เล่มที่ ๒๕

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาตขุททกปาฐะ ธรรมบท   			
				
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่
  ๑	ขุททกปาฐะ			
		๑. สรณคมน์		
		ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ		
		๒. ทสสิกขาบท		
		ว่าด้วยสิกขาบท๑ ๑๐ ประการ		
		๓. ทวัตติงสาการ		
		ว่าด้วยอาการ ๓๒		
		๔. สามเณรปัญหา		
		ว่าด้วยการถามปัญหากับโสปากสามเณร		
		๕. มงคลสูตร		
		ว่าด้วยมงคล		
		๖. รตนสูตร 		
		ว่าด้วยรตนะอันประณีต		
		๗. ติโรกุฑฑสูตร		
		ว่าด้วยเรื่องเปรตที่อยู่ภายนอกฝาเรือน		
		๘. นิธิกัณฑสูตร		
		ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์		
		๙. เมตตสูตร		
		ว่าด้วยการแผ่เมตตา		
	ธรรมบท			
		๑. ยมกวรรค		
		หมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่กัน		
			๑. จักขุปาลเถรวัตถุ	
			เรื่องพระจักขุบาลเถระ	
			๒. มัฏฐกุณฑลีวัตถุ	
			เรื่องนายมัฏฐกุณฑลี	
			๓. ติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระติสสเถระ	
			๔. กาลียักขินีวัตถุ	
			เรื่องนางยักษ์ชื่อกาลี	
			๕. โกสัมพิกวัตถุ	
			เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี	
			๖. มหากาลเถรวัตถุ	
			เรื่องพระมหากาลเถระ	
			๗. เทวทัตตวัตถุ	
			เรื่องพระเทวทัต	
			๘. สัญชยวัตถุ	
			เรื่องสัญชัยปริพาชก	
			๙. นันทเถรวัตถุ	
			เรื่องพระนันทเถระ	
			๑๐. จุนทสูกริกวัตถุ	
			เรื่องนายจุนทะฆ่าสุกร	
			๑๑. ธัมมิกอุปาสกวัตถุ	
			เรื่องอุบาสกผู้ประพฤติธรรม	
			๑๒. เทวทัตตวัตถุ	
			เรื่องพระเทวทัต	
			๑๓. สุมนาเทวีวัตถุ	
			เรื่องนางสุมนาเทวี	
			๑๔. เทวสหายกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุสองสหาย	
		๒. อัปปมาทวรรค		
		หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท		
			๑. สามาวตีวัตถุ	
			เรื่องพระนางสามาวดี	
			๒. กุมภโฆสกวัตถุ	
			เรื่องนายกุมภโฆสก	
			๓. จูฬปันถกวัตถุ	
			เรื่องพระจูฬปันถก	
			๔. พาลนักขัตตวัตถุ	
			เรื่องนักษัตรของคนพาล	
			๕. มหากัสสปเถรวัตถุ	
			เรื่องพระมหากัสสปเถระ	
			๖. เทวสหายกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุสองสหาย	
			๗. มฆวัตถุ	
			เรื่องท้าวมัฆวาน	
			๘. อัญญตรภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง	
			๙. นิคมวาสีติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระติสสเถระผู้อยู่ในนิคม	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒	
    ๓. จิตตวรรค		
		หมวดว่าด้วยการฝึกจิต		
			๑. เมฆิยเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเมฆิยเถระ	
			๒. อัญญตรภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง	
			๓. อุกกัณฐิตภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึก	
			๔. สังฆรักขิตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสังฆรักขิตเถระ	
			๕. จิตตหัตถเถรวัตถุ	
			เรื่องพระจิตตหัตถเถระ	
			๖. ปัญจสตภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป	
			๗. ปูติคัตตติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระติสสเถระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อย	
			๘. นันทโคปาลกวัตถุ	
			เรื่องนายนันทะผู้เลี้ยงโค	
			๙. โสเรยยวัตถุ	
			เรื่องพระโสเรยยเถระ	
		๔. ปุปผวรรค		
		หมวดว่าด้วยดอกไม้		
			๑. ปัญจสตภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป	
			๒. มรีจิกัมมัฏฐานิกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน	
			๓. วิฑูฑภวัตถุ	
			เรื่องเจ้าชายวิฑูฑภะ	
			๔. ปติปูชิกาวัตถุ	
			เรื่องนางปติปูชิกา	
			๕. มัจฉริโกสิยเสฏฐิวัตถุ	
			เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้ตระหนี่	
			๖. ปาฏิกาชีวกวัตถุ	
			เรื่องอาชีวกชื่อปาฏิกะ	
			๗. ฉัตตปาณิอุปาสกวัตถุ	
			เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก	
			๘. วิสาขาวัตถุ	
			เรื่องนางวิสาขา	
			๙. อานันทเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอานนทเถระ	
			๑๐. มหากัสสปเถรวัตถุ	
			เรื่องพระมหากัสสปเถระ	
			๑๑. โคธิกเถรวัตถุ	
			เรื่องพระโคธิกเถระ	
			๑๒. ครหทินนวัตถุ	
			เรื่องนายครหทินน์	
		๕. พาลวรรค		
		หมวดว่าด้วยคนพาล		
			๑. อัญญตรปุริสวัตถุ	
			เรื่องชายคนใดคนหนึ่ง	
			๒. มหากัสสปสัทธิวิหาริกวัตถุ	
			เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ	
			๓. อานันทเสฏฐิวัตถุ	
			เรื่องอานันทเศรษฐี	
			๔. คัณฐิเภทกโจรวัตถุ	
			เรื่องโจรผู้ทำลายปม	
			๕. อุทายิเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอุทายีเถระ	
			๖. ปาเฐยยกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา	
			๗. สุปปพุทธกุฏฐิวัตถุ	
			เรื่องนายสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อน	
			๘. กัสสกวัตถุ	
			เรื่องชาวนา	
			๙. สุมนมาลาการวัตถุ	
			เรื่องช่างดอกไม้ชื่อสุมนะ	
			๑๐. อุปปลวัณณาเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี	
			๑๑. ชัมพุกาชีวกวัตถุ	
			เรื่องอาชีวกชื่อชัมพุกะ	
			๑๒. อหิเปตวัตถุ	
			เรื่องเปรตผู้มีรูปร่างเหมือนงู	
			๑๓. สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ	
			เรื่องเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ	
			๑๔. สุธัมมเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสุธัมมเถระ	
			๑๕ วนวาสีติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ	
		๖. ปัณฑิตวรรค		
		หมวดว่าด้วยบัณฑิต		
			๑. ราธเถรวัตถุ	
			เรื่องพระราธเถระ	
			๒. อัสสชิปุนัพพสุกวัตถุ	
			เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ	
			๓. ฉันนเถรวัตถุ	
			เรื่องพระฉันนเถระ	
			๔. มหากัปปินเถรวัตถุ	
			เรื่องพระมหากัปปินเถระ	
			๕. ปัณฑิตสามเณรวัตถุ	
			เรื่องบัณฑิตสามเณร	
			๖. ลกุณฑกภัททิยเถรวัตถุ	
			เรื่องพระลกุณฑกภัททิยเถระ	
			๗. กาณมาตาวัตถุ	
			เรื่องมารดาของนางกาณา	
			๘. ปัญจสตภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป	
			๙. ธัมมิกเถรวัตถุ	
			เรื่องพระธัมมิกเถระ	
			๑๐. ธัมมัสสวนวัตถุ	
			เรื่องการฟังธรรม	
			๑๑. ปัญจสตอาคันตุกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุอาคันตุกะ ๕๐๐ รูป	
		๗. อรหันตวรรค		
		หมวดว่าด้วยพระอรหันต์		
			๑. ชีวกวัตถุ	
			เรื่องหมอชีวก	
			๒. มหากัสสปเถรวัตถุ	
			เรื่องพระมหากัสสปเถระ	
			๓. เพฬัฏฐสีสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ	
			๔. อนุรุทธเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอนุรุทธเถระ	
			๕. มหากัจจายนเถรวัตถุ	
			เรื่องพระมหากัจจายนเถระ	
			๖. สารีปุตตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสารีบุตรเถระ	
			๗. โกสัมพีวาสีติสสเถรสามเณรวัตถุ	
			เรื่องสามเณรของพระติสสเถระชาวเมืองโกสัมพี	
			๘. สารีปุตตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสารีบุตรเถระ	
			๙. ขทิรวนิยเรวตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเรวตเถระผู้อยู่ในป่าไม้ตะเคียน	
			๑๐. อัญญตริตถีวัตถุ	
			เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง	
		๘. สหัสสวรรค		
		หมวดว่าด้วยหนึ่งในร้อยในพัน		
			๑. ตัมพทาฐิกโจรฆาตกวัตถุ	
			เรื่องเพชฌฆาตโจรเคราแดง	
			๒. พาหิยทารุจีริยเถรวัตถุ	
			เรื่องพระพาหิยทารุจีริยเถระ	
			๓. กุณฑลเกสีเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี	
			๔. อนัตถปุจฉกพราหมณวัตถุ	
			เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์	
			๕. สารีปุตตเถรมาตุลพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ	
			๖. สารีปุตตเถรภาคิเนยยวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ	
			๗. สารีปุตตเถรสหายกพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเถระ	
			๘. อายุวัฑฒนกุมารวัตถุ	
			เรื่องอายุวัฒนกุมาร	
			๙. สังกิจจสามเณรวัตถุ	
			เรื่องสังกิจจสามเณร	
			๑๐. ขาณุโกณฑัญญเถรวัตถุ	
			เรื่องพระขาณุโกณฑัญญเถระ	
			๑๑. สัปปทาสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสัปปทาสเถระ	
			๑๒. ปฏาจาราเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระปฏาจาราเถรี	
			๑๓. กิสาโคตมีวัตถุ	
			เรื่องนางกิสาโคตมี	
			๑๔. พหุปุตติกาเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๓	
    ๙. ปาปวรรค		
		หมวดว่าด้วยบาป		
			๑. จูเฬกสาฏกวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์จูเฬกสาฎก	
			๒. เสยยสกเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเสยยสกเถระ	
			๓. ลาชเทวธีตาวัตถุ	
			เรื่องลาชเทพธิดา	
			๔. อนาถปิณฑิกเสฏฐิวัตถุ	
			เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี	
			๕. อสัญญตปริกขารภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้ไม่เก็บรักษาบริขาร	
			๖. พิฬารปทกเสฏฐิวัตถุ	
			เรื่องพิฬารปทกเศรษฐี	
			๗. มหาธนวาณิชวัตถุ	
			เรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก	
			๘. กุกกุฏมิตตเนสาทวัตถุ	
			เรื่องนายพรานเนื้อชื่อกุกกุฏมิต	
			๙. โกกสุนขลุททกวัตถุ	
			เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ	
			๑๐. มณิการกุลุปกติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงตระกูลช่างแก้ว	
			๑๑. ตโยชนวัตถุ	
			เรื่องคน ๓ จำพวก	
			๑๒. สุปปพุทธสักกวัตถุ	
			เรื่องเจ้าศากยะสุปปพุทธะ	
		๑๐. ทัณฑวรรค		
		หมวดว่าด้วยการลงทัณฑ์		
			๑. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์	
			๒. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์	
			๓. สัมพหุลกุมารวัตถุ	
			เรื่องเด็กชายหลายคน	
			๔. โกณฑธานเถรวัตถุ	
			เรื่องพระโกณฑธานเถระ	
			๕. อุโปสถิกอิตถีวัตถุ	
			เรื่องหญิงผู้รักษาอุโบสถศีล	
			๖. อชครเปตวัตถุ	
			เรื่องเปรตงูเหลือม	
			๗. มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ	
			เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ	
			๘. พหุภัณฑิกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้มีเครื่องใช้สอยมาก	
			๙. สันตติมหามัตตวัตถุ	
			เรื่องสันตติมหาอำมาตย์	
			๑๐. ปิโลติกติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระปิโลติกติสสเถระ	
			๑๑. สุขสามเณรวัตถุ	
			เรื่องสุขสามเณร	
		๑๑. ชราวรรค		
		หมวดว่าด้วยความชรา		
			๑. วิสาขาสหายิกาวัตถุ	
			เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา	
			๒. สิริมาวัตถุ	
			เรื่องนางสิริมา	
			๓. อุตตราเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระอุตตราเถรี	
			๔. อธิมานิกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้เข้าใจว่าตนสำเร็จ	
			๕. ชนปทกัลยาณีรูปนันทาเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระรูปนันทาเถรีผู้งามในรัฐ	
			๖. มัลลิกาเทวีวัตถุ	
			เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี	
			๗. โลลุทายิเถรวัตถุ	
			เรื่องพระโลลุทายีเถระ	
			๘. ปฐมโพธิวัตถุ	
			เรื่องเหตุการณ์คราวแรกตรัสรู้	
			๙. มหาธนเสฏฐิปุตตวัตถุ	
			เรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก	
		๑๒. อัตตวรรค		
		หมวดว่าด้วยตน		
			๑. โพธิราชกุมารวัตถุ	
			เรื่องโพธิราชกุมาร	
			๒. อุปนันทสักยปุตตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรเถระ	
			๓. ปธานิกติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระปธานิกติสสเถระ	
			๔. กุมารกัสสปมาตาวัตถุ	
			เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ	
			๕. มหากาลอุปาสกวัตถุ	
			เรื่องมหากาลอุบาสก	
			๖. เทวทัตตวัตถุ	
			เรื่องพระเทวทัต	
			๗. สังฆเภทปริสักกนวัตถุ	
			เรื่องความพยายามเพื่อทำลายสงฆ์	
			๘. กาลเถรวัตถุ	
			เรื่องพระกาลเถระ	
			๙. จูฬกาลอุปาสกวัตถุ	
			เรื่องจูฬกาลอุบาสก	
			๑๐. อัตตทัตถเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอัตตทัตถเถระ	
		๑๓. โลกวรรค		
		หมวดว่าด้วยเรื่องโลก		
			๑. ทหรภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุหนุ่ม	
			๒. สุทโธทนวัตถุ	
			เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ	
			๓. ปัญจสตวิปัสสกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา ๕๐๐ รูป	
			๔. อภยราชกุมารวัตถุ	
			เรื่องอภัยราชกุมาร	
			๕. สัมมัชชนเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสัมมัชชนเถระ	
			๖. อังคุลิมาลเถรวัตถุ	
			เรื่องพระองคุลิมาลเถระ	
			๗. เปสการธีตาวัตถุ	
			เรื่องธิดานายช่างหูก	
			๘. ติงสภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป	
			๙. จิญจมาณวิกาวัตถุ	
			เรื่องนางจิญจมาณวิกา	
			๑๐. อสทิสทานวัตถุ	
			เรื่องอสทิสทาน	
			๑๑. อนาถปิณฑิกปุตตกาลวัตถุ	
			เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี	
		๑๔. พุทธวรรค		
		หมวดว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า		
			๑. มารธีตาวัตถุ	
			เรื่องธิดามาร	
			๒. ยมกปาฏิหาริยวัตถุ	
			เรื่องยมกปาฏิหาริย์	
			๓. เอรกปัตตนาคราชวัตถุ	
			เรื่องพญานาคชื่อเอรกปัตต์	
			๔. อานันทเถรปัญหวัตถุ	
			เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ	
			๕. อนภิรติภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดี	
			๖. อัคคิทัตตปุโรหิตวัตถุ	
			เรื่องอัคคิทัตตปุโรหิต	
			๗. อานันทเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอานนทเถระ	
			๘. สัมพหุลภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุหลายรูป	
			๙. กัสสปทสพลสุวัณณเจติยวัตถุ	
			เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทศพล	
		๑๕. สุขวรรค		
		หมวดว่าด้วยความสุข		
			๑. ญาติกลหวูปสมนวัตถุ	
			เรื่องการระงับความทะเลาะของหมู่พระญาติ	
			๒. มารวัตถุ	
			เรื่องมาร	
			๓. โกสลรัญโญปราชยวัตถุ	
			เรื่องความพ่ายแพ้ของพระเจ้าโกศล	
			๔. อัญญตรกุลทาริกาวัตถุ	
			เรื่องสาวน้อยในตระกูลหนึ่ง	
			๕. อัญญตรอุปาสกวัตถุ	
			เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง	
			๖. ปเสนทิโกสลวัตถุ	
			เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล	
			๗. ติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระติสสเถระ	
			๘. สักกวัตถุ	
			เรื่องท้าวสักกะ	
		๑๖. ปิยวรรค		
		หมวดว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก		
			๑. ตโยชนปัพพชิตวัตถุ	
			เรื่องบรรพชิต ๓ รูป	
			๒. อัญญตรกุฏุมพิกวัตถุ	
			เรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง	
			๓. วิสาขาวัตถุ	
			เรื่องนางวิสาขา	
			๔. ลิจฉวีวัตถุ	
			เรื่องเจ้าลิจฉวี	
			๕. อนิตถิคันธกุมารวัตถุ	
			เรื่องอนิตถิคันธกุมาร	
			๖. อัญญตรพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง	
			๗. ปัญจสตทารกวัตถุ	
			เรื่องเด็กน้อย ๕๐๐ คน	
			๘. อนาคามิเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอนาคามีเถระ	
			๙. นันทิยวัตถุ	
			เรื่องนายนันทิยะ	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๔	
    ๑๗. โกธวรรค		
		หมวดว่าด้วยความโกรธ		
			๑. โรหิณีขัตติยกัญญาวัตถุ	
			เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี	
			๒. อัญญตรภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง	
			๓. อุตตราอุปาสิกาวัตถุ	
			เรื่องนางอุตตราอุบาสิกา	
			๔. มหาโมคคัลลานเถรปัญหวัตถุ	
			เรื่องปัญหาของพระมหาโมคคัลลานเถระ	
			๕. ภิกขูหิปุฏฐปัญหวัตถุ	
			เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม	
			๖. ปุณณทาสีวัตถุ	
			เรื่องนางปุณณทาสี	
			๗. อตุลอุปาสกวัตถุ	
			เรื่องอตุลอุบาสก	
			๘. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์	
		๑๘. มลวรรค		
		หมวดว่าด้วยมลทินทางใจ		
			๑. โคฆาตกปุตตวัตถุ	
			เรื่องบุตรของคนฆ่าโค	
			๒. อัญญตรพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง	
			๓. ติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระติสสเถระ	
			๔. โลลุทายีวัตถุ	
			เรื่องพระโลลุทายี	
			๕. อัญญตรกุลปุตตวัตถุ	
			เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง	
			๖. จูฬสาริภิกขุวัตถุ	
			เรื่องจูฬสารีภิกษุ	
			๗. ปัญจอุปาสกวัตถุ	
			เรื่องอุบาสก ๕ คน	
			๘. ติสสทหรวัตถุ	
			เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ	
			๙. ปัญจอุปาสกวัตถุ	
			เรื่องอุบาสก ๕ คน	
			๑๐. เมณฑกเสฏฐิวัตถุ	
			เรื่องเมณฑกเศรษฐี	
			๑๑. อุชฌานสัญญิเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ	
			๑๒. สุภัททปริพาชกวัตถุ	
			เรื่องสุภัททปริพาชก	
		๑๙. ธัมมัฏฐวรรค		
		หมวดว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรม		
			๑. วินิจฉยมหามัตตวัตถุ	
			เรื่องมหาอำมาตย์ผู้พิพากษา	
			๒. ฉัพพัคคิยวัตถุ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์	
			๓. เอกุทานขีณาสววัตถุ	
			เรื่องพระเอกุทานขีณาสพ	
			๔. ลกุณฏกภัททิยเถรวัตถุ	
			เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ	
			๕. สัมพหุลภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุหลายรูป	
			๖. หัตถกวัตถุ	
			เรื่องหัตถกภิกษุ	
			๗. อัญญตรพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง	
			๘. ติตถิยวัตถุ	
			เรื่องเดียรถีย์	
			๙. อริยพาฬิสิกวัตถุ	
			เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ	
			๑๐. สัมพหุลสีลาทิสัมปันนภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นหลายรูป	
		๒๐. มัคควรรค		
		หมวดว่าด้วยมรรค		
			๑. ปัญจสตภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป	
			๒. อนิจจลักขณวัตถุ	
			เรื่องอนิจจลักษณะ	
			๓. ทุกขลักขณวัตถุ	
			เรื่องทุกขลักษณะ	
			๔. อนัตตลักขณวัตถุ	
			เรื่องอนัตตลักษณะ	
			๕. ปธานกัมมิกติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ	
			๖. สูกรเปตวัตถุ	
			เรื่องสูกรเปรต	
			๗. โปฐิลเถรวัตถุ	
			เรื่องพระโปฐิลเถระ	
			๘. สัมพหุลมหัลลกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุแก่หลายรูป	
			๙. สารีปุตตเถรสัทธิวิหาริกวัตถุ	
			เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ	
			๑๐. มหาธนวาณิชวัตถุ	
			เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก	
			๑๑. กิสาโคตมีวัตถุ	
			เรื่องนางกิสาโคตมี	
			๑๒. ปฏาจาราวัตถุ	
			เรื่องนางปฏาจารา	
		๒๑. ปกิณณกวรรค		
		หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด		
			๑. อัตตโนปุพพกัมมวัตถุ	
			เรื่องบุพกรรมของพระองค์	
			๒. กุกกุฏัณฑขาทิกาวัตถุ	
			เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่	
			๓. ภัททิยภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ	
			๔. ลกุณฏกภัททิยวัตถุ	
			เรื่องพระลกุณฏกภัททิยะ	
			๕. ทารุสากฏิกวัตถุ	
			เรื่องนายทารุสากฏิกะ	
			๖. วัชชีปุตตกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชี	
			๗. จิตตคหปติวัตถุ	
			เรื่องจิตตคหบดี	
			๘. จูฬสุภัททาวัตถุ	
			เรื่องนางจูฬสุภัททา	
			๙. เอกวิหาริเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเถระผู้อยู่รูปเดียว	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๕	
    ๒๒. นิรยวรรค		
		หมวดว่าด้วยคนทำกรรมชั่วตกนรก		
			๑. สุนทรีปริพาชิกาวัตถุ	
			เรื่องปริพาชิกาชื่อสุนทรี	
			๒. ทุกขปีฬิตสัตตวัตถุ	
			เรื่องสัตว์ถูกทุกข์เบียดเบียน	
			๓. วัคคุมุทาตีริยภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุอยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา	
			๔. เขมเสฏฐิปุตตวัตถุ	
			เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ	
			๕. ทุพพจภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้ว่ายาก	
			๖. อิสสาปกติอิตถีวัตถุ	
			เรื่องหญิงขี้หึง	
			๗. อาคันตุกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุอาคันตุกะ	
			๘. นิคัณฐวัตถุ	
			เรื่องนิครนถ์	
			๙. ติตถิยสาวกวัตถุ	
			เรื่องสาวกเดียรถีย์	
		๒๓. นาควรรค		
		หมวดว่าด้วยช้าง		
			๑. อัตตทันตวัตถุ	
			เรื่องการฝึกตน	
			๒. หัตถาจริยปุพพกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนายควาญช้าง	
			๓. ปริชิณณพราหมณปุตตวัตถุ	
			เรื่องบุตรของพราหมณ์ชรา	
			๔. ปเสนทิโกสลราชวัตถุ	
			เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล	
			๕. สานุสามเณรวัตถุ	
			เรื่องสานุสามเณร	
			๖. ปาเวรกหัตถิวัตถุ	
			เรื่องช้างปาเวรกะ	
			๗. สัมพหุลภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุหลายรูป	
			๘. มารวัตถุ	
			เรื่องมาร	
		๒๔. ตัณหาวรรค		
		หมวดว่าด้วยตัณหา		
			๑. กปิลมัจฉวัตถุ	
			เรื่องปลากปิละ	
			๒. สูกรโปติกาวัตถุ	
			เรื่องลูกสุกรตัวเมีย	
			๓. วิพภันตกวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึก	
			๔. พันธนาคารวัตถุ	
			เรื่องเรือนจำ	
			๕. เขมาเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระเขมาเถรี	
			๖. อุคคเสนเสฏฐิปุตตวัตถุ	
			เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน	
			๗. จูฬธนุคคหปัณฑิตวัตถุ	
			เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต	
			๘. มารวัตถุ	
			เรื่องมาร	
			๙. อุปกาชีวกวัตถุ	
			เรื่องอาชีวกชื่ออุปกะ	
			๑๐. สักกเทวราชวัตถุ	
			เรื่องท้าวสักกะจอมเทพ	
			๑๑. อปุตตกเสฏฐิปุตตวัตถุ	
			เรื่องอปุตตกเศรษฐีบุตร	
			๑๒. อังกุรวัตถุ	
			เรื่องอังกุรเทพบุตร	
		๒๕. ภิกขุวรรค		
		หมวดว่าด้วยภิกษุ		
			๑. ปัญจภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุ ๕ รูป	
			๒. หังสฆาตกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุฆ่าหงส์	
			๓. โกกาลิกวัตถุ	
			เรื่องพระโกกาลิกะ	
			๔. ธัมมารามเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเถระผู้ยินดีในธรรม	
			๕. อัญญตรวิปักขเสวกภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุผู้คบฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง	
			๖. ปัญจัคคทายกพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์ถวายทานอันเลิศ ๕ อย่าง	
			๗. สัมพหุลภิกขุวัตุถุ	
			เรื่องภิกษุหลายรูป	
			๘. ปัญจสตภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป	
			๙. สันตกายเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสันตกายเถระ	
			๑๐. นังคลกูฏเถรวัตถุ	
			เรื่องพระนังคลกูฏเถระ	
			๑๑. วักกลิเถรวัตถุ	
			เรื่องพระวักกลิเถระ	
			๑๒. สุมนสามเณรวัตถุ	
			เรื่องสุมนสามเณร	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๖	
    ๒๖. พราหมณวรรค		
		หมวดว่าด้วยพราหมณ์		
			๑. ปสาทพหุลพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์ผู้เลื่อมใสมาก	
			๒. สัมพหุลภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุหลายรูป	
			๓. มารวัตถุ	
			เรื่องมาร	
			๔. อัญญตรพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง	
			๕. อานันทเถรวัตถุ	
			เรื่องพระอานนทเถระ	
			๖. อัญญตรปัพพชิตวัตถุ	
			เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง	
			๗. สารีปุตตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสารีบุตรเถระ	
			๘. มหาปชาปตีโคตมีวัตถุ	
			เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี	
			๙. สารีปุตตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสารีบุตรเถระ	
			๑๐. ชฏิลพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์ชฎิล	
			๑๑. กุหกพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์โกหก	
			๑๒. กิสาโคตมีวัตถุ	
			เรื่องนางกิสาโคตมี	
			๑๓. อัญญตรพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง	
			๑๔. อุคคเสนวัตถุ	
			เรื่องนายอุคคเสน	
			๑๕. เทวพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์ ๒ คน	
			๑๖. อักโกสกภารทวาชวัตถุ	
			เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์	
			๑๗. สารีปุตตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสารีบุตรเถระ	
			๑๘. อุปปลวัณณาเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี	
			๑๙. อัญญตรพราหมณวัตถุ	
			เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง	
			๒๐. เขมาภิกขุนีวัตถุ	
			เรื่องพระเขมาภิกษุณี	
			๒๑. ปัพภารวาสีติสสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระติสสเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขา	
			๒๒. อัญญตรภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง	
			๒๓. สามเณรวัตถุ	
			เรื่องสามเณร	
			๒๔. มหาปันถกเถรวัตถุ	
			เรื่องพระมหาปันถกเถระ	
			๒๕. ปิลินทวัจฉเถรวัตถุ	
			เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ	
			๒๖. อัญญตรภิกขุวัตถุ	
			เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง	
			๒๗. สารีปุตตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสารีบุตรเถระ	
			๒๘. มหาโมคคัลลานวัตถุ	
			เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ	
			๒๙. เรวตเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเรวตเถระ	
			๓๐. จันทาภเถรวัตถุ	
			เรื่องพระจันทาภเถระ	
			๓๑. สีวลิเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสีวลีเถระ	
			๓๒. สุนทรสมุททเถรวัตถุ	
			เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ	
			๓๓. ชฏิลวัตถุ	
			เรื่องพระชฎิลเถระ	
			๓๔. โชติกเถรวัตถุ	
			เรื่องพระโชติกเถระ	
			๓๕. ปฐมนฏปุพพกเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑	
			๓๖. ทุติยนฏปุพพกเถรวัตถุ	
			เรื่องพระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๒	
			๓๗. วังคีสเถรวัตถุ	
			เรื่องพระวังคีสเถระ	
			๓๘. ธัมมทินนาเถรีวัตถุ	
			เรื่องพระธัมมทินนาเถรี	
			๓๙. อังคุลิมาลเถรวัตถุ	
			เรื่องพระองคุลิมาลเถระ	
			๔๐. เทวหิตพราหมณวัตถุ	
			เรื่องเทวหิตพราหมณ์	
	อุทาน			
		๑. โพธิวรรค		
		หมวดว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้		
			๑. ปฐมโพธิสูตร	
			ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ ๑	
			๒. ทุติยโพธิสูตร	
			ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ ๒	
			๓. ตติยโพธิสูตร	
			ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ ๓	
			๔. นิหุหุงกสูตร	
			ว่าด้วยผู้ไม่ตวาดว่า หึ หึ	
			๕. พราหมณสูตร	
			ว่าด้วยความเป็นพราหมณ์	
			๖. มหากัสสปสูตร	
			ว่าด้วยพระมหากัสสปะ	
			๗. อชกลาปกสูตร	
			ว่าด้วยอชกลาปกยักษ์	
			๘. สังคามชิสูตร	
			ว่าด้วยพระสังคามชิเถระ	
			๙. ชฏิลสูตร	
			ว่าด้วยพวกชฎิล	
			๑๐. พาหิยสูตร	
			ว่าด้วยพระพาหิยเถระ	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๗	
    ๒. มุจจลินทวรรค		
		หมวดว่าด้วยพญานาคมุจลินท์		
			๑. มุจจลินทสูตร	
			ว่าด้วยพญานาคมุจลินท์	
			๒. ราชสูตร	
			ว่าด้วยอานุภาพของพระราชา	
			๓. ทัณฑสูตร	
			ว่าด้วยการทำร้ายสัตว์ด้วยท่อนไม้	
			๔. สักการสูตร	
			ว่าด้วยเครื่องสักการะ	
			๕. อุปาสกสูตร	
			ว่าด้วยอุบาสก	
			๖. คัพภินีสูตร	
			ว่าด้วยหญิงมีครรภ์	
			๗. เอกปุตตกสูตร	
			ว่าด้วยอุบาสกมีบุตรน้อยคนเดียว	
			๘. สุปปวาสาสูตร	
			ว่าด้วยพระนางสุปปวาสา	
			๙. วิสาขาสูตร	
			ว่าด้วยนางวิสาขา	
			๑๐. ภัททิยสูตร	
			ว่าด้วยพระภัททิยเถระ	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๘	
    ๓. นันทวรรค		
		หมวดว่าด้วยพระนันทเถระ		
			๑. กัมมวิปากชสูตร	
			ว่าด้วยการอดกลั้นทุกขเวทนาที่เกิดจากผลกรรม	
			๒. นันทสูตร	
			ว่าด้วยพระนันทเถระ	
			๓. ยโสชสูตร	
			ว่าด้วยพระยโสชเถระ	
			๔. สารีปุตตสูตร	
			ว่าด้วยพระสารีบุตรเถระ	
			๕. มหาโมคคัลลานสูตร	
			ว่าด้วยพระมหาโมคคัลลานเถระ	
			๖. ปิลินทวัจฉสูตร	
			ว่าด้วยพระปิลินทวัจฉเถระ	
			๗. สักกุทานสูตร	
			ว่าด้วยการเปล่งอุทานของท้าวสักกะ	
			๘. ปิณฑปาติกสูตร	
			ว่าด้วยการสนทนาเรื่องบิณฑบาต	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๙		
      ๙. สิปปสูตร	
			ว่าด้วยการสนทนาเรื่องศิลปะ	
			๑๐. โลกสูตร	
			ว่าด้วยสัตว์โลก	
		๔. เมฆิยวรรค		
		หมวดว่าด้วยพระเมฆิยเถระ		
			๑. เมฆิยสูตร	
			ว่าด้วยพระเมฆิยเถระ	
			๒. อุทธตสูตร	
			ว่าด้วยภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน	
			๓. โคปาลกสูตร	
			ว่าด้วยนายโคบาล	
			๔. ยักขปหารสูตร	
			ว่าด้วยยักษ์ตีศีรษะพระสารีบุตรเถระ	
			๕. นาคสูตร	
			ว่าด้วยพญาช้างปรนนิบัติพระพุทธเจ้า	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๐		
      ๖. ปิณโฑลสูตร	
			ว่าด้วยพระปิณโฑลภารทวาชเถระ	
			๗. สารีปุตตสูตร	
			ว่าด้วยพระสารีบุตรเถระ	
			๘. สุนทรีสูตร	
			ว่าด้วยนางสุนทรีปริพาชิกา	
			๙. อุปเสนสูตร	
			ว่าด้วยพระอุปเสนวังคันตบุตร	
			๑๐. สารีปุตตอุปสมสูตร	
			ว่าด้วยการระงับกิเลสของพระสารีบุตรเถระ	
		๕. โสณเถรวรรค		
		หมวดว่าด้วยพระโสณเถระ		
			๑. ปิยตรสูตร	
			ว่าด้วยการไม่มีผู้อื่นเป็นที่รักยิ่งกว่าตน	
			๒. อัปปายุกสูตร	
			ว่าด้วยพระมารดาพระโพธิสัตว์มีอายุน้อย	
			๓. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร	
			ว่าด้วยชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะ	
			๔. กุมารกสูตร	
			ว่าด้วยเด็กจับปลา	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๑		
      ๕. อุโปสถสูตร	
			ว่าด้วยอุโบสถกรรม	
			๖. โสณสูตร	
			ว่าด้วยพระโสณเถระ	
			๗. กังขาเรวตสูตร	
			ว่าด้วยพระกังขาเรวตเถระ	
			๘. สังฆเภทสูตร	
			ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน	
			๙. สธายมานสูตร	
			ว่าด้วยเด็กหนุ่มกล่าวถากถางผู้อื่น	
			๑๐. จูฬปันถกสูตร	
			ว่าด้วยพระจูฬปันถกเถระ	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๒	
    ๖. ชัจจันธวรรค		
		หมวดว่าด้วยผู้บอดโดยกำเนิด		
			๑. อายุสังขาโรสสัชชนสูตร	
			ว่าด้วยการปลงพระชนมายุสังขาร	
			๒. สัตตชฏิลสูตร	
			ว่าด้วยนักบวชพวกละ ๗ คน	
			๓. ปัจจเวกขณสูตร	
			ว่าด้วยการพิจารณาอกุศลธรรมและกุศลธรรม	
			๔. ปฐมนานาติตถิยสูตร	
			ว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน สูตรที่ ๑	
			๕. ทุติยนานาติตถิยสูตร	
			ว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน สูตรที่ ๒	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๓		
      ๖. ตติยนานาติตถิยสูตร	
			ว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน สูตรที่ ๓	
			๗. สุภูติสูตร	
			ว่าด้วยพระสุภูติเถระ	
			๘. คณิกาสูตร	
			ว่าด้วยหญิงโสเภณี	
			๙. อุปาติธาวันติสูตร	
			ว่าด้วยแมลงบินเข้าไฟ	
			๑๐. อุปปัชชันติสูตร	
			ว่าด้วยแสงหิ่งห้อยกับแสงอาทิตย์	
		๗. จูฬวรรค		
		หมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย		
			๑. ปฐมลกุณฏกภัททิยสูตร	
			ว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยเถระ สูตรที่ ๑	
			๒. ทุติยลกุณฏกภัททิยสูตร	
			ว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยเถระ สูตรที่ ๒	
			๓. ปฐมสัตตสูตร	
			ว่าด้วยสัตว์ที่ติดอยู่ในกาม สูตรที่ ๑	
			๔. ทุติยสัตตสูตร	
			ว่าด้วยสัตว์ที่ติดอยู่ในกาม สูตรที่ ๒	
			๕. อปรลกุณฏกภัททิยสูตร	
			ว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยเถระ อีกสูตรหนึ่ง	
			๖. ตัณหาสังขยสูตร	
			ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตัณหา	
			๗. ปปัญจักขยสูตร	
			ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้า	
			๘. กัจจานสูตร	
			ว่าด้วยพระมหากัจจานะ	
			๙. อุทปานสูตร	
			ว่าด้วยบ่อน้ำ	
			๑๐. อุเทนสูตร	
			ว่าด้วยพระราชวังของพระเจ้าอุเทนถูกเผา	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๔	
    ๘. ปาฏลิคามิยวรรค		
		หมวดว่าด้วยปาฏลิคาม		
			๑. ปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตร	
			ว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ ๑	
			๒. ทุติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร	
			ว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ ๒	
			๓. ตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร	
			ว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ ๓	
			๔. จตุตถนิพพานปฏิสังยุตตสูตร	
			ว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ ๔	
			๕. จุนทสูตร	
			ว่าด้วยนายจุนทกัมมารบุตร	
				รับสั่งขอน้ำดื่ม
				บิณฑบาตทาน ๒ คราว มีผลเสมอกัน
			๖. ปาฏลิคามิยสูตร	
			ว่าด้วยอุบาสกชาวปาฏลิคาม	
				โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ
				อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ
				สร้างเมืองปาฏลีบุตร
				สองมหาอำมาตย์เลี้ยงพระ
				อนุโมทนาคาถา
				ประตูโคดมและท่าโคดม
        
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๕		
      ๗. ทวิธาปถสูตร	
			ว่าด้วยทางสองแพร่ง	
			๘. วิสาขาสูตร	
			ว่าด้วยนางวิสาขา	
			๙. ปฐมทัพพสูตร	
			ว่าด้วยพระทัพพมัลลบุตร สูตรที่ ๑	
			๑๐. ทุติยทัพพสูตร	
			ว่าด้วยพระทัพพมัลลบุตร สูตรที่ ๒	
	อิติวุตตกะ			
		๑. เอกกนิบาต		
			๑. ปฐมวรรค	
			หมวดที่ ๑	
				๑. โลภสูตร
				ว่าด้วยโลภะ
				๒. โทสสูตร
				ว่าด้วยโทสะ
				๓. โมหสูตร
				ว่าด้วยโมหะ
				๔. โกธสูตร
				ว่าด้วยโกธะ
				๕. มักขสูตร
				ว่าด้วยมักขะ
				๖. มานสูตร
				ว่าด้วยมานะ
				๗. สัพพปริญญาสูตร
				ว่าด้วยการกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง
				๘. มานปริญญาสูตร
				ว่าด้วยการกำหนดรู้มานะ
				๙. โลภปริญญาสูตร
				ว่าด้วยการกำหนดรู้โลภะ
				๑๐. โทสปริญญาสูตร
				ว่าด้วยการกำหนดรู้โทสะ
			๒. ทุติยวรรค	
			หมวดที่ ๒	
				๑. โมหปริญญาสูตร
				ว่าด้วยการกำหนดรู้โมหะ
				๒. โกธปริญญาสูตร
				ว่าด้วยการกำหนดรู้โกธะ
				๓. มักขปริญญาสูตร
				ว่าด้วยการกำหนดรู้มักขะ
				๔. อวิชชานีวรณสูตร
				ว่าด้วยธรรมเครื่องกางกั้นคืออวิชชา
				๕. ตัณหาสังโยชนสูตร
				ว่าด้วยสังโยชน์คือตัณหา
				๖. ปฐมเสขสูตร
				ว่าด้วยพระเสขะ สูตรที่ ๑
				๗. ทุติยเสขสูตร
				ว่าด้วยพระเสขะ สูตรที่ ๒
				๘. สังฆเภทสูตร
				ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน
        
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๖			
        ๙. สังฆสามัคคีสูตร
				ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้สามัคคีกัน
				๑๐. ปทุฏฐจิตตสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตถูกประทุษร้าย
			๓. ตติยวรรค	
			หมวดที่ ๓	
				๑. ปสันนจิตตสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใส
				๒. เมตตสูตร
				ว่าด้วยการเจริญเมตตา
				๓. อุภยัตถสูตร
				ว่าด้วยประโยชน์ทั้งสอง
				๔. อัฏฐิปุญชสูตร
				ว่าด้วยร่างกระดูก
				๕. มุสาวาทสูตร
				ว่าด้วยการกล่าวเท็จ
				๖. ทานสูตร
				ว่าด้วยการให้
				๗. เมตตาภาวนาสูตร
				ว่าด้วยการเจริญเมตตา
		๒. ทุกนิบาต		
			๑. ปฐมวรรค	
			หมวดที่ ๑	
				๑. ทุกขวิหารสูตร
				ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นทุกข์
				๒. สุขวิหารสูตร
				ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข
				๓. ตปนียสูตร
				ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อน
				๔. อตปนียสูตร
				ว่าด้วยธรรมไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
				๕. ปฐมสีลสูตร
				ว่าด้วยศีลและทิฏฐิ สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยสีลสูตร
				ว่าด้วยศีลและทิฏฐิ สูตรที่ ๒
				๗. อาตาปีสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่มีความเพียร
				๘. ปฐมนกุหนสูตร
				ว่าด้วยการไม่หลอกลวง สูตรที่ ๑
				๙. ทุติยนกุหนสูตร
				ว่าด้วยการไม่หลอกลวง สูตรที่ ๒
				๑๐. โสมนัสสสูตร
				ว่าด้วยโสมนัส
        
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๗		
    ๒. ทุติยวรรค	
			หมวดที่ ๒	
				๑. วิตักกสูตร
				ว่าด้วยวิตก
				๒. เทสนาสูตร
				ว่าด้วยธรรมเทศนา
				๓. วิชชาสูตร
				ว่าด้วยวิชชา
				๔. ปัญญาปริหีนสูตร
				ว่าด้วยสัตว์ที่เสื่อมจากปัญญา
				๕. สุกกธัมมสูตร
				ว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว
				๖. อชาตสูตร
				ว่าด้วยธรรมชาติที่ไม่เกิด
				๗. นิพพานธาตุสูตร
				ว่าด้วยนิพพานธาตุ
				๘. ปฏิสัลลานสูตร
				ว่าด้วยการหลีกเร้น
				๙. สิกขานิสังสสูตร
				ว่าด้วยผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์
				๑๐. ชาคริยสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ตื่นอยู่
				๑๑. อาปายิกสูตร
				ว่าด้วยคนผู้จะเกิดในอบาย
				๑๒. ทิฏฐิคตสูตร
				ว่าด้วยทิฏฐิ
		๓. ติกนิบาต		
			๑. ปฐมวรรค	
			หมวดที่ ๑	
				๑. มูลสูตร
				ว่าด้วยอกุศลมูล
				๒. ธาตุสูตร
				ว่าด้วยธาตุ
				๓. ปฐมเวทนาสูตร
				ว่าด้วยเวทนา สูตรที่ ๑
				๔. ทุติยเวทนาสูตร
				ว่าด้วยเวทนา สูตรที่ ๒
				๕. ปฐมเอสนาสูตร
				ว่าด้วยการแสวงหา สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยเอสนาสูตร
				ว่าด้วยการแสวงหา สูตรที่ ๒
        
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๘			
        ๗. ปฐมอาสวสูตร
				ว่าด้วยอาสวะ สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยอาสวสูตร
				ว่าด้วยอาสวะ สูตรที่ ๒
				๙. ตัณหาสูตร
				ว่าด้วยตัณหา
				๑๐. มารเธยยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ล่วงพ้นบ่วงมาร
			๒. ทุติยวรรค	
			หมวดที่ ๒	
				๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
				ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ
				๒. จักขุสูตร
				ว่าด้วยจักษุ
				๓. อินทริยสูตร
				ว่าด้วยอินทรีย์
				๔. อัทธาสูตร
				ว่าด้วยกาลเวลา
				๕. ทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยทุจริต
				๖. สุจริตสูตร
				ว่าด้วยสุจริต
				๗. โสเจยยสูตร
				ว่าด้วยความสะอาด
				๘. โมเนยยสูตร
				ว่าด้วยความเป็นมุนี
				๙. ปฐมราคสูตร
				ว่าด้วยการละราคะ สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยราคสูตร
				ว่าด้วยการละราคะ สูตรที่ ๒
			๓. ตติยวรรค	
			หมวดที่ ๓	
				๑. มิจฉาทิฏฐิกสูตร
				ว่าด้วยผู้มีความเห็นผิด
				๒. สัมมาทิฏฐิกสูตร
				ว่าด้วยผู้มีความเห็นชอบ
				๓. นิสสรณิยสูตร
				ว่าด้วยธาตุที่มีคุณสมบัติสลัดออก
				๔. สันตตรสูตร
				ว่าด้วยนิโรธสงบยิ่งกว่าอรูปธรรม
				๕. ปุตตสูตร
				ว่าด้วยบุตร
				๖. อวุฏฐิกสูตร
				ว่าด้วยบุคคลเปรียบด้วยฝน
				๗. สุขปัตถนาสูตร
				ว่าด้วยผู้ปรารถนาความสุข
        
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๑๙			
        ๘. ภิทุรสูตร
				ว่าด้วยสิ่งที่ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา
				๙. ธาตุโสสังสันทนสูตร
				ว่าด้วยสัตว์ทั้งหลายเสมอกันโดยธาตุ
				๑๐. ปริหานสูตร
				ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุแห่งความเสื่อม
			๔. จตุตถวรรค	
			หมวดที่ ๔	
				๑. วิตักกสูตร
				ว่าด้วยอกุศลวิตก
				๒. สักการสูตร
				ว่าด้วยผู้ถูกสักการะครอบงำจิต
				๓. เทวสัททสูตร
				ว่าด้วยการเปล่งเสียงของเทวดา
				๔. ปัญจปุพพนิมิตตสูตร
				ว่าด้วยบุพพนิมิต ๕ ประการ
				๕. พหุชนหิตสูตร
				ว่าด้วยบุคคลเกื้อกูลชาวโลก
				๖. อสุภานุปัสสีสูตร
				ว่าด้วยการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม
				๗. ธัมมานุธัมมปฏิปันนสูตร
				ว่าด้วยผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
				๘. อันธกรณสูตร
				ว่าด้วยวิตกทั้งที่ทำให้มืดมนและไม่มืดมน
				๙. อันตรามลสูตร
				ว่าด้วยธรรมเป็นมลทินภายใน
				๑๐. เทวทัตตสูตร
				ว่าด้วยพระเทวทัตถูกอสัทธรรมครอบงำ
        
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๐		
    ๕. ปัญจมวรรค	
			หมวดที่ ๕	
				๑. อัคคัปปสาทสูตร
				ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ
				๒. ชีวกสูตร
				ว่าด้วยชีวิตของผู้ทุศีล
				๓. สังฆาฏิกัณณสูตร
				ว่าด้วยผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิ
				๔. อัคคิสูตร
				ว่าด้วยไฟกิเลส
				๕. อุปปริกขสูตร
				ว่าด้วยการพิจารณาโดยวิธีที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน
				๖. กามูปปัตติสูตร
				ว่าด้วยผู้ยังเสพกามไม่สามารถล่วงสังสารทุกข์ได้
				๗. กามโยคสูตร
				ว่าด้วยผู้ประกอบด้วยกามไปสู่วัฏฏสงสาร
				๘. กัลยาณสีลสูตร
				ว่าด้วยผู้มีศีลงาม ธรรมงาม และปัญญางาม
				๙. ทานสูตร
				ว่าด้วยการให้ทาน
				๑๐. เตวิชชสูตร
				ว่าด้วยวิชชา ๓
		๔. จตุกกนิบาต		
			๑. พราหมณธัมมยาคสูตร	
			ว่าด้วยการบูชายัญด้วยธรรมของผู้เป็นพราหมณ์	
			๒. สุลภสูตร	
			ว่าด้วยปัจจัยที่หาได้ง่าย	
			๓. อาสวักขยสูตร	
			ว่าด้วยความสิ้นอาสวะ	
			๔. สมณพราหมณสูตร	
			ว่าด้วยสมณะหรือพราหมณ์	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๑		
      ๕. สีลสัมปันนสูตร	
			ว่าด้วยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล	
			๖. ตัณหุปปาทสูตร	
			ว่าด้วยที่เกิดตัณหา	
			๗. สพรหมกสูตร	
			ว่าด้วยมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร	
			๘. พหุการสูตร	
			ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก	
			๙. กุหสูตร	
			ว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง	
			๑๐. นทีโสตสูตร	
			ว่าด้วยกิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ำ	
			๑๑. จรสูตร	
			ว่าด้วยอิริยาบถเดิน	
			๑๒. สัมปันนสีลสูตร	
			ว่าด้วยผู้มีศีลสมบูรณ์	
			๑๓. โลกสูตร	
			ว่าด้วยโลก	
	สุตตนิบาต			
		๑. อุรควรรค		
		หมวดว่าด้วยการกำจัดกิเลสดุจงูลอกคราบ		
			๑. อุรคสูตร	
			ว่าด้วยการกำจัดกิเลสดุจงูลอกคราบ	
			๒. ธนิยสูตร	
			ว่าด้วยการโต้ตอบระหว่างนายธนิยะกับพระพุทธเจ้า	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๒		
      ๓. ขัคควิสาณสูตร	
			ว่าด้วยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด	
			๔. กสิภารทวาชสูตร	
			ว่าด้วยภารทวาชพราหมณ์ผู้เป็นชาวนา	
			๕. จุนทสูตร	
			ว่าด้วยปัญหาของนายจุนทกัมมารบุตร	
			๖. ปราภวสูตร	
			ว่าด้วยทางแห่งความเสื่อม	
			๗. วสลสูตร	
			ว่าด้วยลักษณะคนเลว	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๓		
      ๘. เมตตสูตร	
			ว่าด้วยการแผ่เมตตา	
			๙. เหมวตสูตร	
			ว่าด้วยเหมวตยักษ์ทูลถามปัญหา	
			๑๐. อาฬวกสูตร	
			ว่าด้วยอาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหา	
			๑๑. วิชยสูตร	
			ว่าด้วยการพิจารณาเอาชนะความสวยงามของร่างกาย	
			๑๒. มุนิสูตร	
			ว่าด้วยลักษณะของมุนี	
		๒. จูฬวรรค		
		หมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย		
			๑. รตนสูตร	
			ว่าด้วยรัตนะ	
			๒. อามคันธสูตร	
			ว่าด้วยสิ่งที่มีกลิ่นดิบ	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๔		
      ๓. หิริสูตร	
			ว่าด้วยความละอาย	
			๔. มงคลสูตร	
			ว่าด้วยมงคล	
			๕. สูจิโลมสูตร	
			ว่าด้วยสูจิโลมยักษ์ทูลถามปัญหา	
			๖. ธัมมจริยสูตร	
			ว่าด้วยการประพฤติธรรม	
			๗. พราหมณธัมมิกสูตร	
			ว่าด้วยธรรมของพราหมณ์ที่แท้จริง	
			๘. นาวาสูตร	
			ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นดุจเรือข้ามฟาก	
			๙. กิงสีลสูตร	
			ว่าด้วยการจะบรรลุประโยชน์สูงสุดต้องประพฤติเช่นไร	
			๑๐. อุฏฐานสูตร	
			ว่าด้วยการลุกขึ้นนั่งสมาธิ	
			๑๑. ราหุลสูตร	
			ว่าด้วยพระพุทโธวาทที่ตรัสโปรดพระราหุล	
			๑๒. วังคีสสูตร	
			ว่าด้วยพุทธพจน์ตรัสแก้ความสงสัยของพระวังคีสะ	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๕		
      ๑๓. สัมมาปริพพาชนียสูตร	
			ว่าด้วยภิกษุควรละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบ	
			๑๔. ธัมมิกสูตร	
			ว่าด้วยพระพุทธพจน์ตรัสโปรดธัมมิกอุบาสก	
		๓. มหาวรรค		
		หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่		
			๑. ปัพพัชชาสูตร	
			ว่าด้วยการสรรเสริญการบรรพชา	
			๒. ปธานสูตร	
			ว่าด้วยความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว	
			๓. สุภาสิตสูตร	
			ว่าด้วยวาจาสุภาษิต ๔ ประการ	
			๔. สุนทริกภารทวาชสูตร	
			ว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๖		
      ๕. มาฆสูตร	
			ว่าด้วยมาฆมาณพทูลถามปัญหา	
			๖. สภิยสูตร	
			ว่าด้วยสภิยปริพาชกทูลถามปัญหา	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๗		
      ๗. เสลสูตร	
			ว่าด้วยเสลพราหมณ์	
				เกณิยชฎิลนิมนต์เสวยภัตตาหาร
				เสลพราหมณ์ได้ฟังคำว่าพุทธะ
				เสลพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
				เสลพราหมณ์กับศิษย์กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท
				พระพุทธเจ้าทรงทำอนุโมทนาแก่เกณิยชฎิล
			๘. สัลลสูตร	
			ว่าด้วยลูกศรคือกิเลส	
			๙. วาเสฏฐสูตร	
			ว่าด้วยวาเสฏฐมาณพทูลถามปัญหา	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๘		
      ๑๐. โกกาลิกสูตร	
			ว่าด้วยพระโกกาลิกะ	
			๑๑. นาลกสูตร	
			ว่าด้วยนาลกดาบสทูลถามปัญหา	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๒๙		
      ๑๒. ทวยตานุปัสสนาสูตร	
			ว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่	
		๔. อัฏฐกวรรค		
		หมวดว่าด้วยเรื่องการไม่ติดอยู่ในกาม		
			๑. กามสูตร	
			ว่าด้วยเรื่องกาม	
			๒. คุหัฏฐกสูตร	
			ว่าด้วยผู้ข้องอยู่ในถ้ำ	
			๓. ทุฏฐัฏฐกสูตร	
			ว่าด้วยเรื่องเดียรถีย์กับมุนี	
			๔. สุทธัฏฐกสูตร	
			ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจด	
			๕. ปรมัฏฐกสูตร	
			ว่าด้วยผู้ยึดถืออยู่ในทิฏฐิ	
			๖. ชราสูตร	
			ว่าด้วยชรา	
			๗. ติสสเมตเตยยสูตร	
			ว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตยยะ	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๓๐		
      ๘. ปสูรสูตร	
			ว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าปสูระ	
			๙. มาคันทิยสูตร	
			ว่าด้วยมาคันทิยพราหมณ์	
			๑๐. ปุราเภทสูตร	
			ว่าด้วยก่อนการดับขันธปรินิพพาน	
			๑๑. กลหวิวาทสูตร	
			ว่าด้วยการทะเลาะวิวาท	
			๑๒. จูฬวิยูหสูตร	
			ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็ก	
			๑๓. มหาวิยูหสูตร	
			ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่	
			๑๔. ตุวฏกสูตร	
			ว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลัน	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๓๑		
      ๑๕. อัตตทัณฑสูตร	
			ว่าด้วยความกลัวเกิดจากโทษของตน	
			๑๖. สารีปุตตสูตร	
			ว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ	
		๕. ปารายนวรรค		
		หมวดว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง		
			วัตถุกถา	
			พราหมณ์พาวรีส่งศิษย์ไปทูลถามปัญหา	
			๑. อชิตมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของอชิตมาณพ	
			๒. ติสสเมตเตยยมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพ	
			๓. ปุณณกมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของปุณณกมาณพ	
			๔. เมตตคูมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของเมตตคูมาณพ	
			๕. โธตกมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของโธตกมาณพ	
			๖. อุปสีวมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของอุปสีวมาณพ	
      
####เล่มที่ ๒๕ ส่วนที่ ๓๒		
      ๗. นันทมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของนันทมาณพ	
			๘. เหมกมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของเหมกมาณพ	
			๙. โตเทยยมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของโตเทยยมาณพ	
			๑๐. กัปปมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของกัปปมาณพ	
			๑๑. ชตุกัณณิมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของชตุกัณณิมาณพ	
			๑๒. ภัทราวุธมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของภัทราวุธมาณพ	
			๑๓. อุทยมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของอุทัยมาณพ	
			๑๔.โปสาลมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของโปสาลมาณพ	
			๑๕. โมฆราชมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของโมฆราชมาณพ	
			๑๖. ปิงคิยมาณวกปัญหา	
			ว่าด้วยปัญหาของปิงคิยมาณพ	
			ปารายนัตถุติคาถา	
			ว่าด้วยการสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง	
			ปารายนานุคีติคาถา	
			ว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :