นวิปากปัจจัย
				นอาหารปัจจัยเป็นต้น
			๒.สังขยาวาร	
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
	๔.นิสสยวาร			
	๕.สังสัฏฐวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
				เหตุปัจจัย
			สังขยาวาร	
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
				นเหตุปัจจัย
		๓.ปัจจนียานุโลมปัจจนียะ		
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
    
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๗
  ๖.สัมปยุตตวาร			
	๗.ปัญหาวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
				อนันตรปัจจัย
				สมนันตรปัจจัย
				สหชาตปัจจัย
				อัญญมัญญปัจจัย
				นิสสยปัจจัย
				อุปนิสสยปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๘		
        ปุเรชาตปัจจัย
				ปัจฉาชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัย
				อินทรียปัจจัย
				ฌานปัจจัย
				มัคคปัจจัย
				สัมปยุตตปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๓๙		
        วิปปยุตตปัจจัย
				อัตถิปัจจัย 
				นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย และอวิคตปัจจัย

####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๔๐	
      ๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				สภาคนัย
			๒.ปัจจนียุทธาร	
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				ทุกนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุทุกนัย
	๕.สังกิลิฏฐติกะ			
	๑.ปฏิจจวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม 		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
		๒.ปัจจยปัจจนียะ		
				นเหตุปัจจัย
				สุทธนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม 		
				นเหตุทุกนัย
	๗.ปัญหาวาร			
		๑.ปัจจยานุโลม		
			๑.วิภังควาร	
				เหตุปัจจัย
				อารัมมณปัจจัย
				อธิปติปัจจัย
        
####เล่มที่ ๔๐ ส่วนที่ ๔๑		
        อนันตรปัจจัย
				สมนันตรปัจจัยเป็นต้น
				ปุเรชาตปัจจัย
				ปัจฉาชาตปัจจัย
				อาเสวนปัจจัย
				กัมมปัจจัย
				วิปากปัจจัย
				อาหารปัจจัย
				อินทรียปัจจัย
				ฌานปัจจัย
				วิปปยุตตปัจจัย
				อัตถิปัจจัย 
				นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย และอวิคตปัจจัย
			๒.สังขยาวาร	
				สุทธนัย
				เหตุสภาคนัย
			๒.ปัจจนียุทธาร	
				ปัจจนียะ-สุทธนัย
				ทุกนัย
		๓.ปัจจยานุโลมปัจจนียะ		
				เหตุทุกนัย
		๔.ปัจจยปัจจนียานุโลม		
				นเหตุทุกนัย
				ติกนัย

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :