เล่มที่ ๓๗

พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

####เล่มที่ ๓๗ พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ  						
							
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑
  ๑. มหาวรรค						
		๑. ปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคล					
				๑. สุทธสัจฉิกัฏฐะ			
					ว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงล้วนๆ		
						๑. อนุโลมปัจจนีกะ	
							ปฏิกัมมจตุกกะ
							นิคคหจตุกกะ
							อุปนยนจตุกกะ
							นิคคมจตุกกะ
						๑. สุทธสัจฉิกัฏฐะ	
							๒. ปัจจนีกานุโลมะ
							ปฏิกัมมจตุกกะ
							นิคคหจตุกกะ
							อุปนยนจตุกกะ
							นิคคมจตุกกะ
				๒. โอกาสสัจฉิกัฏฐะ			
					ว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับโอกาส		
						๑. อนุโลมปัจจนีกะ	
				๓. กาลสัจฉิกัฏฐะ			
					ว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับกาล		
						๑. อนุโลมปัจจนีกะ	
				๔. อวัยวสัจฉิกัฏฐะ			
					ว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับอวัยวะ		
						๑. อนุโลมปัจจนีกะ	
						๒. โอกาสสัจฉิกัฏฐะ	
							๒. ปัจจนีกานุโลมะ
						๓. กาลสัจฉิกัฏฐะ	
							๒. ปัจจนีกานุโลมะ
						๔. อวัยวสัจฉิกัฏฐะ	
							๒. ปัจจนีกานุโลมะ
				๕. สุทธิกสังสันทนะ			
					การเทียบเคียงบุคคลกับกับสภาวธรรมล้วนๆ	
          
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒			
        ๖. โอปัมมสังสันทนะ			
					ว่าด้วยการเทียบเคียงโดยข้ออุปมา		
				๗. จตุกกนยสังสันทนะ			
					ว่าด้วยการเทียบเคียงโดยนัย ๔ ประการ		
          
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๓			
        ๘. ลักขณยุตติ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงลักษณะ		
				๙. วจนโสธนะ			
					ว่าด้วยการซักฟอกถ้อยคำ		
				๑๐. ปัญญัตตานุโยคะ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงบัญญัติ		
				๑๑. คติอนุโยคะ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงคติ		
				๑๒. อุปาทาปัญญัตตานุโยคะ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติ		
          
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๔			
        ๑๒. อุปาทาปัญญัตตานุโยคะ (ต่อ)			
					ว่าด้วยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติ	
          
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๕			
        ๑๔. อภิญญานุโยคะ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงอภิญญา		
				๑๕-๑๘. ญาตกานุโยคาทิ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงญาติ เป็นต้น		
				๑๙. ปฏิเวธานุโยคะ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงผู้บรรลุธรรม (พระอริยะ)		
				๒๐. สังฆานุโยคะ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงสงฆ์		
				๒๑. สัจฉิกัตถสภาคานุโยคะ			
					ว่าด้วยการซักถามถึงสภาวะแห่งสัจฉิกัฏฐะ		
          
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๖	
      ๒. ปริหานิกถา ว่าด้วยความเสื่อม					
				๑. วาทยุตติปริหานิ			
					ว่าด้วยหลักการโต้วาทะในเรื่องความเสื่อม		
				๒. อริยปุคคลสังสันทนปริหานิ			
					ว่าด้วยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องความเสื่อม	
          
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๗			
        ๓. สุตตสาธนปริหานิ			
					ว่าด้วยการอ้างพระสูตรในเรื่องความเสื่อม		
				๓. (ก) พรหมจริยกถา			
					ว่าด้วยพรหมจรรย์		
						๑. สุทธพรหมจริยกถา	
							ว่าด้วยพรหมจรรย์ล้วนๆ
						๒. สังสันทนพรหมจริยกถา	
							ว่าด้วยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องพรหมจรรย์
				๓. (ข) โอธิโสกถา			
					ว่าด้วยการละกิเลสได้เป็นส่วนๆ		
          
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๘			
        ๔. ชหติกถา			
					ว่าด้วยการละ		
						๑. นสุตตาหรณกถา	
							ว่าด้วยการไม่ยกพระสูตรมาอ้าง
						๒. สุตตาหรณกถา	
							ว่าด้วยการยกพระสูตรมาอ้าง
				๕. สัพพมัตถีติกถา			
					ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงมีอยู่		
						๑. วาทยุตติ	
							ว่าด้วยหลักการใช้วาทะ
						๒. กาลสังสันทนะ	
							ว่าด้วยการเทียบเคียงกาล
						วจนโสธนา	
							ว่าด้วยการซักฟอกถ้อยคำ
              
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๙				
            อตีตจักขุรูปาทิกถา	
							ว่าด้วยจักษุและรูปที่เป็นอดีต เป็นต้น
						อตีตญาณาทิกถา	
							ว่าด้วยญาณที่เป็นอดีต เป็นต้น
						อรหันตาทิกถา	
							ว่าด้วยพระอรหันต์ เป็นต้น
						อตีตหัตถาทิกถา	
							ว่าด้วยมือที่เป็นอดีต เป็นต้น
						ปทโสธนกถา	
							ว่าด้วยการซักฟอกบท
						สุตตสาธนะ	
							ว่าด้วยการอ้างพระสูตร
              
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๐			
        ๖. อตีตักขันธาทิกถา			
					ว่าด้วยอดีตขันธ์ เป็นต้น		
						๑. นสุตตสาธนะ	
							ว่าด้วยการไม่อ้างพระสูตร
						๒. สุตตสาธนะ	
							ว่าด้วยการอ้างพระสูตร
				๗. เอกัจจมัตถีติกถา			
					ว่าด้วยบางอย่างมีอยู่		
						๑. อตีตาทิเอกัจจกถา	
							ว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอดีต เป็นต้น
						๒. อนาคตาทิเอกัจจกถา	
							ว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอนาคต เป็นต้น
				๘. สติปัฏฐานกถา			
					ว่าด้วยสติปัฏฐาน		
          
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๑			
        ๙. เหวัตถีติกถา			
					ว่าด้วยสภาวธรรมที่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้		
	๒. ทุติยวรรค						
		๑. ปรูปหารกถา (๑๐)					
			ว่าด้วยเรื่องที่บุคคลอื่นนำเข้าไปให้
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๒	
    ๒. อัญญาณกถา (๑๑)					
			ว่าด้วยความไม่รู้				
		๓. กังขากถา (๑๒)					
			ว่าด้วยความสงสัย				
		๔. ปรวิตารณกถา (๑๓)					
			ว่าด้วยการรับคำแนะนำจากผู้อื่น	
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๓	
    ๕. วจีเภทกถา (๑๔)					
			ว่าด้วยการเปล่งวาจา				
		๖. ทุกขาหารกถา (๑๕)					
			ว่าด้วยทุกขาหารญาณ				
		๗. จิตตัฏฐิติกถา (๑๖)					
			ว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งจิต				
		๘. กุกกุฬกถา (๑๗)					
			ว่าด้วยเถ้ารึง				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๔	
    ๙. อนุปุพพาภิสมยกถา (๑๘)					
			ว่าด้วยเรื่องการบรรลุธรรมโดยลำดับ				
		๑๐. โวหารกถา (๑๙)					
			ว่าด้วยพระโวหาร				
		๑๑. นิโรธกถา (๒๐)					
			ว่าด้วยนิโรธ			
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๕
  ๓. ตติยวรรค						
		๑. พลกถา (๒๑)					
			ว่าด้วยกำลัง				
		๒. อริยันติกถา (๒๒)					
			ว่าด้วยความเป็นอริยะ				
		๓. วิมุตติกถา (๒๓)					
			ว่าด้วยความหลุดพ้น				
		๔. วิมุจจมานกถา (๒๔)					
			ว่าด้วยจิตกำลังหลุดพ้น			
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๖	
    ๕. อัฏฐมกกถา (๒๕)					
			ว่าด้วยบุคคลที่ ๘				
		๖. อัฏฐมกัสสอินทริยกถา (๒๖)					
			ว่าด้วยอินทรีย์ของบุคคลที่ ๘				
		๗. ทิพพจักขุกถา (๒๗)					
			ว่าด้วยทิพยจักษุ				
		๘. ทิพพโสตกถา (๒๘)					
			ว่าด้วยทิพยโสตะ				
		๙. ยถากัมมูปคตญาณกถา (๒๙)					
			ว่าด้วยยถากัมมูปคตญาณ				
		๑๐. สังวรกถา (๓๐)					
			ว่าด้วยความสำรวม				
		๑๑. อสัญญกถา (๓๑)					
			ว่าด้วยอสัญญสัตว์				
		๑๒. เนวสัญญานาสัญญายตนกถา (๓๒)					
			ว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะ		
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๗
  ๔. จตุตถวรรค						
		๑. คิหิสสอรหาติกถา (๓๓)					
			ว่าด้วยคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์				
		๒. อุปปัตติกถา (๓๔)					
			ว่าด้วยการปฏิสนธิ				
		๓. อนาสวกถา (๓๕)					
			ว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ				
		๔. สมันนาคตกถา (๓๖)					
			ว่าด้วยผู้บริบูรณ์				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๘	
    ๕. อุเปกขาสมันนาคตกถา (๓๗)					
			ว่าด้วยผู้บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา				
		๖. โพธิยาพุทโธติกถา (๓๘)					
			ว่าด้วยชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้				
		๗. ลักขณกถา (๓๙)					
			ว่าด้วยลักษณะ				
		๘. นิยาโมกกันติกถา (๔๐)					
			ว่าด้วยการหยั่งลงสู่นิยาม				
		๙. อปราปิสมันนาคตกถา (๔๑)					
			ว่าด้วยผู้บริบูรณ์อีกเรื่องหนึ่ง				
		๑๐. สัพพสัญโญชนปหานกถา (๔๒)					
			ว่าด้วยการละสังโยชน์ทั้งปวง		
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๑๙
  ๕. ปัญจมวรรค						
		๑. วิมุตติกถา (๔๓)					
			ว่าด้วยความหลุดพ้น				
		๒. อเสกขญาณกถา (๔๔)					
			ว่าด้วยญาณของพระอเสขะ				
		๓. วิปรีตกถา (๔๕)					
			ว่าด้วยญาณวิปริต				
		๔. นิยามกถา (๔๖)					
			ว่าด้วยนิยาม				
		๕. ปฏิสัมภิทากถา (๔๗)					
			ว่าด้วยปฏิสัมภิทา				
		๖. สมมติญาณกถา (๔๘)					
			ว่าด้วยสมมติญาณ				
		๗. จิตตารัมมณกถา (๔๙)					
			ว่าด้วยญาณมีจิตเป็นอารมณ์				
		๘. อนาคตญาณกถา (๕๐)					
			ว่าด้วยอนาคตญาณ				
		๙. ปัจจุปปันนญาณกถา (๕๑)					
			ว่าด้วยปัจจุปปันนญาณ				
		๑๐. ผลญาณกถา (๕๒)					
			ว่าด้วยผลญาณ			
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๐
  ๖. ฉัฏฐวรรค						
		๑. นิยามกถา (๕๓)					
			ว่าด้วยนิยาม				
		๒. ปฏิจจสมุปปาทกถา (๕๔)					
			ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท				
		๓. สัจจกถา (๕๕)					
			ว่าด้วยสัจจะ				
		๔. อารุปปกถา (๕๖)					
			ว่าด้วยอรูปฌาน				
		๕. นิโรธสมาปัตติกถา (๕๗)					
			ว่าด้วยนิโรธสมาบัติ				
		๖. อากาสกถา (๕๘)					
			ว่าด้วยอากาศ				
		๗. อากาโสสนิทัสสโนติกถา (๕๙)					
			ว่าด้วยอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้				
		๘. ปฐวีธาตุสนิทัสสนาติอาทิกถา (๖๐)					
			ว่าด้วยปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ เป็นต้น				
		๙. จักขุนทริยังสนิทัสสนันติอาทิกถา (๖๑)					
			ว่าด้วยจักขุนทรีย์เป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ เป็นต้น				
		๑๐. กายกัมมังสนิทัสสนันติกถา (๖๒)					
			ว่าด้วยกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้		
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๑
  ๗. สัตตมวรรค						
		๑. สังคหิตกถา (๖๓)					
			ว่าด้วยสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้				
		๒. สัมปยุตตกถา (๖๔)					
			ว่าด้วยสัมปยุตตธรรม				
		๓. เจตสิกกถา (๖๕)					
			ว่าด้วยเจตสิก				
		๔. ทานกถา (๖๖)					
			ว่าด้วยทาน				
		๕. ปริโภคมยปุญญกถา (๖๗)					
			ว่าด้วยบุญสำเร็จด้วยการบริโภค				
		๖. อิโตทินนกถา (๖๘)					
			ว่าด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้				
		๗. ปฐวีกัมมวิปาโกตกถา (๖๙)					
			ว่าด้วยแผ่นดินเป็นกรรมวิบาก				
		๘. ชรามรณวิปาโกติกถา (๗๐)					
			ว่าด้วยชรามรณะเป็นวิบาก				
		๙. อริยธัมมวิปากกถา (๗๑)					
			ว่าด้วยวิบากแห่งอริยธรรม				
		๑๐. วิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา (๗๒)					
			ว่าด้วยวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๒
  ๘. อัฏฐมวรรค						
		๑ ฉคติกถา (๗๓)					
			ว่าด้วยคติ ๖				
		๒. อันตราภวกถา (๗๔)					
			ว่าด้วยอันตรภพ				
		๓. กามคุณกถา (๗๖)					
			ว่าด้วยกามคุณ				
		๔. กามกถา (๗๖)					
			ว่าด้วยกาม				
		๕. รูปธาตุกถา (๗๗)					
			ว่าด้วยรูปธาตุ			
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๓	
    ๖. อรูปธาตุกถา (๗๘)					
			ว่าด้วยอรูปธาตุ				
		๗. รูปธาตุยาอายตนกถา (๗๙)					
			ว่าด้วยอายตนะในรูปธาตุ				
		๘. อรูเปรูปกถา (๘๐)					
			ว่าด้วยรูปในอรูป				
		๙. รูปังกัมมันติกถา (๘๑)					
			ว่าด้วยรูปเป็นกรรม				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๔	
    ๙. รูปังกัมมันติกถา (๘๑) (ต่อ)					
			ว่าด้วยรูปเป็นกรรม				
		๑๐. ชีวิตินทริยกถา (๘๒)					
			ว่าด้วยชีวิตินทรีย์				
		๑๑. กัมมเหตุกถา (๘๓)					
			ว่าด้วยเหตุแห่งกรรม				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๕
  ๙. นวมวรรค						
		๑. อานิสังสทัสสาวีกถา (๘๔)					
			ว่าด้วยผู้เห็นอานิสงส์ (ในนิพพาน)				
		๒. อมตารัมมณกถา (๘๕)					
			ว่าด้วยสภาวธรรมมีอมตะ (นิพพาน) เป็นอารมณ์				
		๓. รูปังสารัมมณันติกถา (๘๖)					
			ว่าด้วยรูปที่รับรู้อารมณ์ได้				
		๔. อนุสยาอนารัมมณกถา (๘๗)					
			ว่าด้วยอนุสัยรับรู้อารมณ์ไม่ได้				
		๕. ญาณังอนารัมมณันติกถา (๘๘)					
			ว่าด้วยญาณที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้				
		๖. (ก) อตีตารัมมณกถา (๘๙)					
			ว่าด้วยจิตมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์				
		๖. (ข) อนาคตารัมมณกถา					
			ว่าด้วยจิตมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์				
		๗. วิตักกานุปติตกถา (๙๐)					
			ว่าด้วยจิตเนื่องด้วยวิตก				
		๘. วิตักกวิปผารสัททกถา (๙๑)					
			ว่าด้วยความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียง				
		๙. นยถาจิตตัสสวาจาติกถา (๙๒)					
			ว่าด้วยวาจาไม่เป็นไปตามที่คิด				
		๑๐. นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา (๙๓)					
			ว่าด้วยกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิด				
		๑๑. อตีตานาคตปัจจุปปันนกถา (๙๔)					
			ว่าด้วยอดีต อนาคต และปัจจุบัน				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๖
  ๑๐. ทสมวรรค						
		๑. นิโรธกถา (๙๕)					
			ว่าด้วยนิโรธ				
		๒. รูปังมัคโคติกถา (๙๖)					
			ว่าด้วยรูปเป็นมรรค				
		๓. ปัญจวิญญาณสมังคิสสมัคคภาวนากถา (๙๗)					
			ว่าด้วยการเจริญมรรคของผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณ ๕				
		๔. ปัญจวิญญาณากุสลาปิอกุสลาปีติกถา (๙๘)					
			ว่าด้วยวิญญาณ ๕ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี				
		๕. สาโภคาติกถา (๙๙)					
			ว่าด้วยวิญญาณ ๕ มีความผูกใจ				
		๖. ทวีหิสีเลหิกถา (๑๐๐)					
			ว่าด้วยศิล ๒ อย่าง				
		๗. สีลังอเจตสิกันติกถา (๑๐๑)					
			ว่าด้วยศิลไม่เป็นเจตสิก				
		๘. สีลังนจิตตานุปริวัตตีติกถา (๑๐๒)					
			ว่าด้วยศิลไม่คล้อยไปตามจิต				
		๙. สมาทานเหตุกถา (๑๐๓)					
			ว่าด้วยศิลมีการสมาทานเป็นเหตุ				
		๑๐. วิญญัตติสีลันติกถา (๑๐๔)					
			ว่าด้วยวิญญัติเป็นศิล				
		๑๑. อวิญญัตติทุสสีลยันติกถา (๑๐๕)					
			ว่าด้วยอวิญญัติเป็นความทุศิล				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๗
  ๑๑. เอกาทสมวรรค						
		๑-๓. ติสโสปิอนุสยกถา (๑๐๖-๑๐๘)					
			ว่าด้วยอนุสัย ๓ เรื่อง				
		๔. ญาณกถา (๑๐๙)					
			ว่าด้วยญาณ				
		๕. ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา (๑๑๐)					
			ว่าด้วยญาณวิปปยุตจากจิต				
		๖. อิทังทุกขขันติกถา (๑๑๑)					
			ว่าด้วยการเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์				
		๗. อิทธิพลกถา (๑๑๒)					
			ว่าด้วยกำลังฤทธิ์				
		๘. สมาธิกถา (๑๑๓)					
			ว่าด้วยสมาธิ				
		๙. ธัมมัฏฐิตตากถา (๑๑๔)					
			ว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรม				
		๑๐. อนิจจตากถา (๑๑๕)					
			ว่าด้วยความไม่เที่ยง				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๘
  ๑๒. ทวาทสมวรรค						
		๑. สังวโรกัมมันติกถา (๑๑๖)					
			ว่าด้วยความสำรวมเป็นกรรม				
		๒. กัมมกถา (๑๑๗)					
			ว่าด้วยกรรม				
		๓. สัทโทวิปาโกติกถา (๑๑๘)					
			ว่าด้วยเสียงเป็นวิบาก				
		๔. สฬายตนกถา (๑๑๙)					
			ว่าด้วยอายตนะ ๖				
		๕. สัตตักขัตตุปรมกถา (๑๒๐)					
			ว่าด้วยบุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ				
		๖. โกลังโกลกถา (๑๒๑)					
			ว่าด้วยบุคคลผู้โกลังโกละ				
		๗. เอกพีชีกถา (๑๒๒)					
			ว่าด้วยบุคคลผู้เอกพีชี				
		๘. ชีวิตาโวโรปนกถา (๑๒๓)					
			ว่าด้วยการปลงชีวิต				
		๙. ทุคคติกถา (๑๒๔)					
			ว่าด้วยทุคติ				
		๑๐. สัตตมภวิกกถา (๑๒๕)					
			ว่าด้วยบุคคลผู้มีภพที่ ๗				
	๑๓. เตรสมวรรค						
		๑. กัปปัฏฐกถา (๑๒๖)					
			ว่าด้วยผู้ดำรงอยู่ได้ตลอดกัป				
		๒. กุสลปฏิลาภกถา (๑๒๗)					
			ว่าด้วยการได้จิตที่เป็นกุศล				
		๓. อนันตราปยุตตกถา (๑๒๘)					
			ว่าด้วยบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม				
		๔. นิยตัสสนิยามกถา (๑๒๙)					
			ว่าด้วยนิยามของบุคคลผู้แน่นอน				
		๕. นิวุตกถา (๑๓๐)					
			ว่าด้วยผู้มีจิตถูกนิวรณ์ครอบงำ				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๒๙	
    ๖. สัมมุขีภูตกถา (๑๓๑)					
			ว่าด้วยผู้พรั่งพร้อมด้วยสังโยชน์				
		๗. สมาปันโนอัสสาเทติกถา (๑๓๒)					
			ว่าด้วยผู้เข้าสมาบัติย่อมยินดี				
		๘. อสาตราคกถา (๑๓๓)					
			ว่าด้วยความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจ				
		๙. ธัมมตัณหาอัพยากตาติกถา (๑๓๔)					
			ว่าด้วยธัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต				
		๑๐. ธัมมตัณหานทุกขสมุทโยติกถา (๑๓๕)					
			ว่าด้วยธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย				
	๑๔. จุททสมวรรค						
		๑. กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา (๑๓๖)					
			ว่าด้วยความสืบต่อแห่งกุศลและอกุศล				
		๒. สฬายตนุปปัตติกถา (๑๓๗)					
			ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอายตนะ ๖				
		๓. อนันตรปัจจยกถา (๑๓๘)					
			ว่าด้วยอนันตรปัจจัย				
		๔. อริยรูปกถา (๑๓๙)					
			ว่าด้วยอริยรูป				
		๕. อัญโญอนุสโยติกถา (๑๔๐)					
			ว่าด้วยอนุสัยเป็นคนละอย่างกัน(กับปริยุฏฐานกิเลส)		
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๓๐	
    ๖. ปริยุฏฐานังจิตตวิปปยุตตันติกถา (๑๔๑)					
			ว่าด้วยปริยุฏฐานกิเลสวิปปยุตจากจิต				
		๗. ปริยาปันนกถา (๑๔๒)					
			ว่าด้วยธรรมที่นับเนื่อง (วัฏฏทุกข์)				
		๘. อัพยากตกถา (๑๔๓)					
			ว่าด้วยอัพยากฤต				
		๙. อปริยาปันนกถา (๑๔๔)					
			ว่าด้วยธรรมที่ไม่นับเนื่อง(ในโลกิยะ)				
	๑๕. ปัณณรสมวรรค						
		๑. ปัจจยตากถา (๑๔๕)					
			ว่าด้วยความเป็นปัจจัย				
		๒. อัญญมัญญปัจจยกถา (๑๔๖)					
			ว่าด้วยอัญญมัญญปัจจัย				
		๓. อัทธากถา (๑๔๗)					
			ว่าด้วยกาล				
		๔. ขณลยมุหุตตกถา (๑๔๘)					
			ว่าด้วยขณะ ลยะ และมุหุตตะ				
		๕. อาสวกถา (๑๔๙)					
			ว่าด้วยอาสวะ				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๓๑	
    ๖. ชรามรณกถา (๑๕๐)					
			ว่าด้วยชรามรณะ				
		๗. สัญญาเวทยิตกถา (๑๕๑)					
			ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ				
		๘. ทุติยสัญญาเวทยิตกถา (๑๕๒)					
			ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติที่ ๒				
		๙. ตติยสัญญาเวทยิตกถา (๑๕๓)					
			ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติที่ ๓				
		๑๐. อสัญญสัตตูปิกากถา (๑๕๔)					
			ว่าด้วยสมาบัติที่เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์				
		๑๑. กัมมูปจยกถา (๑๕๕)					
			ว่าด้วยกรรมที่สั่งสม				
	๑๖. โสฬสมวรรค						
		๑. นิคคหกถา (๑๕๖)					
			ว่าด้วยการข่มจิต				
		๒. ปัคคหกถา (๑๕๗)					
			ว่าด้วยการบังคับจิต				
		๓. สุขานุปปทานกถา (๑๕๘)					
			ว่าด้วยการมอบสุข				
		๔. อธิคัยหมนสิการกถา (๑๕๙)					
			ว่าด้วยมนสิการรวบยอด				
		๕. รูปังเหตูติกถา (๑๖๐)					
			ว่าด้วยรูปเป็นเหตุ				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๓๒	
    ๖. รูปังสเหตุกันติกถา (๑๖๑)					
			ว่าด้วยรูปมีเหตุ				
		๗. รูปังกุสลากุสลันติกถา (๑๖๒)					
			ว่าด้วยรูปเป็นกุศลและอกุศล				
		๘. รูปังวิปาโกติกถา (๑๖๓)					
			ว่าด้วยรูปเป็นวิบาก				
		๙. รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา (๑๖๔)					
			ว่าด้วยรูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร				
		๑๐. รูปราโครูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถา (๑๖๕)					
			ว่าด้วยรูปราคะนับเนื่องในรูปธาตุ เป็นต้น				
	๑๗. สัตตรสมวรรค						
		๑. อัตถิอรหโตปุญญูปจโยติกถา (๑๖๖)					
			ว่าด้วยพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญ				
		๒. นัตถิอรหโตอกาลมัจจูติกถา (๑๖๗)					
			ว่าด้วยพระอรหันต์ไม่มีอกาลมรณะ				
		๓. สัพพมิทังกัมมโตติกถา (๑๖๘)					
			ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรม				
		๔. อินทริยพัทธกถา (๑๖๙)					
			ว่าด้วยสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์				
		๕. ฐเปตวาอริยมัคคันติกถา (๑๗๐)					
			ว่าด้วยการยกเว้นอริยมรรค				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๓๓	
    ๖. นวัตตัพพังสังโฆทักขิณังปฏิคคัณหาตีติกถา (๑๗๑)					
			ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณา				
		๗. นวัตตัพพังสังโฆทักขิณังวิโสเธตีติกถา (๑๗๓)					
			ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์ทำทักษิณาให้หมดจด				
		๘. นวัตตัพพังสังโฆภุญชตีติกถา (๑๗๓)					
			ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันได้				
		๙. นวัตตัพพังสังฆัสสทินนังมหัปผลันติกถา (๑๗๔)					
			ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระสงฆ์มีผลมาก				
		๑๐. นวัตตัพพังพุทธัสสทินนังมหัปผลันติกถา (๑๗๕)					
			ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมาก				
		๑๑. ทักขิณาวิสุทธิกถา (๑๗๖)					
			ว่าด้วยทักษิณาบริสุทธิ์				
	๑๘. อัฏฐารสมวรรค						
		๑. มนุสสโลกกถา (๑๗๗)					
			ว่าด้วยมนุษยโลก				
		๒. ธัมมเทสนากถา (๑๗๘)					
			ว่าด้วยการแสดงธรรม				
		๓. กรุณากถา (๑๗๙)					
			ว่าด้วยกรุณา				
		๔. คันธชาติกถา (๑๘๐)					
			ว่าด้วยคันธชาติ				
		๕. เอกมัคคกถา (๑๘๑)					
			ว่าด้วยทางสายเดียว				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๓๔	
    ๖. ฌานสังกันติกถา (๑๘๒)					
			ว่าด้วยการเลื่อนฌาน				
		๗. ฌานันตริกกถา (๑๘๓)					
			ว่าด้วยสมาธิที่เกิดในระหว่างฌาน				
		๘. สมาปันโนสัททังสุณาตีติกถา (๑๘๔)					
			ว่าด้วยผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียง				
		๙. จักขุนารูปังปัสสตีติกถา (๑๘๕)					
			ว่าด้วยเห็นรูปทางตา				
	๑๙. เอกูนวีสติวรรค						
		๑. กิเลสชหนกถา (๑๘๖)					
			ว่าด้วยการละกิเลส				
		๒. สุญญตากถา (๑๘๗)					
			ว่าด้วยความว่าง				
		๓. สามัญญผลกถา (๑๘๘)					
			ว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ				
		๔. ปัตติกถา (๑๘๙)					
			ว่าด้วยการได้				
		๕. ตถตากถา (๑๙๐)					
			ว่าด้วยความเป็นจริง				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๓๕	
    ๖. กุสลกถา (๑๙๑)					
			ว่าด้วยกุศล				
		๗. อัจจันตนิยามกถา (๑๙๒)					
			ว่าด้วยความแน่นอนโดยส่วนเดียว				
		๘. อินทริยกถา (๑๙๓)					
			ว่าด้วยอินทรีย์				
	๒๐. วีสติมวรรค						
		๑. อสัญจิจจกถา (๑๙๔)					
			ว่าด้วยความไม่จงใจ				
		๒. ญาณกถา (๑๙๕)					
			ว่าด้วยญาณ				
		๓. นิรยปาลกถา (๑๙๖)					
			ว่าด้วยนายนิรยบาล				
		๔. ติรัจฉานกถา (๑๙๗)					
			ว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉาน				
		๕. มัคคกถา (๑๙๘)					
			ว่าด้วยมรรค				
		๖. ญาณกถา (๑๙๙)					
			ว่าด้วยญาณ				
      
####เล่มที่ ๓๗ ส่วนที่ ๓๖
  ๒๑. เอกวีสติมวรรค						
		๑. สาสนกถา (๒๐๐)					
			ว่าด้วยหลักคำสอน				
		๒. อวิวิตตกถา (๒๐๑)					
			ว่าด้วยผู้ไม่สงัด				
		๓. สัญโญชนกถา (๒๐๒)					
			ว่าด้วยสังโยชน์				
		๔. อิทธิกถา (๒๐๓)					
			ว่าด้วยฤทธิ์				
		๕. พุทธกถา (๒๐๔)					
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้า				
		๖. สัพพทิสากถา (๒๐๕)					
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทั่วทุกทิศ				
		๗. ธัมมกถา (๒๐๖)					
			ว่าด้วยสภาวธรรม				
		๘. กัมมกถา (๒๐๗)					
			ว่าด้วยกรรม				
	๒๒. พาวีสติมวรรค						
		๑. ปรินิพพานกถา (๒๐๘)					
			ว่าด้วยปรินิพพาน				
		๒. กุสลจิตตกถา (๒๐๙)					
			ว่าด้วยกุศลจิต				
		๓. อาเนญชกถา (๒๑๐)					
			ว่าด้วยอาเนญชสมาธิ (จตุตถฌานจิต)				
		๔. ธัมมาภิสมยกถา (๒๑๑)					
			ว่าด้วยการบรรลุธรรม				
		๕-๗. ติสโสปิกถา (๒๑๒-๒๑๔)					
			ว่าด้วยเรื่องการบรรลุอีก ๓ เรื่อง				
		๘. อัพยากตกถา (๒๑๕)					
			ว่าด้วยอัพยากตจิต				
		๙. อาเสวนปัจจยตากถา (๒๑๖)					
			ว่าด้วยความเป็นอาเสวนปัจจัย				
		๑๐. ชณิกกถา (๒๑๗)					
			ว่าด้วยสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่ง				
	๒๓. เตวีสติมวรรค						
		๑. เอกาธิปปายกถา (๒๑๘)					
			ว่าด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกัน				
		๒. อรหันตวัณณกถา (๒๑๙)					
			ว่าด้วยเพศของพระอรหันต์				
		๓-๗. อิสสริยกามการิกากถา๓ (๒๒๐-๒๒๔)					
			ว่าด้วยการทำตามอำนาจความประสงค์				
		๘. ปฏิรูปกถา (๒๒๕)					
			ว่่าด้วยสภาวธรรมที่เทียบกันได้				
		๙. อปรินิปผันนกถา (๒๒๖)					
			ว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จ (มาจากเหตุ)				

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :