เล่มที่ ๓๑

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  								
									
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑
  ๑. มหาวรรค								
		หมวดว่าด้วยหลักธรรมสำคัญ							
			มาติกา						
				๑. ญาณกถา					
					ว่าด้วยญาณ				
						๑. สุตมยญาณนิทเทส			
							แสดงสุตมยญาณ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒					
            ๑. สุตมยญาณนิทเทส (ต่อ)			
							แสดงสุตมยญาณ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๓					
            ๑. สุตมยญาณนิทเทส (ต่อ)			
							แสดงสุตมยญาณ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๔					
            ๒. สีลมยญาณนิทเทส			
							แสดงสีลมยญาณ		
						๓. สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส			
							แสดงสมาธิภาวนามยญาณ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๕					
            ๔. ธัมมัฎฐิติญาณ			
							แสดงธัมมัฎฐิติญาณ		
						๕. สัมมสนญาณนิทเทส			
							แสดงสัมมสนญาณ		
						๖. อุทยัพพยญาณนิทเทส			
							แสดงอุทยัพพยญาณ		
						๗. ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส			
							แสดงภังคานุปัสสนาญาณ		
						๘. อาทีนวญาณนิทเทส			
							แสดงอาทีนวญาณ		
						๙. สังขารุเปกขาญาณนิทเทส			
							แสดงสังขารุเปกขาญาณ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๖					
            ๙. สังขารุเปกขาญาณนิทเทส (ต่อ)			
							แสดงสังขารุเปกขาญาณ		
						๑๐. โคตรภูญาณนิทเทส			
							แสดงโคตรภูญาณ		
						๑๑. มัคคญาณนิทเทส			
							แสดงมัคคญาณ		
						๑๒. ผลญาณนิทเทส			
							แสดงผลญาณ		
						๑๓. วิมุตติญาณนิทเทส			
							แสดงวิมุตติญาณ		
						๑๔. ปัจจเวกขณญาณนิทเทส			
							แสดงปัจจเวกขณญาณ		
						๑๕. วัตถุนานัตตญาณนิทเทส			
							แสดงวัตถุนานัตตญาณ		
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๗						๑๖. โคจรนานัตตญาณนิทเทส			
							แสดงโคจรนานัตตญาณ		
						๑๗. จริยานานัตตญาณนิทเทส			
							แสดงจริยานานัตตญาณ		
						๑๘. ภูมินานัตตญาณนิทเทส			
							แสดงภูมินานัตตญาณ		
						๑๙. ธัมมนานัตตญาณนิทเทส			
							แสดงธัมมนานัตตญาณ		
						๒๐-๒๔. ญาณปัญจกนิทเทส			
							แสดงญาณ ๕ หมวด		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๘					
            ๒๕-๒๘. ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส			
							แสดงปฏิสัมภิทาญาณ		
						๒๙-๓๑. ญาณัตตยนิทเทส			
							แสดงญาณ ๓ อย่าง		
						๓๒. อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส			
							แสดงอานันตริกสมาธิญาณ		
						๓๓. อรณวิหารญาณนิทเทส			
							แสดงอรณวิหารญาณ		
						๓๔. นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส			
							แสดงนิโรธสมาปัตติญาณ	
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๙					
            ๓๔. นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส (ต่อ)			
							แสดงนิโรธสมาปัตติญาณ		
						๓๕. ปรินิพพานญาณนิทเทส			
							แสดงปรินิพพานญาณ		
						๓๖. สมสีสัฎฐญาณนิทเทส			
							แสดงสมสีสัฎฐญาณ		
						๓๗. สัลเลขัฎฐญาณนิทเทส			
							แสดงสัลเลขัฎฐญาณ		
						๓๘. วิริยารัมภญาณนิทเทส			
							แสดงวิริยารัมภญาณ		
						๓๙. อัตถสันทัสสนญาณนิทเทส			
							แสดงอัตถสันทัสสนญาณ		
						๔๐. ทัสสนวิสุทธิญาณนิทเทส			
							แสดงทัสสนวิสุทธิญาณ		
						๔๑. ขันติญาณนิทเทส			
							แสดงขันติญาณ		
						๔๒. ปริโยคาหนญาณนิทเทส			
							แสดงปริโยคาหนญาณ		
						๔๓. ปเทสวิหารญาณนิทเทส			
							แสดงปเทสวิหารญาณ		
						๔๔-๔๙. ฉวิวัฎฎญาณนิทเทส			
							แสดงญาณในการหลีกออก ๖ อย่าง		
						๕๐. อิทธิวิธญาณนิทเทส			
							แสดงอิทธิวิธญาณ		
						๕๑. โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส			
							แสดงโสตธาตุวิสุทธิญาณ		
						๕๒. เจโตปริยญาณนิทเทส			
							แสดงเจโตปริยญาณ		
						๕๓. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนิทเทส			
							แสดงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ		
						๕๔. ทิพพจักขุญาณนิทเทส			
							แสดงทิพพจักขุญาณ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๐					
            ๕๕. อาสวักขยญาณนิทเทส			
							แสดงอาสวักขยญาณ		
						๕๖-๖๓. สัจจญาณจตุกกทวยนิทเทส			
							แสดงญาณในสัจจะ ๔ สองหมวด		
						๖๔-๖๗. สุทธิกปฎิสัมภิทาญาณนิทเทส			
							แสดงญาณในปฎิสัมภิทาล้วน		
						๖๘. อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส			
							แสดงอินทริยปโรปริยัตตญาณ		
						๖๙. อาสยานุสยญาณนิทเทส			
							แสดงอาสยานุสยญาณ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๑					
            ๗๐. ยมกปาฎีหีรญาณนิทเทส			
							แสดงญาณในยมกปาฎิหาริย์		
						๗๑. มหากรุณาญาณนิทเทส			
							แสดงญาณในมหากรุณาสมาบัติ		
						๗๒-๗๓. สัพพัญญุตญาณนิทเทส			
							แสดงสัพพัญญุตญาณ		
				๒. ทิฎฐิกถา					
					ว่าด้วยทิฎฐิ				
          
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๒					
            ๑. อัสสาททิฎฐินิทเทส			
							แสดงอัสสาททิฎฐิ		
						๒. อัตตานุทิฎฐินิทเทส			
							แสดงอัตตานุทิฎฐิ		
						๓. มิจฉาทิฎฐินิทเทส			
							แสดงมิจฉาทิฎฐิ		
						๔. สักกายทิฎฐินิทเทส			
							แสดงสักกายทิฎฐิ		
						๕. สัสสตทิฎฐินิทเทส			
							แสดงสัสสตทิฎฐิ		
						๖. อุจเฉททิฎฐินิทเทส			
							แสดงอุจเฉททิฎฐิ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๓					
            ๗. อันตัคคาหิกทิฎฐินิทเทส			
							แสดงอันตัคคาหิกทิฎฐิ		
						๘. ปุพพันตานุทิฎฐินิทเทส			
							แสดงปุพพันตานุทิฎฐิ		
						๙. อปรันตานุทิฎฐินิทเทส			
							แสดงอปรันตานุทิฎฐิ		
						๑๐-๑๒. สัญโญชนิกาทิทิฎฐินิทเทส			
							แสดงสัญโญชนิกาทิทิฎฐิ		
						๑๓. อัตตวาทปฎิสังยุตตทิฎฐินิทเทส			
							แสดงอัตตวาทปฎิสังยุตตทิฎฐิ		
						๑๔. โลกวาทปฎิสังยุตตทิฎฐินิทเทส			
							แสดงโลกวาทปฎิสังยุตตทิฎฐิ		
						๑๕-๑๖. ภววิภวทิฎฐินิทเทส			
							แสดงภววิภวทิฎฐิ		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๔			
        ๓. อานาปานัสสติกถา					
					ว่าด้วยสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก				
						๑. คณนวาระ			
							วาระว่าด้วยการนับ		
						๒. โสฬสญาณนิทเทส			
							แสดงญาณ ๑๖		
						๓. อุปกิเลสญาณนิทเทส			
							แสดงญาณในอุปกิเลส		
								ปฐมฉักกะ	
								ทุติยฉักกะ	
								ตติยฉักกะ	
						๔. โวทานญาณนิทเทส			
							แสดงญาณในโวทาน		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๕					
            ๕. สโตการิญาณนิทเทส			
							แสดงญาณในการทำสติ		
								ปฐมจตุกกนิทเทส	
									แสดงหมวด ๔ แห่งญาณที่ ๑
                  
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๖						
                ทุติยจตุกกนิทเทส	
									แสดงหมวด ๔ แห่งญาณที่ ๒
								ตติยจตุกกนิทเทส	
									แสดงหมวด ๔ แห่งญาณที่ ๓
								จตุตถจตุกกนิทเทส	
									แสดงหมวด ๔ แห่งญาณที่ ๔
						๖. ญาณราสิฉักกนิทเทส			
							แสดงหมวด ๖ แห่งกองญาณ		
				๔. อินทริยกถา					
					ว่าด้วยอินทรีย์				
						๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส			
							แสดงสูตรที่ ๑		
              
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๗					
            ๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส (ต่อ)			
							แสดงสูตรที่ ๑		
								ก. อัสสาทนิทเทส	
									แสดงคุณ (แห่งอินทรีย์ ๕)
								ข. อาทีนวนิทเทส	
									แสดงโทษ (แห่งอินทรีย์ ๕)
								ค. นิสสรณนิทเทส	
									แสดงเครื่องสลัดออก (จากอินทรีย์ ๕)
						๓. ตติยสุตตันตนิทเทส			
							แสดงสูตรที่ ๓		
								(๑) ปเภทคณนนิทเทส	
									แสดงอินทรีย์ตามหมวดธรรมต่างๆ
								(๒) จริยวาร	
									วาระว่าด้วยความประพฤติ
                  
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๘							
                (๒) จริยวาร (ต่อ)	
									วาระว่าด้วยความประพฤติ
						๔. จตุตถสุตตันตนิทเทส			
							แสดงสูตรที่ ๔		
								(๑) อาธิปเตยยัฎฐนิทเทส	
									แสดงสภาวะเป็นใหญ่
								(๒) อาทิวิโสธนัฎฐนิทเทส	
									แสดงสภาวะเครื่องชำระศิลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจด
								(๓) อธิมัตตัฎฐนิทเทส	
									แสดงสภาวะมีประมาณยิ่ง
                  
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๑๙							
                (๔) อธิฎฐานัฎฐนิทเทส	
									แสดงสภาวะตั้งมั่น
								(๕) ปริยาทานัฎฐนิทเทส	
									แสดงสภาวะทำให้สิ้นไป
								(๖) ปติฎฐาปกัฎฐนิทเทส	
									แสดงสภาวะให้ตั้งอยู่
						๕. อินทริยสโมธาน			
							ว่าด้วยการประชุมอินทรีย์		
									
				๕. วิโมกขกถา					
					ว่าด้วยวิโมกข์				
						อุทเทส			
            
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๐				
            นิทเทส			
            
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๑				
            นิทเทส (ต่อ)			
            
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๒				
            นิทเทส (ต่อ)			
					ว่าด้วยคติ				
				๗. กัมมกถา					
					ว่าด้วยกรรม				
				๘. วิปัลลาสกถา					
					ว่าด้วยวิปัลลาส				
          
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๓			
        ๙. มัคคกถา					
					ว่าด้วยมรรค				
				๑๐. มัณฑเปยยกถา					
					ว่าด้วยพรหมจรรย์ที่ใสและน่าดื่ม				
	๒. ยุคนัทธวรรค								
		หมวดว่าด้วยการเจริญธรรมที่เป็นคู่							
			๑. ยุคนัทธกถา						
				ว่าด้วยการเจริญธรรมที่เป็นคู่					
        
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๔				
          ๑. สุตตันตนิทเทส				
						แสดงพระสูตร			
					๒. ธัมมุทธัจจวารนิทเทส				
						แสดงอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้			
			๒. สัจจกถา						
				ว่าด้วยสัจจะ					
					๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส				
						แสดงสูตรที่ ๑			
            
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๕				
          ๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส (ต่อ)				
						แสดงสูตรที่ ๑			
					๓. ทุติยสุตตันตนิทเทส				
						แสดงสูตรที่ ๒			
			๓. โพชฌังคกถา						
				ว่าด้วยโพชฌงค์					
					มูลมูลกาทิทสกะ				
						ว่าด้วยหมวด ๑๐ แห่งธรรมที่เป็นมูลมีสภาวะเป็นมูลเป็นต้น	
            
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๖			
          มูลมูลกาทิทสกะ (ต่อ)				
						ว่าด้วยหมวด ๑๐ แห่งธรรมที่เป็นมูลมีสภาวะเป็นมูลเป็นต้น			
			๔. เมตตากถา						
				ว่าด้วยเมตตา					
					๑. อินทริยวาร				
						วาระว่าด้วยอินทรีย์			
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๗					๒. พลวาร				
						วาระว่าด้วยพละ			
					๓. โพชฌังควาร				
						วาระว่าด้วยโพชฌงค์			
					๔. มัคคังควาร				
						วาระว่าด้วยองค์แห่งมรรค			
			๕. วิราคกถา						
				ว่าด้วยวิราคะ					
			๖. ปฏิสัมภิทากถา						
				ว่าด้วยปฏิสัมภิทา					
					๑. ธัมมจักกัปปวัตตนวาร				
						วาระว่าด้วยการประกาศธรรมจักร			
            
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๘				
          ๑. ธัมมจักกัปปวัตตนวาร (ต่อ)				
						วาระว่าด้วยการประกาศธรรมจักร			
					๓. อิทธิปาทวาร				
						วาระว่าด้วยอิทธิบาท			
					๔. สัตตโพธิสัตตวาร				
						วาระว่าด้วยพระโพธิสัตว์ ๗ พระองค์			
					๕. อภิญญาทิวาร				
						วาระว่าด้วยอภิญญาเป็นต้น			
					๖. ขันธาทิวาร				
						วาระว่าด้วยขันธ์เป็นต้น			
					๗. สัจจวาร				
						วาระว่าด้วยสัจจะ			
					๘. ปฏิสัมภิทาวาร				
						วาระว่าด้วยปฏิสัมภิทา			
					๙. ฉพุทธธัมมวาร				
						วาระว่าด้วยพุทธธรรม ๖ ประการ			
            
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๒๙		
      ๗. ธัมมจักกกถา						
				ว่าด้วยธรรมจักร					
					๑. สัจจวาร				
						วาระว่าด้วยสัจจะ			
					๒. สติปัฏฐานวาร				
						วาระว่าด้วยสติปัฏฐาน			
					๓. อิทธิปาทวาร				
						วาระว่าด้วยอิทธิบาท			
			๘. โลกุตตรกถา						
				ว่าด้วยโลกุตตรธรรม					
        
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๓๐		
      ๙. พลกถา						
				ว่าด้วยพละ					
        
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๓๑		
      ๑๐. สุญญกถา						
				ว่าด้วยความว่าง					
					๑. บทมาติกา				
					๒. นิทเทส				
	๓. ปัญญาวรรค								
		หมวดว่าด้วยปัญญา							
			๑. มหาปัญญากถา						
				ว่าด้วยมหาปัญญา					
        
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๓๒				
          ๑. โสฬสปัญญานิทเทส				
						แสดงปัญญา ๑๖ ประการ			
					๒. ปุคคลวิเสสนิทเทส				
						แสดงบุคคลวิเศษ			
			๒. อิทธิกถา						
				ว่าด้วยฤทธิ์					
        
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๓๓			
          ทสอิทธินิทเทส				
						แสดงฤทธิ์ ๑๐ อย่าง			
			๓. อภิสมยกถา						
				ว่าด้วยการตรัสรู้					
			๔. วิเวกกถา						
				ว่าด้วยวิเวก					
					๑. มัคคังคนิทเทส				
						แสดงองค์แห่งมรรค			
            
####เล่มที่ ๓๑ ส่วนที่ ๓๔				
          ๒. อินทริยนิทเทส				
						แสดงอินทรีย์			
			๕. จริยากถา						
				ว่าด้วยความประพฤติ					
			๖. ปาฏิหาริยกถา						
				ว่าด้วยปาฏิหารย์					
			๗. สมสีสกถา						
				ว่าด้วยธรรมที่สงบและเป็นประธาน					
			๘. สติปัฏฐานกถา						
				ว่าด้วยสติปัฏฐาน					
			๙. วิปัสสนากถา						
				ว่าด้วยวิปัสสนา					
			๑๐. มาติกากถา						
				ว่าด้วยหัวข้อธรรม					

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :