เล่มที่ ๒๖

ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๒๖ ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา  					
						
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑
  วิมานวัตถุ					
		๑.อิตถีวิมาน				
			๑.ปีฐวรรค หมวดว่าด้วยตั่ง			
				๑.ปฐมปีฐวิมาน ว่าด้วยวิมานตั่งเรื่องที่ ๑		
				๒.ทุติยปีฐวิมาน ว่าด้วยวิมานตั่งเรื่องที่ ๒		
				๓.ตติยปีฐวิมาน ว่าด้วยวิมานตั่งเรื่องที่ ๓		
				๔.จตุตถปีฐวิมาน ว่าด้วยวิมานตั่งเรื่องที่ ๔		
				๕.กุญชรวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีช้างเป็นพาหนะ		
				๖.ปฐมนาวาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ ๑		
				๗.ทุติยนาวาวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ ๒		
				๘.ตติยนาวาวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ ๓		
				๙.ปทีปวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายประทีป		
				๑๐.ติลทักขิณวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายเมล็ดงา		
				๑๑.ปฐมปติพพตาวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเรื่องที่ ๑		
				๑๒.ทุติยปติพพตาวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเรื่องที่ ๒		
				๑๓.ปฐมสุณิสาวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้ เรื่องที่ ๑		
				๑๔.ทุติยสุณิสาวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้ เรื่องที่ ๒		
				๑๕.อุตตราวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอุตตรา		
				๑๖.สิริมาวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสิริมา		
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๒			
        ๑๗.เปสการิยวิมาน  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ธิดาช่างหูก		
			๒.จิตตลตาวรรค หมวดว่าด้วยสวยจิตลดาของเหล่าเทวดา			
				๑.ทาสีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงคนใช้		
				๒.ลขุมาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางลขุมาอุบาสิกา		
				๓.อาจามทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงกำพร้าผู้ถวายข้าวตังแด่พระมหากัสสปเถระ		
				๔.จัณฑาลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงจัณฑาลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า		
				๕.ภัททิตถิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางภัททิตถิกาอุบาสิกา		
				๖.โสณทินนาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางโสณทินนาอุบาสิกา		
				๗.อุโปสถาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอุโปสถาอุบาสิกา		
				๘.สุนิททาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนิททาอุบาสิกา		
				๙.สุทินนาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุทินนาอุบาสิกา		
				๑๐.ปฐมภิกขาทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา เรื่องที่ ๑		
				๑๑.ทุติยภิกขาทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา เรื่องที่ ๒		
			๓.ปาริจฉัตตกวรรค หมวดว่าด้วยดอกปาริชาต			
				๑.อุฬารวิมาน ว่าด้วยวิมานอันโอฬาร		
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๓			
        ๒.อุจฉุทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อย		
				๓.ปัลลังกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีบังลังก์สวยงามเกิดแก่หญิงผู้ประพฤติธรรม		
				๔.ลตาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพธิกาชื่อลดา		
				๕.คุตติลวิมาน ว่าด้วยวิมานที่คุตติลาจารย์เคยไปเยี่ยม		
					๕.๑ วัตถุตตมทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าเนื้อดีเยี่ยม	
					๕.๒ ปุปผุตตมทายิกาวิมาน (๑) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกไม้ที่ดีเยี่ยม	
					๕.๓ คันธุตตมทายิกาวิมาน (๒) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายของหอมชั้นเยี่ยม	
					๕.๔ ผลุตตมทายิกาวิมาน (๓) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผลไม้อย่างดีเยี่ยม	
					๕.๕ รสุตตมทายิกาวิมาน (๔) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายอาหารที่มีรสเริศ	
					๕.๖ คันธปัญจังคุลิกทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้เคยใช้แป้งเจิมสถูป	
					๕.๗ เอกูโปสถวิมาน (๑) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้รักษาอุโบสถ ๑ วัน	
					๕.๘ อุทกทายิกาวิมาน (๒) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำบ้วนปากและน้ำดื่ม	
					๕.๙ อุปัฏฐานวิมาน (๓) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ตั้งใจปฎิบัติมารดาบิดาของสามี	
					๕.๑๐ อปรกัมมการินีวิมาน (๔) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่น	
					๕.๑๑ ขีโรทนยายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายข้าวผสมนมสด	
					๕.๑๒ ผาณิตทายิกาวิมาน (๑) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำอ้อยงบ	
					๕.๑๓ อุจฉุขัณฑิกกายิกาวิมาน (๒) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อย	
					๕.๑๔ ติมพรุสกทายิกาวิมาน (๓) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผลมะพลับสุก	
					๕.๑๕ กักการิกทายิกาวิมาน (๔) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผลแตงกวา	
					๕.๑๖ เอฬาลุกทายิกาวิมาน (๕) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายฟักทอง	
					๕.๑๗ วัลลิผลทายิกาวิมาน (๖) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายแตงโม	
					๕.๑๘ ผารุสกทายิกาวิมาน (๗) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผลลิ้นจี่	
					๕.๑๙ หัตถัปปตาปกทายิกาวิมาน (๘) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายเตาผิง	
					๕.๒๐ สากมุฏฐิทายิกาวิมาน (๙) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผักดอง	
					๕.๒๑ ปุปผกมุฏฐิทายิกาวิมาน (๑๐) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกไม้	
					๕.๒๒ มูลกทายิกาวิมาน (๑๑) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายหัวมัน	
					๕.๒๓ นิมพมุฏฐิทายิกาวิมาน (๑๒) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผักสะเดา	
					๕.๒๔ อัมพกัญชิกทายิกาวิมาน (๑๓) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำผักดอง	
					๕.๒๕ โทณินิมมัชชนิทายิกาวิมาน (๑๔) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายแป้งคลุกงาทอด	
					๕.๒๖ กายพันธนทายิกาวิมาน (๑๕) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายประคดเอว	
					๕.๒๗ อังสพัทธกทายิกาวิมาน (๑๖) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าอังสะ	
					๕.๒๘ อาโยคปัฏฏทายิกาวิมาน (๑๗) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสายโยคบาตร	
					๕.๒๙ วิธูปนทายิกาวิมาน (๑๘) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดสี่เหลี่ยม	
					๕.๓๐ ตาลปัณณทายิกาวิมาน (๑๙) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดใบตาล	
					๕.๓๑ โมรหัตถทายิกาวิมาน (๒๐) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดปัดยุง	
					๕.๓๒ ฉัตตทายิกาวิมาน (๒๑) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายร่ม	
					๕.๓๓ อุปาหนทายิกาวิมาน (๒๒) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายรองเท้า	
					๕.๓๔ ปูวทายิกาวิมาน (๒๓) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายขนม	
					๕.๓๕ โมทกทายิกาวิมาน (๒๔) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายขนมต้ม	
					๕.๓๖ สักขลิกาทายิกาวิมาน (๒๕) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำตาลกรวด
          
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๔			
        ๖.ทัททัลลวิมาน ว่าด้วยวิมานอันรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสังฆทาน		
				๗.เปสวตีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงชื่อเปสวดี		
				๘.มัลลิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงชื่อมัลลิกา		
				๙.วิสาลักขิวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนันทาอุบาสิกาผู้มีตาโต		
				๑๐.ปาริจฉัตตกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ใช้มาลัยดอกอโศกบูชาพระพุทธเจ้า		
			๔.มัญชิฏฐกวรรค หมวดว่าด้วยวิมานแก้วผลึกสีแดง			
				๑.มัญชิฏฐกวิมาน ว่าด้วยวิมานแก้วผลึกสีแดงที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกสาละ		
				๒.ปภัสสรวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพธิดาผู้งามผุดผ่อง		
				๓.นาควิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าคู่หนึ่งแด่พระพุทธเจ้า		
				๔.อโลมวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอโลมาผู้ถวายขนมกุมาสแห้ง		
				๕.กัญชิกทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำข้าวปรุงผสมผลพุทราอบ		
				๖.วิหารวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้อนุโมทนาการถวายวิหาร		
				๗.จตุริตถีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิง ๔ นาง ผู้ถวายดอกไม้ต่างชนิดกัน		
				๘.อัมพวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายวัดสวนมะม่วง	
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๕			
        ๙.ปีตวิมาน ว่าด้วยวิมานสีเหลืองที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกบวบขม		
				๑๐.อุจฉุวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อย		
				๑๑.วันทนวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้กราบไหว้สมณะ		
				๑๒.รัชชุมาลาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้สักการะเคารพพระพุทธเจ้า		
		๒.ปุริสวิมาน				
			๕.มหารถวรรค หมวดว่าด้วยรถใหญ่			
				๑.มัณฑูกเทวปุตตวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่มัณฑูกดทพบุตร		
				๒.เรวตีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นันทิยอุบาสกผู้เป็นสามีของนางเรวดี		
				๓.ฉัตตมาณวกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ฉัตตมาณพผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ		
				๔.กักกฏกรสทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาผู้ถวายแกงปู		
				๕.ทวารปาลวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้าประตูผู้ชักชวนคนทำบุญ		
				๖.ปฐมกรณียวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ เรื่องที่ ๑		
				๗.ทุติยกรณียวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ เรื่องที่ ๒	
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๖			
        ๘.ปฐมสูจิวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวานเข็ม เรื่องที่ ๑		
				๙.ทุติยสูจิวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวานเข็ม เรื่องที่ ๒		
				๑๐.ปฐมนาควิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิยพ์เป็นพาหนะ เรื่องที่ ๑		
				๑๑.ทุติยนาควิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิยพ์เป็นพาหนะ เรื่องที่ ๒		
				๑๒.ตติยนาควิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิยพ์เป็นพาหนะ เรื่องที่ ๓		
				๑๓.จูฬรถวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีรถทิพย์คันเล็กเป็นพาหนะเกิดขึ้นแก่สุชาตกุมาน		
				๑๔.มหารถวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีรถทิพย์คันใหญ่เป็นพาหนะเกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโค		
			๖.ปายาสิกวรรค หมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้เคยเป็นคนรับใช้เจ้าปายาสิ			
				๑.ปฐมอคาริยวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำของพระสงฆ์ เรื่องที่ ๑		
				๒.ทุติยอคาริยวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำของพระสงฆ์ เรื่องที่ ๒		
				๓.ผลทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษที่ถวายมะม่วง 5 ผล		
				๔.ปฐมอุปัสสยทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้บำรุงพระอรหันต์ เรื่องที่ ๑		
				๕.ทุติยอุปัสสยทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้บำรุงพระอรหันต์ เรื่องที่ ๒		
				๖.ภิกขาทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายอาหารแด่ภิกษุ		
				๗.ยวปาลกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาข้าวเหนียวผู้ถวายขนมสดแด่ภิกษุ		
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๗			
        ๘.ปฐมกุณฑลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์ เรื่องที่ ๑		
				๙.ทุติยกุณฑลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์ เรื่องที่ ๒		
				๑๐.ปายาสิวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้เป็นคนรับใช้เจ้าปายาสิ		
			๗.สุนิกขิตตวรรค หมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบ			
				๑.จิตตลตาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่รุ่งเรืองเหมือนสวนจิตรดา		
				๒.นันทนวิมาน ว่าด้วยวิมานที่รุ่งเรืองเหมือนสวนนันทวัน		
				๓.มณิถูณวิมาน ว่าด้วยวิมานแก้วมณีที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น		
				๔.สุวัณณวิมาน ว่าด้วยวิมานทองคำที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้า		
				๕.อัมพวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้รับจ้างรดน้ำต้นมะม่วงได้ถวายน้ำสรงแด่พระสารีบุตร		
				๖.โคปาลวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโคผู้ถวายขนมแด่ภิกษุ		
				๗.กัณฐกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ม้ากัณฐกะ		
				๘.อเนกวัณณวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพบุตรผู้มีรัศมีหลากสี		
				๙.มัฏฐกุณฑลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่มัฏฐกุณฑลีมาณพผู้ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจ		
				๑๐.เสริสสกวิมาน ว่าด้วยวิมานไม้ซึกที่เกิดขึ้นแก่เจ้าปายาสิ		
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๘			
        ๑๑.สุนิกขิตตวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ผู้อุบาสกผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบอยู่หน้าสถูป		
	เปตวัตถุ					
		๑.อุรวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยงูลอกคราบ				
			๑.เขตตูปมเปตวัตถุ เรื่องพระอรหันต์เปรียบเหมือนนาย่อมมีอุปการะแก่เปรตและทายก			
			๒.สูกรมุขเปตวัตถุ เรื่องเปรตปากหมู			
			๓.ปูติมุขเปตวัตถุ เรื่องเปรตปากเน่า			
			๔.ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ เรื่องเปรตตุ๊กตาแป้ง			
			๕.ติโรกุฑฑเปตวัตถุ เรื่องเปรตอยู่นอกฝาเรือน			
			๖.ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๕ ตน			
			๗.สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๗ ตน			
			๘.โคณเปติวัตถุ เรื่องลูกสอนพ่อด้วยโคที่ตายแล้ว			
			๙.มหาเปสการเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตอดีตภรรยาหัวหน้าช่างหูก			
			๑๐.ขัลลาฏิยเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตศีรษะล้าน			
			๑๑.นาคเปตวัตถุ เรื่องเปรตผู้เดินร้องไห้ตามพาหนะช้างของลูกชาย			
			๑๒.อุรคเปตวัตถุ เรื่องเปรตผู้จากไปเหมือนงูลอกคราบ			
		๒.อุพพริวรรค หมวดว่าด้วยพระนางอุพพรีกับเปรต				
			๑.สังสารโมจกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตสังสารโมจิกา			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๙		
      ๒.สารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตอดีตมารดาพระสารีบุตรเถระ			
			๓.มัตตาเปติวัตถุ เรื่องนางมัตตาเปรต			
			๔.นันทาเปติวัตถุ เรื่องนางนันทาเปรต			
			๕.มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ เรื่องมัฏฐกุณฑลีเปรตผู้ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจ			
			๖.กัณหเปตวัตถุ เรื่องเปรตกัณหโคตร			
			๗.ธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุ เรื่องธนปาลเศรษฐีเปรต			
			๘.จูฬเสฏฐิเปตวัตถุ เรื่องจูฬเศรษฐีเปรต			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๐		
      ๙.อังกุรเปตวัตถุ เรื่องอังกุระกับเปรต			
			๑๐.อุตตรมาตุเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตมารดาของอุตตรมาณพ			
			๑๑.สุตตเปตวัตถุ เรื่องหญิงผู้ถวายด้ายได้ไปอยู่กับเปรต			
			๑๒.กัณณมุณฑเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตผู้ถูกสุนัขกัณณมุณฑกัดกินเนื้อ			
			๑๓.อุพพรีเปตวัตถุ เรื่องพระนางอุพพรีกับเปรต			
		๓.จูฬวรรค หมวดเล็ก				
			๑.อภิชชมานเปตวัตถุ เรื่องเปรตผู้เดินทวนกระแสน้ำอันไหลไม่ขาดสาย			
			๒.สานุวาสีเถรเปตวัตถุ เรื่องเปรตญาติของพระสานุวาสีเถระ			
			๓.รถการเปติวัตถุ เรื่องนางเวมานิกเปรตผู้อาศัยอยู่ที่สระรถการ			
			๔.ภุสเปตวัตถุ เรื่องเปรตกอบแกลบ			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๑		
      ๕.กุมารเปตวัตถุ เรื่องกุมารเปรต			
			๖.เสริณีเปติวัตถุ เรื่องนางเสริณีเปรต			
			๗.มิคลุททกเปตวัตถุ เรื่องเปรตพรานเนื้อ			
			๘.ทุติยมิคลุททกเปตวัตถุ เรื่องเปรตพรานเนื้อ เรื่องที่ ๒			
			๙.กูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุ เรื่องเปรตอดีตผู้พิพากษาโกง			
			๑๐.ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ เรื่องเปรตผู้ตำหนิการบูชาพระธาตุ			
		๔.มหาวรรค หมวดใหญ่				
			๑.อัมพสักขรเปตวัตถุ เรื่องเจ้าอัมพสักขรลิจฉวี กับเปรตเปลือย	
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๒		
      ๒.เสรีสกเปตวัตถุ เรื่องเสรีสกเปรต			
			๓.นันทกเปตวัตถุ เรื่องนันทกเปรต			
			๔.เรวตีเปตวัตถุ เรื่องนางเรวดีเปรต			
			๕.อุจฉุเปตวัตถุ เรื่องเปรตเจ้าของไร่อ้อย			
			๖.กุมารเปตวัตถุ เรื่องกุมารเปรต			
			๗.ราชปุตตเปตวัตถุ เรื่องเปรตราชบุตร			
			๘.คูถขาทกเปตวัตถุ เรื่องเปรตกินคูถ			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๓		
      ๙.คูถขาทกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินคูถ			
			๑๐.คณเปตวัตถุ เรื่องเปรตคณะหนึ่ง			
			๑๑.ปาฏลิปุตตเปตวัตถุ เรื่องหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับเปรต			
			๑๒.อัมพวนเปตวัตถุ เรื่องเปรตเฝ้าสวนมะม่วง			
			๑๓.อักขรุกขเปตวัตถุ เรื่องอักขรุกขเปรต			
			๑๔.โภคสังหรเปตวัตถุ เรื่องเปรตตรวบรวมโภคะ			
			๑๕.เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ เรื่องเปรตเศรษฐีบุตร			
			๑๖.สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ เรื่องเปรตถูกค้อนต่อยศีรษะ			
	เถรคาถา					
		๑.เอกกนิบาต				
			๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑			
				๑.สุภูติเถรคาถา ภาษิตของพระสุภูติเถระ		
				๒.มหาโกฏฐิตเถรคาถา ภาษิตของพระมหาโกฏฐิตเถระ		
				๓.กังขาเรวตเถรคาถา ภาษิตของพระกังขาเรวตเถระ		
				๔.ปุณณเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณเถระ		
				๕.ทัพพเถรคาถา ภาษิตของพระทัพพเถระ		
				๖.สีตวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระสีตวนิยเถระ		
				๗.ภัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระภัลลิยเถระ		
				๘.วีรเถรคาถา ภาษิตของพระวีรเถระ		
				๙.ปิลินทวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ		
				๑๐.ปุณณมาสเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณมาสเถระ		
			๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒			
				๑.จูฬวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระจูฬวัจฉเถระ		
				๒.มหาวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระมหาวัจฉเถระ		
				๓.วนวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ		
				๔.วนวัจฉเถรสามเณรคาถา ภาษิตของสามเณรของพระวนวัจฉเถระ		
				๕.กุณฑธานเถรคาถา ภาษิตของพระกุณฑธานเถระ		
				๖.เพลัฏฐสีสเถรคาถา ภาษิตของพระเพลัฏฐสีสเถระ		
				๗.ทาสกเถรคาถา ภาษิตของพระทาสกเถระ		
				๘.สิงคาลเถรคาถา ภาษิตของพระสิงคาลเถระ		
				๙.กุฬเถรคาถา ภาษิตของพระกุฬเถระ		
				๑๐.อชิตเถรคาถา ภาษิตของพระอชิตเถระ		
			๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓			
				๑.นิโครธเถรคาถา ภาษิตของนิโครธเถระ		
				๒.จิตตกเถรคาถา ภาษิตของพระจิตตกเถระ		
				๓.โคสาลเถรคาถา ภาษิตของพระโคสาลเถระ		
				๔.สุคันธเถรคาถา ภาษิตของพระสุคันธเถระ		
				๕.นันทิยเถรคาถา ภาษิตของพระนันทิยเถระ		
				๖.อภัยเถรคาถา ภาษิตของพระอภัยเถระ		
				๗.โลมสกังคิยเถรคาถา ภาษิตของพระโลมสกังคิยเถระ		
				๘.ชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระชัมพุคามิกบุตรเถระ		
				๙.หาริตเถรคาถา ภาษิตของพระหาริตเถระ		
				๑๐.อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ		
			๔.จตุตถวรรค หมวดที่ ๔			
				๑.คหุรตีริยเถรคาถา ภาษิตของคหุรตีริยเถระ		
				๒.สุปปิยเถรคาถา ภาษิตของพระสุปปิยเถระ		
				๓.โสปากเถรคาถา ภาษิตของพระโสปากเถระ		
				๔.โปสิยเถรคาถา ภาษิตของพระโปสิยเถระ		
				๕.สามัญญกานิเถรคาถา ภาษิตของพระสามัญญกานิเถระ		
				๖.กุมาปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระกุมาบุตรเถระ		
				๗.กุมาปุตตเถรสหายกเถรคาถา ภาษิตของพระกุมาบุตรสหายกเถระ		
				๘.ควัมปติเถรคาถา ภาษิตของพระควัมปติเถระ		
				๙.ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ		
				๑๐.วัฑฒมานเถรคาถา ภาษิตของพระวัฑฒมานเถระ		
			๕.ปัญจมวรรค หมวดที่ ๕			
				๑.สิริวัฑฒเถรคาถา ภาษิตของพระสิริวัฑฒเถระ		
				๒.ขทิรวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระขทิรวนิยเถระ		
				๓.สุมังคลเถรคาถา ภาษิตของพระสุมังคลเถระ		
				๔.สานุเถรคาถา ภาษิตของพระสานุเถระ		
				๕.รมณียวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระรมณีวิหารีเถระ		
				๖.สมิทธิเถรคาถา ภาษิตของพระสมิทธิเถระ		
				๗.อุชชยเถรคาถา ภาษิตของพระอุชชยเถระ		
				๘.สัญชยเถรคาถา ภาษิตของพระสัญชยเถระ		
				๙.รามเณยยกเถรคาถา ภาษิตของรามเณยยกเถระ		
				๑๐.วิมลเถรคาถา ภาษิตของพระวิมลเถระ		
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๔		
      ๖.ฉัฏฐวรรค หมวดที่ ๖			
				๑.โคธิกเถรคาถา ภาษิตของพระโคธิกเถระ		
				๒.สุพาหุเถรคาถา ภาษิตของพระสุพาหุเถระ		
				๓.วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ		
				๔.อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ		
				๕.อัญชนวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระอัญชนวนิยเถระ		
				๖.กุฏิวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระกุฎิวิหารีเถระ		
				๗.ทุติยกุฏิวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระทุติยกุฏิวิหารีเถระ		
				๘.รมณียกุฏิกเถรคาถา ภาษิตของพระรมณียกุฏิกเถระ		
				๙.โกศัลวิหาริเถรคาถา ภาษิตของพระโกศัลวิหารีเถระ		
				๑๐.สีวลีเถรคาถา ภาษิตของพระสีวลีเถระ		
			๗.สัตตมวรรค หมวดที่ ๗			
				๑.วัปปเถรคาถา ภาษิตของพระวัปปเถระ		
				๒.วัชชีปุตตกเถรคาถา ภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระ		
				๓.ปักขเถรคาถา ภาษิตของพระปักขเถระ		
				๔.วิมลโกณฑัญญเถรคาถา ภาษิตของพระวิมลโกญญเถระ		
				๕.อุกเขปกตวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระอุกเขปกตวัจฉเถระ		
				๖.เมฆิยเถรคาถา ภาษิตของพระเมฆิยเถระ		
				๗.เอกธัมมสวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระเอกธรรมสวนิยเถระ		
				๘.เอกุทานิยเถรคาถา ภาษิตของพระเอกุทานิยเถระ		
				๙.ฉันนเถรคาถา ภาษิตของพระฉันนเถระ		
				๑๐.ปุณณเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณเถระ		
			๘.อัฏฐมวรรค หมวดที่ ๘			
				๑.วัจฉปาลเถรคาถา ภาษิตของพระวัจฉปาลเถระ		
				๒.อาตุมเถรคาถา ภาษิตของพระอาตุมเถระ		
				๓.มาณวเถรคาถา ภาษิตของพระมาณวเถระ		
				๔.สุยามนเถรคาถา ภาษิตของพระสุยามนเถระ		
				๕.สุสารทเถรคาถา ภาษิตของพระสุสารทเถระ		
				๖.ปิยัญชหเถรคาถา ภาษิตของพระปิยัญชหเถระ		
				๗.หัตถาโรหปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระหัตถาโรหบุตรเถระ		
				๘.เมณฑสิรเถรคาถา ภาษิตของพระเมณฑสิรเถระ		
				๙.รักขิตเถรคาถา ภาษิตของพระรักขิตเถระ		
				๑๐.อุคคเถรคาถา ภาษิตของพระอุคคเถระ		
			๙.นวมวรรค หมวดที่ ๙			
				๑.สมิติคุตตเถรคาถา ภาษิตของพระสมิติคุตตเถระ 		
				๒.กัสสปเถรคาถา ภาษิตของมารดากล่าวกับพระกัสสปเถระ		
				๓.สีหเถรคาถา ภาษิตของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระสีหเถระ		
				๔.นีตเถรคาถา ภาษิตของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระนีตเถระ		
				๕.สุนาคเถรคาถา ภาษิตของพระสุนาคเถระ		
				๖.นาคิตเถรคาถา ภาษิตของพระนาคิตเถระ		
				๗.ปวิฏฐเถรคาถา ภาษิตของพระปวิฏฐเถระ		
				๘.อัชชุนเถรคาถา ภาษิตของพระอัชชุนเถระ		
				๙.(ปฐม) เทวสภเถรคาถา ภาษิตของพระ (ปฐม) เทวสภเถระ		
				๑๐.สามิทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระสามิทัตตเถระ		
			๑๐.ทสมวรรค หมวดที่ ๑๐			
				๑.ปริปุณณกเถรคาถา ภาษิตของพระปริปุณณกเถระ		
				๒.วิชยเถรคาถา ภาษิตของพระวิชยเถระ		
				๓.เอรกเถรคาถา ภาษิตของพระเอรกเถระ		
				๔.เมตตชิเถรคาถา ภาษิตของพระเมตตชิเถระ		
				๕.จักขุปาลเถรคาถา ภาษิตของพระจักขุบาลเถระ		
				๖.ขัณฑสุมนเถรคาถา ภาษิตของพระขัณฑสุมนเถระ		
				๗.ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ		
				๘.อภยเถรคาถา ภาษิตของพระอภัยเถระ		
				๙.อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ		
				๑๐.(ทุติย) เทวสภเถรคาถา ภาษิตของพระ (ทุติย) เทวสภเถระ		
			๑๑.เอกาทสมวรรค หมวดที่ ๑๑			
				๑.เพลัฏฐกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเพลัฏฐกานิเถระ		
				๒.เสตุจฉเถรคาถา ภาษิตของพระเสตุจฉเถระ		
				๓.พันธุรเถรคาถา ภาษิตของพระพันธุรเถระ		
				๔.ขิตกเถรคาถา ภาษิตของพระขิตกเถระ		
				๕.มลิตวัมภเถรคาถา ภาษิตของพระมลิตวัมภเถระ		
				๖.สุเหมันตเถรคาถา ภาษิตของพระสุเหมันตเถระ		
				๗.ธัมมสังวรเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมสังวรเถระ		
				๘.ธัมมสฏปิตุเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมสฏปิตุเถระ		
				๙.สังฆรักขิตเถรคาถา ภาษิตของพระสังฆรักขิตเถระ		
				๑๐.อุสภเถรคาถา ภาษิตของพระอุสภเถระ		
			๑๒.ทวาทสมวรรค หมวดที่ ๑๒			
				๑.เชนตเถรคาถา ภาษิตของพระเชนตเถระ		
				๒.วัจฉโคตตเถรคาถา ภาษิตของพระวัจฉโคตตเถระ		
				๓.วนวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ		
				๔.อธิมุตตเถรคาถา ภาษิตของพระอธิมุตตเถระ		
				๕.มหานามเถรคาถา ภาษิตของพระมหานามเถระ		
				๖.ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ		
				๗.ยสเถรคาถา ภาษิตของพระยสเถระ		
				๘.กิมพิลเถรคาถา ภาษิตของพระกิมพิลเถระ		
				๙.วัชชีปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระ		
				๑๐.อิสิทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระอิสิทัตตเถระ		
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๕
    ๒.ทุกนิบาต				
			๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑			
				๑.อุตตรเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ		
				๒.ปิณโฑลภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระปิณโฑลภารทวาชเถระ		
				๓.วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ		
				๔.คังคาตีริยเถรคาถา ภาษิตของพระคังคาตีริยเถระ		
				๕.อชินเถรคาถา ภาษิตของพระอชินเถระ		
				๖.เมฬชินเถรคาถา ภาษิตของพระเมฬชินเถระ		
				๗.ราธเถรคาถา ภาษิตของพระราธเถระ		
				๘.สุราธเถรคาถา ภาษิตของพระสุราธเถระ		
				๙.โคตมเถรคาถา ภาษิตของพระโคตมเถระ		
				๑๐.วสภเถรคาถา ภาษิตของพระวสภเถระ		
			๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒			
				๑.มหาจุนทเถรคาถา ภาษิตของพระมหาจุนทเถระ		
				๒.โชติทาสเถรคาถา ภาษิตของพระโชติทาสเถระ		
				๓.เหรัญญกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเหรัญญกานิเถระ		
				๔.โสมมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระโสมมิตตเถระ		
				๕.สัพพมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระสัพพมิตตเถระ		
				๖.มหากาลเถรคาถา ภาษิตของพระมหากาลเถระ		
				๗.ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ		
				๘.กิมพิลเถรคาถา ภาษิตของพระกิมพิลเถระ		
				๙.นันทเถรคาถา ภาษิตของพระนันทเถระ		
				๑๐.สิริมเถรคาถา ภาษิตของพระสิริมเถระ		
			๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓			
				๑.อุตตรเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ		
				๒.ภัททชิเถรคาถา ภาษิตของพระภัททชิเถระ		
				๓.โสภิตเถรคาถา ภาษิตของพระโสภิตเถระ		
				๔.วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ		
				๕.วีตโสกเถรคาถา ภาษิตของพระวีตโสกเถระ		
				๖.ปุณณมาสเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณมาสเถระ		
				๗.นันทกเถรคาถา ภาษิตของพระนันทกเถระ		
				๘.ภารตเถรคาถา ภาษิตของพระภารตเถระ		
				๙.ภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระภารทวาชเถระ		
				๑๐.กัณหทินนเถรคาถา ภาษิตของพระกัณหทินนเถระ		
			๔.จตุตถวรรค หมวดที่ ๔			
				๑.มิคสิรเถรคาถา ภาษิตของพระมิคสิรเถระ		
				๒.สิวกเถรคาถา ภาษิตของพระสิวกเถระ		
				๓.อุปวาณเถรคาถา ภาษิตของพระอุปวาณเถระ		
				๔.อิสิทินนเถรคาถา ภาษิตของเทวดาเตือนพระอิสิทินนเถระ		
				๕.สัมพุลกัจจานเถรคาถา ภาษิตของพระสัมพุลกัจจานเถระ		
				๖.ขิตกเถรคาถา ภาษิตของพระขิตกเถระ		
				๗.โสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระโสณโปฏิริยปุตตเถระ		
				๘.นิสภเถรคาถา ภาษิตของพระนิสภเถระ		
				๙.อุสภเถรคาถา ภาษิตของพระอุสภเถระ		
				๑๐.กัปปฏกุรเถรคาถา ภาษิตของพระกัปปฏกุรเถระ		
			๕.ปัญจมวรรค หมวดที่ ๕			
				๑.กุมารกัสสปเถรคาถา ภาษาของพระกุมารกัสสปเถระ		
				๒.ธัมมปาลเถรคาถา ภาษาของพระธัมมปาลเถระ		
				๓.พรหมาลิเถรคาถา ภาษาของพระพรหมาลิเถระ		
				๔.โมฆราชเถรคาถา ภาษาของพระศาสดาตรัสถามพระโมฆราชเถระ		
				๕.วิสาขปัญจาลีปุตตเถรคาถา ภาษาของพระวิสาขปัญจาลีบุตรเถระ		
				๖.จูฬเถรคาถา ภาษาของพระจูฬกเถระ		
				๗.อนูปมเถรคาถา ภาษาของพระอนูปมเถระ		
				๘.วัชชิตเถรคาถา ภาษาของพระวัชชิตเถระ		
				๙.สันธิตเถรคาถา ภาษาของพระสันธิตเถระ		
        
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๖	
    ๓.ติกนิบาต				
			๑.อังคณิกภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระอังคณิกภารทวาชเถระ			
			๒.ปัจจยเถรคาถา ภาษิตของพระปัจจยเถระ			
			๓.พากุลเถรคาถา ภาษิตของพระพากุลเถระ			
			๔.ธนิยเถรคาถา ภาษิตของพระธนิยเถระ			
			๕.มาตังคปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาตังคบุตรเถระ			
			๖.ขุชชโสภิตเถรคาถา ภาษิตของพระขุชชโสภิตเถระ			
			๗.วารณเถรคาถา ภาษิตของพระวารณเถระ			
			๘.ปัสสิกเถรคาถา ภาษิตของพระปัสสิกเถระ			
			๙.ยโสชเถรคาถา ภาษิตของพระยโสชเถระ			
			๑๐.สาฏิมัตติยเถรคาถา ภาษิตของพระสาฏิมัตติยเถระ			
			๑๑.อุปาลิเถรคาถา ภาษิตของพระอุปาลิเถระ			
			๑๒.อุตตรปาลเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ			
			๑๓.อภิภูตเถรคาถา ภาษิตของพระอภิภูตเถระ			
			๑๔.โคตมเถรคาถา ภาษิตของพระโคตมเถระ			
			๑๕.หาริตเถรคาถา ภาษิตของพระหาริตเถระ			
			๑๖.วิมลเถรคาถา ภาษิตของพระวิมลเถระ			
		๔.จตุกกนิบาต				
			๑.นาคสมาลเถรคาถา ภาษิตของพระนาคสมาลเถระ			
			๒.ภคุเถรคาถา ภาษิตของพระภคุเถระ			
			๓.สภิยเถรคาถา ภาษิตของพระสภิยเถระ			
			๔.นันทกเถรคาถา ภาษิตของพระนันทกเถระ			
			๕.ชัมพุกเถรคาถา ภาษิตของพระชัมพุกเถระ			
			๖.เสนกเถรคาถา ภาษิตของพระเสนกเถระ			
			๗.สัมภูตเถรคาถา ภาษิตของพระสัมภูตเถระ			
			๘.ราหุลเถรคาถา ภาษิตของพระราหุลเถระ			
			๙.จันทนเถรคาถา ภาษิตของพระจันทนเถระ			
			๑๐.ธัมมิกเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมิกเถระ			
			๑๑.สัปปกเถรคาถา ภาษิตของพระสัปปกเถระ			
			๑๒.มุฑิตเถรคาถา ภาษิตของพระมุฑิตเถระ			
		๕.ปัญจกนิบาต				
			๑.ราชทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระราชทัตตเถระ			
			๒.สุภูตเถรคาถา ภาษิตของพระสุภูตเถระ			
			๓.คิริมานันทเถรคาถา ภาษิตของพระคิริมานันทเถระ			
			๔.สุมนเถรคาถา ภาษิตของพระสุมนเถระ			
			๕.วัฑฒเถรคาถา ภาษิตของพระวัฑฒเถระ			
			๖.นทีกัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระนทีกัสสปเถระ			
			๗.คยากัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระคยากัสสปเถระ			
			๘.วักกลิเถรคาถา ภาษิตของพระวักกลิเถระ			
			๙.วิชิตเสนเถรคาถา ภาษิตของพระวิชิตเสนเถระ			
			๑๐.ยสทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระยสทัตตเถระ			
			๑๑.โสณกุฏิกัณณเถรคาถา ภาษิตของพระโสณกุฏิกัณณเถระ			
			๑๒.โกสิยเถรคาถา ภาษิตของพระโกสิยเถระ			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๗	
    ๖.ฉักกนิบาต				
			๑.อุรุเวลกัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระอุรุเวลกัสสปเถระ			
			๒.เตกิจฉกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเตกิจฉกานิเถระ			
			๓.มหานาคเถรคาถา ภาษิตของพระมหานาคเถระ			
			๔.กุลลเถรคาถา ภาษิตของพระกุลลเถระ			
			๕.มาลุงกยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาลุงกยบุตรเถระ			
			๖.สัปปทาสเถรคาถา ภาษิตของพระสัปปทาสเถระ			
			๗.กาติยานเถรคาถา ภาษิตของพระกาติยานเถระ			
			๘.มิคชาลเถรคาถา ภาษิตของพระมิคชาลเถระ			
			๙.เชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ			
			๑๐.สุมนเถรคาถา ภาษิตของพระสุมนเถระ			
			๑๑.นหาตกมุนีเถรคาถา ภาษิตของพระนหาตกมุนีเถระ			
			๑๒.พรหมทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระพรหมทัตตเถระ			
			๑๓.สิริมัณฑเถรคาถา ภาษิตของท่านสิริมัณฑเถระ			
			๑๔.สัพพกามีเถรคาถา ภาษิตของพระสัพพกามีเถระ			
		๗.สัตตกนิบาต				
			๑.สุนทรสมุททเถรคาถา ภาษิตของพระสุนทรสมุทรเถระ			
			๒.สกุณฏกภัททิยเถรคาถา ภาษิตของพระลกุณฑกภัททิยเถระ			
			๓.ภัททเถรคาถา ภาษิตของพระภัททเถระ			
			๔.โสปากเถรคาถา ภาษิตของพระโสปากเถระ			
			๕.สรภังคเถรคาถา ภาษิตของพระสรภังคเถระ			
		๘.อัฏฐกนิบาต				
			๑.มหากัจจายนเถรคาถา ภาษิตของพระมหากัจจายนเถระ			
			๒.สิริมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระสิริมิตตเถระ			
			๓.มหาปันถกเถรคาถา ภาษิตของพระมหาปันถกเถระ			
		๙.นวกนิบาต				
			๑.ภูตเถรคาถา ภาษิตของพระภูตเถระ			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๘	
    ๑๐.ทสกนิบาต				
			๑.กาฬุทายีเถรคาถา ภาษิตของพระกาฬุทายีเถระ			
			๒.เอกวิหาริยเถรคาถา ภาษิตของพระเอกวิหาริยเถระ			
			๓.มหากัปปินเถรคาถา ภาษาของพระมหากัปปินเถระ			
			๔.จูฬปันถกเถรคาถา ภาษาของพระจูฬปันถกเถระ			
			๕.กัปปเถรคาถา ภาษาของพระกัปปเถระ			
			๖.วังคันตปุตตอุปเสนเถรคาถา ภาษาของพระวังคันตปุตตอุปเสนเถระ			
			๗.โคตมเถรคาถา ภาษาของพระโคดมเถระ			
		๑๑.เอกาทสกนิบาต				
			๑.สังกิจจเถรคาถา ภาษาของพระสังกิจจเถระ			
		๑๒.ทวาทสกนิบาต				
			๑.สีลวเถรคาถา ภาษาของพระสีลวเถระ			
			๒.สุนีตเถรคาถา ภาษาของพระสุนีตเถระ			
		๑๓.เตรสกนิบาต				
			๑.โสณโกฬิวิสเถรคาถา ภาษาของพระโสณโกฬิวิสเถระ			
		๑๔.จุททสกนิบาต				
			๑.ขทิรวนิยเรวตเถรคาถา ภาษิตของพระขทิรวนิยเรวตเถระ			
			๒.โคทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระโคทัตตเถระ			
		๑๕.โสฬสกนิบาต				
			๑.อัญญาสิโกณฑัญญเถรคาถา ภาษิตของพระอัญญาสิโกณฑัญญเถระ			
			๒.อุทายีเถรคาถา ภาษิตของพระอุทายีเถระ			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๑๙	
    ๑๖.วีสตินิบาต				
			๑.อธิมุตตเถรคาถา ภาษิตของพระอธิมุตตเถระ			
			๒.ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ			
			๓.เตลกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเตลกานิเถระ			
			๔.รัฏฐปาลเถรคาถา ภาษิตของพระรัฏฐปาลเถระ			
			๕.มาลุงกยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาลุงกยบุตรเถระ			
			๖.เสลเถรคาถา ภาษิตของพระเสลเถระ			
			๗.ภัททิยกาฬิโคธาปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระภัททิยกาฬิโคธาปุตรเถระ			
			๘.อังคุลิมาลเถรคาถา ภาษิตของพระองคุลิมาลเถระ			
			๙.อนุรุทธเถรคาถา ภาษิตของพระอนุรุทธเถระ			
			๑๐.ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๒๐	
    ๑๗.ติงสนิบาต				
			๑.ปุสสเถรคาถา ภาษิตของพระปุสสเถระ			
			๒.สารีปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระสารีบุตรเถระ			
			๓.อานนทเถรคาถา ภาษิตของพระอานนทเถระ			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๒๑	
    ๑๘.จัตตาฬีสนิบาต				
			๑.มหากัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระมหากัสสปเถระ			
		๑๙.ปัญญาสนิบาต				
			๑.ตาลปุฏเถรคาถา ภาษิตของพระตาลปุฏเถระ			
		๒๐.สัฏฐินิบาต				
			๑.มหาโมคคัลลานเถรคาถา ภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๒๒	
    ๒๑.มหานิบาต				
			๑.วังคีสเถรคาถา ภาษิตของพระวังคีสเถระ			
	เถรีคาถา					
		๑.เอกกนิบาต				
			๑.อัญญตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอัญญตราเถรี			
			๒.มุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมุตตาเถรี			
			๓.ปุณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระปุณณาเถรี			
			๔.ติสสาเถรีคาถา ภาษิตของพระติสสาเถรี			
			๕.อัญญตราติสสาเถรีคาถา ภาษิตของพระติสสาเถรีอีกรูปหนึ่ง			
			๖.ธีราเถรีคาถา ภาษิตของพระธีราเถรี			
			๗.วีราเถรีคาถา ภาษิตของพระวีราเถรี			
			๘.มิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตาเถรี			
			๙.ภัทราเถรีคาถา ภาษิตของพระภัทราเถรี			
			๑๐.อุปสมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุปสมาเถรี			
			๑๑.มุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมุตตาเถรี			
			๑๒.ธัมมทินนาเถรีคาถา ภาษิตของพระธัมมทินนาเถรี			
			๑๓.วิสาขาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิสาขาเถรี			
			๑๔.สุมนาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมนาเถรี			
			๑๕.อุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตราเถรี			
			๑๖.วุฑฒปัพพชิตสุมนาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมนาเถรีผู้บวชเมื่อแก่			
			๑๗.ธัมมาเถรีคาถา ภาษิตของพระธรรมาเถรี			
			๑๘.สังฆาเถรีคาถา ภาษิตของพระสังฆาเถรี			
		๒.ทุกนิบาต				
			๑.อภิรูปนันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระอภิรูปนันทาเถรี			
			๒.เชนตาเถรีคาถา ภาษิตของพระเชนตาเถรี			
			๓.สุมังคลมาตาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมังคลมาตาเถรี			
			๔.อัฑฒกาสีเถรีคาถา ภาษิตของพระอัฑฒกาสีเถรี			
			๕.จิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระจิตตาเถรี			
			๖.เมตติกาเถรีคาถา ภาษิตของพระเมตติกาเถรี			
			๗.มิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตาเถรี			
			๘.อภยมาตุเถรีคาถา ภาษิตของพระอภยมาตุเถรี			
			๙.อภยาเถรีคาถา ภาษิตของพระอภยาเถรี			
			๑๐.สามาเถรีคาถา ภาษิตของพระสามาเถรี			
		๓.ติกนิบาต				
			๑.อปราสามาเถรีคาถา ภาษิตของอปราสามาเถรี			
			๒.อุตตมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตมาเถรี			
			๓.อปราอุตตมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอปราอุตตมาเถรี			
			๔.ทันติกาเถรีคาถา ภาษิตของพระทันติกาเถรี			
			๕.อุพพิรีเถรีคาถา ภาษิตของพระอุพพิรีเถรี			
			๖.สุกกาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุกกาเถรี			
			๗.เสลาเถรีคาถา ภาษิตของพระเสลาเถรี			
			๘.โสมาเถรีคาถา ภาษิตของพระโสมาเถรี			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๒๓	
    ๔.จตุกกนิบาต				
			๑.ภัททกาปิลานีเถรีคาถา ภาษิตของพระภัททกาปิลานีเถรี			
		๕.ปัญจกนิบาต				
			๑.อัญญตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอัญญตราเถรี			
			๒.วิมลาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิมลาเถรี			
			๓.สีหาเถรีคาถา ภาษิตของพระสีหาเถรี			
			๔.สุนทรีนันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุนทรีนันทาเถรี			
			๕.นันทุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระนันทุตตราเถรี			
			๖.มิตตากาฬีเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตากาฬีเถรี			
			๗.สกุลาเถรีคาถา ภาษิตของพระสกุลาเถรี			
			๘.โสณาเถรีคาถา ภาษิตของพระโสณาเถรี			
			๙.ภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา ภาษิตของพระภัททากุณฑลเกสาเถรี			
			๑๐.ปฏาจาราเถรีคาถา ภาษิตของพระปฏาจาราเถรี			
			๑๑.ติงสมัตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระติงสมัตตาเถรี			
			๑๒.จันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระจันทาเถรี			
		๖.ฉักกนิบาต				
			๑.ปัญจสตมัตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระปัญจสตมัตตาเถรี			
			๒.วาสิฏฐีเถรีคาถา ภาษิตของพระวาสิฏฐีเถรี			
			๓.เขมาเถรีคาถา ภาษิตของพระเขมาเถรี			
			๔.สุชาตาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุชาดาเถรี			
			๕.อโนปมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอโนปมาเถรี			
			๖.มหาปชาปติโคตมีเถรีคาถา ภาษิตของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี			
			๗.คุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระคุตตาเถรี			
			๘.วิชยาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิชยาเถรี			
		๗.สัตตกนิบาต				
			๑.อุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตราเถรี			
			๒.จาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระจาลาเถรี			
			๓.อุปจาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุปจาลาเถรี			
		๘.อัฏฐกนิบาต				
			๑.สีสูปจาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระสีสูปจาลาเถรี			
		๙.นวกนิบาต				
			๑.วัฑฒมาตุเถรีคาถา ภาษิตของพระวัฑฒมาตาเถรี			
		๑๐.เอกาทสกนิบาต				
			๑.กีสาโคตมีเถรีคาถา ภาษิตของพระกีสาโคตมีเถรี			
		๑๑.ทวาทสกนิบาต				
			๑.อุปลวัณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุบลวรรณาเถรี			
		๑๒.โสฬสกนิบาต				
			๑.ปุณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระปุณณาเถรี			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๒๔	
    ๑๓.วีสตินิบาต				
			๑.อัมพปาลีเถรีคาถา ภาษิตของพระอัมพปาลีเถรี			
			๒.โรหิณีเถรีคาถา ภาษิตของพระโรหิณีเถรี			
			๓.จาปาเถรีคาถา ภาษิตของพระจาปาเถรี			
			๔.สุนทรีเถรีคาถา ภาษิตของพระสุนทรีเถรี			
			๕.สุภากัมมารธีตุเถรีคาถา ภาษิตของพระสุภากัมมารธิดาเถรี			
		๑๔.ติงสนิบาต				
			๑.สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี			
      
####เล่มที่ ๒๖ ส่วนที่ ๒๕	
    ๑๕.จัตตาฬีสนิบาต				
			๑.อิสิทาสีเถรีคาถา ภาษิตของพระอิสิทาสีเถรี			
		๑๖.มหานิบาต				
			๑.สุเทธาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุเมธาเถรี			

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :