เล่มที่ ๒๘

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒  														
															
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑
  ๑๘. ปัญญาสนิบาต														
		๑. นฬินิกาชาดก ว่าด้วยพระราชธิดานฬินิกา													
		๒. อุมมาทันตีชาดก ว่าด้วยเสนาบดีถวายอุมาทันตีแด่พระราชา													
		๓. มหาพิชาดก ว่าด้วยโพธิกุมารโพธิสัตว์							
    
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๒
  ๑๙. สัฏฐินิบาต														
		๑. โสณกชาดก													
		  ว่าด้วยพระราชาพระราชทานรางวัลแก่ผู้พบโสณกกุมาร													
		๒ สังกิจจาชาดก ว่าด้วยสังกิจจาฤาษี												
    
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๓
  ๒๐. สัตตตินิบาต														
		๑. กุสชาดก ว่าด้วยพระเจ้ากุสะหลงรูปโฉมนางประภาวดี													
		๒. โสณนันทชาดก ว่าด้วยโสณนันทดาบส										
    
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๔
  ๒๑. อสีตินิบาต														
		๑. จูฬหังสชาดก ว่าด้วยพญาหงส์ติดบ่วง													
		๒. มหาหังสชาดก ว่าด้วยพญาหงส์ติดบ่วง													
		๓. สุธาโภชนชาดก ว่าด้วยอาหารทิพย์													
		๔. กุณาลชาดก ว่าด้วยนกดุเหว่า													
		๕. มหาสุตโสมชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามหาสุตโสมทรงทรมานโจรโปริสาท				
    
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๕
  ๒๒. มหานิบาต														
		๑. เตมิยชาดก ว่าด้วยพระเตมีย์โพธิสัตว์
    
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๖	
    ๒. มหาชนกชาดก ว่าด้วยพระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมี						

####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๗	
    ๓. สุวัณณสามชาดก ว่าด้วยสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมี						

####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๘	
    ๔. เนมิราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเนมิทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี					

####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๙	
    ๕. มโหสธชาดก ว่าด้วยพระมโหสธบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี					

####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๐	
    ๖. ภูริทัตตชาดก ว่าด้วยพระเจ้าภูริทัต		

####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๑	
    ๗. จันทกุมารชาดก ว่าด้วยจันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมี					

####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๒	
    ๘. มหานารทกัสสปชาดก ว่าด้วยพระมหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี		

####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๓	
    ๙. วิธุรชาดก ว่าด้วยวิธุรบัณฑิตบำเพ็ญปัญญาบารมี						
		   โทหฬกัณฑ์ ตอนว่าด้วยความแพ้ท้อง													
		   มณิกัณฑ์ ๔๐๐ ตอนว่าด้วยอานุภาพแก้วมณี													
		   อักขกัณฑ์ ตอนว่าด้วยการเล่นสะกา													
		   ฆราวาสปัญหา ว่าด้วยปัญหาในการอยู่ครองเรือน													
		   ลักขณกัณฑ์ ตอนว่าด้วยลักษณะของบัณฑิต													
		   ราชวสตีธรรม ธรรมสำหรับผู่อยู่ในราชสำกนัก													
		   อนันตรเปยยาล ว่าด้วยเนื้อความที่ย่อไว้ในระหว่าง													
		   สาธุนรธรรมกัณฑ์ ตอนว่าด้วยธรรมของคนดี													
		   กาฬาคิริกัณฑ์ ตอนว่าด้วยภูเขาสีดำ									
       
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๔	
    ๑๐. เวสสันดรชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้าย													
		  กัณฑ์ทศพร													
		  กัณฑ์หิมพานต์													
		  กัณฑ์ทานกัณฑ์											
       
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๕	
      กัณฑ์วนปเวสน์													
		  กัณฑ์ชูชก													
		  จูฬวนวัณณนา พรรณนากัณฑ์จุลพน													
		  มหาวนวัณณนา พรรณนากัณฑ์มหาพน					
       
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๖	
      กัณฑ์กุมาร													
      
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๗	
      กัณฑ์มัทรี											
      
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๘	
      กัณฑ์สักกบรรพ													
		  กัณฑ์มหาราช				
       
####เล่มที่ ๒๘ ส่วนที่ ๑๙	
      กัณฑ์ฉกษัตริย์													
		  กัณฑ์นครกัณฑ์													

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :