เล่มที่ ๓๕

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

####เล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์  				
					
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑
  ๑. ขันธวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			๑. รูปขันธ์		
			๒. เวทนาขันธ์		
			๓. สัญญาขันธ์		
			๔. สังขารขันธ์		
			๕. วิญญาณขันธ์		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒	
    ๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			๑. รูปขันธ์		
				ทุกนัย	
					ปกิณณกฑุกะ
				ติกนัย	
					ปกิณณกติกะ
					อัชฌัตติกอุปาทาติกะ
					อัชฌัตติกอุปาทินนติกะ
				จตุกกนัย	
					อุปาทินนจตุกกะ
					อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ
					อุปาทาสัปปฎิฆจตุกกะ
					อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ
					อุปาทาทูเรจตุกกะ
					ทิฎฐาทิจตุกกะ
				ปัญจกนัย	
				ฉักกนัย	
				สัตตกนัย	
				อัฏฐกนัย	
				นวกนัย	
				ทสกนัย	
				เอกาทสกนัย	
			๒. เวทนาขันธ์		
				ทุกมูลกวาร	
				ติกมูลกวาร	
				อุภโตวัฑฒกวาร	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๓		
        พหุวิธวาร	
			๓. สัญญาขันธ์		
				ทุกมูลกวาร	
				ติกมูลกวาร	
				อุภโตวัฑฒกวาร	
				พหุวิธวาร	
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๔		
      ๔. สังขารขันธ์		
				ทุกมูลกวาร	
				ติกมูลกวาร	
				อุภโตวัฑฒกวาร	
				พหุวิธวาร	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๕		
      ๕. วิญญาณขันธ์		
				ทุกมูลกวาร	
				ติกมูลกวาร	
				อุภโตวัฑฒกวาร	
				พหุวิธวาร	
		๓. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑. กุสลติกวิสัชนา	
				๒. เวทนาติกวิสัชนา	
				๓. วิปากติกวิสัชนา	
				๔. อุปาทินนติกวิสัชนา	
				๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา	
				๖. สวิตักกติกวิสัชนา	
				๗. ปีติติกวิสัชนา	
				๘. ทัสสนติกวิสัชนา	
				๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา	
				๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา	
				๑๑. เสกขติกวิสัชนา	
				๑๒. ปริตตติกวิสัชนา	
				๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๔. หีนติกวิสัชนา	
				๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา	
				๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๗. อุปปันนติกวิสัชนา	
				๑๘. อตีตติกวิสัชนา	
				๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา	
				๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๖		
      ๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา	
				๕. คันถโคจฉกวิสัชนา	
				๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา	
				๑๐. ปิฏฐิทุกะ	
				๑๑. อุปาทานโคจฉกะ	
				๑๒. กิเลสโคจฉกะ	
				๑๓. มหันตรทุกวิสัชนา	
	๒. อายตรวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๗	
    ๓. ปัญหาปุจฉกะ			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑. กุสลติกวิสัชนา	
				๒. เวทนาติกวิสัชนา	
				๓. วิปากติกวิสัชนา	
				๔. อุปาทินนติกวิสัชนา	
				๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา	
				๖. สวิตักกติกวิสัชนา	
				๗. ปีติติกวิสัชนา	
				๘. ทัสสนติกวิสัชนา	
				๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา	
				๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา	
				๑๑. เสกขติกวิสัชนา	
				๑๒. ปริตตติกวิสัชนา	
				๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๔. หีนติกวิสัชนา	
				๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา	
				๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๗. อุปปันนติกวิสัชนา	
				๑๘. อตีตติกวิสัชนา	
				๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา	
				๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา	
				๕. คันถโคจฉกวิสัชนา	
				๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา	
				๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา	
				๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา	
				๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
	๓. ธาตุวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๘	
    ๒. อภิธรรมภาชนีย์			
		๓. ปัญหาปุจฉกะ			
			๑. ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา		
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑. กุสลติกวิสัชนา	
				๒. เวทนาติกวิสัชนา	
				๓. วิปากติกวิสัชนา	
				๔. อุปาทินนติกวิสัชนา	
				๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา	
				๖. วิตักกติกวิสัชนา	
				๗. ปีติติกวิสัชนา	
				๘. ทัสสนติกวิสัชนา	
				๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา	
				๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา	
				๑๑. เสกขติกวิสัชนา	
				๑๒. ปริตตติกวิสัชนา	
				๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๔. หีนติกวิสัชนา	
				๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา	
				๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๗. อุปปันนติกวิสัชนา	
				๑๘. อตีตติกวิสัชนา	
				๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา	
				๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา	
				๕. คันถโคจฉกวิสัชนา	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๙			
        ๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา	
				๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา	
				๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา	
				๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
	๔. สัจจวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			๑. ทุกขสัจ		
			๒. สมุทยสัจ		
			๓. นิโรธสัจ		
			๔. มัคคสัจ		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๐	
    ๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			อัฏฐังคิกวาร		
			ปัญจังคิกวาร		
			สัพพสังคาหิกวาร		
		๓. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑. กุสลติกวิสัชนา	
				๒. เวทนาติกวิสัชนา	
				๓. วิปากติกวิสัชนา	
				๔. อุปาทินนติกวิสัชนา	
				๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา	
				๖. วิตักกติกวิสัชนา	
				๗. ปีติติกวิสัชนา	
				๘. ทัสสนติกวิสัชนา	
				๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา	
				๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา	
				๑๑. เสกขติกวิสัชนา	
				๑๒. ปริตตติกวิสัชนา	
				๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๔. หีนติกวิสัชนา	
				๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา	
				๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๗. อุปปันนติกวิสัชนา	
				๑๘. อตีตติกวิสัชนา	
				๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา	
				๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา	
				๕. คันถโคจฉกวิสัชนา	
				๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา	
				๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา	
				๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๑			
        ๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
	๕. อินทริยวิภังค์				
		๑. อภิธรรมภาชนีย์			
		๒. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑. กุสลติกวิสัชนา	
				๒. เวทนาติกวิสัชนา	
				๓. วิปากติกวิสัชนา	
				๔. อุปาทินนติกวิสัชนา	
				๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา	
				๖. สวิตักกติกวิสัชนา	
				๗. ปีติติกวิสัชนา	
				๘. ทัสสนติกวิสัชนา	
				๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา	
				๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา	
				๑๑. เสกขติกวิสัชนา	
				๑๒. ปริตตติกวิสัชนา	
				๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๔. หีนติกวิสัชนา	
				๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา	
				๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา	
				๑๗. อุปปันนติกวิสัชนา	
				๑๘. อตีตติกวิสัชนา	
				๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา	
				๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา	
				๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา	
				๕. คันถโคจฉกวิสัชนา	
				๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๒			
        ๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา	
				๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา	
				๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
	๖. ปฏิจจสมุปปาทวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			๑. ปัจจยจตุกกะ		
				อวิชชามูลกนัย	
			๒. เหตุจตุกกะ		
				อวิชชามูลกนัย	
			๓. สัมปยุตตจตุกกะ		
				อวิชชามูลกนัย	
			๔. อัญญมัญญจตุกกะ		
				อวิชชามูลกนัย	
				อภิธรรมมาติกา	
				นัย ๘ มีสังขารมูลกนัยเป็นต้น	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๓		
      ๕. ปัจจยจตุกกะ		
				อกุศลจิต ๑๒	
			๖. เหตุจตุกกะ		
			๗. สัมปยุตตจตุกกะ		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๔		
      ๘. อัญญมัญญจตุกกะ		
			๙. อกุสลนิทเทส		
				อกุศลจิตดวงที่ ๒-๔	
				อกุศลจิตดวงที่ ๕	
				อกุศลจิตดวงที่ ๗-๘	
				อกุศลจิตดวงที่ ๙-๑๐	
				อกุศลจิตดวงที่ ๑๑	
				อกุศลจิตดวงที่ ๑๒	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๕		
      ๑๐. กุสลนิทเทส		
				กามาวจรกุศลจิต ๘	
				มหากุศลจิตดวงที่ ๑	
				มหากุศลจิตดวงที่ ๒-๔	
				มหากุศลจิตดวงที่ ๕-๖	
				มหากุศลจิตดวงที่ ๗-๘	
				รูปปาวจรกุศลจิต	
				อรูปาวจรกุศลจิต	
				โลกุตตรกุศลจิต	
			๑๑. อัพยากตนิทเทส		
				อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘	
					๑. จักขุวิญญาณจิต
					๒-๕. โสด-กายวิญญาณจิต
					๖. สัมปฏิจฉนจิต
					๗. โสมนัสสันตีรณจิต
					๘. อุเบกขาสันตีรณจิต
				กามาวจรกุศลจิต ๘	
				รูปปาวจรกุศลจิต	
				อรูปาวจรกุศลจิต	
				โลกุตตรกุศลจิต	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๖		
        อกุศลวิปากจิต ๗	
					๑-๕. จักขุ-กายวิญญาณจิต
					๖. สัมปฏิจฉนจิต
					๗. อุเบกขาสันตีรณจิต
				อเหตุกกิริยาจิต ๓	
				กามาวจรกิริยาจิต ๘	
				รูปปาวจรกุศลจิต	
			๑๒. อวิชชามูลกกุสลนิทเทส		
				กามาวจรกุศลจิต ๘	
				มหากุศลจิตดวงที่ ๑	
				มหากุศลจิตดวงที่ ๒-๘	
				รูปาวจรกุศล	
				อรูปาวจรกุศล	
				โลกุตตรกุศล	
			๑๓. กุสลมูลกวิปากนิทเทส		
				อเหตุกกุศลวิปากจิต	
					๑. จักขุวิญญาณจิต
					๒-๘. โสตวัญญาณ-อุเบกขาสันตีรณจิต
				กามาวจรวิปากจิต ๘	
				รูปาวจรวิปากจิต	
				โลกุตตรวิปากจิต	
			๑๔. อกุสลมูลกวิปากนิทเทศ		
				อกุศลวิปากจิต ๗	
					๑. จักขุวิญญาณจิต
					๒-๖. โสตวิญญาณ-สัมปฏิจฉนจิต
					๗. อุเบกขาสันตีรณจิต
          
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๗
  ๗. สติปัฏฐานวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			๑. กายานุปัสสนานิทเทส		
				เห็นกายในกายภายในตน	
				เห็นกายในกายภายนอกตน	
				เห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตน	
			๒. เวทนานุปัสสนานิทเทส		
				เห็นเวทนาในเวทนาภายในตน	
				เห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตน	
				เห็นเวทนาในเวทนาภายในและภายนอกตน	
			๓. จิตตานุปัสสนานิทเทส		
				เห็นจิตในจิตภายในตน	
				เห็นจิตในจิตภานนอกตน	
				เห็นจิตในจิตภายในตนและภานนอกตน	
			๔. ธัมมานุปัสสนานิทเทส		
				เห็นธรรมในธรรมภายในตน	
				นีวรณปัพพะ	
				โพชฌังคปัพพะ	
				เห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตน	
				นีวรณปัพพะ	
				โพชฌังคปัพพะ	
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			สติปัฏฐานอุทเทส		
			สติปัฏฐานนิทเทส		
				กายานุปัสสนา	
				เวทนานุปัสสนา	
				จิตตานุปัสสนา	
				ธัมมานุปัสสนา	
			สติปัฏฐานธรรม		
			สติปัฏฐานอุทเทส		
			สติปัฏฐานนิทเทส		
				กายานุปัสสนา	
				เวทนานุปัสสนา	
				จิตตานุปัสสนา	
				ธัมมานุปัสสนา	
			สติปัฏฐานธรรม		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๘	
    ๓. ปัญหาปุจฉกะ			
			ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา		
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔-๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๑๑-๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา	
	๘. สัมมัปปธานวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด		
			เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้ว		
			เพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด		
			เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อม		
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			เพียรป้องกันสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งยังไม่เกิดมิให้เกิด		
			เพียรละสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งเกิดแล้ว		
			เพียรสร้างสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดให้เกิด		
			เพียรรักษาสภาวธรรมที่เป็นกถศลซึ่งเกิดแล้วไม่ให้เสื่อม		
		๓. ปัญหาปุจฉกะ			
			ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา		
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔-๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๑๑-๑๓. อุปาทานาโคจฉกาทิวิสัชนา	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๑๙
  ๙. อิทธิปาทวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			๑. ฉันทิทธิบาท		
			๒. วิริยิทธิบาท		
			๓. จิตติทธิบาท		
			๔. วิมังสิทธิบาท		
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			๑. ฉันทิทธิบาท		
			๒. วิริยิทธิบาท		
			๓. จิตติทธิบาท		
			๔. วิมังสิทธิบาท		
		๓. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒-๙. จูฬันตรทุกาวิสัชนา	
				๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา	
				๑๑-๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา	
	๑๐. โพชฌังควิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๑		
			โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๒		
			โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๓		
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			เอกโตปุจฉาวิสัชนา		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๐	
      ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย		
			เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย		
		๓. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔-๙. มหันตรทุกาทิวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
	๑๑. มัคควิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			อริยมรรคมีองค์ ๘ นัยที่ ๑		
			อริยมรรคมีองค์ ๘ 		
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
		ปัญจังคิกวาร			
			เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย		
			ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย		
		อัฏฐังคิกวาร			
		ปัญจังคิกวาร			
			เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย		
			ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย		
		๓. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓-๙. อาสวโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๑๐-๑๒. มหันตรทุกิวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๑
  ๑๒. ณานวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			มาติกา		
			มาติกานิทเทส		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๒	
      มาติกานิทเทส (ต่อ)		
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			๑. รูปาวจรกุศล		
			ณานจตุกกนัย		
			ณามปัญจกนัย		
			๒. อรูปาวจรกุศล		
			๓. โลกุตตรกุศล		
			ณานจตุกกนัย		
			ณามปัญจกนัย		
			๔. รูปาวจรวิบาก		
			๕. อรูปาวจรวิบาก		
			๖. โลกุตตรวิบาก		
			๗. รูปารูปาวจรกิริยา		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๓	
    ๓. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔-๙. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา	
				๑๑-๑๒. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
	๑๓. อัปปมัญญาวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			๑. เมตตาอัปปมัญญานิทเทส		
			๒. กรุณาอัปปมัญญานิทเทส		
			๓. มุทิตาอัปปมัญญานิทเทส		
			๔. อุเบกขาอัปปมัญญานิทเทส		
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			เมตตากุศลฌานจตุกกนัย		
			เมตตากุศลฌานปัญจกนัย		
			กรุณากุศลฌานจตุกกนัย		
			กรุณากุศลฌานปัญจกนัย		
			มุทิตากุศลฌานจตุกกนัย		
			มุทิตากุศลฌานปัญจกนัย		
			อุเบกขากุศลฌาน		
			เมตตาวิปากฌาน		
			กรุณาวิปากฌาน		
			มุทิตาวิปากฌาน		
			เมตตากิริยาฌาน		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๔	
    ๓. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔-๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
	๑๔. สิกขาปทวิภังค์				
		๑. อภิธรรมภาชนีย์			
			สภาวธรรมที่เป็นสิกขา		
		๒. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔-๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๕
        ๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค์				
		๑. สุตตันตภาชนีย์			
			๑. สังคหวาร		
			๒. สัจจวาร		
			๓. เหตุวาร		
			๔. ธัมมวาร		
			๕. ปฏิจจสมุปปาทวาร		
			๖. ปริยัตติวาร		
		๒. อภิธรรมภาชนีย์			
			๑. กุสลวาร		
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๔ โดยรูปาวจรกุศลจิต	
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๔ โดยอรูปาวจรกุศลจิต	
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๔ โดยโลกุตตรกุศลจิต	
			๒. อกุสลวาร		
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๔ โดยอกุศลจิต	
			๓. วิปากวาร		
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยอเหตุกกุศลวิปากจิต	
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยกามาวจรวิปากจิต	
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยอรูปาวจรวิปากจิต	
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยโลกุตตรวิปากจิต	
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยอกุศลวิปากจิต	
			๔. กิริยาวาร		
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยอเหตุกกิริยาจิต	
				จำแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยกิริยาจิต	
        
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๖	
    ๓. ปัญหาปุจฉกะ			
		ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา			
			๑. ติกมาติกาวิสัชนา		
				๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา	
			๒. ทุกมาติกาวิสัชนา		
				๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา	
				๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา	
				๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา	
				๔-๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา	
				๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา	
	๑๖. ญาณวิภังค์				
		๑. เอกกมาติกา			
		๒. ทุกมาติกา			
		๓. ติกมาติกา			
		๔. จตุกกมาติกา			
		๕. ปัญจกมาติกา			
		๖. ฉักกมาติกา			
		๗. สัตตกมาติกา			
		๘. อัฏฐกมาติกา			
		๙. นวกมาติกา			
		๑๐. ทสกมาติกา			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๗	
    ๑. เอกกนิทเทส			
		๒. ทุกนิทเทส			
		๓. ติกนิทเทส			
		๔. จตุกกนิทเทส			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๘	
    ๕. ปัญจกนิทเทส			
		๖. ฉักกนิทเทส			
		๗. สัตตกนิทเทส			
		๘. อัฏฐกนิทเทส			
		๙. ทสกนิทเทส			
			๑. ฐานาฐานญาณ		
			๒. กัมมวิปากญาณ		
			๓. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ		
			๔. นานาธาตุญาณ		
			๕. นานาธิมุตติกญาณ		
			๖. อินทริยปโรปริยัตติญาณ		
			๗. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๒๙		
      ๘. ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ		
			๙. จุตูปปาตญาณ		
			๑๐. อาสวักขยญาณ		
	๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์				
		๑. เอกกมาติกา			
		๒. ทุกมาติกา			
		๓. ติกมาติกา			
		๔. จตุกกมาติกา			
		๕. ปัญจกมาติกา			
		๖. ฉักกมาติกา			
		๗. สัตตกมาติกา			
		๘. อัฏฐกมาติกา			
		๙. นวกมาติกา			
		๑๐. ทสกมาติกา			
		๑. เอกกนิทเทส			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๓๐	
    ๒. ทุกนิทเทส			
		๓. ติกนิทเทส			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๓๑	
    ๔. จตุกกนิทเทส			
		๕. ปัญจกนิทเทส			
		๖. ฉักกนิทเทส			
		๗. สัตตกนิทเทส			
		๘. อัฏฐกนิทเทส			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๓๒	
    ๙. นวกนิสเทส			
		๑๐. ทสกนิทเทส			
		ตัณหาวิจริตนิทเทส			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๓๓
  ๑๘. ธัมมหทยวิภังค์				
		๑. สัพพสังคาหิกวาร			
		๒. อุปปัตตานุปปัตติวาร			
			๑. กามธาตุ		
			๒. รูปธาตุ		
			๓. อรูปธาตุ		
			๔. อปริยาปันนะ		
		๓. ปริยาปันนาปริยาปันนวาร			
			๑. กามธาตุ		
			๒. รูปธาตุ		
			๓. อรูปธาตุ		
			๔. ปริยาปันนาปริยาปันนะ		
		๔. ธัมมหัสสนวาร			
			๑. กามธาตุ		
      
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๓๔		
      ๒. รูปธาตุ		
			๓. อสัญญสัตว์		
			๔. อรูปธาตุ		
		๕. ภูมันตรทัสสนวาร			
		๖. อุปปาทกกัมมอายุปปมาณวาร			
			๑. อุปปาทกรรม		
			๒. อายุปปมาณะ		
		๗. อภิญเญยยาทิวาร			
    
####เล่มที่ ๓๕ ส่วนที่ ๓๕	
    ๘. สารัมมณานารัมมณวาร			
		๙. ทิฏฐสุตาทิทัสสนวาร			
		๑๐. ติกาทิทัสสนวาร			
			๑. กุสลติกะ		
			๒. เวทนาติกะ		
			๓. วิปากติกะ		
			๔. อุปาทินนติกะ		
			๕. วิตักกติกะ		
			๑. รูปทุกะ		
			๒. โลกิยทุกะ		

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :