เล่มที่ ๓๖

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

####เล่มที่ ๓๖ พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ  			
				
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๑
ธาตุกถา			
	อุทเทส 			
		๑. นยมาติกา ๒ (๑๔ นัย) 		
		๒. อัพภันตรมาติกา (๒๒ นัย) 		
		๓. นยมุขมาติกา (๔ นัย) 		
		๔. ลักขณมาติกา (๒ ลักษณะ) 		
		๕. พาหิรมาติกา 		
	๑. ปฐมนัย 			
		๑. สังคหาสังคหปทนิทเทส 		
			๑.  ขันธ์ 	
				เอกมูลกนัย 
				ทุกมูลกนัย 
				ติกมูลกนัย 
				จตุกกนัย 
				ปัญจกมูลกนัย 
			๒.  อายตนะ 	
				เอกมูลกนัย 
				ทุกมูลกนัย 
				ทวาทสกนัย 
			๓.  ธาตุ 	
				เอกมูลกนัย 
				ทุกมูลกนัย 
				อัฏฐารสกนัย 
			๔.  สัจจะ	
				เอกมูลกนัย 
				ทุกมูลกนัย 
				ติกมูลกนัย 
				จตุกกมูลกนัย 
			๕.  อินทรีย์ 	
				เอกมูลกนัย 
				ทุกมูลกนัย 
				พาวีสติมูลกนัย 
			๖.  ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น 	
			๗.  ติกะ 	
      
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๒		
      ๘.  ทุกะ 	
	๒.  ทุติยนัย 			
		    ๒. สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส 		
			รวมบทธรรมในทุติยนัย ๔๒ บท 	
	๓.  ตติยนัย 			
		    ๓. อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส 		
			รวมบทธรรมในตติยนัย ๙๐ บท 	
      
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๓	
        ๔.  จตุตถนัย 			
		๔. สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส 		
			รวมบทธรรมในจตุตถนัย ๖๙ บท 	
	๕.  ปัญจมนัย 			
		๕. อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส 		
			๑. ติกะ 	
			๒. ทุกะ 	
				รวมบทธรรมในปัญจมนัย ๒๕๗ บท 
	๖.  ฉัฏฐนัย 			
		๖. สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส 		
			๑. ขันธ์ 	
			๒. อายตนะ 	
			๓. ธาตุ 	
			๔. สภาวธรรมมีสัจจะเป็นต้น 	
			๕. ติกะ 	
      
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๔		
      ๖. ทุกะ 	
				รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในฉัฏฐนัย ๑๒๓ บท 
	๗.  สัตตมนัย			
		๗. สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส 		
			รวมบทธรรมในสัตตมนัย ๓๗ บท 	
	๘.  อัฏฐมนัย 			
		๘. วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส 		
			รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในอัฏฐมนัย ๔๗ บท 	
	๙.  นวมนัย 			
		๙.  สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส 		
			รวมบทธรรมในนวมนัย ๑๒๐ บท 	
      
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๕	
  ๑๐.  ทสมนัย			
		๑๐. วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส		
			๑. ติกะ	
			๒. ทุกะ	
			รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในทสมนัย ๑๒๓ บท 	
	๑๑. เอกาทสมนัย			
		๑๑. สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส		
			รวมบทธรรมในเอกาทสมนัย ๖๙ บท	
	๑๒. ทวาทสมนัย			
		๑๒. สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส		
			รวมบทธรรมในทวาทสมนัย ๑๒๐ บท	
      
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๖
  ๑๓. เตรสมนัย			
		๑๓. อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส		
			รวมบทธรรมในเตรสมนัย ๒๒ บท	
	๑๔. จุททสมนัย			
		๑๔. วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส		
			๑. สภาวธรรมมีขันธ์เป็นต้น	
			๒. สภาวธรรม มีสัจจะเป็นต้น	
			๓. ผัสสาทิสัตตกะ	
			๔. ติกะ	
			๕. ทุกะ	
				รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในจุททสมนัย ๔๗ บท
        
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๗
  ปุคคลบัญญัติ			
	มาติกา			
		๑. เอกกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๑ จำพวก		
			๑. ขันธบัญญัติ	
			๒. อายตนบัญญัติ	
			๓. ธาตุบัญญัติ	
			๔. สัจจบัญญัติ	
			๕. อินทริยบัญญัติ	
			๖. ปุคคลบัญัติ	
		๒. ทุกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๒ จำพวก		
		๓. ติกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๓ จำพวก		
		๔. จตุกกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๔ จำพวก		
		๕. ปัญจกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๕ จำพวก		
		๖. ฉักกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๖ จำพวก		
		๗. สัตตกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๗ จำพวก		
		๘. อัฏฐกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๘ จำพวก		
		๙. นวกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๙ จำพวก		
		๑๐. ทสกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล ๑๐ จำพวก		
	นิทเทส			
		๑. เอกกปุคคลบัญญัติ		
    
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๘	
    ๒. ทุกปุคคลบัญญัติ		
    
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๙	
    ๓. ติกปุคคลบัญญัติ		
    
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๑๐	
    ๔. จตุกกปุคคลบัญญัติ		
    
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๑๑	
    ๔. จตุกกปุคคลบัญญัติ (ต่อ)		
    
####เล่มที่ ๓๖ ส่วนที่ ๑๒	
    ๕. ปัญจกปุคคลบัญญัติ		
		๖. ฉักกปุคคลบัญญัติ		
		๗. สัตตกปุคคลบัญญัติ		
		๘. อัฏฐกปุคคลบัญญัติ		
		๙. นวกปุคคลบัญญัติ		
		๑๐. ทสกปุคคลบัญญัติ		

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :