เล่มที่ ๓๐

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๓๐ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส  		
			
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑
ปารายนวรรค หมวดว่าด้วยธรรมอันเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง		
	๑.วัตถุคาถา เรื่องพราหมณ์พาวรีส่งศิษย์ทูลถามปัญหา		
	๒.มาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของพราหมณ์ ๑๖ คน		
		๑.อชิตมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอชิตมานพ	
		๒.ติสสเมตเตยยมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพ	
		๓.ปุณณกมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของุณณกมาณพ	
		๔.เมตตคูมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของเมตตคูมาณพ	
		๕.โธตกมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโธตกมาณพ	
		๖.อุปสีวมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอุปสีวมาณพ	
		๗.นันทมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของนันทมาณพ	
		๘.เหมกมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของเหมกมาณพ	
		๙.โตเทยยมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโตเทยยมาณพ	
		๑๐.กัปปมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของกัปปมาณพ	
		๑๑.ชตุกัณณิมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของชตุกัณณิมาณพ	
		๑๒.ภัทราวุธมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของภัทราวุธมาณพ	
		๑๓.อุทยมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอุทยมาณพ	
    
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๒	
    ๑๔.โปสาลมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโปสาลมาณพ	
		๑๕.โมฆราชมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโมฆราชมาณพ	
		๑๖.ปิงคิยมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของปิงคิยมาณพ	
	๓.ปารายนัตถุติคาถา ว่าด้วยการสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง		
	๔.ปารายนีติคาถา ว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง		
	๕.มาณวปัญหานิทเทส ว่าด้วยปัญหาของมาณพ ๑๖ คน		
		๑.อชิตมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของอชิตมาณพ
			ว่าด้วยอิชชา
			อธิบายคำว่าภควา
			ว่าด้วยความตระหนี่ ๕ อย่าง
			ว่าด้วยตัณหา
			ว่าด้วยทุกข์
			ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๓	
      ว่าด้วยปัญญา
			ว่าด้วยสิกขา ๓
			ว่าด้วยกาม ๒
			ลักษณะผู้มสติ ๔
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๔	
    ๒.ติสสเมตเตยยมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของอชิตมาณพ
			ว่าด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ เรียกว่าพรหมจรรย์
			ว่าด้วยความยึดติด ๒
		๓.ปุณณกมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของปุณณกมาณพ
			ว่าด้วยกุศลมูลและอกุศลมูล ๓
			ว่าด้วยเทวดา
			ว่าด้วยการถาม ๓
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๕	
      ว่าด้วยการถาม ๓ (ต่อ)
			ว่าด้วยฝั่งนี้และฝั่งโน้น
			ว่าด้วยผู้สงบ ปราศจากควัน
			ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งความโกรธ ๑๐
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๖	
    ๔.เมตตคูมาณวปัญหานิเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของเมตตคูมาณพ
			ว่าด้วยการถาม ๓
			ว่าด้วยผู้จบเวท
			ว่าด้วยอุเบกขามีองค์ ๖
			ว่าด้วยทุกข์
			ว่าด้วยอุปธิ ๑๐
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๗	
      ว่าด้วยอุปธิ ๑๐ (ต่อ)
			ว่าด้วยโมเนยยธรรม ๓ ประการ
			ว่าด้วยตัณหาชื่อว่าวิสัตติกา
			ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
			ว่าด้วยธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลาง
			ว่าด้วยความไม่ประมาท
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๘	
      ว่าด้วยความไม่ประมาท (ต่อ)
			ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคะ
			ว่าด้วยบุคคลได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์
			ว่าด้วยเครื่องข้อง ๗
		๕.โธตกมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของโธตกมาณพ
			ว่าด้วยการถาม ๓
			ว่าด้วยสิกขา ๓
			ว่าด้วยสิกขา ๓
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๙	
      ว่าด้วยเทพ ๓
			ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นพราหมณ์
			ว่าด้วยความสงสัย
			ว่าด้วยธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลาง
		๖.อุปสีวมาณวปัญหานิทเทส	
			ว้าด้วยปัญหาของอุปสีวมาณพ
			ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าสักกะ
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๐	
      ว่าด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติเป็นวิโมกข์อันเลิศ
			ว่าด้วยลม
		๗.นันทมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของนัทมาณพ
			ว่าด้วยเสนามาร
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๑	
      ว่าด้วยเสนามาร (ต่อ)
			ว่าด้วยปริญญา ๓
			ว่าด้วยอาสวะ ๔
			ว่าด้วยปริญญา ๓
			ว่าด้วยอาสวะ ๔
		๘.เหมกมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาเหมกมาณพ
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๒	
      ว่าด้วยปิยรูปและสาตรูป
		๙.โตเทยยมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของโตเทยยมาณพ
			ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้สักกะ
		๑๐.กัปปมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของกัปปมาณพ
			ว่าด้วยสังสารวัฏ
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๓	
      ว่าด้วยสังสารวัฏ (ต่อ)
		๑๑.ชตุกัณณิมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของชตุกัณณิมาณพ
			ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระ
			ว่าด้วยธรรมอันเกษม
			ว่าด้วยอนาคตตรัสเรียกว่าส่วนภายหลัง
		๑๒.ภัทราวุธมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของภัทรวุธมาณพ
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๔	
      ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระ
		๑๓.อุทยมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของอุทัยมาณพ
			ว่าด้วยธุลี
			ว่าด้วยอาวะ ๔
			ว่าด้วยความคะนอง
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๕	
      ว่าด้วยความตรึก ๙ อย่าง
			ว่าด้วยเวทนา
		๑๔.โปสาลมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของโปสาลมาณพ
			ว่าด้วยการแสดงอดีตธรรม
			ว่าด้วยวิญญาณัฏฐิติ ๗
			ว่าด้วยพระตถาคต
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๖	
    ๑๕.โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของโมฆราชมาณพ
			ว่าด้วยพระจักษุ ๕ ชนิด
			ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่า เทพฤาษี
			ว่าด้วยโลก
			ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
			ว่าด้วยโลกว่าง
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๗	
    ๑๖.ปิงคิยมาณวปัญหานิทเทส	
			ว่าด้วยปัญหาของปิงคิยมาณพ
			ว่าด้วยวิธีการลงโทษ
			ว่าด้วยความประมาท
	๖.ปารายนัตถุติคาถานิทเทส ว่าด้วยการสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง		
		ว่าด้วยความหมายแห่งพุทธะ	
    
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๘
    ว่าด้วยความหมายแห่งพุทธะ (ต่อ)	
		ว่าด้วยพระจักษุ ๕ ชนิด	
	๗.ปารายนานุคีติคาถานิเทส ว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง		
		ว่าด้วยมุสาวาท	
		ว่าด้วยความถือตัวมีนัยต่างๆ	
    
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๑๙
    ว่าด้วยความถือตัวมีนัยต่างๆ (ต่อ)	
		ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษ	
    
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๒๐
    ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษ (ต่อ)	
		ว่าด้วยบุคคลผู้มีปฏิภาณ ๓ จำพวก	
		ว่าด้วยเทพ ๓	
    
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๒๑
  ๘.ขัคควิสาณสุตตนิทเทส		
		ปฐมวรรค	
			ว่าด้วยการประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด
			ว่าด้วยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าชื่อว่าผู้เดียว
			ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
			ว่าด้วยความประพฤติ ๘ อย่าง
			ว่าด้วยนรก
			ว่าด้วยภัย
			ว่าด้วยตัณหา
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๒๒	
      ว่าด้วยตัณหา (ต่อ)
			ว่าด้วยการเล่น ๒ อย่าง
			ว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก ๒ จำพวก
			ว่าด้วยยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้
			ว่าด้วยอันตราย ๒ อย่าง
			ว่าด้วยธรรม ๓ ประการ เป็นมลทินภายใน
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๒๓
    ทุติยวรรค	
			ว่าด้วยบุคคลผู้บริโภคปัจจัยที่มีโทษและไม่มีโทษ
			ว่าด้วยโทษแห่งกามคุณ
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๒๔
    ตติยวรรค	
			ว่าด้วยความหลอกลวง ๓ อย่าง
			ว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิ ๑๐
			ว่าด้วยบุคคลผู้มีปฏิภาณ ๓ จำพวก
			ว่าด้วยการประดับตกแต่ง ๒ อย่าง
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๒๕	
      ว่าด้วยการประดับตกแต่ง ๒ อย่าง (ต่อ)
			ว่าด้วยผู้ไม่สอดส่ายจุกษุ
			ว่าด้วยผู้มีเท้าอยู่ไม่สุข
			ว่าด้วยรส
      
####เล่มที่ ๓๐ ส่วนที่ ๒๖
    จตุตถวรรค	
			ว่าด้วยนิวรณ์ ๕
			ว่าด้วยความชัง
			ว่าด้วยการตั้งความเพียรเพื่อบรรลุธรรม
			ว่าด้วยสังโยชน์ ๑๐
			ว่าด้วยกรรมไม่สะอาด

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :