เล่มที่ ๓๙

พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค ๒

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค ๒  				
					
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑
  จิตตยมก				
		อุทเทส			
		๑.สุทธจิตตสามัญญะ			
			๑.ปุคคลวาร		
				๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร	
				๒.อุปปาทุปปันนวาร	
				๓.นิโรธุปปันนวาร	
				๔.อุปปาทวาร	
				๕.นิโรธวาร	
				๖.อุปปาทนิโรธวาร	
				๗.อุปปัชชมานนนิโรธวาร	
				๘.อุปปัชชมานุปปันนวาร	
				๙.นิรุชฌมานุปปันนาวาร	
				๑๐.อุปปันนุปปาทวาร	
				๑๑.อตีตนาคตวาร	
				๑๒.อุปปันนุปปัชชมานวาร	
				๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร	
				๑๔.อติกกันตกาลวาร	
			๒.ธัมมวาร		
				๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร	
				๒.อุปปาทุปปันนวาร	
				๓.นิโรธุปปันนวาร	
				๔.อุปปาทวาร	
				๕.นิโรธวาร	
				๖.อุปปาทนิโรธวาร	
				๗.อุปปัชชมานนนิโรธวาร	
				๘.อุปปัชชมานุปปันนวาร	
				๙.นิรุชฌมานุปปันนาวาร	
				๑๐.อุปปันนุปปาทวาร	
				๑๑.อตีตนาคตวาร	
				๑๒.อุปปันนุปปัชชมานวาร	
				๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร	
				๑๔.อติกกันตกาลวาร	
			๓.ปุคคลธัมมวาร		
				๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร	
				๒.อุปปาทุปปันนวาร	
				๓.นิโรธุปปันนวาร	
				๔.อุปปาทวาร	
				๕.นิโรธวาร	
				๖.อุปปาทนิโรธวาร	
				๗.อุปปัชชมานนนิโรธวาร	
				๘.อุปปัชชมานุปปันนวาร	
				๙.นิรุชฌมานุปปันนาวาร	
				๑๐.อุปปันนุปปาทวาร	
				๑๑.อตีตนาคตวาร	
				๑๒.อุปปันนุปปัชชมานวาร	
				๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร	
				๑๔.อติกกันตกาลวาร	
		๒.สุตตันตจิตตมิสสกวิเสส			
		๓.อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสส			
		นิทเทส			
		๑.สุทธจิตตสามัญญะ			
			๑.ปุคคลวาร		
				๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร	
				๒.อุปปาทุปปันนวาร	
				๓.นิโรธุปปันนวาร	
				๔.อุปปาทวาร	
				๕.นิโรธวาร	
				๖.อุปปาทนิโรธวาร	
				๗.อุปปัชชมานนนิโรธวาร	
				๘.อุปปัชชมานุปปันนวาร	
				๙.นิรุชฌมานุปปันนาวาร	
				๑๐.อุปปันนุปปาทวาร	
				๑๑.อตีตนาคตวาร	
				๑๒.อุปปันนุปปัชชมานวาร	
				๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร	
				๑๔.อติกกันตกาลวาร	
        
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒	
      ๒.ธัมมวาร		
				๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร	
				๒.อุปปาทุปปันนวาร	
				๓.นิโรธุปปันนวาร	
				๔.อุปปาทวาร	
				๕.นิโรธวาร	
				๖.อุปปาทนิโรธวาร	
				๗.อุปปัชชมานนนิโรธวาร	
				๘.อุปปัชชมานุปปันนวาร	
				๙.นิรุชฌมานุปปันนาวาร	
				๑๐.อุปปันนุปปาทวาร	
				๑๑.อตีตนาคตวาร	
				๑๒.อุปปันนุปปัชชมานวาร	
				๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร	
				๑๔.อติกกันตกาลวาร	
			๓.ปุคคลธัมมวาร		
				๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร	
				๒.อุปปาทุปปันนวาร	
				๓.นิโรธุปปันนวาร	
				๔.อุปปาทวาร	
				๕.นิโรธวาร	
		๒.สุตตันตจิตตมิสสกวิเสส			
		๓.อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสส			
    
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๓
  ธัมมยมก				
	๑.ปัณณัตติวารอุทเทส				
		๑.ปทโสธนวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๓.สุทธธัมมวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๔.สุทธธัมมมูลจักกวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
	๑.ปัณณัตติวารนิทเทส				
		๑.ปทโสธนวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๓.สุทธธัมมวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๔.สุทธธัมมมูลจักกวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
	๒.ปวัตติวาร				
		๑.อุปปาทวาร			
			๑.ปุจจุปปันนวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
        
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๔		  
      ๒.อตีตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๓.อนาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
        
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๕		
      ๖.อตีตานาควาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.นิโรธวาร			
			๑.ปัจจุปปันนวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๒.อตีตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส
        
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๖		
      ๓.อนาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๖.อตีตานาควาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
        
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๗	
    ๓.อุปปาทนิโรธวาร			
			๑.ปัจจุปปันนวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๒.อตีตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๓.อนาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
        
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๘		
      ๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
			๖.อตีตานาควาร		
				อนุโลมบุคคล	
				อนุโลมโอกาส	
				อนุโลมปุคคโลกาส	
				ปัจจนีกบุคคล	
				ปัจจนีกโอกาส	
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๓.ภาวนาวาร			
    
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๙
  อินทรียยมก				
	๑.ปัณณัตติวารอุทเทส				
		๑.ปทโสธนวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๓.สุทธินทรียวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๔.สุทธินทรียมูลจักกวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
      
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๐
  ๑.ปัณณัตติวารนิทเทส				
		๑.ปทโสธนวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
      
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๑	
    ๓.สุทธินทรียวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
		๔.สุทธินทรียมูลจักกวาร			
			อนุโลม		
			ปัจจนีกะ		
      
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๒
  ๒.ปวัตติวาร				
		๑.อุปปาทวาร			
			๑.ปุจจุปปันนวาร		
				อนุโลมบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๓		
          อนุโลมโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๔			
          ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนียบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๕			
          โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๖			
          อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
			๒.อตีตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๗		
          อนุโลมปุคคโลกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
					ปัจจนีกบุคคล
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๘		
      ๓.อนาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				อนุโลมโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๑๙		
        อนุโลมปุคคโลกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนียกบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๐		
        ปัจจนีกโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๑		
      ๔.ปัจจุปันนาตีตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				อนุโลมโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
				อนุโลมปุคคโลกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๒		
        ปัจจนีกบุคคล
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๓		
      ๕.ปัจจุปปันนาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๔		
        อนุโลมโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
				อนุโลมปุคคโลกาส	
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๕		
        ปัจจนีกบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๖		
        ปัจจนียโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกปุคคโลกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๗			
        ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
			๖.อตีตานาคตวาร		
				อนุโลมบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๘		
        อนุโลมโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					อนุโลมปุคคโลกาส
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๒๙		
        ปัจจนีกบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกโอกาส	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ปัจจนีกปุคคโลกาส
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					ฆานินทรียมูลกนัย
					อิตถินทรียมูลกนัย
					ปุริสินทรียมูลกนัย
					ชีวิตินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อุเปกขินทรียมูลกนัย
					สัทธินทรียมูลกนัย
					ปัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๓๐	
    ๓.ปริญญาวาร			
			๑.ปัจจุปปันนวาร		
				อนุโลมบุคคล	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกะ	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
			๒.อตีตวาร		
				อนุโลม	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกะ	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
          
####เล่มที่ ๓๙ ส่วนที่ ๓๑		
      ๓.อนาคตวาร		
				อนุโลม	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกะ	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โสมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
			๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
				อนุโลม	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกะ	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
			๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
				อนุโลม	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกะ	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
			๖.อตีตานาคตวาร		
				อนุโลม	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย
				ปัจจนีกะ	
					จักขุอินทรียมูลกนัย
					โทมนัสสินทรียมูลกนัย
					อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
					อัญญินทรียมูลกนัย

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :