เล่มที่ ๒๓

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก อัฏฐก นวกนิบาต

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก อัฏฐก นวกนิบาต  			
				
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑	
  อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต			
		ปัณณาสก์		
			๑. ธนวรรค	
			หมวดว่าด้วยอริยทรัพย์	
				๑. ปฐมปิยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยปิยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก สูตรที่ ๒
				๓. สังขิตตพลสูตร
				ว่าด้วยพละโดยย่อ
				๔. วิตถตพลสูตร
				ว่าด้วยพละโดยพิสดาร
				๕. สังขิตตธนสูตร
				ว่าด้วยอริยทรัพย์โดยย่อ
				๖. วิตถตธนสูตร
				ว่าด้วยอริยทรัพย์โดยพิสดาร
				๗. อุคคสูตร
				ว่าด้วยมหาอำมาตย์ชื่ออุคคะ
				๘. สัญโญชนสูตร
				ว่าด้วยสังโยชน์
				๙. ปหานสูตร
				ว่าด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละสังโยชน์
				๑๐. มัจฉริยสูตร
				ว่าด้วยมัจฉริยะ
			๒. อนุสยวรรค	
			หมวดว่าด้วยอนุสัย	
				๑. ปฐมอนุสยสูตร
				ว่าด้วยอนุสัย สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยอนุสยสูตร
				ว่าด้วยอนุสัย สูตรที่ ๒
				๓. กุลสูตร
				ว่าด้วยตระกูลที่ภิกษุไม่ควรเข้าไปหาและควรเข้าไปหา
				๔. ปุคคลสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
				๕. อุทกูปมาสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำ
				๖. อนิจจานุปัสสีสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
				๗. ทุกขานุปัสสีสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์
				๘. อนัตตานุปัสสีสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒			
        ๙. นิพพานสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพาน
				๑๐. นิททสวัตถุสูตร
				ว่าด้วยนิททสวัตถุ
			๓. วัชชิสัตตกวรรค	
			หมวดว่าด้วยธรรม ๗ ประการของชาววัชชี	
				๑. สารันททสูตร
				ว่าด้วยการแสดงอปริหานิยธรรมที่สารันททเจดีย์
				๒. วัสสการสูตร
				ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์
				๓. ปฐมสัตตกสูตร
				ว่าด้วยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สูตรที่ ๑
				๔. ทุติยสัตตกสูตร
				ว่าด้วยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สูตรที่ ๒
				๕. ตติยสัตตกสูตร
				ว่าด้วยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สูตรที่ ๓
				๖. โพชฌังคสูตร
				ว่าด้วยโพชฌงค์ที่เป็นอปริหานิยธรรม
				๗. สัญญาสูตร
				ว่าด้วยสัญญาที่เป็นอปริหานิยธรรม
				๘. ปฐมปริหานิสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม สูตรที่ ๑
				๙. ทุติยปริหานิสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม สูตรที่ ๒
				๑๐. วิปัตติสูตร
				ว่าด้วยวิบัติและสมบัติของอุบาสก
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๓			
        ๑๑. ปราภวสูตร
				ว่าด้วยความเสื่อมและความเจริญของอุบาสก
			๔. เทวตาวรรค	
			หมวดว่าด้วยเทวดา	
				๑. อัปปมาทคารวสูตร
				ว่าด้วยความเคารพในความไม่ประมาท
				๒. หิรีคารวสูตร
				ว่าด้วยความเคารพในหิริ
				๓. ปฐมโสวจัสสตาสูตร
				ว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย สูตรที่ ๑
				๔. ทุติยโสวจัสสตาสูตร
				ว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย สูตรที่ ๒
				๕. ปฐมมิตตสูตร
				ว่าด้วยองค์แห่งมิตร สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยมิตตสูตร
				ว่าด้วยองค์แห่งมิตร สูตรที่ ๒
				๗. ปฐมปฏิสัมภิทาสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทา สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยปฏิสัมภิทาสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทา สูตรที่ ๒
				๙. ปฐมวสสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจ สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยวสสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจ สูตรที่ ๒
				๑๑. ปฐมนิททสสูตร
				ว่าด้วยนิททสวัตถุ สูตรที่ ๑
				๑๒. ทุติยนิททสสูตร
				ว่าด้วยนิททสวัตถุ สูตรที่ ๒
			๕. มหายัญญวรรค	
			หมวดว่าด้วยมหายัญ	
				๑. สัตตวิญญาณัฏฐิติสูตร
				ว่าด้วยวิญญาณฐิติ ๗ ประการ
				๒. สมาธิปริกขารสูตร
				ว่าด้วยบริขารแห่งสมาธิ
				๓. ปฐมอัคคิสูตร
				ว่าด้วยไฟ สูตรที่ ๑
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๔			
        ๔. ทุติยอัคคิสูตร
				ว่าด้วยไฟ สูตรที่ ๒
				๕. ปฐมสัญญาสูตร
				ว่าด้วยสัญญา๑ สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยสัญญาสูตร
				ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ ๒
				๗. เมถุนสูตร
				ว่าด้วยเมถุนสังโยค
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๕			
        ๘. สังโยคสูตร
				ว่าด้วยความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง
				๙. ทานมหัปผลสูตร
				ว่าด้วยทานที่มีผลมากและทานที่ไม่มีผลมาก
				๑๐. นันทมาตาสูตร
				ว่าด้วยอริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกา
			๖. อัพยากตวรรค	
			หมวดว่าด้วยเรื่องที่ไม่พยากรณ์	
				๑. อัพยากตสูตร
				ว่าด้วยเรื่องที่ไม่พยากรณ์
				๒. ปุริสคติสูตร
				ว่าด้วยคติของบุรุษ
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๖			
        ๓. ติสสพรหมสูตร
				ว่าด้วยติสสพรหม
				๔. สีหเสนาปติสูตร
				ว่าด้วยสีหเสนาบดี
				๕. อรักเขยยสูตร
				ว่าด้วยฐานะที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา
				๖. กิมิลสูตร
				ว่าด้วยพระกิมิละ
				๗. สัตตธัมมสูตร
				ว่าด้วยธรรม ๗ ประการที่เป็นเหตุให้บรรลุวิมุตติ
				๘. จปลายมานสูตร
				ว่าด้วยอุบายแก้ความง่วง
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๗			
        ๙. เมตตสูตร
				ว่าด้วยการเจริญเมตตาจิต
				๑๐. ภริยาสูตร
				ว่าด้วยภรรยา
				๑๑. โกธนสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ
			๗. มหาวรรค	
			หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่	
				๑. หิริโอตตัปปสูตร
				ว่าด้วยผลแห่งหิริและโอตตัปปะ
				๒. สัตตสุริยสูตร
				ว่าด้วยดวงอาทิตย์ ๗ ดวง
				๓. นคโรปมสูตร
				ว่าด้วยธรรมเปรียบด้วยเครื่องป้องกันนคร
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๘			
        ๔. ธัมมัญญูสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรม
				๕. ปาริฉัตตกสูตร
				ว่าด้วยอริยสาวกเปรียบได้กับต้นปาริฉัตร
				๖. สักกัจจสูตร
				ว่าด้วยความเคารพ
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๙			
        ๗. ภาวนาสูตร
				ว่าด้วยภาวนา
				๘. อัคคิกขันโธปมสูตร
				ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยกองไฟ
				๙. สุเนตตสูตร
				ว่าด้วยครูชื่อสุเนตตะ
				๑๐. อรกสูตร
				ว่าด้วยครูชื่ออรกะ
			๘. วินยวรรค	
			หมวดว่าด้วยวินัย	
				๑. ปฐมวินยธรสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยวินยธรสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ ๒
				๓. ตติยวินยธรสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ ๓
				๔. จตุตถวินยธรสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ ๔
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๐			
        ๕. ปฐมวินยธรโสภณสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยวินยธรโสภณสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ ๒
				๗. ตติยวินยธรโสภณสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ ๓
				๘. จตุตถวินยธรโสภณสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ ๔
				๙. สัตถุสาสนสูตร
				ว่าด้วยสัตถุศาสน์
				๑๐. อธิกรณสมถสูตร
				ว่าด้วยอธิกรณสมถธรรม
			๙. สมณวรรค	
			หมวดว่าด้วยสมณะ	
				๑. ภิกขุสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าภิกษุ
				๒. สมณสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าสมณะ
				๓. พราหมณสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าพราหมณ์
				๔. โสตติกสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าโสตติกะ
				๕. นหาตกสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่านหาตกะ
				๖. เวทคูสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าเวทคู
				๗. อริโยสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอริยะ
				๘. อรหาสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอรหันต์
				๙. อสัทธัมมสูตร
				ว่าด้วยอสัทธรรม
				๑๐. สัทธัมมสูตร
				ว่าด้วยสัทธรรม
			๑๐. อาหุเนยยวรรค	
			หมวดว่าด้วยอาหุไนยบุคคล	
			ราคเปยยาล	
	อัฏฐกนิบาต			
		๑. ปฐมปัณณาสก์		
			๑. เมตตาวรรค	
			หมวดว่าด้วยเมตตา	
				๑. เมตตาสูตร
				ว่าด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาเจโตวิมุตติ
				๒. ปัญญาสูตร
				ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ให้ได้ปัญญา
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๑			
        ๓. ปฐมอัปปิยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก สูตรที่ ๑
				๔. ทุติยอัปปิยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก สูตรที่ ๒
				๕. ปฐมโลกธัมมสูตร
				ว่าด้วยโลกธรรม สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยโลกธัมมสูตร
				ว่าด้วยโลกธรรม สูตรที่ ๒
				๗. เทวทัตตวิปัตติสูตร
				ว่าด้วยวิบัติของพระเทวทัต
				๘. อุตตรวิปัตติสูตร
				ว่าด้วยพระอุตตระแสดงธรรมเรื่องวิบัติ
				๙. นันทสูตร
				ว่าด้วยพระนันทะ
				๑๐. การัณฑวสูตร
				ว่าด้วยสมณะหยากเยื่อ
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๒		
    ๒. มหาวรรค	
			หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่	
				๑. เวรัญชสูตร
				ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแก้ข้อสงสัยของเวรัญชพราหมณ์
				๒. สีหสูตร
				ว่าด้วยสีหเสนาบดี
				๓. อัสสาชานิยสูตร
				ว่าด้วยม้าอาชาไนย
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๓			
        ๔. อัสสขฬุงกสูตร
				ว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอก
				๕. มลสูตร
				ว่าด้วยมลทิน
				๖. ทูเตยยสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของทูต
				๗. ปฐมพันธนสูตร
				ว่าด้วยอาการที่เป็นเครื่องผูกใจ สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยพันธนสูตร
				ว่าด้วยอาการที่เป็นเครื่องผูกใจ สูตรที่ ๒
				๙. ปหาราทสูตร
				ว่าด้วยท้าวปหาราทะจอมอสูร
				๑๐. อุโปสถสูตร
				ว่าด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปาติโมกข์
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๔		
    ๓. คหปติวรรค	
			หมวดว่าด้วยคหบดี	
				๑. ปฐมอุคคสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคคหบดี สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยอุคคสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคคหบดี สูตรที่ ๒
				๓. ปฐมหัตถกสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกอุบาสก สูตรที่ ๑
				๔. ทุติยหัตถกสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกอุบาสก สูตรที่ ๒
				๕. มหานามสูตร
				ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
				๖. ชีวกสูตร
				ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจ
				๗. ปฐมพลสูตร
				ว่าด้วยกำลัง สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยพลสูตร
				ว่าด้วยกำลัง สูตรที่ ๒
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๕			
        ๙. อักขณสูตร
				ว่าด้วยขณะที่ไม่สมควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
				๑๐. อนุรุทธมหาวิตักกสูตร
				ว่าด้วยมหาปุริสวิตกของพระอนุรุทธะ
			๔. ทานวรรค	
			หมวดว่าด้วยทาน	
				๑. ปฐมทานสูตร
				ว่าด้วยทาน สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยทานสูตร
				ว่าด้วยทาน สูตรที่ ๒
				๓. ทานวัตถุสูตร
				ว่าด้วยทานวัตถุ
				๔. เขตตสูตร
				ว่าด้วยนาดีและนาไม่ดี
				๕. ทานูปปัตติสูตร
				ว่าด้วยผลที่เกิดจากการให้ทาน
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๖			
        ๖. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
				ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ
				๗. สัปปุริสทานสูตร
				ว่าด้วยสัปปุริสทาน
				๘. สัปปุริสสูตร
				ว่าด้วยคุณประโยชน์ของสัตบุรุษ
				๙. อภิสันทสูตร
				ว่าด้วยห้วงบุญกุศล
				๑๐. ทุจจริตวิปากสูตร
				ว่าด้วยวิบากแห่งทุจริต
			๕. อุโปสถวรรค	
			หมวดว่าด้วยอุโบสถ	
				๑. สังขิตตุโปสถสูตร
				ว่าด้วยอุโบสถโดยย่อ
				๒. วิตถตุโปสถสูตร
				ว่าด้วยอุโบสถโดยพิสดาร
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๗			
        ๓. วิสาขาสูตร
				ว่าด้วยทรงแสดงอุโบสถแก่นางวิสาขา
				๔. วาเสฏฐสูตร
				ว่าด้วยอุบาสกชื่อว่าวาเสฏฐะ
				๕. โพชฌาสูตร
				ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อว่าโพชฌา
				๖. อนุรุทธสูตร
				ว่าด้วยพระอนุรุทธะ
				๗. ทุติยวิสาขาสูตร
				ว่าด้วยนางวิสาขา สูตรที่ ๒
				๘. นกุลมาตาสูตร
				ว่าด้วยนกุลมาตาคหปตานี
				๙. ปฐมอิธโลกิกสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยอิธโลกิกสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ ๒
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๘	
    ๒. ทุติยปัณณาสก์		
			๑. โคตมีวรรค	
			หมวดว่าด้วยพระนางปชาบดีโคตมี	
				๑. โคตมีสูตร
				ว่าด้วยพระนางปชาบดีโคตมีทูลขออุปสมบท
				๒. โอวาทสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้จะสอนภิกษุณี
				๓. สังขิตตสูตร
				ว่าด้วยลักษณะธรรมวินัยโดยย่อ
				๔. ทีฆชาณุสูตร
				ว่าด้วยโกฬิยบุตรชื่อว่าทีฆชาณุ
				๕. อุชชยสูตร
				ว่าด้วยอุชชยพราหมณ์
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๑๙			
        ๖. ภยสูตร
				ว่าด้วยภัยเป็นชื่อของกาม
				๗. ปฐมอาหุเนยยสูตร
				ว่าด้วยอาหุไนยบุคคล สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยอาหุเนยยสูตร
				ว่าด้วยอาหุไนยบุคคล สูตรที่ ๒
				๙. ปฐมปุคคลสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลก สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยปุคคลสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลก สูตรที่ ๒
			๒. ภูมิจาลวรรค	
			หมวดว่าด้วยเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่	
				๑. อิจฉาสูตร
				ว่าด้วยความอยากได้ลาภ
				๒. อลังสูตร
				ว่าด้วยผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อื่น
				๓. สังขิตตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุทูลขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ
				๔. คยาสีสสูตร
				ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่คยาสีสะ
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๐			
        ๕. อภิภายตนสูตร
				ว่าด้วยอภิภายตนะ
				๖. วิโมกขสูตร
				ว่าด้วยวิโมกข์
				๗. อนริยโวหารสูตร
				ว่าด้วยอนริยโวหาร
				๘. อริยโวหารสูตร
				ว่าด้วยอริยโวหาร
				๙. ปริสาสูตร
				ว่าด้วยบริษัท
				๑๐. ภูมิจาลสูตร
				ว่าด้วยเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
			๓. ยมกวรรค	
			หมวดว่าด้วยธรรมคู่กัน	
				๑. ปฐมสัทธาสูตร
				ว่าด้วยศรัทธา สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยสัทธาสูตร
				ว่าด้วยศรัทธา สูตรที่ ๒
				๓. ปฐมมรณัสสติสูตร
				ว่าด้วยการเจริญมรณัสสติ๑สูตรที่ ๑
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๑			
        ๔. ทุติยมรณัสสติสูตร
				ว่าด้วยการเจริญมรณัสสติ๑สูตรที่ ๒
				๕. ปฐมสัมปทาสูตร
				ว่าด้วยสัมปทา สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยสัมปทาสูตร
				ว่าด้วยสัมปทา๑ สูตรที่ ๒
				๗. อิจฉาสูตร
				ว่าด้วยความอยากได้ลาภ
				๘. อลังสูตร
				ว่าด้วยผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อื่น
				๙. ปริหานสูตร
				ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้พระเสขะเสื่อม
				๑๐. กุสีตารัมภวัตถุสูตร
				ว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียร
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๒		
      ๔. สติวรรค	
			หมวดว่าด้วยสติสัมปชัญญะ	
				๑. สติสัมปชัญญสูตร
				ว่าด้วยผลแห่งสติสัมปชัญญะ
				๒. ปุณณิยสูตร
				ว่าด้วยพระปุณณิยะ
				๓. มูลกสูตร
				ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวง
				๔. โจรสูตร
				ว่าด้วยเหตุเสื่อมของมหาโจร
				๕. สมณสูตร
				ว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้า
				๖. ยสสูตร
				ว่าด้วยยศ
				๗. ปัตตนิกุชชนสูตร
				ว่าด้วยเหตุแห่งการคว่ำบาตรและหงายบาตร
				๘. อัปปสาทปเวทนียสูตร
				ว่าด้วยเหตุที่ควรประกาศว่าไม่ควรเลื่อมใส
				๙. ปฏิสารณียสูตร
				ว่าด้วยเหตุที่ควรลงปฏิสารณียกรรม
				๑๐. สัมมาวัตตนสูตร
				ว่าด้วยการประพฤติชอบ
			๕. สามัญญวรรค	
			หมวดว่าด้วยธรรมที่เหมือนกัน	
			ราคเปยยาล	
      
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๓
  นวกนิบาต			
		๑. ปฐมปัณณาสก์		
			๑. สัมโพธิวรรค	
			หมวดว่าด้วยสัมโพธิ	
				๑. สัมโพธิสูตร
				ว่าด้วยสัมโพธิ
				๒. นิสสยสูตร
				ว่าด้วยนิสสัย
				๓. เมฆิยสูตร
				ว่าด้วยพระเมฆิยะ
				๔. นันทกสูตร
				ว่าด้วยพระนันทกะแสดงธรรม
				๕. พลสูตร
				ว่าด้วยพละ
				๖. เสวนาสูตร
				ว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๔				๗. สุตวาสูตร
				ว่าด้วยปริพาชกชื่อสุตวา
				๘. สัชฌสูตร
				ว่าด้วยปริพาชกชื่อสัชฌะ
				๙. ปุคคลสูตร
				ว่าด้วยบุคคล ๙ จำพวก
				๑๐. อาหุเนยยสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
			๒. สีหนาทวรรค	
			หมวดว่าด้วยการบันลือสีหนาท	
				๑. สีหนาทสูตร
				ว่าด้วยการบันลือสีหนาท
				๒. สอุปาทิเสสสูตร
				ว่าด้วยสอุปาทิเสสบุคคล
				๓. โกฏฐิตสูตร
				ว่าด้วยพระมหาโกฏฐิตะ
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๕			
        ๔. สมิทธิสูตร
				ว่าด้วยเรื่องวิตก
				๕. คัณฑสูตร
				ว่าด้วยฝีมีปากแผล ๙ แห่ง
				๖. สัญญาสูตร
				ว่าด้วยสัญญา
				๗. กุลสูตร
				ว่าด้วยตระกูล
				๘. นวังคุโปสถสูตร
				ว่าด้วยการรักษาอุโบสถที่มีองค์ ๙
				๙. เทวตาสูตร
				ว่าด้วยผลแห่งการต้อนรับของเทวดา
				๑๐. เวลามสูตร
				ว่าด้วยเวลามพราหมณ์
			๓. สัตตาวาสวรรค	
			หมวดว่าด้วยสัตตาวาส	
				๑. ติฐานสูตร
				ว่าด้วยฐานะ ๓ ประการ
				๒. อัสสขฬุงกสูตร
				ว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอก
				๓. ตัณหามูลกสูตร
				ว่าด้วยตัณหามูลธรรม
				๔. สัตตาวาสสูตร
				ว่าด้วยสัตตาวาส
				๕. ปัญญาสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้อบรมจิตดีด้วยปัญญา
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๖			
        ๖. สิลายูปสูตร
				ว่าด้วยจิตเปรียบด้วยเสาหิน
				๗. ปฐมเวรสูตร
				ว่าด้วยภัยเวร๑ สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยเวรสูตร
				ว่าด้วยภัยเวร สูตรที่ ๒
				๙. อาฆาตวัตถุสูตร
				ว่าด้วยอาฆาตวัตถุ
				๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร
				ว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาต
				๑๑. อนุปุพพนิโรธสูตร
				ว่าด้วยอนุปุพพนิโรธ
			๔. มหาวรรค	
			หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่	
				๑. อนุปุพพวิหารสูตร
				ว่าด้วยอนุปุพพวิหารธรรม
				๒. อนุปุพพวิหารสมาปัตติสูตร
				ว่าด้วยอนุปุพพวิหารสมาบัติ
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๗			
        ๓. นิพพานสุขสูตร
				ว่าด้วยนิพพานเป็นสุข
				๔. คาวีอุปมาสูตร
				ว่าด้วยการอุปมาด้วยแม่โค
				๕. ฌานสูตร
				ว่าด้วยฌาน
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๘			
        ๖. อานันทสูตร
				ว่าด้วยพระอานนท์
				๗. โลกายติกสูตร
				ว่าด้วยพราหมณ์ผู้ชำนาญคัมภีร์โลกายัต
				๘. เทวาสุรสังคามสูตร
				ว่าด้วยสงครามระหว่างเทวดากับอสูร
				๙. นาคสูตร
				ว่าด้วยการหาความสงบของพญาช้าง
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๒๙			
        ๑๐. ตปุสสสูตร
				ว่าด้วยตปุสสคหบดี
			๕. สามัญญวรรค	
			หมวดว่าด้วยสามัญญธรรม	
				๑. สัมพาธสูตร
				ว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ
				๒. กายสักขีสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นกายสักขี
				๓. ปัญญาวิมุตตสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุต
				๔. อุภโตภาควิมุตตสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุต
        
####เล่มที่ ๒๓ ส่วนที่ ๓๐			
        ๕. สันทิฏฐิกธัมมสูตร
				ว่าด้วยสันทิฏฐิกธรรม
				๖. สันทิฏฐิกนิพพานสูตร
				ว่าด้วยสันทิฏฐิกนิพพาน
				๗. นิพพานสูตร
				ว่าด้วยนิพพาน
				๘. ปรินิพพานสูตร
				ว่าด้วยปรินิพพาน
				๙. ตทังคนิพพานสูตร
				ว่าด้วยตทังคนิพพาน
				๑๐ . ทิฏฐธัมมนิพพานสูตร
				ว่าด้วยทิฏฐธัมมนิพพาน
		๒. ทุติยปัณณาสก์		
			๑. เขมวรรค	
			หมวดว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า เขมะ	
				๑. เขมสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า เขมะ
				๒. เขมัปปัตตสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า เขมปัตตะ
				๓. อมตสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อมตะ
				๔. อมตัปปัตตสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อมตปัตตะ
				๕. อภยสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อภยะ
				๖. อภยัปปัตตสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อภยปัตตะ
				๗. ปัสสัทธิสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า ปัสสัทธิ
				๘. อนุปุพพปัสสัทธิสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อนุปุพพปัสสัทธิ
				๙. นิโรธสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า นิโรธ
				๑๐. อนุปุพพนิโรธสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อนุปุพพนิโรธ
				๑๑. อภัพพสูตร
				ว่าด้วยผู้อาจและไม่อาจเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล
			๒. สติปัฏฐานวรรค	
			หมวดว่าด้วยสติปัฏฐาน	
				๑. สิกขาทุพพัลยสูตร
				ว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา
				๒. นีวรณสูตร
				ว่าด้วยนิวรณ์
				๓. กามคุณสูตร
				ว่าด้วยกามคุณ
				๔. อุปาทานักขันธสูตร
				ว่าด้วยอุปาทานขันธ์
				๕. โอรัมภาคิยสูตร
				ว่าด้วยโอรัมภาคิยสังโยชน์
				๖. คติสูตร
				ว่าด้วยคติ
				๗. มัจฉริยสูตร
				ว่าด้วยมัจฉริยะ
				๘. อุทธัมภาคิยสูตร
				ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์
				๙. เจโตขีลสูตร
				ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
				๑๐. เจตโสวินิพันธสูตร
				ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ
			๓. สัมมัปปธานวรรค	
			หมวดว่าด้วยสัมมัปปธาน	
				๑. สิกขาสูตร
				ว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา
				๑๐. เจตโสวินิพันธสูตร
				ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ
			๔. อิทธิปาทวรรค	
			หมวดว่าอิทธิบาท	
				๑. สิกขาสูตร
				ว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา
				๑๐. เจตโสวินิพันธสูตร
				ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ
			ราคเปยยาล	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :