เล่มที่ ๒๔

พระสุตตันตปิฏก อังคุตตรนิกาย ทสกเอกา

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฏก อังคุตตรนิกาย ทสกเอกา   		
			
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑
ทสกนิบาต		
	๑. ปฐมปัณณาสก์		
		๑. อานิสังสวรรค หมวดว่าด้วยอานิสงส์	
			๑. กิมัตถยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีล
			๒. เจตนากรณ๊ยสูตร ว่าด้วยกรรมที่ไม่ควรทำดวยความตั้งใจ
			๓. ปฐมอุปนิสสูตร ว่าด้วยธรรมมีหุตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๑๕
			๔. ทุตยอุปนิสสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๒๖
			๕. ตติยอุปนิสสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๓๗
			๖. สมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ
			๗. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรตอบปัญหาพระอานนท์
			๘. ณานสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้มีฌาน
			๙. สันตวิโมกสูตร ว่าด้วยสันตวิโมกข์
			๑๐. วิชชาสูตร ว่าด้วยวิชชา
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๒	
    ๒. นาถกรณวรรค หมวดว่าด้วยนาถกรรณธรรม	
			๑. เสนาสนสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของเสนาสนะ
			๒. ปัญจังคสูตร ว่าด้วยองค์ ๕
			๓. สังโยชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์
			๔. เจโตชีลสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องตริงจิตดุจตะปู
			๕. อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาทเลิศกว่ากุศลธรรม
			๖. อาหุเนยยสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
			๗. ปฐมนาถสูตร ว่าด้วยนาถกรณธรรม สูตรที่ ๑
			๘  ทุติยนาถสูตร ว่าด้วยนาถกรมธรรม สูตรที่ ๒
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๓		
      ๙. ปฐมอริยวาสสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ สูตรที่ ๑
			๑๐. ทุติยอริยวาสสูตร
			   ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ สูตรที่ ๒
		๓. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่	
			๑. สีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท
			๒. อธิมุตติปทสูตร ว่าด้วยอธิมุตติบท
			๓. กายสูตร ว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกาย
			๔. มหาจุนทสูตร ว่าด้วยพระมหาจุนทะ
			๕. กสิณสูตร ว่าด้วยบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์
			๖. กาสีสูตร ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อกาลี
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๔		
      ๗. ปฐมมหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาใหญ่ สูตรที่ ๑
			๘. ทุตยมหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาใหญ่ สูตรที่ ๒
			๙. ปฐมโกสลสูตร ว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล สูตรที่ ๑
			   บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์ ๑๐ ประการ
			   อภิภายตนะ ๘ ประการ ๑
			   ปฏิปทา ๔ ประการ
			   สัญญา ๔ ประการ
         
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๕		
      ๑๐. ทุติยโกสลสูตร ว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล สูตรที่ ๒
		๔. อุปาลิวรรค หมวดว่าด้วยพระอุบาลี	
			๑. อุปาลิสูตร 
			  ว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท
			๒. ปาติโมกขัฏฐปนาสูตร ว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์
			๓. อุพพาหิกาสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุรื้อฟื้นอธิกรณ์
			๔. อุปสัมปทาสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุอุปสมบท
			๕. นิสสยสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสสัย
			๖. สามเณรสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐาก
			๗. สังฑเภทสูตร ว่าด้วยเหตุให้สังฆ์แตกกัน
			๘. สังฆสามัคคีสูตร ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกัน
			๙. ปฐมอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ทูลถามปัญหา สูตรที่ ๑
			๑๐. ทุติยอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ทูลถามปัญหา สูตรที่ ๒
		๕. อักโกสวรรค หมวดว่าด้วยการด่า	
			๑. วิวาทสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดวิทวาขึ้นในสงฆ์
			๒. ปฐมวิวาทมูลสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท สูตรที่ ๑
			๓. ทุติยวิวาทมูลสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท สูตรที่ ๒
			๔. กุสินารสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารา
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๖		
      ๕. ราชันเตปุรัปปเวสนสูตร 
			   ว่าด้วยโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นใน
			๖. สักกสูตร ว่าด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะ
			๗. มหาลิสูตร ว่าด้วยเจ้าสิจฉวีพระนามว่ามหาลิ
			๘. ปัพพชิตอภิณหสูตร ว่าด้วยธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนื่อง ๆ
			๙. สรีรัฏฐธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมประจำสรีระ
			๑๐. ภัณฑนสูตร ว่าด้วยภิกษุเกิดความบาดหมางกัน
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๗
  ๒. ทุติยปัณณาสก์		
		๑. สจิตตวรรค หมวดว่าด้วยวาระจิตของตน	
			๑. สจิตตสูตร ว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
			๒. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตร
			๓. ฐิติสูตร ว่าด้วยความคงอยู่กับที่ในธรรม
			๔. สมถสูตร ว่าด้วยความสงบแห่งจิต
			   จีวรที่ควรใช้สอย และที่ไม่ควรใช้สอย
			   บิณฑบาตที่ควรฉัน และไม่ควรฉัน
			   เสนาสนะที่ควรอย่อาศัย และที่ไม่ควรอยู่อาศัย
			   ชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัย และที่ไม่ควรอยู่อาศัย
			   บุคคลที่ควรคบ และที่ไม่ควรคบ
			๕. ปริหานสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีธรรมเสื่อม
			   บุคคลผู้มีธรรมไม่เสื่อม
			   ภิกษุผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
			๖. ปฐมสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ ๑
			๗. ทุติยสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ ๒
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๘		
      ๘. มูลกสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งหลาย
			๙. ปัพพัชชาสูตร ว่าด้วยจิตได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชา
			๑๐. คิริมานันทสูตร ว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์
			   อานาปานสติ ๑๖ ชั้น
		๒. ยมกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมคู่กัน	
			๑. อวิชชาสูตร ว่าด้วยอวิชชา
			๒. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา
			๓. นิฏฐังคตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เชื่อมั่นในตถาคต
			๔. อเวจจัปปสันนสูตร ว่าด้วยผู้เลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหว
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๙		
      ๕. ปฐมสุขสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ ๑
			๖. ทุติยสุขสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ ๒
			๗. ปฐมนฬกปานสูตร 
			   ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นฬกปานนิคม สูตรที่ ๑
			๘. ทุตยนฬกปานสูตร 
			   ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นฬกปานนิคม สูตรที่ ๒
			๙. ปฐมกถาวัตุสูตร ว่าด้วยกถาวัตถุ สูตรที่ ๑
			๑๐. ทุตยกถาวัตถุสูตร ว่าด้วยกถาวัตถุ สูตรที่ ๒
		๓. อากังขวรรค หมวดว่าดัวยความหวัง	
			๑. อากังขสูตร ว่าด้วยความหวัง
			๒. กัณฏกสูตร ว่าด้วยปฏิปักขธรรม
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๐		
      ๓. อิฏฐธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่น่าปรารถนา
			๔. วัฑฒิสูตร ว่าด้วยความเจริญ
			๕. มิคสาลาสูตร ๑ ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อว่ามิคสาลา
			๖. ตโยธัมมสูตร ว่าด้วยธรรม ๓ ประการ
			๗. กากสูตร ว่าด้วยอสัทธรรมของกา
			๘. นิคัณฐสูตร ว่าด้วยอสัทธรรมของพวกนิครนถ์
			๙. อาฆาตตถุสูตร ว่าด้วยอาฆาตวัตถุ
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๑			๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร ว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาต
		๔. เถรวรรค หมวดว่าด้วยพระเถระ	
			๑. วาหุนสูตร ว่าด้วยพระวาหุนะ
			๒. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์
			๓. ปุณณิยสูตร ว่าด้วยพระปุณณิยะ
			๔. พยากรณสูตร ว่าด้วยการพยากรณ์ถึงอรหัตตผล
			๕. กัตถึสูตร ว่าด้วยการกล่าวโอ้อวดว่าได้บรรลุคุณวิเศษ
			๖. อธิมานสูตร ว่าด้วยความสำคัญผิด
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๒		
      ๗. นัปปิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความรัก
			๘. อักโกสกสูตร ว่าด้วยโทษของการด่า
			๙ โกกาลิกสูตร ว่าด้วยภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะ
			๑๐. ขีณาสวพลสูตร ๑ ว่าด้วยกำลงของพระขีณาสพ
		๕. อุปาสกวรรค หมวดว่าด้วยอุบาสก	
			๑. กามโภคีสูตร ว่าด้วยกามโภคีบุคคล
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๓		
      ๒. ภยสูตร ว่าด้วยภัยเวร
			๓. กิงทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับทิฏฐิ
			๔. วิชิยมาหิตสูตร ว่าด้วยวัชชิยมาหิ่ตคหบดี
			๕. อุตติยสูตร ว่าด้วยอุตติยปริพาชกทูลถามพระผู้มีพระภาค
			๖. โกกนุทสูตร ว่าด้วยโกกนุทปริพาชกถามพระอานนท์
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๔		
      ๗. อาหุเนยยสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
			๘. เถรสูตร ว่าด้วยคุณธรรมของพระเถระ
			๙. อุปาลิสูตร ว่าด้วยพระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่า
			๑๐. อภัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตตผล
	๓. ตติยปัณณาสก์		
		๑. สมณสัญญาวรรค หมวดว่าด้วยสมณสัญญา	
			๑. สมณสัญญาสูตร ว่าด้วยสมณสัญญา
			๒. โฬชฌังคสตร ว่าด้วยโฬชฌงค์
			๓. มิจฉัตตสูตร ว่าด้วยมิจจฉัตตธรรม
			๔. ฬีชสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมล็ดพืช
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๕		
      ๕. วิชชาสูตร ว่าด้วยวิชชา
			๖. นิชชรสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความเสื่อม
			๗. โธวนสูตร ว่าด้วยธรรมเนียมการล้างกระดูกผู้ตาย
			๘. ติกิจฉกสูตร ว่าดวยแพทย์ให้ยาระบาย
			๙. วมนสูตร ว่าด้วยแพทย์ให้ยาสำรอก
			๑๐. นิทธมนิยสูตร ว่าด้วยธรรมอันบุคคลพึงกำจัด
			๑๑. ปฐมอเสขสูตร ว่าด้วยพระอเสชะ สูตรที่ ๑
			๑๒. ทุติยอเสขสูตร ว่าด้วยพระอเสชะ สูตรที่ ๒
		๒. ปัจโจโรหณิวรรค หมวดว่าด้วยพิธีลอยบาป	
			๑. ปฐมอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ ๑
			๒. ทุติยอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ ๒
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๖		
      ๓. ตติยอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ ๓
			๔. อชิตสูตร ว่าด้วยปริพากชื่ออชิตะ
			๕. สคารวสูตร ว่าด้วยพรามหณ์ชื่อว่าสคารวะ
			๖. โอริมตีรสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้น
			๗. ปฐมปัจโจโรหณีสูตร ว่าด้วยพิธีลอยบาป สูตรที่ ๑
			๘. ทุติยปัจโจโรหณีสูตร ว่าด้วยพิธีลอยบาป สูตรที่ ๒
			๙. ปุพพังคมสูตร ว่าด้วยสัมมาทิฏิฐิเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม
			๑๐. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยธรมที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ
		๓. ปริสุทธวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์	
			๑. ปฐมสูตร สูตรที่ ๑ ว่าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์
			๒. ทุติยสูตร สูตรที่ ๒ ว่าด้วยธรรมที่ให้เกิดธรรม
			๓. ตติยสูตร สูตรที่ ๓ ว่าด้วยธรรมมีผลมาก
			๔. จตุตถสูตร สูตรที่ ๔ ว่าด้วยธรรมที่กำจัดราคะ โทสะและโมหะ
			๕. ปัญจมสูตร สูตรที่ ๕ ว่าด้วยธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย
			๖. ฉัฏฐสูตร สูตรที่ ๖ ว่าด้วยธรรมที่ให้เกิดธรรม
			๗. สัตตมสูตร สูตรที่ ๗ ว่าด้วยธรรมมีผลมาก
			๘. อัฏฐมสูตร สูตรที่ ๘ ว่าด้วยธรรมที่กำจัดราคะ โทสะและโมหะ
			๙. นวมสูตร สูตรที่ ๙ ว่าด้วยธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย
			๑๐. ทสมสูตร สูตรที่ ๑๐ ว่าด้วยสัมมัตตธรรม
			๑๑. เอกาทสมสูตร สูตรที่ ๑๑ ว่าด้วยสัมมัตธรรม
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๗	
    ๔. สาธุวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี	
			๑. สาธุสูตร ว่าด้วยธรรมที่ดี และ ธรรมที่ไม่ดี
			๒. อริยธัมมสูตร ว่าด้วยอริยธรรม และ อนริยธรรม
			๓. อกุสลสูตร ว่าด้วยอกุศลธรรม และ กุศลธรรม
			๔. อัตถสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์ และที่ไม่เป็นประโยชน์
			๕. ธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมและอธรรม
			๖. สาสวสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะ และที่ไม่มีอาสวะ
			๗. สาวัชชสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีโทษ และที่ไม่มีโทษ
			๘. ตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุ และไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
			๙. อาจยคามิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็ฯเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิและนิพาน
			๑๐. ทุกขุวิปากสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นวิบาก
		๕. อริยมัคควรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค	
			๑. อริยมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค และที่ไม่ใช่อริยมรรค
			๒. กัณหมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ายดำ และที่เป็นฝ่ายขาว
			๓. สัทธัมมสูตร ว่าด้วยสัทธรรม และอสัทธรรม
			๔. สัปปุริสธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ
			๕. อุปปาเทพตัพพสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่ควรให้เกิดขึ้น และที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น
			๖. อาเสวิตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพ ๑ และที่ไม่ควรเสพ
			๗. ภาเวตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเจริญ และที่ไม่ควรเจริญ
			๘. พหุลีกาตัพพสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มาก และที่ไม่ควรทำให้มาก
			๙. อนุสสริตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรระลึก และที่ไม่ควรระลึก
			๑๐. สัจฉิกาตัพพสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้ง และที่ไม่ควรทำให้แจ้ง
	๔. จตุตถปัณณาสก์		
		๑. ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล	
			๑. เสวิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรเสพ
			๒-๑๒. ภชิตัพพาทิสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบเป็นต้น
		๒. ชาณุสโสณิวรรค หมวดว่าด้วยพราหมรณ์ชื่อว่าชาณุสโสณิ	
			๑. พราหมณปัจโจโรหณิสูตร ว่าด้วยพิธีลอยบาปของพราหมณ์
			๒. อริยปัจโจโรหณิสูตร ว่าด้วยพิธีลอยบาปและพระอริยะ
			๓. สคารวสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อสคารวะ
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๘		
      ๔. โอริมสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้น
			๕. ปฐมอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ ๑
			๖. ทุติยอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ ๒
			๗. ตติยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ ๓ 
			๘. กัมนิทานสูตร ว่าด้วนต้นเหตุแห่งกรรม
			๙. ปริกกมนสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นทางหลีกเลี่ยง
			๑๐. จุนทสูตร ว่าด้วยนายจุนทกัมมารบุตร
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๑๙		
      ๑๑. ชาณุสโสณิสูตร ว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์ทูลถามเรื่องทาน
		๓. สาธุวรรค ว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี	
			๑. สาธุสูตร ว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี
			๒. อริยธัมมสูร ว่าด้วยอริยธรรมและอนริยธรรม
			๓. กุสลสูตร ว่าด้วยกุศลธรรม และอกุศลธรรม
			๔. อัตถสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์ และที่ไม่เป็นประโยชน์
			๕. ธัมมสูตร ว่าด้วยธรรม และอธรรม
			๖. สาสวสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะ และที่ไม่มีอาสวะ
			๗. วัชชสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีโทษ และที่ไม่มีโทษ
			๘. ตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุ และที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
			๙. อาจยคามิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิ และนิพพาน
			๑๐. ทุกขุทรยสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นกำไร
			๑๑. วิปากสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นวิบาก
		๔. อริยมัควรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค	
			๑. อริยมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค และที่ไม่ใช่อริยมรรค
			๒. กัณหมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ยดำ และที่เป็นฝ่ายขาว
			๓. สัทธัมมสูตร ว่าด้วยสัทธรรม และอสัทธรรม
			๔. สัปปุริสธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ
			๕. อุปปาเทตัพพธัมมสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นและที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น
			๖. อาเสวิตัพพธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพ และที่ไม่ควรเสพ
			๗. ภาเวตัพพธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเจริญ และที่ไม่ควรเจริญ
			๘. พหุลีกาตัพพสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มาก และที่ไม่ควรทำให้มาก
			๙. อนุสสริตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรระลึก และที่ไม่ควรละลึก
			๑๐. สัจฉิกาตัพพสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้ง และที่ไม่ควรทำให้แจ้ง
		๕. อปรปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล อีกหมวดหนึ่ง	
			๑. นเสวิตัพพาทิสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรเสพเป็นต้น
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๒๐
  ๕. ปัญจมปัณณาสก์ 		
		๑. กรชกายวรรค หมวดว่าด้วยกรชกาย	
			๑. ปฐมนิรยสัคคสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ สูตรที่ ๑
			๒. ทุติยนิรยสัคคสูตร
			   ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ สูตรที่ ๒
			๓. มาตุคามสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มาตุคามเกิดในนรกและสวรรค์
			๔. อุปาสิกาสูตร 
			   ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อุบาสิกาเกิดในนรกและสวรรค์
			๕. วิสารทสูตร
			   ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อุบาสิกาเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าและผู้แกล้วกล้า
			๖. สังสัปปติปริยายนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความกระเสือกกระสน
			๗. ปฐมสัญเจตนิกสูตร ว่าด้วยกรรมที่สัตว์เจตนาสั่งสม สูตรที่ ๑
			๘. ทุติยสัญเจตนิกสูตร ว่าด้วยกรรมที่สัตว์เจตนาสั่งสม สูตรที่ ๒
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๒๑		
      ๙. กรชกายสูตร ว่าด้วยบาปกรรมที่กรชกายเคยทำ
			๑๐. อธัมมจริยาสูตร ว่าด้วยความประพฤติอธรรม
		๒. สามัญญวรรค หมวดว่าด้วยธรรมทั่วไป	
			ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก ๑๐ ประการ
			ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ ๑๐ ประการ
			ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก ๒๐ ประการ
			ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ ๒๐ ประการ
			ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก ๓๐ ประการ
			ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ ๓๐ ประการ
			ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก ๔๐ ประการ
			ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ ๔๐ ประการ
			ธรรมที่ให้ถูกกำจัด และที่ไม่ให้ถูกกำจัด
			ธรรมที่ให้เกิดในอบาย และที่ให้เกิดในสวรรค์
			ธรรมที่ให้ทราบว่าเป็นพาล และที่ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต
      
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๒๒	
ราคเปยยาล
	เอกาทสกนิบาต		
	๑. นิสสยวรรค หมวดว่าด้วยนิสสัย		
		๑. กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีล	
		๒. เจตนากรณียสูตร ว่าด้วยกรรมที่ไม่ควรทำด้วยความตั้งใจ	
		๓. ปฐมอุปนิสาสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๑	
		๔. ทุติยอุปนิสาสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๒	
		๕. ตติยอุปนิสาสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๓	
		๖. พยสนสูตร ว่าด้วยความพินาศ	
		๗. ปฐมสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ ๑	
    
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๒๓	
    ๘. มนสิการสูตร ว่าด้วยมนสิการ	
		๙. สันธสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสันธะ	
		๑๐ โมรนิวาปสูตร ว่าด้วยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ	
	๒. อนุสสติวรรค หมวดว่าด้วยอนุสสติ		
		๑. ปฐมมหานามสูตร ๑ ว่าด้วยเจ้าศากยะพระรามว่ามหานามะ สูตรที่ ๑	
		๒. ทุติยมหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศกกยะพระรามว่ามหานามะ สูตรที่ ๒	
    
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๒๔	
    ๓. นันทิยสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ	
		๔. สุภูติสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสุภูติ	
		๕. เมตตาสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา	
		๖. อัฏฐกนาครสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวอัฏฐกนคร	
    
####เล่มที่ ๒๔ ส่วนที่ ๒๕	
    ๗. โคปาลสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของผู้เลี้ยงโค	
		๘. ปฐมสมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ ๑	
		๙. ทุติยสมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ ๒	
		๑๐. ตติยสมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ ๓	
		๑๑. จตุตถสมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ ๔	
	๓. สามัญญวรรค หมวดว่าด้วยสามัญญลักษณะ		
	๔. ราคเปยยาล		

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :