เล่มที่ ๓๔

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

####เล่มที่ ๓๔ พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี  			
				
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑
  มาติกา			
	ติกมาติกา			
		๑.กุสลติกะ		
		๒.เวทนาติกะ		
		๓.วิปากติกะ 		
		๔.อุปาทินนติกะ		
		๕.สังกิลิฏฐติกะ		
		๖.วิตักกติกะ		
		๗.ปีติติกะ		
		๙.ทัสสนเหตุติกะ		
		๑๐.อาจยคามิติกะ		
		๑๑.เสกขติกะ		
		๑๒.ปริตตติกะ		
		๑๓.ปริตตารัมมณติกะ		
		๑๔.หีนตกะ		
		๑๕.มิจฉัตตติกะ		
		๑๖.มัคคารัมมณติกะ		
		๑๗.อุปปันนติกะ		
		๑๘.อดีตติกะ		
		๑๙.อดีตารัมมณติกะ		
		๒๐.อัชฌัตตติกะ		
		๒๑.อัชฌัตตารัมมณติกะ		
		๒๒.สนิทัสสนติกะ		
	ทุกมาติกา			
		๑.เหตุโคจฉกะ		
			๑.เหตุทุกะ	
			๒.สเหตุกทุกะ	
			๓.เหตุสัมปยุตตทุกะ	
			๔.เหตุสเหตุกทุกะ	
			๕.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ	
			๖.นเหตุสเหตุกทุกะ	
		๒.จูฬันตรทุกะ		
			๑.สัปปัจจยทุกะ	
			๒.สังขตทุกะ	
			๓.สนิทัสสนทุกะ	
			๔.สัปปฏิฆทุกะ	
			๕.รูปีทุกะ	
			๖.โลกิยทุกะ	
			๗.เกนจิวิญเญยยทุกะ	
		๓.อาสวโคจฉกะ		
			๑.อาสวทุกะ	
			๒.สาสวทุกะ	
			๓.อาสวสัมปยุตตทุกะ	
			๔.อาสวสาสวทุกะ	
			๕.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ	
			๖.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ	
		๔.สัญโญชนโคจฉกะ		
			๑.สัญโญชนทุกะ	
			๒.สัญโญชนิยทุกะ	
			๓.สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ	
			๔.สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ	
			๕.สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ	
			๖.สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ	
		๕.คันถโคจฉกะ		
			๑.คันถทุกะ	
			๒.คันถนิยทุกะ	
			๓.คันถสัมปยุตตทุกะ	
			๔.คันถคันถนิยะทุกะ	
			๕.คันถคันถสัมปยุตตทุกะ	
			๖.คันถวิปปยุตตคันถนิยยทุกะ	
		๖.โอฆโคจฉกะ		
			๑.โอฆทุกะ	
			๒.โอฆนิยทุกะ	
			๓.โอฆสัมปยุตตทุกะ	
			๔.โอฆโอฆนิยทุกะ	
			๕.โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะ	
			๖.โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะ	
		๗.โยคโคจฉกะ		
			๑.โยคทุกะ	
			๒.โยคนิยทุกะ	
			๓.โยคสัมปยุตตทุกะ	
			๔.โยคโยคนิยทุกะ	
			๕.โยคโยคสัมปยุตตทุกะ	
			๖.โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะ	
		๘.นีวรณโคจฉกะ		
			๑.นีวรณทุกะ	
			๒.นีวรณิยทุกะ	
			๓.นีวรณสัมปยุตตทุกะ	
			๔.นีวรณนีวรณิยทุกะ	
			๕.นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ	
			๖.นีวรณวิปปยุตตนีวรณนิยทุกะ	
		๙.ปรามาสโคจฉกะ		
			๑.ปรามาสทุกะ	
			๒.ปรามัฏฐทุกะ	
			๓.ปรามาสสัมปยุตตทุกะ	
			๔.ปรามาสปรามัฏฐทุกะ	
			๕.ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ	
		๑๐.มหันตรทุกะ		
			๑.สารัมมณทุกะ	
			๒.จิตตทุกะ	
			๓.เจตสิกทุกะ	
			๔.จิตตสัมปยุตตทุกะ	
			๕.จิตตสังสัฏฐทุกะ	
			๖.จิตตสมุฎฐานทุกะ	
			๗.จิตตสหภูทุกะ	
			๘.จิตตานุปริวัตติทุกะ	
			๙.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ	
			๑๐.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูทุกะ	
			๑๑.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานานุปริวัตติทุกะ	
			๑๒.อัชฌัตติกทุกะ	
			๑๓.อุปาทาทุกะ	
			๑๔.อุปาทินนทุกะ	
		๑๑.อุปาทานโคจฉกะ		
			๑.อุปาทานทุกะ	
			๒.อุปาทานิยทุกะ	
			๓.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ	
			๔.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ	
			๕.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ	
			๖.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ	
		๑๒.กิเลสโคจฉกะ		
			๑.กิเลสทุกะ	
			๒.สังกิเลสิกทุกะ	
			๓.สังกิลิฎฐทุกะ	
			๔.กิเลสสัมปยุตตทุกะ	
			๕.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ	
			๖.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ	
			๗.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ	
			๘.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ	
		๑๓.ปัฏฐิทุกะ		
			๑.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ	
			๒.ภาวนายปหาตัพพทุกะ	
			๓.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ	
			๔.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ	
			๕.สวิตักกทุกะ	
			๖.สวิจารทุกะ	
			๗.สัปปีติกทุกะ	
			๘.ปีติสหคตทุกะ	
			๙.สุขสหคตทุกะ	
			๑๐.อุเปกขาสหคตทุกะ	
			๑๑.กามาวจรทุกะ	
			๑๒.รูปาวจรทุกะ	
			๑๓.อรูปาวจรทุกะ	
			๑๔.ปริยาปันนทุกะ	
			๑๕.นิยยานิกทุกะ	
			๑๖.นิยตทุกะ	
			๑๗.สอุตตรทุกะ	
			๑๘.สรณทุกะ	
	สุตตันติกทุกมาติกา			
		๑.วิชชาภาคีทุกะ		
		๒.วิชชูปมทุกะ		
		๓.พาลทุกะ		
		๔.กัณหทุกะ		
		๕.ตปนียทุกะ		
		๖.อธิวจนทุกะ		
		๗.นิรุตติทุกะ		
		๘.ปัญญัตติทุกะ		
		๙.นามรูปทุกะ		
		๑๐.อวิชชาทุกะ		
		๑๑.ภวทิฏฐิทุกะ		
		๑๒.สัสสตทิฏฐิทุกะ		
		๑๓.อันตวาทิฏฐิทุกะ		
		๑๔.ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ		
		๑๕.อหิริกทุกะ		
		๑๖.หิรีทุกะ		
		๑๗.โทวจิสสตาทุกะ		
		๑๘.โสวจัสสตาทุกะ		
		๑๙.อาปัตติกุสลตาทุกะ		
		๒๐.สมาปัตติกุสลตาทุกะ		
		๒๑.ธาตุกุสลตาทุกะ		
		๒๒.อายตนกุสลตาทุกะ		
		๒๓.ฐานกุสลตาทุกะ		
		๒๔.อาชชวทุกะ		
		๒๕.ขันติทุกะ		
		๒๖.สาขัลยทุกะ		
		๒๗.อินทริเยสุอคุตตทวารตาทุกะ		
		๒๘.อินทริเยสุคุตตทวารตาทุกะ		
		๒๙.มุฎฐสัจจทุกะ		
		๓๐.สติสัมปชัญญทุกะ		
		๓๑.ปฏิสังขานพลทุกะ		
		๓๒.สมถวิปัสสนาทุกะ		
		๓๓.สมถนิมิตตทุกะ		
		๓๔.ปัคคาหทุกะ		
		๓๕.สีลวิปัตติทุกะ		
		๓๖.สีลสัมปทาทุกะ		
		๓๗.สีลวิสุทธิทุกะ		
		๓๘.ทิฏฐิวิสุทธิโขปนทุกะ		
		๓๙.สังเวชนียัฏฐานทุกะ		
		๔๐.อัสนตุฏฐิตากุสลธัมมทุกะ		
		๔๑.วิชชาทุกะ		
		๔๒.ขเยญาณทุกะ		
    
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๒
๑.จิตตุปปาทกัณฑ์			
	กุศลบท			
		กามาวจรกุศลจิต		
			กุศลจิตดวงที่ ๑	
			บทภาชนีย์	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๓	
      โกฏฐาสวาร	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๔	
      สุญญตวาร	
			กุศลจิตดวงที่ ๒	
			กุศลจิตดวงที่ ๓	
			กุศลจิตดวงที่ ๔	
			กุศลจิตดวงที่ ๕	
			กุศลจิตดวงที่ ๖	
			กุศลจิตดวงที่ ๗	
			กุศลจิตดวงที่ ๘	
		รูปาวจรกุศลจิต		
			จตุกกนัย	
			ปัญจกนัย	
			ปฏิปทา ๔	
			อารมณ์ ๔	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๕	
      จำแนกฌานเป็นอย่างละ ๑๖	
			จำแนกกสิณ ๘ เป็นอย่างละ ๑๖	
			อภิภายตนะ ปริตตะ	
			ปฏิปทา ๔	
			อารมณ์ ๒	
			จำแนกฌาณเป็นอย่างละ ๘	
			จำแนกอภิภายตนะแม้นี้เป็นอย่างละ ๘	
			อัปปมาณะ	
			ปฏิปทา ๔	
			อารมณ์ ๒	
			จำแนกฌาณเป็นอย่างละ ๘ อีกนัยหนึ่ง	
			จำแนกอภิภายตนะแม้นี้เป็นอย่างละ ๘	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๖	
      จำแนกอภิภายตนะเป็นอย่างละ ๑๖	
			จำแนกวิโมกข์ ๓ แม้นี้เป็นอย่างละ ๑๖	
			จำแนกพรหมวิหารฌาณ ๔ เป็นอย่างละ ๑๖	
			จำแนกอสุภฌาณ เป็นอย่างละ ๑๖	
		อรูปาวจรกุศลจิต		
			จำแนกรูปฌาณ ๔ เป็นอย่างละ ๑๖	
		เตภูมิกกุศลจิต		
			กามาวจรกุศลจิต	
			รูปาวจรกุศลจิต	
			อรูปาวจรกุศลจิต	
		โลกุตตรกุศลจิต		
			สุทธิกปฏิปทา	
			มรรคจิตดวงที่ ๑	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๗	
      มรรคจิตดวงที่ ๑ (ต่อ)	
			สุญญตะ	
			สุญญตมูลกปฏิปทา	
			อัปปณิหิตะ	
			อัปปณิหตมูลกปฏิปทา	
			มหานัย ๒๐	
			อธิบดี	
			มรรคจิตดวงที่ ๒	
			มรรคจิตดวงที่ ๓	
			มรรคจิตดวงที่ ๔	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๘
  อกุศลบท			
		อกุศลจิต ๑๒		
			อกุศลจิตดวงที่ ๑	
			อกุศลจิตดวงที่ ๒	
			อกุศลจิตดวงที่ ๓	
			อกุศลจิตดวงที่ ๔	
			อกุศลจิตดวงที่ ๕	
			อกุศลจิตดวงที่ ๖	
			อกุศลจิตดวงที่ ๗	
			อกุศลจิตดวงที่ ๘	
			อกุศลจิตดวงที่ ๙	
			อกุศลจิตดวงที่ ๑๐	
			อกุศลจิตดวงที่ ๑๑	
			อกุศลจิตดวงที่ ๑๒	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๙
  อัพยากตบท			
		กามาวจรวิปากจิต		
		ปัญจวิญญาณที่เป็นกุศลวิบาก		
		มโนธาตุที่เป็นกุศลวิบาก		
		มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยโสมนัส		
		มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยอุเบกขา		
		มหาวิปากจิต ๘		
		รูปาวจรวิปากจิต		
		อรูปาวจรวิปากจิต		
    
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๐	
  โลกุตตรวิปากจิต		
			สุทธิกปฏิปทา	
			สุทธิกสุญญตะ	
			สุญญตปฏิปทา	
			สุทธิกอัปปณิหิตะ	
			อัปปณิหิตปฏิปทา	
			มหานัย ๒๐	
			ฉันทาธิปไตย สุทธิกปฏิปทา	
			ฉันทาธิปไตย สุทธิกสุญญตะ	
			วิบากแห่งมรรคจิตดวงที่ ๑	
			วิบากแห่งมรรคจิตดวงที่ ๒ เป็นต้น	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๑
    อัพยากฤตที่เป็นอกุศลวิบาก		
		ปัญจวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบาก		
		มโนธาตุที่เป็นอุกุศลวิบาก		
		มโนวิญญาณธาตุที่เป็นอกุศลวิบาก		
		อัพยากฤตที่เป็นอเหตุกกิริยา		
		มโนธาตุที่เป็นกิริยา		
		มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาสหารคตด้วยโสมนัส		
		มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาสหารคตด้วยอุเบกขา		
		กามาวจรกิริยาจิตที่เป็นสเหตุกะ		
		รูปาวจริกิริยาจิต		
		อรูปาวจรกิริยาจิต		
	๒.รูปกัณฑ์			
	อุทเทส			
	เอกกมาติกา			
	ทุกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๒		
		ปกิณณกทุกะ		
		วัตถุทุกะ		
		อารัมมณทุกะ		
		อายตนทุกะ		
		ธาตุทุกะ		
		อินทริยทุกะ		
		สุขุมรูปทุกะ		
    
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๒
  ติกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๓		
		ปกิณณกติกะ		
			อัชฌัตติกอุปาทาติกะ	
			อัชฌัตติกอุปาทินนติกะ	
			อัชฌัตติกอุปาทินนุปาทานิยติกะ	
			อัชฌัตติกอนิทัสสนติกะ	
			อัชฌัตติกสัปปฏิฆติกะ	
			อัชฌัตติกอินทริยติกะ	
			อัชฌัตติกมหาภูตติกะ	
			อัชฌัตติกนวิญญัตติติกะ	
			อัชฌัตติกนจิตตสมุฏฐานติกะ	
			อัชฌัตติกนจิตตสหภูติกะ	
			อัชฌัตติกนจิตตานุปริวัตติติกะ	
			อัชฌัตติกโอฬาริกติกะ	
			อัชฌัตติกสันติเกติกะ	
		วัตถุติกะ		
			พาหิรจักขุสัมผัสสนวัตถุติกะ	
			พาหิรจักขุสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุติกะ	
			พาหิรโสตสัมผัสสัสสนวัตถุติกาทิติกะ	
			พาหิรกายสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุกาทิติกะ	
		อารัมมณติกะ		
			อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสัสสนารัมมณติกะ	
			อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ	
			อัชฌัตติกโสตสัมผัสสัสสนารัมมณติกาทิติกะ	
			อัชฌัตติกกายสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ	
		อายตนติกะ		
			พาหิรนจักขายตนติกะ	
			พาหิรนโสตายตนาทิติกะ	
			อัชฌัติติกนรูปายตนติกะ	
			อัชฌัติติกนสัททายตนติกาทิติกะ	
		ธาตุติกะ		
			พาหิรนจักขุธาตุติกะ	
			พาหิรนโสตธาตุติกาทิติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปธาตุติกะ	
			อัชฌัติติกนสัททธาตุติกาทิติกะ	
		อินทริยติกะ		
			พาหิรนจักขุทริยติกะ	
			พาหิรนโสตินทริยกาทิติกะ	
			อัชฌัตติกนอิตถินทริยติกะ	
			อัชฌัตติกนปุริสินทริยติกะ	
			อัชฌัตติกนชีวิตินทริยติกะ	
		สุขุมรูปติกะ		
			อัชฌัตติกนกายวิญญัตติติกะ	
			อัชฌัตติกนวจีวิญญัตติติกะ	
			อัชฌัตติกนอากสธาตุติกะ	
			อัชฌัตติกนอาโปธาตุติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสลหุตาติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสมุทุตาติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสกัมมัญญตาติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสอุปจยติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสสันตติติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสชรตาติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสอนิจจตาติกะ	
			อัชฌัตติกนกวฬิงการาหารติกะ	
	จตุกกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๔		
			อุปาทาอุปาทินนจตุกกะ	
			อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ	
			อุปาทาสัปปฏิฆจตุกกะ	
			อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ	
			อุปาทาทูเรจตุกกะ	
			อุปาทินนสนิทัสสนจตุกกะ	
			อุปาทินนสัปปฏิฆจตุกกะ	
			อุปาทินนมหาภูตจตุกกะ	
			อุปาทินนโอฬาริกจตุกกะ	
			อุปาทินนทูเรจตุกกะ	
			อุปาทินนุปาทานิยสนิทัสสนจตุกกะ	
			อุปาทินนุปาทานิยสัปปฏิฆจตุกกะ	
			อุปาทินนุปาทานิยมหาภูตจตุกกะ	
			อุปาทินนุปาทานิยโอฬาริกจตุกกะ	
			อุปาทินนุปาทานิยทูเรจตุกกะ	
			สัปปฏิฆอินทริยจตุกกะ	
			สัปปฏิฑมหาภูตจตุกกะ	
			อินทริยโอฬาริกจตุกกะ	
			อินทริยทูเรจตุกกะ	
			มหาภูตโอฬาริกจตุกกะ	
			มหาภูตทูเรจตุกกะ	
			ทิฏฐาทิจตุกกะ	
	ปัจจกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๕		
	ฉักกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๖		
	สัตตกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๗		
	อัฏฐกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๘		
	นวกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๙		
	ทสกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๑๐		
	เอากาทสกมาติกา			
		รวมรูปหมวดละ ๑๑		
	รูปวิภัตติ			
	เอกกนิทเทส			
	ทุกนิทเทส			
		ปกิณณกทุกะ 		
		อุปาทาภาชนีย์		
			จักขายตนะ	
			โสตายตนะ	
			ฆานายตนะ	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๓	
      ชิวหายตนะ	
			กายายตนะ	
			รูปายตนะ	
			สัททายตนะ	
			คันธายตนะ	
			รสายตนะ	
			อิตถินทรีย์	
			ปุริสินทรีย์	
			ชีวิตินทรีย์	
			กายวิญญัติ	
			วจีวิญญัติ	
			อากาสธาตุ	
			สหุตารูป	
			มุทุตารูป	
			กัมมัญญตารูป	
			อุปจยรูป	
			สันตติรูป	
			ชรตารูป	
			อนิจจารูป	
			กวฬิงการาหารรูป	
			อนุปาทารูป	
			โผฏฐัพพายตนะ	
			อาโปธาตุ	
			อุปาทินนรูป	
			อนุปาทินนรูป	
			อุปาทินนุปาทานิยรูป	
			อนุปาทินนุปาทานิยรูป	
			สนิทัสสนรูป	
			อนิทัสสนรูป	
			สัปปฏิฆรูป	
			อัปปฏิฆรูป	
			อินทรียรูป	
			อนินทรียรูป	
			มหาภูตรูป	
			นมหาภูตรูป	
			วิญญัตติรูป	
			นวิญญัติรูป	
			จิตตสมุฏฐานรูป	
			นจิตตสมุฏฐานรูป	
			จิตตสหภูรูป	
			นจิตตสหภูรูป	
			จิตตานุปริวัตติรูป	
			นจิตตานุปริวัตติรูป	
			อัชฌัตติกรูป	
			พาหิรรูป	
			โอฬาริกรูป	
			สุขุมรูป	
			ทูเรรูป	
			สันติเกรูป	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๔
    วัตถุทุกะ		
		อารัมมณทุกะ		
		อายตนทุกะ		
    
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๕
    ธาตุทุกะ		
		อินทริยทุกะ		
		สุขุมรูปทุกะ		
	ติกนิทเทส			
		ปกิณณกติกะ		
			อัชฌัตติอุปาทาติกะ	
			อัชฌัตติอุปาทินนติกะ	
			อัชฌัตติอุปาทินนุปาทานิยติกะ	
			อัชฌัตติกอนิทัสสนติกะ	
			อัชฌัตติกสัปปฏิฆติกะ	
			อัชฌัตติกอินทริยติกะ	
			อัชฌัตติกนมหาภูตติกะ	
			อัชฌัตติกนวิญญัตติติกะ	
			อัชฌัตติกนจิตตสมุฏฐานติกะ	
			อัชฌัตติกนจิตตสหภูติกะ	
			อัชฌัตติกนจิตตานุปริวัตติติกะ	
			อัชฌัตติกโอฬาริกติกะ	
			อัชฌัตติกสันติเกติกะ	
		วัตถุติกะ		
			พาหิรจักขุสัมผัสสนวัตถุติกะ	
			พาหิรจักขุสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุติกะ	
			พาหิรโสตสัมผัสสัสสนวัตถุติกาทิติกะ	
			พาหิรกายสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุกาทิติกะ	
		อารัมมณติกะ		
			อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสัสสนารัมมณติกะ	
			อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ	
			อัชฌัตติกโสตสัมผัสสัสสนารัมมณติกาทิติกะ	
			อัชฌัตติกกายสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ	
		อายตนติกะ		
			พาหิรนจักขายตนติกะ	
			พาหิรนโสตายตนาทิติกะ	
			อัชฌัติติกนรูปายตนติกะ	
			อัชฌัติติกนสัททายตนติกาทิติกะ	
		ธาตุติกะ		
			พาหิรนจักขุธาตุติกะ	
			พาหิรนโสตธาตุติกาทิติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปธาตุติกะ	
			อัชฌัติติกนสัททธาตุติกาทิติกะ	
		อินทริยติกะ		
			พาหิรนจักขุทริยติกะ	
			พาหิรนโสตินทริยกาทิติกะ	
			อัชฌัตติกนอิตถินทริยติกะ	
			อัชฌัตติกนปุริสินทริยติกะ	
			อัชฌัตติกนชีวิตินทริยติกะ	
		สุขุมรูปติกะ		
			อัชฌัตติกนกายวิญญัตติติกะ	
			อัชฌัตติกนวจีวิญญัตติติกะ	
			อัชฌัตติกนอากสธาตุติกะ	
			อัชฌัตติกนอาโปธาตุติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสลหุตาติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสมุทุตาติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสกัมมัญญตาติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสอุปจยติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสสันตติติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสชรตาติกะ	
			อัชฌัตติกนรูปัสสอนิจจตาติกะ	
			อัชฌัตติกนกวฬิงการาหารติกะ	
	จตุกกมาติกา			
		อุปาทาอุปาทินนจตุกกะ		
		อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ		
		อุปาทาสัปปฏิฆจตุกกะ		
		อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ		
		อุปาทาทูเรจตุกกะ		
		อุปาทินนสนิทัสสนจตุกกะ		
		อุปาทินนสัปปฏิฆจตุกกะ		
		อุปาทินนมหาภูตจตุกกะ		
		อุปาทินนโอฬาริกจตุกกะ		
		อุปาทินนทูเรจตุกกะ		
		อุปาทินนุปาทานิยสนิทัสสนจตุกกะ		
		อุปาทินนุปาทานิยสัปปฏิฆจตุกกะ		
		อุปาทินนุปาทานิยมหาภูตจตุกกะ		
		อุปาทินนุปาทานิยโอฬาริกจตุกกะ		
		อุปาทินนุปาทานิยทูเรจตุกกะ		
		สัปปฏิฆอินทริยจตุกกะ		
		สัปปฏิฑมหาภูตจตุกกะ		
		อินทริยโอฬาริกจตุกกะ		
		อินทริยทูเรจตุกกะ		
		มหาภูตโอฬาริกจตุกกะ		
		มหาภูตทูเรจตุกกะ		
		ทิฏฐาทิจตุกกะ		
    
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๖
  ปัญจกนิทเทส			
	ฉักกนิทเทส			
	สัตตกนิทเทส			
	อัฏฐกนิทเทส			
	นวกนิทเทส			
	ทสกนิทเทส			
	เอกาทสกนิทเทส			
	๓.นิกเขปกัณฑ์			
		ติกนิกเขปะ		
			๑.กุสลติกะ	
			๒.เวทนาติกะ	
			๓.วิปากติกะ	
			๔.อุปาทินนติกะ	
			๕.สังกิลิฏฐติกะ	
			๖.วิตักกติกะ	
			๗.ปีติติกะ	
			๘.ทัสสนติกะ	
			๙.ทัสสนเหตุติกะ	
			๑๐.อาจยคามิติกะ	
			๑๑.เสกขติกะ	
			๑๒.ปริตตติกะ	
			๑๓.ปริตตารัมมณติกะ	
			๑๔.หีนติกะ	
			๑๕.มิจฉัตตติกะ	
			๑๖.มัคคารัมมณติกะ	
			๑๗.อุปปันนติกะ	
			๑๘.อดีตติกะ	
			๑๙.อดีตารัมมณติกะ	
			๒๐.อัชฌัตตติกะ	
			๒๑.อัชฌัตตารัมมณติกะ	
			๒๒.สนิทัสสนติกะ	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๗
    ทุกนิกเขปะ		
			๑.เหตุโคจฉกะ	
				๑.เหตุทุกะ
				๒.สเหตุกทุกะ
				๓.เหตุสัมปยุตตทุกะ
				๔.เหตุสเหตุกทุกะ
				๕.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
				๖.นเหตุสเหตุกทุกะ
			๒.จูฬันตรทุกะ	
				๑.สัปปัจจยทุกะ
				๒.สังขตทุกะ
				๓.สนิทัสสนทุกะ
				๔.สัปปฏิฆทุกะ
				๕.รูปีทุกะ
				๖.โลกิยทุกะ
				๗.เกนจิวิญเญยยทุกะ
			๓.อาสวโคจฉกะ	
				๑.อาสวทุกะ
				๒.สาสวทุกะ
				๓.อาสวสัมปยุตตทุกะ
				๔.อาสวสาสวทุกะ
				๕.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
				๖.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
			๔.สัญโญชนโคจฉกะ	
				๑.สัญโญชนทุกะ
        
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๘			
        ๒.สัญโญชนิยทุกะ
				๓.สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
				๔.สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
				๕.สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
				๖.สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
			๕.คันถโคจฉกะ	
				๑.คันถทุกะ
				๒.คันถนิยทุกะ
				๓.คันถสัมปยุตตทุกะ
				๔.คันถคันถนิยะทุกะ
				๕.คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
				๖.คันถวิปปยุตตคันถนิยยทุกะ
			๖.โอฆโคจฉกะ	
				๑.โอฆทุกะ
			๗.โยคโคจฉกะ	
				๑.โยคทุกะ
			๘.นีวรณโคจฉกะ	
				๑.นีวรณทุกะ
				๒.นีวรณิยทุกะ
				๓.นีวรณสัมปยุตตทุกะ
				๔.นีวรณนีวรณิยทุกะ
				๕.นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
				๖.นีวรณวิปปยุตตนีวรณนิยทุกะ
			๙.ปรามาสโคจฉกะ	
				๑.ปรามาสทุกะ
				๒.ปรามัฏฐทุกะ
				๓.ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
				๔.ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
				๕.ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
			๑๐.มหันตรทุกะ	
				๑.สารัมมณทุกะ
				๒.จิตตทุกะ
				๓.เจตสิกทุกะ
				๔.จิตตสัมปยุตตทุกะ
				๕.จิตตสังสัฏฐทุกะ
				๖.จิตตสมุฎฐานทุกะ
				๗.จิตตสหภูทุกะ
				๘.จิตตานุปริวัตติทุกะ
				๙.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ
				๑๐.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูทุกะ
				๑๑.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานานุปริวัตติทุกะ
				๑๒.อัชฌัตติกทุกะ
				๑๓.อุปาทาทุกะ
				๑๔.อุปาทินนทุกะ
        
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๑๙		
      ๑๑.อุปาทานโคจฉกะ	
				๑.อุปาทานทุกะ
				๒.อุปาทานิยทุกะ
				๓.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
				๔.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
				๕.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
				๖.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
			๑๒.กิเลสโคจฉกะ	
				๑.กิเลสทุกะ
				๒.สังกิเลสิกทุกะ
				๓.สังกิลิฎฐทุกะ
				๔.กิเลสสัมปยุตตทุกะ
				๕.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
				๖.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
				๗.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
				๘.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
        
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๒๐		
      ๑๓.ปิฏฐิทุกะ	
				๑.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
				๒.ภาวนายปหาตัพพทุกะ
				๓.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
				๔.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
				๕.สวิตักกทุกะ
				๖.สวิจารทุกะ
				๗.สัปปีติกทุกะ
				๘.ปีติสหคตทุกะ
				๙.สุขสหคตทุกะ
				๑๐.อุเปกขาสหคตทุกะ
				๑๑.กามาวจรทุกะ
				๑๒.รูปาวจรทุกะ
				๑๓.อรูปาวจรทุกะ
				๑๔.ปริยาปันนทุกะ
				๑๕.นิยยานิกทุกะ
				๑๖.นิยตทุกะ
				๑๗.สอุตตรทุกะ
				๑๘.สรณทุกะ
		สุตตันติกทุกนิกเขปะ		
			๑.วิชชาภาคีทุกะ	
			๒.วิชชูปมทุกะ	
			๓.พาลทุกะ	
			๔.กัณหทุกะ	
			๕.ตปนียทุกะ	
			๖.อธิวจนทุกะ	
			๗.นิรุตติทุกะ	
			๘.ปัญญัตติทุกะ	
			๙.นามรูปทุกะ	
			๑๐.อวิชชาทุกะ	
			๑๑.ภวทิฏฐิทุกะ	
			๑๒.สัสสตทิฏฐิทุกะ	
			๑๓.อันตวาทิฏฐิทุกะ	
			๑๔.ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ	
			๑๕.อหิริกทุกะ	
			๑๖.หิรีทุกะ	
			๑๗.โทวจิสสตาทุกะ	
			๑๘.โสวจัสสตาทุกะ	
			๑๙.อาปัตติกุสลตาทุกะ	
			๒๐.สมาปัตติกุสลตาทุกะ	
			๒๑.ธาตุกุสลตาทุกะ	
			๒๒.อายตนกุสลตาทุกะ	
			๒๓.ฐานกุสลตาทุกะ	
			๒๔.อาชชวทุกะ	
			๒๕.ขันติทุกะ	
			๒๖.สาขัลยทุกะ	
			๒๗.อินทริเยสุอคุตตทวารตาทุกะ	
			๒๘.อินทริเยสุคุตตทวารตาทุกะ	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๒๑		
      ๒๙.มุฎฐสัจจทุกะ	
			๓๐.สติสัมปชัญญทุกะ	
			๓๑.ปฏิสังขานพลทุกะ	
			๓๒.สมถวิปัสสนาทุกะ	
			๓๓.สมถนิมิตตทุกะ	
			๓๔.ปัคคาหทุกะ	
			๓๕.สีลวิปัตติทุกะ	
			๓๖.สีลสัมปทาทุกะ	
			๓๗.สีลวิสุทธิทุกะ	
			๓๘.ทิฏฐิวิสุทธิโขปนทุกะ	
			๓๙.สังเวชนียัฏฐานทุกะ	
			๔๐.อัสนตุฏฐิตากุสลธัมมทุกะ	
			๔๑.วิชชาทุกะ	
			๔๒.ขเยญาณทุกะ	
	๔.อัฏฐกถากัณฑ์			
		ติกอัตถุทธาระ		
			๑.กุสลติกะ	
			๒.เวทนาติกะ	
			๓.วิปากติกะ	
			๔.อุปาทินนติกะ	
			๕.สังกิลิฏฐติกะ	
			๖.วิตักกติกะ	
			๗.ปีติติกะ	
			๘.ทัสสนติกะ	
			๙.ทัสสนเหตุติกะ	
			๑๐.อาจยคามิติกะ	
			๑๑.เสกขติกะ	
			๑๒.ปริตตติกะ	
			๑๓.ปริตตารัมมณติกะ	
			๑๔.หีนติกะ	
			๑๕.มิจฉัตตติกะ	
			๑๖.มัคคารัมมณติกะ	
			๑๗.อุปปันนติกะ	
			๑๘.อดีตติกะ	
			๑๙.อดีตารัมมณติกะ	
			๒๐.อัชฌัตตติกะ	
			๒๑.อัชฌัตตารัมมณติกะ	
			๒๒.สนิทัสสนติกะ	
      
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๒๒
    ทุกอัตถุทธาระ		
			๑.เหตุโคจฉกะ	
				๑.เหตุทุกะ
				๒.สเหตุกทุกะ
				๓.เหตุสัมปยุตตทุกะ
				๔.เหตุสเหตุกทุกะ
				๕.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
				๖.นเหตุสเหตุกทุกะ
			๒.จูฬันตรทุกะ	
				๑.สัปปัจจยทุกะ
				๒.สังขตทุกะ
				๓.สนิทัสสนทุกะ
				๔.สัปปฏิฆทุกะ
				๕.รูปีทุกะ
				๖.โลกิยทุกะ
				๗.เกนจิวิญเญยยทุกะ
			๓.อาสวโคจฉกะ	
				๑.อาสวทุกะ
				๒.สาสวทุกะ
				๓.อาสวสัมปยุตตทุกะ
				๔.อาสวสาสวทุกะ
				๕.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
				๖.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
			๔.สัญโญชนโคจฉกะ	
				๑.สัญโญชนทุกะ
				๒.สัญโญชนิยทุกะ
				๓.สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
				๔.สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
				๕.สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
				๖.สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
			๕.คันถโคจฉกะ	
				๑.คันถทุกะ
				๒.คันถนิยทุกะ
				๓.คันถสัมปยุตตทุกะ
				๔.คันถคันถนิยะทุกะ
				๕.คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
				๖.คันถวิปปยุตตคันถนิยยทุกะ
			๖.โอฆโคจฉกะ	
				๑.โอฆทุกะ
			๗.โยคโคจฉกะ	
				๑.โยคทุกะ
			๘.นีวรณโคจฉกะ	
				๑.นีวรณทุกะ
				๒.นีวรณิยทุกะ
				๓.นีวรณสัมปยุตตทุกะ
				๔.นีวรณนีวรณิยทุกะ
				๕.นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
				๖.นีวรณวิปปยุตตนีวรณนิยทุกะ
			๙.ปรามาสโคจฉกะ	
				๑.ปรามาสทุกะ
				๒.ปรามัฏฐทุกะ
				๓.ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
				๔.ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
				๕.ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
			๑๐.มหันตรทุกะ	
				๑.สารัมมณทุกะ
				๒.จิตตทุกะ
				๓.เจตสิกทุกะ
				๔.จิตตสัมปยุตตทุกะ
				๕.จิตตสังสัฏฐทุกะ
				๖.จิตตสมุฎฐานทุกะ
				๗.จิตตสหภูทุกะ
				๘.จิตตานุปริวัตติทุกะ
				๙.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ
				๑๐.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูทุกะ
				๑๑.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานานุปริวัตติทุกะ
				๑๒.อัชฌัตติกทุกะ
				๑๓.อุปาทาทุกะ
				๑๔.อุปาทินนทุกะ
			๑๑.อุปาทานโคจฉกะ	
				๑.อุปาทานทุกะ
				๒.อุปาทานิยทุกะ
				๓.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
				๔.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
				๕.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
				๖.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
        
####เล่มที่ ๓๔ ส่วนที่ ๒๓		
      ๑๒.กิเลสโคจฉกะ	
				๑.กิเลสทุกะ
				๒.สังกิเลสิกทุกะ
				๓.สังกิลิฎฐทุกะ
				๔.กิเลสสัมปยุตตทุกะ
				๕.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
				๖.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
				๗.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
				๘.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
			๑๓.ปัฏฐิทุกะ	
				๑.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
				๒.ภาวนายปหาตัพพทุกะ
				๓.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
				๔.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
				๕.สวิตักกทุกะ
				๖.สวิจารทุกะ
				๗.สัปปีติกทุกะ
				๘.ปีติสหคตทุกะ
				๙.สุขสหคตทุกะ
				๑๐.อุเปกขาสหคตทุกะ
				๑๑.กามาวจรทุกะ
				๑๒.รูปาวจรทุกะ
				๑๓.อรูปาวจรทุกะ
				๑๔.ปริยาปันนทุกะ
				๑๕.นิยยานิกทุกะ
				๑๖.นิยตทุกะ
				๑๗.สอุตตรทุกะ
				๑๘.สรณทุกะ

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :