เล่มที่ ๓๘

พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค ๑

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค ๑  			
				
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑
  มูลยมก			
	๑.มูลวารอุทเทส			
		๑.กุสลบท นยจตุกกะ		
		๒.อกุสบบท นยจตุกกะ		
		๓.อัพยากตบท นยจตุกกะ		
		๔.นามบท นยจตุกกะ		
	๒-๑๐.เหตุวาราทิอุทเทส			
	๑.มูลวารนิทเทส			
		๑.กุสลบท นยจตุกกะ		
		๒.อกุสบบท นยจตุกกะ		
		๓.อัพยากตบท นยจตุกกะ		
		๔.นามบท นยจตุกกะ		
	๒-๑๐.เหตุวาราทินิทเทส			
  
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒
  ขันธยมก			
	๑.ปัณณัตติวารอุทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธขันธวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๔.สุทธขันธมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
	๑.ปัณณัตติวารนิทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธขันธวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๔.สุทธขันธมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓		
  ปัจจนีกะ	
	๒.ปวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อดีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๔	
      ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
	๒.ปวัตติวาร ๒.นิโรธวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อดีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๕
      อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
	๒.ปวัตติวาร ๓.อุปปาทนิโรธวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อดีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๖
  ๓.ปริญญาวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
		๒.อดีตวาร		
		๓.อนาคตวาร		
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
		๖.อตีตานาคตวาร		
	อนาตนยมก			
	๑.ปัณณัตติวารอุทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธขันธวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๔.สุทธายตนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
	๑.ปัณณัตติวารนิทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
				จักขายตนมูลกนัย
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธขันธวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๔.สุทธายตนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๗
  ๒.ปวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนุกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๘
  ๒.อตีตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		๓.อนาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๙	
  ๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๐	
  ๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๑	
  ๖.อตีตานาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
	๒.ปวัตติวาร ๒นิโรธวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๒
    ๒.อตีตวาร		
		อนุโลมปุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		๓.อนาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๓	
      รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๔	
    ๖.อตีตานาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๕
  ๒.ปวัตติวาร ๓.อุปปาทนิโรธวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		๒.อตีตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		๓.อนาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
			มนายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๖	
    ๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกโอกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
		ปัจจนีกปุคคโลกาส		
			จักขายตนมูลกนัย	
			ฆานายตนมูลกนัย	
			รูปายตนมูลกนัย	
		๖.อตีตานาคตวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			จักขายตนมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๗
  ๓.ปริญญาวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
		๒.อตีตวาร		
		๓.อนาคตวาร		
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
		๖.อตีตานาคตวาร		
	ธาตุยมก			
	๑.ปัณณัตติวารอุทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธธาตุวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๔.สุทธธาตุมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
	๑.ปัณณัตติวารนิทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธธาตุวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๔.สุทธธาตุมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
	๒.ปวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
	๓.ปริญญาวาร			
  
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๘
  สัจจยมก			
	๑.ปัณณัตติวารอุทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธสัจจวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๔.สุทธสัจจมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
	๑.ปัณณัติวารนิทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธสัจจวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๔.สุทธสัจจมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
	๒.หวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๑๙	
    ๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๐	
    ๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
	๒.ปวัตติวาร ๒.นิโรธวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
		๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๑	
    ๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๒
  ๒.ปวัตติวาร ๓.อุปปาทนิโรธวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
		๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๓
  ๓.ปริญญาวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
		๒.อตีตวาร		
		๓.อนาคตวาร		
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
		๖.อตีตานาคตวาร		
	สังขารยมก			
	๑.ปัณณัตติวารอุทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธสัจจวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
	๑.ปัณณัตติวารนิทเทส			
		๑.ปทโสธนวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๒.ปทโสธนมูลจักกวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
		๓.สุทธสัจจวาร		
			อนุโลม	
			ปัจจนีกะ	
	๒.ปวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๔	
    ๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๕
  ๒.ปวัตติวาร ๒.นิโรธวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
		๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๖	
    ๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
	๒.ปวัตติวาร ๓.อุปปาทนิโรธวาร			
		๑.ปัจจุปปันนวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๒.อตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
		๓.อนาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๗	
    ๔.ปัจจุปปันนาตีตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
		๕.ปัจจุปปันนานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
			อนุโลมโอกาส	
			อนุโลมปุคคโลกาส	
			ปัจจนีกบุคคล	
			ปัจจนีกโอกาส	
			ปัจจนีกปุคคโลกาส	
		๖.อตีตานาคตวาร		
			อนุโลมบุคคล	
	๓.ปริญญาวาร			
	อนุสยยมก			
	๑.อุปัตติฏฐานวาร			
	๒.มหาวาร ๑.อนุสยวาร			
		อนุโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๘	
      ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๒๙	
    ๑.อนุสยวาร		
		ปฏิโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		ปฏิโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		ปฏิโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๐	
      เอกมูลกนัย (ต่อ)	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		๒.สานุสยวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๑
      อนุโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๒	
      ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		๒.สานุสยวาร		
		ปฏิโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		ปฏิโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๓
      ปฏิโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๔	
    ๓.ปชหนวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๕	
    ๓.ปชหนวาร		
		ปฏิโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		ปฏิโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๖
      ปฏิโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๗	
    ๔.ปริญญาวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		อนุโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๘	
    ๔.ปริญญาวาร		
		ปฏิโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		ปฏิโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๓๙
      ปฏิโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๔๐	
      จตุกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		๕.ปหีนวาร		
		อนุโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		อนุโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๔๑
      อนุโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		๕.ปหีนวาร		
		ปฏิโลมบุคคล		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๔๒
      อนุโลมโอกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
			ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		ปฏิโลมปุคคโลกาส		
			เอกมูลกนัย	
			ทุกมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๔๓	
      ติกมูลกนัย	
			จตุกมูลกนัย	
			ปัญจกมูลกนัย	
			ฉักกมูลกนัย	
		๖.อุปปัชชหนวาร		
		๗.ธาตุปุจฉาวาร		
			กามธาตุมูลกนัย	
			รูปธาตุมูลกนัย	
			อรูปธาตุมูลกนัย	
			นกามธาตุมูลกนัย	
			นรูปธาตุมูลกนัย	
			นอรูปธาตุมูลกนัย	
			นกามนอรูปธาตุมูลกนัย	
			นรูปนอรูปธาตุมูลกนัย	
			นกามนรูปธาตุมูลกนัย	
      
####เล่มที่ ๓๘ ส่วนที่ ๔๔	
    ๗.ธาตุวิสัชชนาวาร		
			กามธาตุมูลกนัย	
			รูปธาตุมูลกนัย	
			อรูปธาตุมูลกนัย	
			นกามธาตุมูลกนัย	
			นรูปธาตุมูลกนัย	
			นอรูปธาตุมูลกนัย	
			นกามนอรูปธาตุมูลกนัย	
			นรูปนอรูปธาตุมูลกนัย	
			นกามนรูปธาตุมูลกนัย	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :