เล่มที่ ๒๗

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชดก ภาค ๑
					
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑
  ๑. เอกกนิบาต				
		๑. อัปณณกวรรค หมวดว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด			
			๑. อัปณณกชาดก ว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด		
			๒. วัณณุปถชาดก 		
			   ว่าด้วยการบำเพ็ญความเพียรเหมือนขุดหาน้ำกลางทะเลทราย		
			๓. เสริววาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าชื่อเสริวะ		
			๔. จูฬเสฏฐิชาดก ว่าด้วยจูฬเศรษฐี		
			๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยมูลค่าข้าวสารทะนานหนึ่ง		
			๖. เทวธัมมชาดก ว่าด้วยธรรมของเทวดา		
			๗. กัฏฐหาริชาดก ว่าด้วยหญิงหาฟืน		
			๘. คามณิชาดก ว่าด้วยคามณิกุมาร		
			๙. มฆเทวชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามฆเทวะ		
			๑๐. สุขวิหาริชาดก ว่าด้วยการอยู่เป็นสุข		
		๒. สีลวรรค หมวดว่าด้วยศีล			
			๑. ลักขณชาดก ว่าด้วยเนื้อชื่อลักขณะ		
			๒. นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยพญาเนื้อชื่อนิโครธ		
			๓. กัณฑิชาดก ว่าด้วยเรื่องที่น่าตำหนิคนมีลูกศรเป็นอาวุธเป็นต้น		
			๔. วาตมิคชาดก ว่าด้วยเนื้อสมัน		
			๕. ขราทิยชาดก ว่าด้วยลูกของแม่เนื้อที่ชื่อขราทิยา		
			๖. ติปัลลัตถมิคชาดก ว่าด้วยเนื้อลวงนายพรานด้วยการนอน ๓ ท่า		
			๗. มาลุตชาดก ว่าด้วยความหนาวเกิดแต่ลม		
			๘. มตกภัตตชาดก ว่าด้วยการฆ่าสัตว์ทำบุญอุทิศผู้ตาย		
			๙. อายาจิตภัตตชาดก ว่าด้วยการฆ่าสัตว์ทำบุญอุทิศผู้ตาย		
			๑๐. นฬปานชาดก ว่าด้วยอุบายดื่มน้ำด้วยไม้อ้อ		
		๓. กุรุงควรรค หมวดว่าด้วยกวาง			
			๑. กุรงคมิคชาดก ว่าด้วยกวาง		
			๒. กุกกุรชาดก ว่าด้วยสุนัขที่ถูกฆ่า		
			๓. โภชาชานียชาดก ว่าด้วยม้าสินธพชาติอาชาไนย		
			๔. อาชัญญชาดก ว่าด้วยม้าอาชาไนยกับม้ากระจอก		
			๕. ติตถชาดก ว่าด้วยการรังเกียจท่าน้ำ		
			๖. มหิฬามุขชาดก ว่าด้วยพญาช้างมหิฬามุข		
			๗. อภิณหชาดก ว่าด้วยการได้เห็นกันเนือง ๆ		
			๘. นันทิวิสาลชาดก ว่าด้วยโคนันทิวิสาล		
			๙. กัณหชาดก ว่าด้วยโคกัณหะ		
			๑๐. มุนิกชาดก ว่าด้วยหมูชื่อมุนิกะ		
		๔. กุลาวกวรรค หมวดว่าด้วยลูกนกครุฑ			
			๑. กุลาวกชาดก ว่าด้วยลูกนกครุฑ		
			๒. นัจจชาดก ว่าด้วยนกยูงรำแพน		
			๓. สัมโมทมานชาดก ว่าด้วยความร่าเริงบันเทิงใจ		
			๔. มัจฉชาดก ว่าด้วยพญาปลา		
			๕. วัฏฏกชาดก ว่าด้วยนกคุ่มโพธิสัตว์  		
			๖. สกุณชาดก ว่าด้วยนกโพธิสัตว์		
			๗. ติตติรชาดก ว่าด้วยนกกระทา		
			๘. พกชาดก ว่าด้วยนกยาง		
			๙. นันทชาดก ว่าด้วยนายนันททาส		
			๑๐. ขทิรังคารชาดก ว่าด้วยหลุมถ่านเพลิงไม้ตะเคียน		
		๕. อัตถกามวรรค หมวดว่าด้วยผู้ใคร่ประโยชน์			
			๑. โลสกชาดก ว่าด้วยคนโลเลต้องเศร้าโศก		
			๒. กโปตกชาดก ว่าด้วยนกพิราบเตือนกา		
			๓. เวฬุกชาดก ว่าด้วยงูเวฬุกะ		
			๔. มกสชาดก ว่าด้วยลูกชายโง่ฆ่ายุง		
			๕. โรหิณีชาดก ว่าด้วยนางโรหิณี		
			๖. อารามทูสกชาดก ว่าด้วยลิงทำลายสวน		
			๗. วารุณิทูสกชาดก ว่าด้วยผู้มีปัญญาทรามทำสุราให้เสีย		
			๘. เวทัพพชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเวทัพพะ		
			๙. นักขัตตชาดก ว่าด้วยการถือฤกษ์ถือยาม		
			๑๐. ทุมเมธชาดก ว่าด้วยคนโง่		
		๖. อาสิงสวรรค หมวดว่าด้วยความหวัง			
			๑. มหาสีลวชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามหาสีลวะ		
			๒. จูฬชนกชาดก ว่าด้วยพระจูฬ่ชนก		
			๓. ปุณณปาติชาดก ว่าด้วยการลวงด้วยสุราเต็มไห		
			๔. ผลชาดก ว่าด้วยการรู้จักผลไม้		
			๕. ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยพระกุมารผู้มีอาวุธ ๕ อย่าง		
			๖. กัญจนักขันธชาดก ว่าด้วยพระโพธิสัตว์แบ่งแท่งทอง		
			๗. วานรินทชาดก ว่าด้วยพญาวานรพ้นศัตรู		
			๘. ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยธรรม ๓ ประการของพญาวานร		
			๙. เภริวาทกชาดก ว่าด้วยการตีกลองเกินประมาณทำให้เสียทรัพย์		
			๑๐. สังขธมชาดก ว่าด้วยการเป่าสังข์เกินไปทำให้เสียทรัพย์		
		๗. อิตถึวรรค หมวดว่าด้วยหญิง			
			๑. อสาตมันตชาดก ว่าด้วยอสาตมนต์		
			๒. อัณฑภูตชาดก ว่าด้วยการไว้ใจภรรยาที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด		
			๓. ตักกปัณฑิตชาดก ว่าด้วยตักกบัณฑิต		
			๔. ทุราชานชาดก ว่าด้วยภาวะของผู้หญิงรู้ได้ยาก		
			๕. อนภิรติชาดก ว่าด้วยบุรุษไม่ควรถือโกรธหญิง		
			๖. มุทุลักขณชาดก ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ปรารถนานางมุทุลักขณา		
			๗. อุจจังคชาดก 		
			   ว่าด้วยหญิงหาบุตรหาสามีได้ง่ายเหมือนหาของที่ชายพก 		
			๘. สาเกตชาดก 		
			   ว่าด้วยพระพุทธเจ้าครั้งเสวยเป็นบุตรพราหมณ์ชาวเมืองสาเกต		
			๙. วิสวันตชาดก ว่าดวยตายเสียดีกว่าดูดพิษกลับคืนเข้าไป		
			๑๐. กุททาลชาดก ว่าด้วยกุททาลบัณฑิต		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๒	
    ๘. วรุณวรรค หมวดว่าด้วยไม้กุ่ม			
			๑. วรุณชาดก ว่าด้วยมาณพหักไม้กุ่ม		
			๒. สีลวนาคชาดก ว่าด้วยพญาช้างสีลวะ		
			๓. สัจจังกิรชาดก ว่าด้วยความจริงที่ได้ยินมา		
			๔. รกขธัมมชาดก ว่าด้วยธรรมสำหรับต้นไม้		
			๕. มัจฉชาดก ว่าด้วยปลาอ้อนวอนขอฝน		
			๖. อสังกิยชาดก ว่าด้วยความไม่หวาดระแวง		
			๗. มหาสุปินชาดก ว่าด้วยมหาสุบิน		
			๘. อิลลิสชดก ว่าด้วยอิลสีสเศรษฐี		
			๙. ขรัสสรชาดก ว่าด้วยเสียดังอึกทึกครึกโครม		
			๑๐. ภีมเสนชาดก ว่าด้วยท่านภีมเสนชอบคุยโวโอ้อวด		
		๙. อปายิมหวรรค หมวดว่าด้วยการดื่มสุรา			
			๑. สุราปานชาดก ว่าด้วยโทษของการดื่มสุรา		
			๒. มิตตวินทชาดก ว่าด้วยนายมิตตวินทะถูกจักรหินบดขยี้		
			๓. กาฬกัณณิชาดก ว่าด้วยมิตรชื่อกาฬกัณณี		
			๔. อัตถัสสทวารชาดก ว่าด้วยช่องทางแห่งประโยชน์		
			๕. กิมปักกชาดก ว่าด้วยกามเปรียบเหมือนผลไม้มีพิษชื่อกิมปักกะ		
			๖. สีลวีมังสกชาดก ว่าด้วยการพิจารณาอานิสงส์ของศีล		
			๗. มังคลชาดก ว่าด้วยการถอนมงคล		
			๘. สารัมภชาดก ว่าด้วยโคชื่อสารัมภะ		
			๙. กุหกชาดก ว่าด้วยดาบสโกหก		
			๑๐. อกตัญญุชาดก ว่าด้วยคนอกตัญญู		
		๑๐. ลิตตวรรค หมวดว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษ			
			๑. ลิตตชาดก ว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษ		
			๒. มหาสารชาดก ว่าด้วยต้องการคนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์		
			๓. วิสสาสโภชนชาดก ว่าด้วยภัยเกิดจากคนผู้คุ้นเคยกัน		
			๔. โลมหังสชาดก ว่าด้วยการอยู่ในป่าที่น่าสะพรึงกลัว		
			๕. มหาสุทัสสนชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามหาสุทัศน์		
			๖. เตลปัตตชาดก ว่าด้วยการรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ำมัน		
			๗. นามสิทธิชาดก ว่าด้วยชื่อไม่เป็นของสำคัญ		
			๘. กูฏวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าโกงถูกไฟคลอก		
			๙. ปโรสหัสสชาดก 		
			   ว่าด้วยคนมีปัญญาคนเดียวประเสริฐกว่าคนโง่ตี้ง ๑,๐๐๐		
			๑๐. อสาตรูปชาดก ว่าด้วยสิ่งที่ครอบงำคนขาดสติ		
		๑๑. ปโรสตวรรค หมวดว่าด้วยคนเกินร้อย			
			๑. ปโรสชาดก		
			   ว่าด้วยคนมีปัญญคนเดียวประเสริฐกว่าคนไม่มีปัญญา ๑๐๐ กว่าคน		
			๒. ปัณณิกชาดก ว่าด้วยอุบาสกชื่อปัณณิกะ		
			๓. เวริชาดก ว่าด้วยการอยู๋ร่วมกับคนเป็นคู่เวรกันเป็นทุกข์		
			๔. มิตตวินทชาดก ว่าด้วยนายมิตตวินทะตกนรกเพระความโลภ		
			๕. ทุพพลกัฏฐชาดก ว่าด้วยช้างกลัวต้นไม้แห้ง		
			๖. อุทัญจนีชาดก ว่าด้วยนางอุทัญจนี		
			๗. สาลิตตกชาดก ว่าด้วยศิลปะในการดีดก้อนกรวด		
			๘. พาหิยชาดก ว่าด้วยศิลปะของหญิงสาวบ้านนอก		
			๙. กุณฑปูวชาดก ว่าด้วยเทวดากินพลีกรรมที่ทำจากรำข้าว		
			๑๐. สัพพสังหารกปัญหชาดก ว่าด้วยการพูดของหญิง ๒ ประเภท		
		๑๒. หังสิวรรค หมวดว่าด้วยการเยาะเย้ย			
			๑. คัทรภปัญหชาดก ว่าด้วยปัญหาเรื่องลากับม้าอัสดร		
			๒. อมราเทวีปัญหชาดก ว่าด้วยพระนางอมราเทวี		
			๓. สิงคาลชาดก ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัขจิ้งจอก		
			๔. มิตจินติชาดก ว่าด้วยปลามิตจินตีช่วยปลาให้พ้นข่าย		
			๕. อนุสาสิกชาดก ว่าด้วยดีแต่สอนคนอื่น		
			๖. ทุพพจชาดก ว่าด้วยคนที่ว่ากล่าวได้ยาก		
			๗. ติตติรชาดก ว่าด้วยนกกระทา		
			๘. วัฏฏกชาดก ว่าด้วยนกกระจาบ		
			๙. อกาลราวิชาดก		
			๑๐. พันธนโมกขชาดก ว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องจองจำ		
		๑๓. กุสนาฬิวรรค หมวดว่าด้วยกอหญ้า			
			๑. กุสนาฬิชาดก ว่าด้วยเทวดาที่ต้นรุจาผูกมิตรกับเทวดาที่กอหญ้า		
			๒. ทุมเมธชาดก ว่าด้วยคนมีปัญญาทราม		
			๓. นังคลีสชาดก ว่าด้วยคนโง่สำคัญนมสัมว่าเหมือนงอนไถ		
			๔. อัมพชาดก ว่าด้วยดาบสฉันมะม่วง		
			๕. กฏาหกชาดก ว่าด้วยทาสชื่อกฏาหกะ		
			๖. อสิลักขณชาดก ว่าด้วยผู้รู้ลักษณะดาบ		
			๗. กลัณฑุกชาดก ว่าด้วยชาติกำเนิดของนายกลัณฑุกะ		
			๘. พิฬารวตชาดก ว่าด้วยวัตรของแมว		
			๙. อัคคิกชาดก ว่าด้วนสุนัขจิ้งจอกชื่ออัคคิกะ		
			๑๐. โกสิยชาดก ว่าด้วยนางพราหมณีชื่อโกสิยา		
		๑๔. อสัมปทานวรรค หมวดว่าด้วยการไม่รับสิ่งของ			
			๑.  อสัมปทานชาดก ว่าด้วยการไม่รับสิ่งของทำให้เกิดการแตกร้าว		
			๒. ปัญจภีรุกชาดก ว่าด้วยควมไม่หวาดสะดุ้ง		
			๓. ฆตาสนชาดก ว่าด้วยภัยเกิดจากที่พึ่ง		
			๔. ฌานโสธนชาดก ว่าด้วยสุขเกิดแต่ฌาน		
			๕. จันทาภชาดก ว่าด้วยผู้เจริญแสงจันทร์เป็นอารมณ์		
			๖. สุวัณณหังสชาดก ว่าด้วยพญาหงส์ทองถูกถอนขน		
			๗. พัพพุชาดก ว่าด้วยวิธีทำให้แมวตาย		
			๘. โคธชาดก ว่าด้วยพญาเหี้ย		
			๙. อุภโตภัณฏฐชาดก ว่าด้วยผู้เสื่อมประโยชน์ทั้ง ๒ ด้าน		
			๑๐. กากชาดก ว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๓		
    ๑๕. กกัณฏกวรรค หมวดว่าด้วยกิ้งก่า			
			๑. โคธชาดก ว่าด้วยตระกูลเหี้ยประสบความพินาศ		
			๒. สิงคาลชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์		
			๓. วิโรจนชาดก ว่าด้วยคนถูกเยาะเย้ยว่ารุ่งเรือง		
			๔. นังคุฏชาดก ว่าด้วยการบูชาไฟด้วยหางวัว		
			๕. ราธชาดก ว่าด้วยลูกนกแขกเต้าราธะ		
			๖. กากชาดก ว่าด้วยกาวิดน้ำด้วยจะงอยปาก		
			๗. ปุปผรัตตชาดก ว่าด้วยผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำ		
			๘. สิงคาลชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกเข้าไปในซากช้าง		
			๙. เอกปัณณชาดก ว่าด้วยต้นไม้มีด้านละใบ		
			๑๐. สัญชีวชาดก ว่าด้วยสัญชีวมาณพ		
	๒. ทุกนิบาต				
		๑. ทัฬหวรรค หมวดด้วยว่าด้วยความกระด้าง			
			๑. ราโชวาทชาดก ว่าด้วยพระราโชวาท		
			๒. สิงคาลชาดก ว่าด้วยเหตุที่ทำให้สุนัขจิ้งจอกตาย		
			๓. สูกรชาดก ว่าด้วยสุกรท้าราชสีห์		
			๔. อุรคชาดก ว่าด้วยงูมีคุณธรรมสูง		
			๕. ภัคคชาดก ว่าด้วยบิดาพระโพธิสัตว์ชื่อภัคคะ		
			๖. อลีนจิตตชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอลีนจิต		
			๗. คุณชาดก ว่าด้วยมิตรธรรม		
			๘. สุหนุชาดก ว่าด้วยพฤติกรรมของม้าสุหนุ		
			๙. โมรชาดก ว่าด้วยนกยูง		
			๑๐. วินีลกชาดก ว่าด้วยกาวินีลกะ		
		๒. สันถวรรค หมวดว่าด้วยความสนิทสนม			
			๑. อินทสมานโคตรชาดก		
			๒. สันถวชาดก ว่าด้วยการสนิทสนม		
			๓. สุลีมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะ		
			๔. คิชฌชาดก ว่าด้วยนกแร้ง		
			๕. นกุลชาดก ว่าด้วยพังพอนไม่ไว้ใจงู		
			๖. อุปสาฬหกชาดก ว่าด้วยพราหมณ์อุปสาฬหกะ		
			๗. สมิทธิชาดก ว่าด้วยเทพธิดาหลงรักพระสมิทธิโพธิสัตว์		
			๘. สกุณัคฆิชาดก ว่าด้วยเหยี่ยวนกเขาหลงกลนกมูลไถ		
			๙. อรกชาดก ว่าด้วยศาสดาอรกะสอนการแผ่เมตตา		
			๑๐. กกัณฏกชาดก ว่าด้วยกิ้งก่าได้ทรัพย์		
		๓. กัลยาณวรรค หมวดว่าด้วยกัลยาณธรรม			
			๑. กัลยาณธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีกัลยาณธรรม		
			๒. ทัททรชาดก ว่าด้วยราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกที่ภูเขาเงิน		
			๓. มักกฏชาดก ว่าด้วยสิงปลอมเป็นดาบส		
			๔. ทุพภิยมักกฏชาดก ว่าด้วยลิงผู้มักประทุษร้ายมิตร		
			๕. อาทิจจุปัฏฐานชาดก ว่าด้วยลิงไหว้พระอาทิตย์		
			๖. กฬายมุฏฐิชาดก ว่าด้วยลิงซัดลูกเดือยทิ้งทั้งกำมือ		
			๗. ตินทุกชาดก ว่าด้วยอุบายกินฝลมะพลับ		
			๘. กัจฉปชาดก ว่าด้วยเต่าสอนธรรม		
			๙. สตธัมมชาดก ว่าด้วยสตธรรมมาณพ		
			๑๐. ทุทททชาดก ว่าด้วยสัตบุรุษให้ทานที่ให้ได้ยาก		
		๔. อสิทิสวรรค หมวดว่าด้วยอสทิสกุมาร			
			๑. อสทิสชาดก ว่าด้วยอสทิสกุมาร		
			๒. สังคามาวจรชาดก ว่าด้วยช้างเข้าสู่สงคราม		
			๓. วาโลทกชาดก ว่าด้วยลากินน้ำหาง		
			๔. คิริทัตตชาดก ว่าด้วยม้าเลียนแบบนายคิริทัตต์ 		
			๕. อนภิรติชาดก ว่าด้วยจิตขุ่นมัวและไม่ขุ่นมัว		
			๖. ทธิวาพนชาดก ว่าด้วยพระเจ้าทธิวาหนะ		
			๗. จตุมัฏฐชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกมีเหตุชั่วช้า ๔ ประการ		
			๘. สิหโกตถุชาดก ว่าด้วยตัวเหมือนราชสีห์แต่เสียงไม่เหมือน		
			๙. สีหจัมมชาดก ว่าด้วยลาปลอมตัวเป็นราชสีห์		
			๑๐. สีลานิสังสชาดก ว่าด้วยอานิสงส์ของศิล		
		๕. รุหกวรรค หมวดว่าด้วยชื่อรุหกะ			
			๑. รุหกชาดก ว่าด้วยปุโรหิตชื่อรุหกะ		
			๒. สิริกาฬกัณณิชาดก ว่าด้วยสิริกับกาฬกัณณี		
			๓. จูฬปทุมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าจูฬปทุม		
			๔. มณิโจรชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราชลงโทษโจรลักแก้วมณี		
			๕. ปัพพตูปัตถรชาดก ว่าด้วยสระโบกขรณีที่เชิงเขา		
			๖. วลาหกัสสชาดก ว่าด้วยความปลอดภัยเกิดจากม้าวลาหก		
			๗. มิตตามิตตชาดก ว่าด้วยอาการของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร		
			๘. ราธชาดก ว่าด้วยนกราธโพธิสัตว์		
			๙. คหปติชาดก ว่าด้วยคหบดีโพธิสัตว์		
			๑๐. สาธุสีลชาดก ว่าด้วยเลือกเอาผู้มีศิล		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๔	
    ๖. นตังทัฬหวรรค หมวดว่าด้วยเครื่องผูกที่มั่นคง			
			๑. พันธนาคารชาดก ว่าด้วยเครื่องผูก		
			๒. เกฬิสีลชาดก ว่าด้วยผู้มีปกติมัวเมาในการเล่น		
			๓. ขันธชาดก ว่าด้วยขันธปริตรป้องกันสัตว์ร้ายต่าง ๆ ได้		
			๔. วีรกชาดก ว่าด้วยกาวีรกโพธิสัตว์		
			๕. คังเคยยชาดก ว่าด้วยเต่างามกว่าปลาในแม่น้ำคงคา		
			๖. กุรุงคมิคชาดก ว่าด้วยนกและเต่าช่วยกวาง		
			๗. อัสสกชาดก ว่าด้วยพระนางอุพพรีเทวีของพระเจ้าอัสสกะ		
			๘. สุงสุมารชาดก ว่าด้วยปัญญาของจระเข้		
			๙. กุกกุฏชาดก ว่าด้วยไก่ฉลาดเอาตัวรอดได้		
			๑๐. กันทคลกชาดก ว่าด้วยนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น		
		๗. พีรณถัมกวรรค หมวดว่าด้วยป่าข้าพีรถัมภกะ			
			๑. โสมทัตตชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสมทัตต์		
			๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก ว่าด้วยพราหมณ์บริโภคอาหารที่เป็นเดน		
			๓. ภรุราชชาดก ว่าด้วยพระราชาแคว้นภรุ		
			๔. ปณณนทีชาดก ว่าด้วยการอุปมาด้วยแม่น้ำที่เต็มฝั่ง		
			๕. กัจฉปชาดก ว่าด้วยเต่า		
			๖. มัจฉชาดก ว่าด้วยปลาเร่าร้อนเพราะไฟราคะ		
			๗. เสคคุชาดก ว่าด้วยนางเสคคุ		
			๘. กูฏวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าโกง		
			๙. ครหิตชาดก ว่าด้วยพญาวรนรติเตียนมนุษย์ผู้ครองเรือน		
			๑๐. ธัมมัทธชชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นธงชัย		
		๘. กาสาวรรค หมวดว่าด้วยผ้ากาสาวพัสตร์			
			๑. กาสาวชาดก ว่าด้วยผู้ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์		
			๒. จูฬนันทิยชาดก ว่าด้วยพญาวานรจูฬนันทิยะ		
			๓. ปุฏภัตตชาดก ว่าด้วยห่อข้าวเปล่า		
			๔. กุมภีลชาดก ว่าด้วยจระเข้สรรเสริญพญาวานร		
			๕. ขันติวัณณนชาดก ว่าด้วยการพรรณนาขันติ		
			๖. โกสิยชาดก ว่าด้วยผู้รู้กาลควรไม่ควรเหมือนนกเค้าแมว		
			๗. คูถปาณกชาดก ว่าด้วยหนอนท้าช้างสู้		
			๘. กามนีตชาดก ว่าด้วยคนที่ถูกความอยากครอบงำ		
			๙. ปลายิตชาดก ว่าด้วยการขับไล่ศัตรูแบบสายฟ้าแลบ		
			๑๐. ทุติยปลายิตชาดก 		
			   ว่าด้วยการขับไล่ศัตรูแบบสายฟ้าแลบ เรื่อง ๒		
		๙. อุปาหนวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยรองเท้า			
			๑. อุปาหนชาดก 		
			   ว่าด้วยการใช้ศิลปะในทางที่ผิดก่อให้เกิดโทษเหมือนรองเท้ากัด		
			๒. วีณาถูณชาดก ว่าด้วยชายค่อมนอนขดเหมือนคันพิณ		
			๓. วิกัณณกชาดก ว่าด้วยกามคุณเช่นกับชนัก		
			๔. อสิตาภูชาดก ว่าด้วยพระนางอสิตาภู		
			๕. วัจฉนขชาดก ว่าด้วยวัจฉนขดาบส		
			๖. พกชาดก ว่าด้วยนกยางเจ้าเล่ห์		
			๗. สาเกตชาดก ว่าด้วยทรงปรารภพราหมณ์ชื่อสาเกต		
			๘. เอกปทชาดก 		
			   ว่าด้วยเหตุอย่างเดียวทำให้บรรลุประโยชน์ได้หลายอย่าง		
			๙. หริตมาตชาดก ว่าด้วยกบเขียวสอนงู		
			๑๐. มหาปิงคลชาดก ว่าด้วยพระเจ้าปิงคละ		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๕	
    ๑๐. สิงคาลวรรค หมวดว่าด้วยสุนัขจิ้งจอก			
			๑. สัพพทาฐิชาดก 		
			   ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกได้เป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งปวง		
			๒. สุนขชาดก ว่าด้วยสุนัขฉลาดเอาตัวรอดได้		
			๓. คุตติลชาดก ว่าด้วยคุตติลโพธิสัตว์		
			๔. วิคติจฉชาดก		
			   ว่าด้วยการนอบน้อมท่านผู้หมดความต้องการ		
			๕. มูลปริยายชาดก ว่าด้วยทรงปราบภิกษุผู้ทะนงด้วยมูลปริยายสูตร		
			๖. พาโลวาทชาดก ว่าด้วยการโอวาทคนพาล		
			๗. ปาทัญชลิชาดก ว่าด้วยปาทัญชลีราชกุมาร		
			๘. กิงสุโกปมชาดก ว่าด้วยคนไม่รู้ธรรมด้วยญาณย่อมสงสัยในธรรม		
			๙. สาลกชาดก ว่าด้วยสาลกวานร		
			๑๐. กปิชาดก ว่าด้วยการเข้าใจผิดว่าลิงเป็นฤาษี		
	๓. ติกนิบาต				
		๑. สังกัปปวรรค หมวดว่าด้วยความดำริ			
			๑. สังกัปปราคชาดก ว่าด้วยราคะเกิดเพราะความดำริ		
			๒. ติลมุฏฐิชาดก ว่าด้วยการผูกโกรธเพราะเมล็ดงานเพียงกำเดียว		
			๓. มณิกัณฐชาดก ว่าด้วยการขอแก้วมณี		
			๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก ว่าด้วยม้าสินธพกินรำข้าว		
			๕. สุกชาดก ว่าด้วยลูกนกแขกเต้า		
			๖. ชรูทปานชาดก ว่าด้วยขุดบ่อน้ำเก่าได้		
			๗. คามณิจันทชาดก ว่าด้วยคามณิจันทพราหมณ์		
			๘. มันธาตุราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามันธาตุ		
			๙. ติรีฏวัจฉชาดก ว่าด้วยติรีฏวัจฉดาบส		
			๑๐. ทูตชาดก ว่าด้วยชีวิตเป็นทูตของท้อง		
		๒. ปทุมวรรค หมวดว่าด้วยดอกบัว			
			๑. ปทุมชาดก ว่าด้วยลูกชายเศรษฐีขอดอกบัว		
			๒. มุทุปาณิชาดก ว่าด้วยพระราชาถูกหลอกด้วยคนฝ่ามืออันอ่อนนุ่ม		
			๓. จูฬปโลภนชาดก 		
			   ว่าด้วยการประเล้าประโลมของหญิงเพียงครู่เดียว		
			๔. มหาปนาทชาดก ว่าด้วยปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะ		
			๕. ขุรัปปชาดก ว่าด้วยคนกล้าไม่กลัวลูกศรที่คม		
			๖. วาตัคคสินธวชาดก ว่าด้วยม้าสินธพชื่อวาตัคคะ		
			๗. สุวัณณกักกฏกชาดก ว่าด้วยนางข้างพังอ้อนวอนปูทอง		
			๘. อารามทูสกชาดก ว่าด้วยลิงทำลายสวน		
			๙. สุชาตาชาดก ว่าด้วยทรงปรารภนางสุชาดา		
			๑๐. อุลูกชาดก ว่าด้วยนกเค้า		
		๓. อุทปานวรรค หมวดว่าด้วยบ่อน้ำ			
			๑. อุทปานทูสกชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกทำลายบ่อน้ำ		
			๒. พยัคฆชาดก ว่าด้วยรุกขเทวดาอ้อนวอนราชสีห์และเสือ		
			๓. กัจฉปชาดก ว่าด้วยฤาษีขอร้องเต่า		
			๔. โลลชาดก ว่าด้วยโทษของโลเล		
			๕. รุจิรชาดก ว่าด้วยเรืองนกกาที่น่ารัก		
			๖. กุรุธัมมชาดก ว่าด้วยธรรมของชาวกุรุ		
			๗. โรมชาดก ว่าด้วยดาบสลวงนกพิราบโรมะ		
			๘. มหิสชาดก ว่าด้วยลิงกับกระบือ		
			๙. สตปัตตชาดก ว่าด้วยมาณพเข้าใจผิดนกกระไน		
			๑๐. ปุฏทูสกชาดก ว่าด้วยลิงผู้ชอบทำลายพวงดอกไม้		
		๔. อัพภันตรวรรค หมวดว่าด้วยผลไม้ทิพย์ชื่ออัพภันตระ			
			๑. อันภันตรชาดก ว่าด้วยผลไม้ทิพย์ชื่ออัพภันตระ		
			๒. เสยยชาดก ว่าด้วยคบคนดีผู้คบก็เป็นคนดี		
			๓. วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยสุกรชื่อวัฑฒกี		
			๔. สิริบาดก ว่าด้วยสมาบัติเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญ		
			๕. มณิสูกรชาดก ว่าด้วยสุกรพยายามทำลายแก้วมณี		
			๖. สาลูกชาดก ว่าด้วยสุกรสาลูกะถูกเลี้ยงไว้ฆ่า		
			๗. ลาภครหชาดก ว่าด้วยวิธีการหลอกลวงเพื่อแสวงหาลาภ		
			๘. มัจฉุททานชาดก ว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลา		
			๙. นานาฉันทชาดก ว่าด้วยความต้องการที่ต่างกัน		
			๑๐. สีลวีมังสกชาดก ว่าด้วยการพิจารณาอานิสงส์ของศีล		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๖	
    ๕. กุมภวรรค หมวดว่าด้วยหม้อสมบัติ			
			๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก 		
			   ว่าด้วยคนเขลาย่อมเดือนรอนเพราะทำลายหม้อสมบัติ		
			๒. สุปัตตชาดก ว่าด้วยเมียพญากาสุปัตตะแพ้ท้อง		
			๓. กายนิพพินทชาดก ว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย		
			๔. ชัมพุขาทกชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกอยากกินลูกหว้า		
			๕. อันตชาดก ว่าด้วยที่สุด ๓ อย่าง		
			๖. สมุททชาดก ว่าด้วยสมุทร		
			๗. กามวิลาปชาดก ว่าด้วยผู้เพ้อถึงกาม		
			๘. อุทุมพรชาดก ว่าด้วยลิงหลอกลิงด้วยผลมะเดื่อ		
			๙. โกมาริยปุตตชาดก ว่าด้วยลิงอ้างโกมาริยบุตรเป็นอาจารย์		
			๑๐. วกชาดก ว่าด้วยหมาใน		
	๔. จตุกกนิบาต				
		๑. กาลิงควรรค หมวดว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะ			
			๑. จูฬกาลิงคชาดก ว่าด้วยพระเจ้าจูฬกาลิงคะ		
			๒. มหาอัสสาโรหชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามหาอัสสาโรหะ		
			๓. เอกราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเอกราช		
			๔. ทัททรชาดก ว่าด้วยนาคทัททระ		
			๕. สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยการทดลองศีล		
			๖. สุชาตาชาดก ว่าด้วยพระนางสุชาดา		
			๗. ปลาสชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ขยันกวาดใบไม้		
			๘. ชวสกุณชาดก ว่าด้วยราชสีห์ไม่รู้คุณนกหัวขวาน		
			๙. ฉวชาดก 		
			   ว่าด้วยการนั่งเรียนมนต์ไม่เหมาะสมเหมือนเรียนกับศพ		
			๑๐. สัยหชาดก ว่าด้วยสัยหอำมาตย์		
		๒. ปุจิมันทวรรค หมวดว่าด้วยไม้สะเดา			
			๑. ปุจิมันทชาดก ว่าด้วยเทวดาประจำต้นสะเดา		
			๒. กัสสปมันทิยชาดก ว่าด้วยฤาษีกัสสปมันทิยะ		
			๓. ขันติวาทิชาดก ว่าด้วยขันติวาทีดาบส		
			๔. โลหกุมภิชาดก ว่าด้วยสัตว์ในโลหกุมภีนรก		
			๕. มังสชาดก ว่าด้วยบุตรเศรษฐีขอเนื้อนายพราน		
			๖. สสปัณฑิตชาดก ว่าด้วยกระต่ายบัณฑิตโพธิสัตว์		
			๗. มตโรทนชาดก ว่าด้วยการร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้ว		
			๘. กณเวรชาดก 		
			   ว่าด้วยหญิงหลายใจระลึกถึงความหลังใต้ต้นยี่โถแดง		
			๙. ติตติรชาดก ว่าด้วยนกกระทา		
			๑๐. สุจจชชาดก ว่าด้วยพระราชาไม่ทรงสละสิ่งที่สละได้ง่าย		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๗	
    ๓. กุฏิทูสกวรรค หมวดว่าด้วยการประทุษร้ายรัง			
			๑. กุฏิทูสกชาดก ว่าด้วยลิงประทุษร้ายรัง		
			๒. ทุททุภายชาดก ว่าด้วยกระต่ายตื่นตูม		
			๓. พรหมทัตตชาดก ว่าด้วยพระเจ้าพรหมทัต		
			๔. จัมมสาฏกชาดก ว่าด้วยปริพาชกชื่อจัมมสาฏกะ		
			๕. โคธชาดก ว่าด้วยฤาษีจะกินเหี้ย		
			๖. กักการุชาดก ว่าด้วยผู้สมควรได้ดอกกักการุทิพย์		
			๗. กากวตีชาดก ว่าด้วยนางกากวดี		
			๘. อนนุโสจิยชาดก ว่าด้วยทุกคนไม่ควรเศร้าโศก		
			๙. กาฬพาหุชาดก ว่าด้วยลิงชื่อกาฬพาหุ		
			๑๐. สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยการพิจารณาอานิสงส์ของศีล		
		๔. โกกิลวรรค หมวดว่าด้วยลูกนกดุเหว่า			
			๑. โกกิลชาดก ว่าด้วยลูกนกดุเหว่า		
			๒. รถลัฏฐฺชาดก ว่าด้วยปุโรหิตโกรธประหารผู้อื่นด้วยปะฏัก		
			๓. โคธชาดก ว่าด้วยพระราชาหลอกกินเหี้ยย่าง		
			๔. ราโชวาทชาดก ว่าด้วยดาบสถวายโอวาทแด่พระราชา		
			๕. ชัมพุกชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชัมพุกะอวดเก่ง		
			๖. พรหาฉัตตชาดก ว่าด้วยพระกุมารชื่อพรหาฉัตต		
			๗. ปีฐชาดก ว่าด้วยเศรษฐีถวายตั่งตามตระกูล		
			๘. ถุสชาดก ว่าด้วยหนูไม่กินแกลบ		
			๙. พาเวรุชาดก ว่าด้วยความเสื่อมลาภของกาในแคว้นพาเวรุ		
			๑๐. วิสัยหชาดก ว่าด้วยวิสัยหเศรษฐี		
		๕. จูฬกุณาลวรรค หมวดว่าด้วยนกกุณาละหมวดสั้น			
			๑. กุณฑลิกชาดก ว่าด้วยกุณฑลิกราชา		
			๒. วานรชาดก ว่าด้วยวานรโพธิสัตว์		
			๓. กุนตินีชาดก ว่าด้วยนางนกกระเรียน		
			๔. อัมพชาดก ว่าด้วยพระขรัวตาเฝ้าสวนมะม่วง		
			๕. คชกุมภชาดก ว่าด้วยสัตว์เลื้อยคลานชื่อคชกุมภะ		
			๖. เกสวชาดก ว่าด้วยเกสวดาบส		
			๗. อยกูฏชาดก ว่าด้วยยักษ์ถือพะเนินเหล็กใหญ่		
			๘. อรัญญชาดก ว่าด้วยวัตรของผู้ออกจากป่า		
			๙. สันธิเภทชาดก ว่าด้วยการทำลายมิตรไมตรี		
			๑๐. เทวตาปัญหชาดก ว่าด้วยปัญหาของเทวดา		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๘
  ๕. ปัญจกนิบาต				
		๑. มณิกุณฑลวรรค หมวดว่าด้วยต่างหูแก้วมณี			
			๑. มณิกุณฑลชาดก ว่าด้วยต่างหูแก้วมณี		
			๒. สุชาตชาดก ว่าด้วยสุชาตกุมารโพธิสัตว์		
			๓. เวนสาขชาดก ว่าด้วยต้นไม้ป้องกันภัยไม่ได้		
			๔. อุรคชาดก ว่าด้วยคนตายเหมือนงูลอกคราบ		
			๕. ฆฏชาดก ว่าด้วยพระเจ้าฆฏะ		
			๖. การันทิยชาดก ว่าด้วยการันทิยพราหมณ์		
			๗. ลฏุกิกชาดก ว่าด้วยนางนกไส้		
			๘. จูฬธัมมปาลชาดก ว่าด้วยจูฬธรรมปาลกุมาร		
			๙. สุวัณณมิคชาดก ว่าด้วยพญากวางทอง		
			๑๐. สุสันธีชาดก ว่าด้วยพระนางสุสันธี		
		๒. วัณณาโรหวรรค หมวดว่าด้วยมีผิวพรรณต่างกัน			
			๑. วัณณาโรหชาดก ว่าด้วยผู้มีผิวพรรณและทรวดทรงต่างกัน		
			๒. สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยการทดลองศีล		
			๓. หิริชาดก ว่าด้วยความละอาย		
			๔. ขัชโชปนกชาดก ว่าด้วยหิ่งห้อย		
			๕. อหิตุณฑิกชาดก ว่าด้วยหมองู		
			๖. คุมพิยชาดก ว่าด้วยยักษ์คุมพิยะ		
			๗. สาลิยชาดก ว่าด้วยลูกนกสาลิกา		
			๘. ตจสารชาดก ว่าด้วยชื่อคาไม้ไผ่		
			๙. มิตตวินทุกชาดก ว่าด้วยนายมิตตวินทุกะ		
			๑๐. ปลาสชาดก ว่าด้วยปลาสเทวดา		
		๓. อัฑฒวรรค หมวดว่าด้วยชาดกมีครึ่งวรรค			
			๑. ทีฆีติโกสลชาดก ว่าด้วยพระเจ้าทีฆีติโกศล		
			๒. มิคโปตกชาดก ว่าด้วยลูกเนื้อทราย		
			๓. มูสิกชาดก ว่าด้วยหนูถูกฆ่าตาย		
			๔. จูฬธนุคคหชาดก ว่าด้วยจูฬธนุคคหบัณฑิต		
			๕. กโปตกชาดก ว่าด้วยนกพิราบโพธิสัตว์		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๙
  ๖. ฉักกนิบาต				
		๑. อวาริยวรรค หมวดว่าด้วยบิดาของนางอวาริยา			
			๑. อวาริยชาดก ว่าด้วยบิดาของนางอวาริยา		
			๒. เสตเกตุชาดก ว่าด้วยเสตเกตุดาบส		
			๓. ทรีมุขชาดก ว่าด้วยพระทรีมุขปัจเจกพุทธเจ้า		
			๔. เนรุชาดก ว่าด้วยอานุภาพของภูเขาเนรุ		
			๕. อาสังกชาดก ว่าด้วยอาสังกากุมาริกา		
			๖. มิคาโลปชาดก ว่าด้วยนกแร้งมิคาโลปะ		
			๗. สิริกาฬกัณณิชาดก ว่าด้วยสิริกับกาฬกัณณี		
			๘. กุกกุฏชาดก ว่าด้วยไก่โพธิสัตว์		
			๙. ธัมมัทธชชาดก ว่าด้วยการมีธรรมเป็นธงชัย		
			๑๐. นันทิยมิคราชชาดก ว่าด้วยพญาเนื้อนันทิยะ		
		๒. ขรปุตตวรรค หมวดว่าด้วยม้าเกิดแต่ลา			
			๑. ขปุตตชาดก ว่าด้วยม้าสินธพลูกลา		
			๒. สูจิชาดก ว่าด้วยเข็ม		
			๓. ตุณฑิลชาดก ว่าด้วยตุณฑิลสุกรโพธิสัตว์		
			๔. สุวัณณกักกฏกชาดก ว่าด้วยปูทองที่ฉลาด		
			๕. มัยหกสกุณชาดก ว่าด้วยนกมัยหกะ		
			๖. ปัพพชิตวิเหฐกชาดก ว่าด้วยผู้เบียดเบียนนักบวช		
			๗. อุปสืงฆปุปผชาดก ว่าด้วยฤาษีลักดมดอกไม้		
			๘. วิฆาสาทชาดก ว่าด้วยผู้บริโภคอาหารที่เป็นเดน		
			๙. วัฏฏกชาดก ว่าด้วยนกคุ่มโพธิสัตว์		
			๑๐. มณิชาดก ว่าด้วยกาถูกกระเบื้องแขวนคอแทนแก้วมณี		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๐
  ๗. สัตตกนิบาต				
		๑. กุกกุวรรค หมวดว่าด้วยมาตราวัดศอก			
			๑. กุกกุชาดก ว่าด้วยมาตราวัดศอก		
			๒. มโนชชาดก ว่าด้วยราชสีห์มโนชะ		
			๓. สุตนชาดก ว่าด้วยสุตนโพธิสัตว์		
			๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก ว่าด้วยพญาแร้งโพธิสัตว์เลี้ยงมารดา		
			๕. ทัพภปุปผชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชื่อทัพภปุปผะ		
			๖. ทสัณณกชาดก ว่าด้วยดาบสแคว้นทสัณณกะ		
			๗. เสนกชาดก ว่าด้วยเสนกบัณฑิต		
			๘. อัฏฐิเสนชาดก ว่าด้วยอัฏฐิเสนฤาษี		
			๙. กปิชาดก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้บริหารหมู่คณะ		
			๑๐. พกพรหมชาดก ว่าด้วยพรตและศีลของพกพรหม		
		๒. คันธารวรรค หมวดว่าด้วยคันธารดาบส			
			๑. คันธารชาดก ว่าด้วยคันธารดาบสโพธิสัตว์		
			๒. มหากปิชาดก ว่าด้วยพญาลิงโพธิสัตว์		
			๓. กุมภการชาดก ว่าด้วยนายช่างหม้อ		
			๔. ทัฬหธัมมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าทัฬหธรรม		
			๕. โสมทัตตชาดก ว่าด้วยลูกช้างชื่อโสมทัต		
			๖. สุสีมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะออกผนวช		
			๗. โกฏสิมพลิชาดก ว่าด้วยเทวดาผู้สถิตอยู่ที่ต้นงิ้วใหญ๋		
			๘. ธูมการิชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ผูก่อไฟรมควัน		
			๙. ชาครชาดก ว่าด้วยผู้หลับและตื่น		
			๑๐. กุมมาสปิณฑิชาดก ว่าด้วยอานิสงส์ถวายขนมกุมมาส		
			๑๑. ปรันตปชาดก ว่าด้วยปรันตปะมหาดเล็ก		
      
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๑
  ๘. อัฏฐกนิบาต				
		๑. กัจจานิวรรค หมวดว่าด้วยนางกัจจานี			
			๑. กัจจานิชาดก ว่าด้วยนางกัจจานี		
			๒. อัฏฐสัททชาดก ว่าด้วยเสียงของบุคคลทั้ง ๘		
			๓. สุลสาชาดก ว่าด้วยนางสุลสาหญิงงามเมือง		
			๔. สุมังคลชาดก ว่าด้วยนายสุมังคละ		
			๕. คังคมาลชาดก ว่าด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าคังคมาละ		
			๖. เจติยราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเจติยราช		
			๗. อินทริยชาดก ว่าด้วยอำนาจของอินทรีย์		
			๘. อาทิตตชาดก ว่าด้วยสิ่งของในเรือนที่ถูกไฟไหม้		
			๙. อัฏฐานชาดก ว่าด้วยสิ่งที่เป็ฯไปไม่ได้		
			๑๐. ทีปิชาดก ว่าด้วยเสือเหลือง		
	๙. นวกนิบาต				
		๑. คิชฌชาดก ว่าด้วยนกแร้ง			
		๒. โกสัมพิยชาดก ว่าด้วยการทะเลาะกันในเมืองโกสัมพี			
		๓. มหาสุวราชชาดก ว่าด้วยพญานกแขกเต้า			
		๔. จูฬสุวรกราชชาดก ว่าด้วยพญานกแขกเต้าเรื่องสั้น			
		๕. หริตจชาดก ว่าด้วยหริตจดาบสโพธิสัตว์			
		๖. ปทกุสลมาณวชาดก ว่าด้วยมาณพผู้ฉลาดในการสะกดรอย			
		๗. โลมสกัสสปชาดก ว่าด้วยโลมสกัสสปฤาษี			
		๘. จักกวากชาดก ว่าด้วยนกจักรพาก			
		๙. หลิททราคชาดก ว่าด้วยจิตกลับกลอกเหมือนผ้าย้อมด้วยขมิ้น			
		๑๐. สมุคคชาดก ว่าด้วยหญิงในผอบแก้ว			
		๑๑. ปูติมังสชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ			
		๑๒. ทัททรชาดก ว่าด้วยนกกระทา			
    
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๒
  ๑๐. ทสกนิบาต				
		๑. จตุทวารชาดก ว่าด้วยเมืองมี ๔ ประตู			
		๒. กัณหชาดก ว่าด้วยกัณหฤาษี			
		๓. จตุโปสถิยชาดก ว่าด้วยบคคลทั้ง ๔ รักษาอุโบสถ			
		๔. สังขชาดก ว่าด้วยสังขพราหมณ์			
		๕. จูฬโพธิชาดก ว่าด้วยจูฬโพธิกุมาร			
		๖. มัณฑัพยชาดก ว่าด้วยมัณฑัพยคหบดี			
		๗. นิโครธชาดก ว่าด้วยพระเจ้านิโครธ			
		๘. ตักกลชาดก ว่าด้วยตักกลบัณฑิต			
		๙. มหาธัมมปาลชาดก ว่าด้วยมหาธรรมปาลกุมาร			
		๑๐. กุกกุฏชาดก ว่าด้วยพญาไก่			
		๑๑. มัฏฐกุณฑลีชาดก ว่าด้วยมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร			
		๑๒. พิลารโกสิยชาดก ว่าด้วยท้าวสักกะทรมานเศรษฐีตีนแมว			
		๑๓. จักกวากชาดก ว่าด้วยนกจักรพาก			
		๑๔. ภูริปัญญชาดก ว่าด้วยผู้มีปัญญากว้างขวาง			
		๑๕. มหามังคลชาดก ว่าด้วยมหามงคล			
		๑๖. ฆตปัณฑิตชาดก ว่าด้วยฆตบัณฑิต			
    
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๓	
  ๑๑. เอกาทสกนิบาต				
		๑. มาตุโปสกชาดก ว่าด้วยพญาช้างเลี้ยงมารดา			
		๒. ชุณหชาดก ว่าด้วยพระเจ้าชุณหะตรัสถึงการคบคนพาลและบัณฑิต			
		๓. ธัมมเทวปุตตชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอุทัย			
		๔. อุทยชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอุทัย			
		๕. ปานียชาดก ว่าด้วยการรังเกียจบาปเพราะเผลอไปดื่มน้ำ			
		๖. ยุธัญชยชาดก ว่าด้วยพระราชกุมารยุธัญชัย			
		๗. ทสรถชาดก ว่าด้วยพระเจ้าทศรถ			
		๘. สังวรชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสังวร			
		๙. สุปปารกชาดก ว่าด้วยพ่อค้าสุปปารกะ			
    
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๔
  ๑๒. ทวาทสกนิบาต				
		๑. จูฬกุณาลชาดก ว่าด้วยนกดุเหว่าจูฬกุณาละ			
		๒. ภัททสาลชาดก ว่าด้วยเทวดาประจำต้นรังหนุ่ม			
		๓. สมุททวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าทางเรือเดินทะเล			
		๔. กามชาดก ว่าด้วยกามและโทษของกาม			
		๕. ชนสันธชาดก ว่าด้วยพระเจ้าชนสันธะ			
		๖. มหากัณหชาดก ว่าด้วยคราวที่สุนัขดำกินคน			
		๗. โกสิยชาดก ว่าด้วยโกสิยเศรษฐี			
		๘. เมณฑกปัญหาชาดก ว่าด้วยปัญหาเรื่องแพะเป็นเพื่อนกับสุนัข			
		๙. มหาปทุมชาดก ว่าด้วยมหาปทุมกุมาร			
		๑๐. มิตตามิตตชาดก ว่าด้วยลักษณะมิตรและผู้มิใช่มิตร			
    
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๕
  ๑๓. เตรสกนิบาต				
		๑. อัมพชาดก ว่าด้วยมนต์เสกมะม่วง			
		๒. ผันทนชาดก ว่าด้วยการผูกเวรของหมีและไม้สะคร้อ			
		๓. ชวนหังสชาดก ว่าด้วยพญาชวนหงส์			
		๔. จูฬนารถกัสสปชาดก ว่าด้วยกัสสปดาบสสอนจูฬนารทดาบส			
		๕. ทูตชาดก ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นทูต			
		๖. กาลิงคโพธิชาดก ว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะทรงบูชาโพธิมณฑล			
		๗. อกิตติชาดก ว่าด้วยอกิตติดาบสขอพรท้าวสักกะ			
		๘. ตักกริยชาดก ว่าด้วยตักกริยมาณพเตือนอาจารย์			
		๙. รุรุมิคราชชาดก ว่าด้วยน้ำใจของพญาเนื้อรุรุ			
		๑๐. สรภมิคชาดก ว่าด้วยละมั่งทำคุณแก่พระราชา			
    
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๖
  ๑๔. ปกิณณกนิบาต				
		๑. สาลิเกทารชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่			
		๒. จันทกินนนรีชาดก ว่าด้วยนางจันทกินนรี			
		๓. มหาอุกกุสชาดก ว่าด้วยพญานกออกช่วยเพื่อน			
		๔. อุททาลกชาดก ว่าด้วยอุททาลกดาบส			
		๕. ภิสชาดก ว่าด้วยท้าวสักกะลักเหง้าบัวเพื่อลองใจฤาษี			
		๖. สุรุจิชาดก ว่าด้วยพระมเหสีของพระเจ้าสุรุจิ			
		๗. ปัญจุโปสถิกชาดก ว่าด้วยการรักษาอุโบสถของสัตว์ ๕ ชนิด			
		๘. มหาโมรชาดก ว่าด้วยพญานกยูง			
		๙. ตัจฉสูกรชาด ว่าด้วยสุกรขื่อตัจฉะ			
		๑๐. มหาวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าใหญ่			
		๑๑. สาธินราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสาธินะ			
		๑๒. ทสพราหมณชาดก ว่าด้วยการจำแนกตระกูลพราหมณ์ ๑๐ ตระกูล			
		๑๓. ภิกขาปรัมปรชาดก ว่าด้วยเขตที่ถวายทานแล้วมีผลมาก			
    
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๗
  ๑๕. วีสตินิบาต				
		๑. มาตังคชาดก ว่าด้วยอานุภาพของฤาษีมาตังคะ			
		๒. จิตตสัมภูตชาดก ว่าด้วยจิตตบัณฑิตกับพระเจ้าสัมภูตบัณฑิต			
		๓. สีวิราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสีวิ			
		๔. สิรีมันตชาดก ว่าด้วยปัญหาความมีสิริกับปัญญา			
		๕. โรหณมิคชาดก ว่าด้วยพญาเนื้อชื่อโรหณะ			
		๖. จูฬหังสชาดก ว่าด้วยหงส์สุมุขะผู้ภักดีต่อพญาหงส์จูฬหังสะ			
		๗. สัตติคุมพชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าชื่อว่าสัตติคุมพะ			
		๘. ภัลลาติยชาดก ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าภัลลติยะ			
		๙. โสมนัสสชาดก ว่าด้วยโสมนัสกุมาร			
		๑๐. จัมเปยยชาดก ว่าด้วยพญานาคจัมเปยยะ			
		๑๑. มหาปโลภนชาดก ว่าด้วยการประเล้าประโลมให้หลง			
		๑๒. ปัญจปัณฑิตชาดก ว่าด้วยบัณฑิต ๕ คน			
		๑๓. หัตถิปาลชาดก ว่าด้วยหัตถิปาลกุมาร			
		๑๔. อโยฆรชาดก ว่าด้วยมหาสัตว์อโยฆรราช			
    
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๘
  ๑๖. ติงสตินิบาต				
		๑. กิงฉันทชาดก ว่าด้วยดาบสผู้มีความพอใจอะไร			
		๒. กุมภชาดก ว่าด้วยหม้อพิเศษ			
		๓. ชยัททิสชาดก ว่าด้วยพระเจ้าปัญจาละพระนามว่าชัยทิศ			
		๔. ฉัททันตชาดก ว่าด้วยพญาช้างฉัททันต์			
		๕. สัมภวชาดก ว่าด้วยสัมภวกุมาร			
		๖. มหากปิชาดก ว่าด้วยพญาวานร			
		๗. ทกรักขสชาดก ว่าด้วยผีเสื้อน้ำ			
		๘. ปัณฑรกนาคราชชาดก ว่าด้วยปัณฑรกนาคราช			
		๙. สัมพุลาชาดก ว่าด้วยความซื่อสัตย์ของพระนางสัมพุลา			
		๑๐. คันธตินทุกชาดก ว่าด้วยเทวดาชื่อคันธตินทุกะ		
    
####เล่มที่ ๒๗ ส่วนที่ ๑๙
  ๑๗. จัตตาลีสนิบาต				
		๑. เตสกุณชาดก ว่าด้วยนก ๓ ตัว			
		๒. สรภังคชาดก ว่าด้วยสรภังคดาบสแก้ปัญหา			
		๓. อลัมพุสาชาดก ว่าด้วยเทพธิดาอลัมพุสา			
		๔. สังขปาลชาดก ว่าด้วยสังขปาลนาคราช			
		๕. จฬสุตโสมชาดก ว่าด้วยเหตุที่พระเจ้าจูฬสุตโสมออกผนวช			

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :