เล่มที่ ๓๓

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์ จริยาปิฎก

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์ จริยาปิฎก  				
					
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑
  อปทาน				
		๔๒. ภัททาลิวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระภัททาลิเป็นต้น		
				๑. ภัททาลิเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระภัททาลิเถระ
				๒. เอกฉัตติยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระ
				๓. ติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกฉาทนิยเถระ
				๔. มธุมังสทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมธุมังสทายกเถระ
				๕. นาคปัลลวกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปัลลวกเถระ
				๖. เอกทีปิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทีปิยเถระ
				๗. อุจฉังคปุบผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุจฉังคปุบผิยเถระ
				๘. ยาคุทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระยาคุทายกเถระ
				๙. ปัตโถทนทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปัตโถทนทายกเถระ
				๑๐. มัญจทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมัญจทายกเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒	
    ๔๓. สกิงสัมมัชชกวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระสกิงสัมมัชชกะเป็นต้น		
				๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสกิงสัมมัชชกเถระ
				๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทุสสทายกเถระ
				๓. เอกาสนทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายกเถระ
				๔. สัตตกทัมพปุบผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตกทัมพปุบผิยเถระ
				๕. โกรัณฑปุบผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุบผิยเถระ
				๖. ฆฎมัณฑทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระฆฎมัณฑทายกเถระ
				๗. เอกธัมมัสสวนิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกธัมมสวนิยเถระ
				๘. สุจินติตเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ
				๙. โสณณกิงกณิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโสณณกิงกณิยเถระ
				๑๐. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณโกนตริกเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๓	
    ๔๔. เอกวิหาริวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระเถระผู้อยู่ผู้เดียวเป็นต้น		
				๑. เอกวิหาริยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกวิหาริยเถระ
				๒. เอกสังขิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสังขิยเถระ
				๓. ปาฎิหีรสัญญกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปาฎิหีรสัญญกเถระ
				๔. ญาณัตถวิกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระญาณัตถวิกเถระ
				๕. อุจฉุขัณฑิกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุจฉุขัณฑิกเถระ
				๖. กลัมพทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกลัมพทายกเถระ
				๗. อัมพาฎกทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพาฎกทายกเถระ
				๘. หรีตกทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระหรีตกทายกเถระ
				๙. อัมพปิณฑิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปิณฑิยเถระ
				๑๐. ชัมพูผลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระชัมพูผลิยเถระ
		๔๕. วิเภทกิวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระวิเภทกะเป็นต้น		
				๑. วิเภทกพีชิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระวิเภทกพีชิยเถระ
				๒. โกลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโกลทายกเถระ
				๓. เวลุวผลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเวลุผลิยเถระ
				๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระภัลลาตกทายกเถระ
				๕. อุมาปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ
				๖. อัมพาฎกิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพาฎกิยเถระ
				๗. สีหาสนิกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนิกเถระ
				๘. ปาทปีฐิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปาทปีฐิยเถระ
				๙. เวทิการกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ
				๑๐. โพธิฆรการกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิฆรการกเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๔	
    ๔๖. ชคติทายกวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระชคติทายกะเป็นต้น		
				๑. ชคติทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระชคติทายกเถระ
				๒. โมรหัตถิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโมรหัตถิยเถระ
				๓. สีหาสนพีชิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนพีชิยเถระ
				๔. ติณุกกธาริยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระติณุกกธาริยเถระ
				๕. อักกมนทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอักกมนทายกเถระ
				๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระวนโกรัณฑิยเถระ
				๗. เอกฉัตติยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระ
				๘. ชาติปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปุปผิยเถระ
				๙. สัตติปัณณิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสัตติปัณณิยเถระ
				๑๐. คันธปูชกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระคันธปูชกเถระ
		๔๗. สาลกุสุมิยวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระสาลกุสุมิยะเป็นต้น		
				๑. สาลกุสุมิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสาลกุสุมิยเถระ
				๒. จิตกปูชกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
				๓. จิตกนิพพาปกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกนิพพาปกเถระ
				๔. เสตุทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเสตุทายกเถระ
				๕. สุมนตาลวัณฎิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนตาลวัณฎิยเถระ
				๖. อวฎผลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอวฎผลิยเถระ
				๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชผลทายกเถระ
				๘. มิลักขุผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมิลักขุผลทายกเถระ
				๙. สยัมปฎิภาณิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสยัมปฎิภาณิยเถระ
				๑๐. นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตพนากรณิยเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๕	
    ๔๘. นฬมาลิวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระนฬมาลิยะเป็นต้น		
				๑. นฬมาลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ
				๒. มณิปูชกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมณิปูชกเถระ
				๓. อุกกาสติกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุกกาสติกเถระ
				๔. สุมนวีชนิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนวีชนิยเถระ
				๕. กุมมาสทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกุมมาสทายกเถระ
				๖. กุสัฎฐกทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกุสัฎฐกทายกเถระ
				๗. คิริปุนนาคิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระคิริปุนนาคิยเถระ
				๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิการผลทายเถระ
				๙. ปานธิทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปานธิทายกเถระ
				๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินจังกมิยเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๖	
    ๔๙. ปังสุกูลวรรค			
			หมวดว่าด้วยผ้าบังสุกุลเป็นต้น		
				๑. ปังสุกูลสัญญกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปังสุกูลสัญญกเถระ
				๒. พุทธสัญญกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญกเถระ
				๓. ภิสทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระภิสทายกเถระ
				๔. ญาณัตถวิกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระญาณัตถวิกเถระ
				๕. จันทนมาลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนมาลิยเถระ
				๖. ธาตุปูชกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ
				๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินุปปาทกเถระ
				๘. ตรณิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ
				๙. ธัมมรุจิเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมรุจิเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๗	
    ๕๐. กิงกณิปุปผวรรค			
			หมวดว่าด้วยดอกกระดิ่งเป็นต้น		
				๑. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระ
				๒. ปังสุกูลปูชกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปังสุกูลปูชกเถระ
				๓. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ
				๔. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปุปผิยเถระ
				๕. อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุปัฑฒทุสสทายกเถระ
				๖. ฆฎมัณฑทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระฆฎมัณฑทายกเถระ
				๗. อุทกทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายกเถระ
				๘. ปุฬินถูปิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินถูปิยเถระ
				๙. นฬกุฎิกทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนฬกุฎิกทายกเถระ
				๑๐. ปิยาลผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปิยาลผลทายกเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๘	
    ๕๑. กณิการวรรค			
			หมวดว่าด้วยกรรณิการ์วิมานเป็นต้น		
				๑. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระ
				๒. เอกปัตตทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปัตตทายกเถระ
				๓. กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริกผลทายกเถระ
				๔. อวฎผลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอวฎผลิยเถระ
				๕. จารผลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระจารผลิยเถระ
				๖. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมาตุลุงคผลทายกเถระ
				๗. อัชเชลผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอัชเชลผลทายกเถระ
				๘. อโมรผลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอโมรผลิยเถระ
				๙. ตาลผลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระตาลผลิยเถระ
				๑๐. นาฬิเกรผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนาฬิเกรผลทายกเถระ
		๕๒. ผลทายกวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระผลทายกะเป็นต้น		
				๑. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกุรัญชิยผลทายกเถระ
				๒. กปิฎฐผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกปิฎฐผลทายกเถระ
				๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโกสุมพผลิยเถระ
				๔. เกตกปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเกตกปุปผิยเถระ
				๕. นาคปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ
				๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอัชชุนปุปผิยเถระ
				๗. กุฎชปุปผิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกุฎชปุปผิยเถระ
				๘. โฆสสัญญกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโฆสสัญญกเถระ
				๙. สัพพผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพผลทายกเถระ
				๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมธาริยเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๙	
    ๕๓. ติณทายกวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระติณทายกะเป็นต้น		
				๑. ติณมุฎฐิทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฎฐิทายกเถระ
				๒. เวจจกทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเวจจกทายกเถระ
				๓. สรณคมนิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ
				๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอัพภัญชนทายกเถระ
				๕. สุปฎทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสุปฎทายกเถระ
				๖. ทัณฑทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ
				๗. คิริเนลปูชกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลปูชกเถระ
				๘. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสัมมัชชกเถระ
				๙. อามัณฑผลทายกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอามัณฑผลทายกเถระ
				๑๐. สุคันธเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสุคันธเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๐	
    ๕๔. กัจจายนวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระกัจจายนะเป็นต้น		
				๑. มหากัจจายนเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกัจจายนเถระ
				๒. วักกลิเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระวักกลิเถระ
				๓. มหากัปปินเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาตของพระมหากัปปินเถระ
				๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระทัพพมัลลบุตรเถระ
				๕. กุมารกัสสปเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกุมารกัสสปเถระ
				๖. พาหิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระพาหิยเถระ
				๗. มหาโกฎฐิกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมหาโกฎฐิกเถระ
				๘. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุรุเวลกัสสปเถระ
				๙. ราธเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระราธเถระ
				๑๐. โมฆราชเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโมฆราชเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๑	
    ๕๕. ภัททิยวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระภัททิยะเป็นต้น		
				๑. ลกุณฎกภัททิยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระลกุณฎกภัททิยเถระ
				๒. กังขาเรวตเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกังขาเรวตเถระ
				๓. สีวลีเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสีวลีเถระ
				๔. วังคีสเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระวังคีสเถระ
				๕. นันทกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๒			
        ๖. กาฬุทายีเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ
				๗. อภยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอภยเถระ
				๘. โลมสติยเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโลมสติยเถระ
				๙. วนวัจฉเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระวนวัจฉเถระ
				๑๐. จูฬสุคันธเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬสุคันธเถระ

####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๓		
    ๕๖. ยสวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระยสะเป็นต้น		
				๑. ยสเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระยสเถระ
				๒. นทีกัสสปเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนทีกัสสปเถระ
				๓. คยากัสสปเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระคยากัสสปเถระ
				๔. กิมิลเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกิมิลเถระ
				๕. วัชชีปุตตเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระวัชชีบุตรเถระ
				๖. อุตตรเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุตตรเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๔			
        ๗. อปรอุตตรเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอปรอุตตรเถระ
				๘. ภัททชิเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระภัททชิเถระ
				๙. สิวกเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสิวกเถระ
				๑๐. อุปวาณเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุปวาณเถระ
				๑๑. รัฎฐปาลเถราปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระรัฎฐบาลเถระ
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่
  ๑๕	เถรีอปทาน				
		๑. สุเมธาวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระเถรีชื่อสุเมธาเป็นต้น		
				๑. สุเทธาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสุเมธาเถรี
				๒. เมขลทายิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเมขลทายิกาเถรี
				๓. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมัณฑปทายิกาเถรี
				๔. สังกมนทาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสังกมนทาเถรี
				๕. นฬมาลิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิกาเถรี
				๖. เอกปิณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปิณฑปาตทายิกาเถรี
				๗. กฎัจฉุภิกขทายาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกฎัจฉุภิกขทายิกาเถรี
				๘. สัตตอุปปลมาลิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตอุปปลมาลิกาเถรี
				๙. ปัญจทีปิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปิกาเถรี
				๑๐. อุทกทายิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายิกาเถรี
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๖	
    ๒. เอกูโปสถิกวรรค			
			หมวดว่าด้วยผู้รักษาอุโบสถอย่างเดียวเป็นต้น		
				๑. เอกูโปสถิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกูโปสถิกาเถรี
				๒. สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิกาเถรี
				๓. โมทกทายิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโมทกทายิกาเถรี
				๔. เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายิกาเถรี
				๕. ปัญจทีปทายิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปทายิกาเถรี
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๗			
        ๖. นฬมาลิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิกาเถรี
				๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๘			
        ๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน (ต่อ)	
					ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
				๘. เขมาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเขมาเถรี
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๑๙			
        ๙. อุปปลวัณณาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุบลวรรณาเถรี
				๑๐. ปฎาจาราเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปฎาจาราเถรี
		๓. กุณฑลเกสีวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระเถรีชื่อกุณฑลเกสีเป็นต้น		
				๑. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑลเกสีเถรี
				๒. กีสาโคตมีเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระกีสาโคตมีเถรี
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๐			
        ๓. ธัมมทินนาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมทินนาเถรี
				๔. สกุลาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสกุลาเถรี
				๕. นันทาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระนันทาเถรี
				๖. โสณาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระโสณาเถรี
				๗. ภัททกาปิลานีเถรียาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระภัททกาปิลานีเถรี
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๑			
        ๘. ยโสธราเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตของพระยโสธราเถรี
				๙. ทสสหัสสเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี ๑,๐๐๐ รูป
				๑๐. อัฎฐารสเถรีสหัสสานมปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๒	
    ๔. ขัตติยกัญญาวรรค			
			หมวดว่าด้วยพระเถรีผู้เคยเป็นขัตติยกัญญาเป็นต้น		
				๑. อัฎฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีนมปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเถรีผู้เคยเป็นพระขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ รูป
				๒. จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีนมปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเถรีพราหมณกัญญา ๘๔,๐๐๐ รูป
				๓. อุปปลทายิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอุปปลทายิกาเถรี
				๔. สิงคาลมาตุเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสิงคาลมาตาเถรี
				๕. สุกกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระสุกกาเถรี
				๖. อภิรูปนันทาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอภิรูปนันทาเถรี
				๗. อัทฒกาสีเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอัทฒกาสีเถรี
				๘. ปุณณิกาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณิกาเถรี
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๓			
        ๙. อัมพปาลีเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปาลีเถรี
				๑๐. เสลาเถริยาปทาน	
					ประวัติในอดีตชาติของพระเสลาเถรี
	พุทธวงศ์				
		๑ รตนจังกมนกัณฑ์			
			กัณฑ์ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว		
      
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๔	
    ๒. สุเมธกถา			
			ว่าด้วยพระสุเมธพุทธเจ้า		
		๓. พุทธวงศ์			
				๑. ทีปังกรพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้า
				๒. โกณฑัญญพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระโกณฑัญญพุทธเจ้า
				๓. มังคลพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระมังคลพุทธเจ้า
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๕			
        ๔. สุมนพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระสุมนพุทธเจ้า
				๕. เรวตพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระเรวตพุทธเจ้า
				๖. โสภิตพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระโสภิตพุทธเจ้า
				๗. อโนมทัสสีพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๖			
        ๘. ปทุมพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมพุทธเจ้า
				๙. นารทพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระนารทพุทธเจ้า
				๑๐. ปทุมุตตรพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า
				๑๑. สุเมธพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระสุเมธพุทธเจ้า
				๑๒. สุชาตพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระสุชาตพุทธเจ้า
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๗			
        ๑๓. ปิยทัสสีพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า
				๑๔. อัตถทัสสีพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
				๑๕. ธัมมทัสสีพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า
				๑๖. สิทธัตถพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระสิทธัตถพุทธเจ้า
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๘			
        ๑๗. ติสสพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระติสสพุทธเจ้า
				๑๘. ปุสสพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระปุสสพุทธเจ้า
				๑๙. วิปัสสีพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า
				๒๐. สิขีพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระสิขีพุทธเจ้า
				๒๑. เวสสภูพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระเวสสภูพุทธเจ้า
				๒๒. กกุสันธพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระกกุสันธพุทธเจ้า
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๒๙			
        ๒๓. โกนาคมนพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระโกนาคมนพุทธเจ้า
				๒๔. โคตมพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระโคดมพุทธเจ้า
				๒๕. กัสสปพุทธวงศ์	
					ว่าด้วยพระประวัติของพระกัสสปพุทธเจ้า
				๒๖. พุทธปกิณณกกัณฑ์	
					ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
				๒๗. ธาตุภาชนียกถา	
					ว่าด้วยการแบ่งพระธาตุ
	จริยาปิฎก				
		๑. อกิตติวรรค			
			หมวดว่าด้วยอกิตติดาบสเป็นต้น		
			๑. การบำเพ็ญทานบารมี		
				๑. อกิตติจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของอกิตติดาบส
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๓๐			
        ๒. สังขพราหมณจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของพราหมณ์
				๓. กุรุธรรมจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าธนัญชัยกุรุราช
				๔. มหาสุทัสสนจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัสสนะ
				๕. มหาโควินทจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของมหาโควินทพราหมณ์
				๖. เนมิราชจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าเนมิราช
				๗. จันทกุมารจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของพระจันทกุมาร
				๘. สิวิราชจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าสิวิ
				๙. เวสสันตรจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของพระเวสสันดร
				๑๐. สสปัณฑิตจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของสสบัณฑิต
		๒. หัตถินาควรรค			
			หมวดว่าด้วยญาช้างเป็นต้น		
			๒. การบำเพ็ญศิลบารมี		
				๑. มาตุโปสกจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของพญาช้างตัวเลี้ยงมารดา
				๒. ภูริทัตตจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของภูริทัตตนาคราช
				๓. จัมเปยยจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของจัมเปยยนาคราช
				๔. จูฬโพธิจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของจูฬโพธิปริพาชก
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๓๑			
        ๕. มหิสราชจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของพญากระบือ
				๖. รุรุราชจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของพญาเนื้อชื่อรุรุ
				๗. มาตังคจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของชฎิลชื่อมาตังคะ
				๘. ธัมมเทวปุตตจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของธรรมเทพบุตร
				๙. ชยทิสจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าชัยทิศ
				๑๐. สังขปาลจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของสังขปาลนาคราช
		๓. ยุธัญชยวรรค			
			หมวดว่าด้วยกุมารนามว่ายุธัญชัยเป็นต้น		
			๓. การบำเพ็ญบารมีมีเนกขัมมะเป็นต้น		
				๑. ยุธัญชยจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของยุธัญชัยกุมาร
				๒. โสมนัสสจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของโสมนัสสกุมาร
				๓. อโยฆรจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของอโยฆรราชกุมาร
				๔. ภิงสจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของภิงสพราหมณ์
				๕. โสณนันทปัณฑิตจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของโสณนันทบัณฑิต
				๖. มูคปักขจริยา	
					ว่าด้วยพระจริยาของมูคปักขกุมาร
          
####เล่มที่ ๓๓ ส่วนที่ ๓๒			
        ๗. กปิลราชจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของพญาวานร
				๘. สัจจสวหยปัณฑิตจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของบัณฑิตชื่อสัจจะ
				๙. วัฎฎกโปตกจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของลูกนกคุ่ม
				๑๐. มัจฉราชจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของพญาปลา
				๑๑. กัณหทีปายจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของดาบสชื่อกัณหทีปายน
				๑๒. สุตโสมจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของพระเจ้าสุตโสม
				๑๓. สุวัณณสามจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของดาบสชื่อสุวรรณสาม
				๑๔. เอกราชจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของพระเจ้าเอกราช
				๑๕. มหาโลมหังสจริยา	
					ว่าด้วยจริยาของมหาโลมหังสบัณฑิต
				สโมธานกถา	
				สรุปการบำเพ็ญบารมี ๓๐	
					

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :