เล่มที่ ๓๒

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๓๒ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑  							
								
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑
  อปทาน							
		๑. พุทธวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้าเป็นต้น					
				๑. พุทธาปทาน				
					พระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า			
				๒. ปัจเจกพุทธาปทาน				
					พระประวัติในอดีตชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้า			
          
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒			
        ๓. เถราปทาน				
					ประวัติในอดีตชาติของพระเถระ			
						๑. สารีปุตตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๓					
            ๒. มหาโมคคัลลานเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมหาโมคคัลลานเถระ	
						๓. มหากัสสปเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัสสปเถระ	
						๔. อนุรุทธเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอนุรุทธเถระ	
						๕. ปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ	
						๖. อุปาลิเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๔					
            ๗. อัญญาโกณฑัญญเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ	
						๘. ปิณโฑลภารทวาชเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปิณโฑลภารทวาชเถระ	
						๙. ขทิรวนิยเรวตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระขทิรวนิยเรวตเถระ	
						๑๐. อานันทเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอานนทเถระ	
		๒. สีหาสนิยวรรค						
			หมวดว่าด้วยการถวายแท่นสีหาสน์เป็นต้น					
						๑. สีหาสนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ	
						๒. เอกถัมภิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกถัมภิกเถระ	
						๓. นันทเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนันทเถระ	
						๔. จูฬปันถกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬปันถกเถระ	
						๕. ปิลินทวัจฉเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๕					
            ๖. ราหุลเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระราหุลเถระ	
						๗. อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ	
						๘. รัฏฐปาลเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระรัฏฐบาลเถระ	
						๙. โสปากเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโสปากเถระ	
						๑๐. สุมังคลเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ	
		๓. สุภูติวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระสุภูติเป็นต้น					
						๑. สุภูติเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุภูติเถระ	
						๒. อุปวาณเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุปวาณเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๖					
            ๓. ติสรณคมนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติสรณคมนิยเถระ	
						๔. ปัญจสีลสมาทานิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจสีลสมาทานิยเถระ	
						๕. อันนสังสาวกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอันนสังสาวกเถระ	
						๖. ธูปทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระธูปทายกเถระ	
						๗. ปุฬินปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ	
						๘. อุตติยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุตติยเถระ	
						๙. เอกัญชลิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิกเถระ	
						๑๐. โขมทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโขมทายกเถระ	
		๔. กุณฑธานวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระกุณฑธานะเป็นต้น					
						๑. กุณฑธานเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑธานเถระ	
						๒. สาคตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสาคตเถระ	
						๓. มหากัจจายนเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัจจายนเถระ	
						๔. กาฬุทายีเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ	
						๕. โมฆราชเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโมฆราชเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๗					
            ๖. อธิมุตตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอธิมุตตเถระ	
						๗. ลสุณทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระลสุณทายกเถระ	
						๘. อายาคทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอายาคทายกเถระ	
						๙. ธัมมจักกิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมจักกิกเถระ	
						๑๐. กัปปรุกขิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกัปปรุกขิยเถระ	
		๕. อุปาลิวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระอุบาลีเป็นต้น					
						๑. อุปาลิเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ	
						๒. โสณโกฬิวิสเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฬิวิสเถระ	
						๓. ภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระภัททิยกาฬิโคธายบุตรเถระ	
						๔. สันนิฏฐาปกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสันนิฏฐาปกเถระ	
						๕. ปัญจหัตถิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจหัตถิยเถระ	
						๖. ปทุมฉทนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมฉทนิยเถระ	
						๗. สยนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ	
						๘. จังกมทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจังกมทายกเถระ	
						๙. สุภัททเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุภัททเถระ	
						๑๐. จุนทเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจุนทเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๘	
    ๖. วีชนีวรรค						
			หมวดว่าด้วยพัดวีชนีเป็นต้น					
						๑. วิธูปนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวิธูปนทายกเถระ	
						๒. สตรังสิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสตรังสิยเถระ	
						๓. สยนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ	
						๔. คันโธทกทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกทายกเถระ	
						๕. โอปวุยหเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโอปวุยหเถระ	
						๖. สปริวาราสนเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาราสนเถระ	
						๗. ปัญจทีปกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปกเถระ	
						๘. ธชทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถระ	
						๙. ปทุมเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเถระ	
						๑๐. อสนโพธิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอสนโพธิยเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๙	
    ๗. สกจิตตนิยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระสกจิตตนิยะเป็นต้น					
						๑. สกจิตตนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสกจิตตนิยเถระ	
						๒. อาโปปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอาโปปุปผิยเถระ	
						๓. ปัจจาคมนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจาคมนิยเถระ	
						๔. ปรัปปสาทกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปรัปปสาทกเถระ	
						๕. ภิสทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระภิสทายกเถระ	
						๖. สุจินติตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ	
						๗. วัตถทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวัตถทายกเถระ	
						๘. อัมพทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพทายกเถระ	
						๙. สุมนเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนเถระ	
						๑๐. ปุปผจังโกฏิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผจังโกฏิยเถระ	
		๘. นาคสมาลวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระนาคสมาละเป็นต้น					
						๑. นาคสมาลเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนาคสมาลเถระ	
						๒. ปทสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทสัญญกเถระ	
						๓. สุสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุสัญญกเถระ	
						๔. ภิสาลุวทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระภิสาลุวทายกเถระ	
						๕. เอกสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ	
						๖. ติณสันถารทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ	
						๗. สูจิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ	
						๘. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ	
						๙. ฐิตัญชลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระฐิตัญชลิยเถระ	
						๑๐. ติปทุมิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติปทุมิยเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๐	
    ๙. ติมิรปุปผิยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระติมิรปุปผิยะเป็นต้น					
						๑. ติมิรปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ	
						๒. คตสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ	
						๓. นิปันนัญชลิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนิปันนัญชลิกเถระ	
						๔. อโธปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอโธปุปผิยเถระ	
						๕. รังสิสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ	
						๖. ทุติยรังสิสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระทุติยรังสิสัญญกเถระ	
						๗. ผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ	
						๘. สัททสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ	
						๙. โพธิสิญจกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสิญจกเถระ	
						๑๐. ปทุมปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปุปผิยเถระ	
		๑๐. สุธาวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระสุธาปิณฑิยะเป็นต้น					
						๑. สุธาปิณฑิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุธาปิณฑิยเถระ	
						๒. สุปีฐิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุปีฐิยเถระ	
						๓. อัฑฒเจลกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒเจลกเถระ	
						๔. สูจิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ	
						๕. คันธมาลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมาลิยเถระ	
						๖. ติปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติปุปผิยเถระ	
						๗. มธุปิณฑิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมธุปิณฑิกเถระ	
						๘. เสนาสนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเสนาสนทายกเถระ	
						๙. เวยยาวัจจกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเวยยาวัจจกเถระ	
						๑๐. พุทธุปัฏฐากเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธุปัฏฐากเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๑		
    ๑๑. ภิกขทายิวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระภิกขทายกะเป็นต้น					
						๑. ภิกขทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระภิกขทายกเถระ	
						๒. ญาณสัญญิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ	
						๓. อุปปลหัตถิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุปปลหัตถิยเถระ	
						๔. ปทปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทปูชกเถระ	
						๕. มุฏฐิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมุฏฐิปุปผิยเถระ	
						๖. อุทกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ	
						๗. นฬมาลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ	
						๘. อาสนุปัฏฐายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอาสนุปัฏฐายกเถระ	
						๙. พิฬาลิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพิฬาลิทายกเถระ	
						๑๐. เรณุปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเรณุปูชกเถระ	
		๑๒. มหาปริวารวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระมหาปริวาระเป็นต้น					
						๑. มหาปริวารเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปริวารเถระ	
						๒. สุมังคลเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ	
						๓. สรณคมนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ	
						๔. เอกาสนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนิยเถระ	
						๕. สุวัณณปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณปุปผิยเถระ	
						๖. จิตกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ	
						๗. พุทธสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญกเถระ	
						๘. มัคคสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคสัญญกเถระ	
						๙. ปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจุปัฏฐานสัญญกเถระ	
						๑๐. ชาติปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปูชกเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๒	
    ๑๓. เสเรยยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระเสเรยยกะเป็นต้น					
						๑. เสเรยยกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเสเรยยกเถระ	
						๒. ปุปผถูปิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผถูปิยเถระ	
						๓. ปายาสทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปายาสทายกเถระ	
						๔. คันโธทกิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกิยเถระ	
						๕. สัมมุขาถวิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระ	
						๖. กุสุมาสนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกุสุมาสนิยเถระ	
						๗. ผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ	
						๘. ญาณสัญญิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ	
						๙. คัณฐิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคัณฐิปุปผิยเถระ	
						๑๐. ปทุมปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปูชกเถระ	
		๑๔. โสภิตวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระโสภิตะเป็นต้น					
						๑. โสภิตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโสภิตเถระ	
						๒. สุทัสสนเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุทัสสนเถระ	
						๓. จันทนปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนปูชกเถระ	
						๔. ปุปผฉทนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผฉทนิยเถระ	
						๕. รโหสัญญิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระรโหสัญญิกเถระ	
						๖. จัมปกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ	
						๗. อัตถสันทัสสกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัตถสันทัสสกเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๓					
            ๘. เอกรังสนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกรังสนิยเถระ	
						๙. สาลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสาลทายกเถระ	
						๑๐. ผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ	
		๑๕. ฉัตตวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระฉัตตะเป็นต้น					
						๑. อธิฉัตติยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอธิฉัตติยเถระ	
						๒. ถัมภาโรปกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระถัมภาโรปกเถระ	
						๓. เวทิการกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ	
						๔. สปริวาริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาริยเถระ	
						๕. อุมาปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ	
						๖. อนุโลมทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอนุโลมทายกเถระ	
						๗. มัคคทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคทายกเถระ	
						๘. ผลกทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระผลกทายกเถระ	
						๙. วฏังสกิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวฏังสกิยเถระ	
						๑๐. ปัลลังกทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัลลังกทายกเถระ	
		๑๖. พันธุชีวกวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระพันธุชีวกะเป็นต้น					
						๑. พันธุชีวกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพันธุชีวกเถระ	
						๒. ตัมพปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตัมพปุปผิยเถระ	
						๓. วีถิสัมมัชชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวีถิสัมมัชชกเถระ	
						๔. กักการุปุปผปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผปูชกเถระ	
						๕. มันทารวปุปผปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมันทารวปุปผปูชกเถระ	
						๖. กทัมพปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ	
						๗. ติณสูลกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกเถระ	
						๘. นาคปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ	
						๙. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ	
						๑๐. กุมุททายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุททายกเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๔		
    ๑๗. สุปาริจริยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระสุปาริจริยะเป็นต้น					
						๑. สุปาริจริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุปาริจริยเถระ	
						๒. กณเวรปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกณเวรปุปผิยเถระ	
						๓. ชัชชกทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระชัชชกทายกเถระ	
						๔. เทสปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเทสปูชกเถระ	
						๕. กณิการฉัตติยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการฉัตติยเถระ	
						๖. สัปปิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ	
						๗. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ	
						๘. ทุสสทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระทุสสทายกเถระ	
						๙. สมาทปกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสมาทปกเถระ	
						๑๐. ปัญจังคุลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจังคุลิยเถระ	
		๑๘. กุมุทวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระกุมุทะเป็นต้น					
						๑. กุมุทมาลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ	
						๒. นิสเสณิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนิสเสณิทายกเถระ	
						๓. รัตติปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระรัตติปุปผิยเถระ	
						๔. อุทปานทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุทปานทายกเถระ	
						๕. สีหาสนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ	
						๖. มัคคทัตติกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคทัตติกเถระ	
						๗. เอกทีปิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทีปิยเถระ	
						๘. มณิปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมณิปูชกเถระ	
						๙. ติกิจฉกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติกิจฉกเถระ	
						๑๐. สังฆุปัฏฐากเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสังฆุปัฏฐากเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๕	
    ๑๙. กุฏชปุปผิยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระกุฏชปุปผิยะเป็นต้น					
						๑. กุฏชปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ	
						๒. พันธุชีวกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพันธุชีวกเถระ	
						๓. โกฏุมพริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโกฏุมพริยเถระ	
						๔. ปัญจหัตถิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจหัตถิยเถระ	
						๕. อิสิมุคคทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอิสิมุคคทายกเถระ	
						๖. โพธิอุปัฏฐายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิอุปัฏฐายกเถระ	
						๗. เอกจินติกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจินติกเถระ	
						๘. ติกัณณิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณณิปุปผิยเถระ	
						๙. เอกจาริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจาริยเถระ	
						๑๐. ติวัณฏิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติวัณฏิปุปผิยเถระ	
		๒๐. ตมาลปุปผิยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระตมาลปุปผิยะเป็นต้น					
						๑. ตมาลปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตมาลปุปผิยเถระ	
						๒. ติณสันถารทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ	
						๓. ขัณฑผุลลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระขัณฑผุลลิยเถระ	
						๔. อโสกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอโสกปูชกเถระ	
						๕. อังโกลกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอังโกลกเถระ	
						๖. กิสลยปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกิสลยปูชกเถระ	
						๗. ตินทุกทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกทายกเถระ	
						๘. คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลมุฏฐิปูชกเถระ	
						๙. ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณฑิปุปผิยเถระ	
						๑๐. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ	
		๒๑. กณิการปุปผิยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระกณิการปุปผิยะเป็นต้น					
						๑. กณิการปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการปุปผิยเถระ	
						๒. มิเนลปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมิเนลปุปผิยเถระ	
						๓. กิงกณิกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกิงกณิกปุปผิยเถระ	
						๔. ตรณิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ	
						๕. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ	
						๖. อุทกทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายกเถระ	
						๗. สลฬมาลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมาลิยเถระ	
						๘. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ	
						๙. อาธารทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอาธารทายกเถระ	
						๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปาปนิวาริยเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๖		
    ๒๒. หัตถิวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระหัตถิเป็นต้น					
						๑. หัตถิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระหัตถิทายกเถระ	
						๒. ปานธิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปานธิทายกเถระ	
						๓. สัจจสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัจจสัญญกเถระ	
						๔. เอกสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ	
						๕. รังสิสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ	
						๖. สันธิตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสันธิตเถระ	
						๗. ตาลวัณฏทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตาลวัณฏทายกเถระ	
						๘. อักกันตสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอักกันตสัญญกเถระ	
						๙. สัปปิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ	
						๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปาปนิวาริยเถระ	
		๒๓. อาลัมพนทายกวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระอาลัมพนทายกะเป็นต้น					
						๑. อาลัมพนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอาลัมพนทายกเถระ	
						๒. อชินทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอชินทายกเถระ	
						๓. ทเวรตนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระทเวรตนิยเถระ	
						๔. อารักขทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขทายกเถระ	
						๕. อัพยาธิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัพยาธิกเถระ	
						๖. วกุลปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวกุลปุปผิยเถระ	
						๗. โสวัณณวฏังสกิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณวฏังสกิยเถระ	
						๘. มิญชวฏังสกิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมิญชวฏังสกิยเถระ	
						๙. สุกตาเวฬิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุกตาเวฬิยเถระ	
						๑๐. เอกวันทนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกวันทนิยเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๗	
    ๒๔. อุทกาสนทายกวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระอุทกาสนทายกะเป็นต้น					
						๑. อุทกาสนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกาสนทายกเถระ	
						๒. ภาชนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระภาชนทายกเถระ	
						๓. สาลปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสาลปุปผิยเถระ	
						๔. กิลัญชทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกิลัญชทายกเถระ	
						๕. เวทิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิทายกเถระ	
						๖. วัณณการกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวรรณการกเถระ	
						๗. ปิยาลปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปิยาลปุปผิยเถระ	
						๘. อัมพยาคทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพยาคทายกเถระ	
						๙. ชคติการกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระชคติการกเถระ	
						๑๐. วาสิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวาสิทายกเถระ	
		๒๕. ตุวรทายิวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระตุวรัฏฐิทายกะเป็นต้น					
						๑. ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตุวรัฏฐิทายกเถระ	
						๒. นาคเกสริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนาคเกสริยเถระ	
						๓. นฬินเกสริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนฬินเกสริยเถระ	
						๔. วิรวิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวิรวิปุปผิยเถระ	
						๕. กุฏิธูปกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิธูปกเถระ	
						๖. ปัตตทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัตตทายกเถระ	
						๗. ธาตุปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ	
						๘. สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถระ	
						๙. พิมพิชาลิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพิมพิชาลิปุปผิยเถระ	
						๑๐. อุททาลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุททาลทายกเถระ	
		๒๖. โถมกวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระโถมกะเป็นต้น					
						๑. โถมกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโถมกเถระ	
						๒. เอกาสนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายกเถระ	
						๓. จิตกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ	
						๔. จัมปกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ	
						๕. สัตตปาฏลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปาฏลิยเถระ	
						๖. อุปาหนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุปาหนทายกเถระ	
						๗. มัญชริปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมัญชริปูชกเถระ	
						๘. ปัณณทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัณณทายกเถระ	
						๙. กุฏิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิทายกเถระ	
						๑๐. อัคคปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัคคปุปผิยเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๘	
    ๒๗. ปทุมุกเขปวรรค						
			หมวดว่าด้วยการวางดอกปทุมเป็นต้น					
						๑. อากาสุกขิปิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอากาสุกขิปิยเถระ	
						๒. เตลมักขิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเตลมักขิยเถระ	
						๓. อัฑฒจันทิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒจันทิยเถระ	
						๔. ทีปทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระทีปทายกเถระ	
						๕. วิฬาลิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวิฬาลิทายกเถระ	
						๖. มัจฉทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมัจฉทายกเถระ	
						๗. ชวหังสกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระชวหังสกเถระ	
						๘. สลฬปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ	
						๙. อุปาคตหาสนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุปาคตหาสนิยเถระ	
						๑๐. ตรณิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ	
		๒๘. สุวัณณพิพโพหนวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระสุวัณณพิพโพหนิยะเป็นต้น					
						๑. สุวัณณพิพโพหนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณพิพโพหนิยเถระ	
						๒. ติลมุฏฐิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติลมุฏฐิยเถระ	
						๓. จังโกฏกิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจังโกฏกิยเถระ	
						๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัพภัญชนทายกเถระ	
						๕. เอกัญชลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ	
						๖. โปตถทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโปตถทายกเถระ	
						๗. จิตกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ	
						๘. อาลุวทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอาลุวทายกเถระ	
						๙. ปุณฑรีกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุณฑรีกเถระ	
						๑๐. ตรณียเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตรณียเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๑๙	
    ๒๙. ปัณณทายกวรค						
			หมวดว่าด้วยพระปัณณทายกะเป็นต้น					
						๑. ปัณณทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัณณทายกเถระ	
						๒. ผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ	
						๓. ปัจจุคคมนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจุคคมนิยเถระ	
						๔. เอกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปุปผิยเถระ	
						๕. มฆวปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมฆวปุปผิยเถระ	
						๖. อุปัฏฐายิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุปัฏฐายิกเถระ	
						๗. อปทานิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอปทานิยเถระ	
						๘. สัตตาหปัพพชิตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตาหปัพพชิตเถระ	
						๙. พุทธุปัฏฐายิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธุปัฏฐายิกเถระ	
						๑๐. ปุพพังคมนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุพพังคมนิยเถระ	
		๓๐. จิตกปูชกวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระจิตกปูชกะเป็นต้น					
						๑. จิตกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ	
						๒. ปุปผธารกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผธารกเถระ	
						๓. ฉัตตทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระฉัตตทายกเถระ	
						๔. สัททสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ	
						๕. โคสีสนิกเขปกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโคสีสนิกเขปกเถระ	
						๖. ปทปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทปูชกเถระ	
						๗. เทสกิตตกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเทสกิตตกเถระ	
						๘. อัมพปิณฑิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปิณฑิยเถระ	
						๙. อนุสังสาวกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอนุสังสาวกเถระ	
		๓๑. ปทุมเกสริยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระปทุมเกสริยะเป็นต้น					
						๑. ปทุมเกสริยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเกสริยเถระ	
						๒. สัพพคันธิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพคันธิยเถระ	
						๓. ปรมันนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปรมันนทายกเถระ	
						๔. ธัมมสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระธรรมสัญญกเถระ	
						๕. ผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ	
						๖. สัมปสาทิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัมปสาทิกเถระ	
						๗. อารามทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอารามทายกเถระ	
						๘. อนุเลปทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอนุเลปทายกเถระ	
						๙. พุทธสัญญิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญิกเถระ	
						๑๐. ปัพภารทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัพภารทายกเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๐	
    ๓๒. อารักขทายกวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระอารักขทายกะเป็นต้น					
						๑. อารักขทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขทายกเถระ	
						๒. โภชนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโภชนทายกเถระ	
						๓. คตสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ	
						๔. สัตตปทุมิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปทุมิยเถระ	
						๕. ปุปผาสนทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผาสนทายกเถระ	
						๖. อาสนสันถวิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอาสนสันถวิกเถระ	
						๗. สัททสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ	
						๘. ติรังสิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติรังสิยเถระ	
						๙. นาลิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนาลิปุปผิยเถระ	
						๑๐. กุมุทมาลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ	
		๓๓. อุมาปุปผิยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระอุมาปุปผิยะเป็นต้น					
						๑. อุมาปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ	
						๒. ปุฬินปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ	
						๓. หาสชนกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระหาสชนกเถระ	
						๔. ยัญญสามิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระยัญญสามิกเถระ	
						๕. นิมิตตสัญญกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตสัญญกเถระ	
						๖. อันนสังสาวกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอันนสังสาวกเถระ	
						๗. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ	
						๘. สุมนาเวฬิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนาเวฬิยเถระ	
						๙. ปุปผฉัตติยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผฉัตติยเถระ	
						๑๐. สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวารฉัตตทายกเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๑	
    ๓๔. คันโธทกวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระคันโธทกะเป็นต้น					
						๑. คันธธูปิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคันธธูปิยเถระ	
						๒. อุทกปูชกเถรปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ	
						๓. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ	
						๔. เอกทุสสทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทุสสทายกเถระ	
						๕. ผุสิตกัมมิยเถราปาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระผุสิตกัมมิยเถระ	
						๖. ปภังกรเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปภังกรเถระ	
						๗. ติณกุฏิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติณกุฏิทายกเถระ	
						๘. อุตตเรยยทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุตตเรยยทายกเถระ	
						๙. ธัมมัสสวนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมัสสวนิยเถระ	
						๑๐. อุกขิตตปทุมิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุกขิตตปทุมิยเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๒	
    ๓๕. เอกปทุมวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระเอกปทุมะเป็นต้น					
						๑. เอกปทุมิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปทุมิยเถระ	
						๒. ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ	
						๓. ธชทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถราปทาน	
						๔. ตีณิกิงกณิปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปูชกเถระ	
						๕. นฬาคาริกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนฬาคาริกเถระ	
						๖. จัมปกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ	
						๗. ปทุมปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปูชกเถระ	
						๘. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฏฐิทายกเถระ	
						๙. ตินทุกผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกผลทายกเถระ	
						๑๐. เอกัญชลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ	
		๓๖. สัททสัญญิกวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระสัททสัญญิกะเป็นต้น					
						๑. สัททสัญญิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญิกเถระ	
						๒. ยวกลาปิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระยวกลาปิยเถระ	
						๓. กิงสุกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปูชกเถระ	
						๔. สโกสกโกรัณฑทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสโกสกโกรัณฑทายกเถระ	
						๕. ทัณฑทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ	
						๖. อัมพยาคุทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพยาคุทายกเถระ	
						๗. สุปุฏกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุปุฏกปูชกเถระ	
						๘. มัญจทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมัญจทายกเถระ	
						๙. สรณคมนิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ	
						๑๐. ปิณฑปาติกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปิณฑปาติกเถระ	
		๓๗. มันทารวปุปผิยวรรค						
			หมวดว่าด้วยมัณฑารวปุปผิยะเป็นต้น					
						๑. มันทารวปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมันทารวปุปผิยเถระ	
						๒. กักการุปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผิยเถระ	
						๓. ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระภิสมุฬาลทายกเถระ	
						๔. เกสรปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเกสรปุปผิยเถระ	
						๕. อังโกลปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอังโกลปุปผิยเถระ	
						๖. กทัมพปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ	
						๗. อุททาลกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุททาลกปุปผิยเถระ	
						๘. เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจัมปกปุปผิยเถระ	
						๙. ติมิรปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ	
						๑๐. สลฬปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๓	
    ๓๘. โพธิวันทนวรรค						
			หมวดว่าด้วยโพธิวันทกะเป็นต้น					
						๑. โพธิวันทกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิวันทกเถระ	
						๒. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ	
						๓. ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ	
						๔. ปัตติปุปผิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปัตติปุปผิยเถระ	
						๕. สัตตปัณณิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปัณณิยเถระ	
						๖. คันธมุฏฐิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมุฏฐิยเถระ	
						๗. จิตกปูชกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ	
						๘. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนตาลวัณฏิยเถระ	
						๙. สุมนทามิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนทามิยเถระ	
						๑๐. กาสุมาริผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริผลทายกเถระ	
		๓๙. อัมพฏผลวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระอัมพฏผละเป็นต้น					
						๑. อัมพฏผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพฏผลทายกเถระ	
						๒. ลพุชทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชทายกเถระ	
						๓. อุทุมพรผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุทุมพรผลทายกเถระ	
						๔. ปิลักขผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปิลักขผลทายกเถระ	
						๕. ผารุสผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระผารุสผลทายกเถระ	
						๖. วัลลิผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิผลทายกเถระ	
						๗. กทลิผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระกทลิผลทายกเถระ	
						๘. ปนสผลทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปนสผลทายกเถระ	
						๙. โสณโกฏิวีสเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฏิวีสเถระ	
						๑๐. พุทธาปทานชื่อปุพพกัมมปิโลติ		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่า
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๔	
    ๔๐. ปิลินทวัจฉวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระปิลินทวัจฉะเป็นต้น					
						๑. ปิลินทวัจฉเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๕					
            ๒. เสลเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเสลเถระ	
						๓. สัพพกิตติกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพกิตติกเถระ	
						๔. มธุทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระมธุทายกเถระ	
						๕. ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมกูฏาคาริกเถระ	
						๖. พักกุลเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระพักกุลเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๖					
            ๗. คิริมานันทเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระคิริมานันทเถระ	
						๘. สลฬมัณฑปิยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมัณฑปิยเถระ	
						๙. สัพพทายกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพทายกเถระ	
						๑๐. อชิตเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอชิตเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๗	
    ๔๑. เมตเตยยวรรค						
			หมวดว่าด้วยพระเมตเตยยะเป็นต้น					
						๑. ติสสเมตเตยยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระติสสเมตเตยยเถระ	
						๒. ปุณณกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณกเถระ	
						๓. เมตตคูเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเมตตคูเถระ	
              
####เล่มที่ ๓๒ ส่วนที่ ๒๘					
            ๔. โธตกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโธตกเถระ	
						๕. อุปสีวเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุปสีวเถระ	
						๖. นันทกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ	
						๗. เหมกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระเหมกเถระ	
						๘. โตเทยยเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระโตเทยยเถระ	
						๙. ขตุกัณณิกเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระขตุกัณณิกเถระ	
						๑๐. อุเทนเถราปทาน		
							ประวัติในอดีตชาติของพระอุเทนเถระ	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :