เล่มที่ ๒๒

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก ฉักกนิบาต

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก ฉักกนิบาต  			
				
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑	 
  ปัญจกนิบาต			
		๑. ปฐมปัณณาสก์		
			๑. เสขพลวรรค	
				หมวดว่าด้วยเสขพละ
				๑. สังขิตตสูตร
				ว่าด้วยเสขพละโดยย่อ
				๒. วิตถตสูตร
				ว่าด้วยเสขพละโดยพิสดาร
				๓. ทุกขสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์
				๔. ยถาภตสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้
				๕. สิกขาสูตร
				ว่าด้วยการลาสิกขาที่เป็นเหตุให้ได้รับฐานะที่น่าติเตียน
				๖. สมาปัตติสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเข้ามาได้
				๗. กามสูตร
				ว่าด้วยกาม
				๘. จวนสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เคลื่อนจากพระศาสนา
				๙. ปฐมอคารวสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เคารพ สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยอคารวสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เคารพ สูตรที่ ๒
			๒. พลวรรค	
				หมวดว่าด้วยพละ
				๑. อนนุสสุตสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน
				๒. กูฏสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นยอดเหมือนยอดเรือน
				๓. สังขิตตสูตร
				ว่าด้วยพละโดยย่อ
				๔. วิตถตสูตร
				ว่าด้วยพละโดยพิสดาร
				๕. ทัฏฐัพพสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่พึงเห็น
				๖. ปุนกูฏสูตร
				ว่าด้วยกำลังที่เป็นยอด
				๗. ปฐมหิตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยหิตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ ๒
				๙. ตติยหิตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ ๓
				๑๐. จตุตถหิตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ ๔
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒		
      ๓. ปัญจังคิกวรรค	
				หมวดว่าด้วยการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕
				๑. ปฐมอคารวสูตร
				ว่าด้วยความไม่เคารพ สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยอคารวสูตร
				ว่าด้วยความไม่เคารพ สูตรที่ ๒
				๓. อุปกิเลสสูตร
				ว่าด้วยความเศร้าหมอง
				๔. ทุสสีลสูตร
				ว่าด้วยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล
				๕. อนุคคหิตสูตร
				ว่าด้วยธรรมสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
				๖. วิมุตตายตนสูตร
				ว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติ
				๗. สมาธิสูตร
				ว่าด้วยการเจริญสมาธิเพื่อให้ญาณเกิดขึ้น
				๘. ปัญจังคิกสูตร
				ว่าด้วยการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๓			
        ๙. จังกมสูตร
				ว่าด้วยการเดินจงกรม
				๑๐. นาคิตสูตร
				ว่าด้วยพระนาคิตะ
			๔. สุมนวรรค	
				หมวดว่าด้วยสุมนาราชกุมารี
				๑. สุมนสูตร
				ว่าด้วยสุมนาราชกุมารี
				๒. จุนทีสูตร
				ว่าด้วยจุนทีราชกุมารี
				๓. อุคคหสูตร
				ว่าด้วยอุคคหเศรษฐี
				๔. สีหเสนาปติสูตร
				ว่าด้วยสีหเสนาบดี
				๕. ทานานิสังสสูตร
				ว่าด้วยอานิสงส์การให้ทาน
				๖. กาลทานสูตร
				ว่าด้วยกาลทาน
				๗. โภชนทานสูตร
				ว่าด้วยการให้โภชนะ
				๘. สัทธสูตร
				ว่าด้วยอานิสงส์แห่งศรัทธา
				๙. ปุตตสูตร
				ว่าด้วยบุตร
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๔			
        ๑๐. มหาสาลปุตตสูตร
				ว่าด้วยต้นสาละใหญ่กับกุลบุตร
			๕. มุณฑราชวรรค	
				หมวดว่าด้วยพระเจ้ามุณฑราช
				๑. อาทิยสูตร
				ว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์
				๒. สัปปุริสสูตร
				ว่าด้วยสัตบุรุษ
				๓. อิฏฐสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่น่าปรารถนา
				๔. มนาปทายีสูตร
				ว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ
				๕. ปุญญาภิสันทสูตร
				ว่าด้วยห้วงบุญกุศล
				๖. สัมปทาสูตร
				ว่าด้วยสัมปทา
				๗. ธนสูตร
				ว่าด้วยทรัพย์
				๘. ฐานสูตร
				ว่าด้วยฐานะที่ใคร ๆ ไม่พึงได้
				๙. โกสลสูตร
				ว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๕			
        ๑๐. นารทสูตร
				ว่าด้วยพระนารทะ
		๒. ทุติยปัณณาสก์		
			๑. นีวรณวรรค	
				หมวดว่าด้วยนิวรณ์
				๑. อาวรณสูตร
				ว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกางกั้น
				๒. อกุสลราสิสูตร
				ว่าด้วยกองอกุศล
				๓. ปธานิยังคสูตร
				ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร
				๔. สมยสูตร
				ว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร
				๕. มาตาปุตตสูตร
				ว่าด้วยมารดากับบุตร
				๖. อุปัชฌายสูตร
				ว่าด้วยอุปัชฌาย์
				๗. ฐานสูตร
				ว่าด้วยฐานะที่ควรพิจารณาเนือง ๆ
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๖		
        ผลแห่งการพิจารณาฐานะ ๕ ประการ
				๘. ลิจฉวิกุมารกสูตร
				ว่าด้วยเจ้าลิจฉวีกุมาร
				๙. ปฐมวุฑฒปัพพชิตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยวุฑฒปัพพชิตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ สูตรที่ ๒
			๒. สัญญาวรรค	
				หมวดว่าด้วยสัญญา
				๑. ปฐมสัญญาสูตร๑
				ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยสัญญาสูตร
				ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ ๒
				๓. ปฐมวัฑฒิสูตร
				ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ สูตรที่ ๑
				๔. ทุติยวัฑฒิสูตร
				ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ สูตรที่ ๒
				๕. สากัจฉสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย
				๖. สาชีวสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่สาชีพ
				๗. ปฐมอิทธิปาทสูตร
				ว่าด้วยอิทธิบาท สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยอิทธิปาทสูตร
				ว่าด้วยอิทธิบาท สูตรที่ ๒
				๙. นิพพิทาสูตร
				ว่าด้วยความเบื่อหน่าย
				๑๐. อาสวักขยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่ทำให้สิ้นอาสวะ
			๓. โยธาชีววรรค	
				หมวดว่าด้วยนักรบอาชีพ
				๑. ปฐมเจโตวิมุตติผลสูตร
				ว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผล สูตรที่ ๑
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๗			
        ๒. ทุติยเจโตวิมุตติผลสูตร
				ว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผล สูตรที่ ๒
				๓. ปฐมธัมมวิหารีสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม สูตรที่ ๑
				๔. ทุติยธัมมวิหารีสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม สูตรที่ ๒
				๕. ปฐมโยธาชีวสูตร
				ว่าด้วยนักรบอาชีพ สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยโยธาชีวสูตร
				ว่าด้วยนักรบอาชีพ สูตรที่ ๒
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๘			
        ๗. ปฐมอนาคตภยสูตร
				ว่าด้วยภัยในอนาคต สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยอนาคตภยสูตร
				ว่าด้วยภัยในอนาคต สูตรที่ ๒
				๙. ตติยอนาคตภยสูตร
				ว่าด้วยภัยในอนาคต สูตรที่ ๓
				๑๐. จตุตถอนาคตภยสูตร
				ว่าด้วยภัยในอนาคต สูตรที่ ๔
			๔. เถรวรรค	
				หมวดว่าด้วยธรรมของพระเถระ
				๑. รชนียสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัด
				๒. วีตราคสูตร
				ว่าด้วยธรรมของผู้ปราศจากราคะ
				๓. กุหกสูตร
				ว่าด้วยผู้หลอกลวง
				๔. อัสสัทธสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่มีศรัทธา
				๕. อักขมสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่อดทน
				๖. ปฏิสัมภิทาปัตตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทา
				๗. สีลวันตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้มีศีล
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๙			
        ๘. เถรสูตร
				ว่าด้วยธรรมของพระเถระ
				๙. ปฐมเสขสูตร
				ว่าด้วยธรรมของพระเสขะ สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยเสขสูตร
				ว่าด้วยธรรมของพระเสขะ สูตรที่ ๒
			๕. กกุธวรรค	
				หมวดว่าด้วยกกุธเทพบุตร
				๑. ปฐมสัมปทาสูตร
				ว่าด้วยสัมปทา สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยสัมปทาสูตร
				ว่าด้วยสัมปทา สูตรที่ ๒
				๓. พยากรณสูตร
				ว่าด้วยการพยากรณ์อรหัตตผล
				๔. ผาสุวิหารสูตร
				ว่าด้วยผาสุวิหารธรรม
				๕. อกุปปสูตร
				ว่าด้วยอกุปปธรรม
				๖. สุตธรสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ทรงสุตะ
				๗. กถาสูตร
				ว่าด้วยกถาเครื่องขัดเกลากิเลส
				๘. อารัญญกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
				๙. สีหสูตร
				ว่าด้วยพญาราชสีห์
				๑๐. กกุธเถรสูตร
				ว่าด้วยกกุธเทพบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะ
		๓. ตติยปัณณาสก์		
			๑. ผาสุวิหารวรรค	
				หมวดว่าด้วยผาสุวิหารธรรม
				๑. สารัชชสูตร
				ว่าด้วยความแกล้วกล้าและความครั่นคร้าม
				๒. อุสสังกิตสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่ทำให้น่ารังเกียจ
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๐			
        ๓. มหาโจรสูตร
				ว่าด้วยองค์ประกอบของมหาโจร
				๔. สมณสุขุมาลสูตร
				ว่าด้วยธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อน
				๕. ผาสุวิหารสูตร
				ว่าด้วยผาสุวิหารธรรม
				๖. อานันทสูตร
				ว่าด้วยพระอานนท์
				๗. สีลสูตร
				ว่าด้วยศีลที่เป็นองค์ประกอบของภิกษุ
				๘. อเสขสูตร
				ว่าด้วยธรรมของพระอเสขะ
				๙. จาตุททิสสูตร
				ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปในทิศทั้งสี่
				๑๐. อรัญญสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ควรอยู่ในป่า
			๒. อันธกวินทวรรค	
				หมวดว่าด้วยหมู่บ้านอันธกวินทะ
				๑. กุลูปกสูตร
				ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล
				๒. ปัจฉาสมณสูตร
				ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะ
				๓. สัมมาสมาธิสูตร
				ว่าด้วยสัมมาสมาธิ
				๔. อันธกวินทสูตร
				ว่าด้วยหมู่บ้านอันธกวินทะ
				๕. มัจฉรินีสูตร
				ว่าด้วยภิกษุณีผู้ตระหนี่
				๖. วัณณนาสูตร
				ว่าด้วยภิกษุณีผู้สรรเสริญ
				๗. อิสสุกินีสูตร
				ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความริษยา
				๘. มิจฉาทิฏฐิกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความเห็นผิด
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๑			
        ๙. มิจฉาวาจาสูตร
				ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีการเจรจาผิด
				๑๐. มิจฉาวายามสูตร
				ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความพยายามผิด
			๓. คิลานวรรค	
				หมวดว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุไข้
				๑. คิลานสูตร
				ว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุไข้
				๒. สติสุปัฏฐิตสูตร
				ว่าด้วยผู้มีสติตั้งไว้ดี
				๓. ปฐมอุปัฏฐากสูตร
				ว่าด้วยภิกษุไข้ที่พยาบาลได้ยากและง่าย สูตรที่ ๑
				๔. ทุติยอุปัฏฐากสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ควรและไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ สูตรที่ ๒
				๕. ปฐมอนายุสสาสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยอนายุสสาสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน สูตรที่ ๒
				๗. วปกาสสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ควรหลีกออกจากหมู่
				๘. สมณสุขสูตร
				ว่าด้วยสุขของสมณะ
				๙. ปริกุปปสูตร
				ว่าด้วยบุคคลที่ต้องเดือดร้อน
				๑๐. พยสนสูตร
				ว่าด้วยความวิบัติ
			๔. ราชวรรค	
				หมวดว่าด้วยพระราชา
				๑. ปฐมจักกานุวัตตนสูตร
				ว่าด้วยการให้จักรหมุนไป สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยจักกานุวัตตนสูตร
				ว่าด้วยการให้จักรหมุนไป สูตรที่ ๒
				๓. ธัมมราชาสูตร
				ว่าด้วยธรรมราชา
				๔. ยัสสังทิสังสูตร
				ว่าด้วยทิศที่กษัตริย์ใช้ประทับ
				๕. ปฐมปัตถนาสูตร
				ว่าด้วยความปรารถนา สูตรที่ ๑
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๒			
        ๖. ทุติยปัตถนาสูตร
				ว่าด้วยความปรารถนา สูตรที่ ๒
				๗. อัปปังสุปติสูตร
				ว่าด้วยคนหลับน้อย ตื่นมาก
				๘. ภัตตาทกสูตร
				ว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นกินจุ
				๙. อักขมสูตร
				ว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นที่ไม่อดทน
				๑๐. โสตสูตร
				ว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นที่เชื่อฟัง
			๕. ติกัณฑกีวรรค	
				หมวดว่าด้วยป่าติกัณฑกี
				๑. อวชานาติสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้ให้แล้วดูหมิ่น
				๒. อารภติสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้ต้องอาบัติ
				๓. สารันททสูตร
				ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สารันททเจดีย์
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๓			
        ๔. ติกัณฑกีสูตร
				ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ป่าติกัณฑกีวัน
				๕. นิรยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก
				๖. มิตตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ควรคบเป็นมิตร
				๗. อสัปปุริสทานสูตร
				ว่าด้วยอสัปปุริสทาน
				๘. สัปปุริสทานสูตร
				ว่าด้วยสัปปุริสทาน
				๙. ปฐมสมยวิมุตตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต๑ สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยสมยวิมุตตสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต สูตรที่ ๒
		๔. จตุตถปัณณาสก์		
			๑. สัทธัมมวรรค	
				หมวดว่าด้วยพระสัทธรรม
				๑. ปฐมสัมมัตตนิยามสูตร
				ว่าด้วยสัมมัตตนิยาม๑ สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยสัมมัตตนิยามสูตร
				ว่าด้วยสัมมัตตนิยาม สูตรที่ ๒
				๓. ตติยสัมมัตตนิยามสูตร
				ว่าด้วยสัมมัตตนิยาม สูตรที่ ๓
				๔. ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร
				ว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ ๑
				๕. ทุติยสัทธัมมสัมโมสสูตร
				ว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ ๒
				๖. ตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร
				ว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ ๓
				๗. ทุกกถาสูตร
				ว่าด้วยการพูดเป็นเรื่องไม่ดีและเรื่องดีสำหรับผู้อื่น
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๔			
        ๘. สารัชชสูตร
				ว่าด้วยความครั่นคร้ามและความแกล้วกล้า
				๙. อุทายีสูตร
				ว่าด้วยพระอุทายี
				๑๐. ทุปปฏิวิโนทยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่บรรเทาได้ยาก
			๒. อาฆาตวรรค	
				หมวดว่าด้วยอาฆาต
				๑. ปฐมอาฆาตปฏิวินยสูตร
				ว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาต สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยอาฆาตปฏิวินยสูตร
				ว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาต สูตรที่ ๒
				๓. สากัจฉสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย
				๔. อาชีวสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่สาชีพ๑
				๕. ปัญหาปุจฉาสูตร
				ว่าด้วยการถามปัญหา
				๖. นิโรธสูตร
				ว่าด้วยนิโรธ
				๗. โจทนาสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทก์๑
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๕			
        ๘. สีลสูตร
				ว่าด้วยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล
				๙. ขิปปนิสันติสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ใคร่ครวญได้เร็ว
				๑๐. ภัททชิสูตร
				ว่าด้วยท่านพระภัททชิ
			๓. อุปาสกวรรค	
				หมวดว่าด้วยอุบาสก๑
				๑. สารัชชสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ครั่นคร้าม
				๒. วิสารทสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้แกล้วกล้า
				๓. นิรยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก
				๔. เวรสูตร
				ว่าด้วยภัยเวร
				๕. จัณฑาลสูตร
				ว่าด้วยอุบาสกจัณฑาล
				๖. ปีติสูตร
				ว่าด้วยปีติ
				๗. วณิชชาสูตร
				ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ
				๘. ราชสูตร
				ว่าด้วยพระราชา
				๙. คิหิสูตร
				ว่าด้วยคฤหัสถ์
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๖			
        ๑๐. ภเวสีสูตร
				ว่าด้วยภเวสีอุบาสก
			๔. อรัญญวรรค	
				หมวดว่าด้วยป่า
				๑. อารัญญิกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
				๒. จีวรสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
				๓. รุกขมูลิกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัตร
				๔. โสสานิกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัตร
				๕. อัพโภกาสิกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัตร
				๖. เนสัชชิกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้นั่งเป็นวัตร
				๗. ยถาสันถติกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เป็นวัตร
				๘. เอกาสนิกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร
				๙. ขลุปัจฉาภัตติกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ห้ามภัตที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร
				๑๐. ปัตตปิณฑิกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ฉันในบาตรเป็นวัตร
			๕. พราหมณวรรค	
				หมวดว่าดัวยพราหมณ์
				๑. โสณสูตร
				ว่าด้วยธรรมของพราหมณ์เปรียบเทียบกับสุนัข
				๒. โทณพราหมณสูตร
				ว่าด้วยโทณพราหมณ์
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๗			
        ๓. สังคารวสูตร
				ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์
				๔. การณปาลีบุตร
				ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อการณปาลี
				๕. ปิงคิยานีสูตร
				ว่าด้วยปิงคิยานีพราหมณ์
				๖. มหาสุปินสูตร
				ว่าด้วยมหาสุบิน
				๗. วัสสสูตร
				ว่าด้วยอันตรายของฝน
				๘. วาจาสูตร
				ว่าด้วยองค์แห่งวาจาสุภาษิต
				๙. กุลสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้ตระกูลประสพบุญ
				๑๐. นิสสารณียสูตร
				ว่าด้วยธาตุที่สลัด
		๕. ปัญจมปัณณาสก์		
			๑. กิมพิลวรรค	
				หมวดว่าด้วยพระกิมพิละ
				๑. กิมพิลสูตร
				ว่าด้วยท่านพระกิมพิละ
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๘			
        ๒. ธัมมัสสวนสูตร
				ว่าด้วยการฟังธรรม
				๓. อัสสาชานียสูตร
				ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย
				๔. พลสูตร
				ว่าด้วยพละ
				๕. เจโตขิลสูตร
				ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
				๖. วินิพันธสูตร
				ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ
				๗. ยาคุสูตร
				ว่าด้วยอานิสงส์ของยาคู
				๘. ทันตกัฏฐสูตร
				ว่าด้วยไม้สีฟัน
				๙. คีตัสสรสูตร
				ว่าด้วยโทษของการแสดงธรรมด้วยเสียงขับยาว
				๑๐. มุฏฐัสสติสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้หลงลืมสติ
			๒. อักโกสกวรรค	
				หมวดว่าด้วยโทษของการด่า
				๑. อักโกสกสูตร
				ว่าด้วยโทษของการด่า
				๒. ภัณฑนการกสูตร
				ว่าด้วยโทษแห่งการทำความบาดหมาง
				๓. สีลสูตร
				ว่าด้วยศีล
				๔. พหุภาณิสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้พูดมาก
				๕. ปฐมอักขันติสูตร
				ว่าด้วยความไม่อดทน สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยอักขันติสูตร
				ว่าด้วยความไม่อดทน สูตรที่ ๒
				๗. ปฐมอปาสาทิกสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยอปาสาทิกสูตร
				ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส สูตรที่ ๒
				๙. อัคคิสูตร
				ว่าด้วยโทษของไฟ
				๑๐. มธุราสูตร
				ว่าด้วยนครมธุรา
			๓. ทีฆจาริกวรรค	
				หมวดว่าด้วยการจาริกไปนาน
				๑. ปฐมทีฆจาริกสูตร
				ว่าด้วยการจาริกไปนาน สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยทีฆจาริกสูตร
				ว่าด้วยการจาริกไปนาน สูตรที่ ๒
				๓. อตินิวาสสูตร
				ว่าด้วยการอยู่ประจำที่นาน
				๔. มัจฉรีสูตร
				ว่าด้วยความตระหนี่
				๕. ปฐมกุลุปกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล สูตรที่ ๑
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๑๙			
        ๖. ทุติยกุลุปกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล สูตรที่ ๒
				๗. โภคสูตร
				ว่าด้วยโภคทรัพย์
				๘. อุสสูรภัตตสูตร
				ว่าด้วยภัตรหุงต้มในเวลาสาย
				๙. ปฐมกัณหสัปปสูตร
				ว่าด้วยงูเห่า สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยกัณหสัปปสูตร
				ว่าด้วยงูเห่า สูตรที่ ๒
			๔. อาวาสิกวรรค	
				หมวดว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส
				๑. อาวาสิกสูตร
				ว่าด้วยธรรมของเจ้าอาวาส
				๒. ปิยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก
				๓. โสภณสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อาวาสงดงาม
				๔. พหูปการสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีอุปการะมากแก่อาวาส
				๕. อนุกัมปสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุอนุเคราะห์คฤหัสถ์
				๖. ปฐมอวัณณารหสูตร
				ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ ๑
				๗. ทุติยอวัณณารหสูตร
				ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ ๒
				๘. ตติยอวัณณารหสูตร
				ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ ๓
				๙. ปฐมมัจฉริยสูตร
				ว่าด้วยความตระหนี่ สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยมัจฉริยสูตร
				ว่าด้วยความตระหนี่ สูตรที่ ๒
			๕. ทุจจริตวรรค	
				หมวดว่าด้วยทุจริต
				๑. ปฐมทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยทุจริต สูตรที่ ๑
				๒. ปฐมกายทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยกายทุจริต สูตรที่ ๑
				๓. ปฐมวจีทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยวจีทุจริต สูตรที่ ๑
				๔. ปฐมมโนทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยมโนทุจริต สูตรที่ ๑
				๕. ทุติยทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยทุจริต สูตรที่ ๒
				๖. ทุติยกายทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยกายทุจริต สูตรที่ ๒
				๗. ทุติยวจีทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยวจีทุจริต สูตรที่ ๒
				๘. ทุติยมโนทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยมโนทุจริต สูตรที่ ๒
				๙. สีวถิกสูตร
				ว่าด้วยป่าช้า
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๐			
        ๑๐. ปุคคลัปปสาทสูตร
				ว่าด้วยความเลื่อมใสเฉพาะบุคคล
			๖. อุปสัมปทาวรรค	
				หมวดว่าด้วยการอุปสมบท
				๑. อุปสัมปาเทตัพพสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบท
				๒. นิสสยสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสสัย
				๓. สามเณรสูตร
				ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐาก
				๔. ปัญจมัจฉริยสูตร
				ว่าด้วยความตระหนี่ ๕ ประการ
				๕. มัจฉริยปหานสูตร
				ว่าด้วยการละความตระหนี่
				๖. ปฐมฌานสูตร
				ว่าด้วยปฐมฌาน
				๗-๑๓. ทุติยฌานสุตตาทิสัตตกะ
				ว่าด้วยสูตร ๗ สูตร มีทุติยฌานสูตรเป็นต้น
				๑๔. อปรปฐมฌานสูตร
				ว่าด้วยปฐมฌาน อีกนัยหนึ่ง
				๑๕-๒๑. อปรทุติยฌานสุตตาทิ
				ว่าด้วยทุติยฌานสูตรเป็นต้น อีกนัยหนึ่ง
			๑. สัมมุติเปยยาล	
				๑. ภัตตุทเทสกสูตร
				ว่าด้วยภิกษุภัตตุทเทสกะ
				๒-๑๔. เสนาสนปัญญาปกสุตตาทิ
				ว่าด้วยภิกษุเสนาสนปัญญาปกะ๑เป็นต้น
			๒. สิกขาปทเปยยาล	
				๑. ภิกขุสูตร
				ว่าด้วยภิกษุ
				๒-๗. ภิกขุนีสุตตาทิ
				ว่าด้วยภิกษุณีเป็นต้น
				๘. อาชีวกสูตร
				ว่าด้วยอาชีวก
				๙-๑๗. นิคัณฐสุตตาทิ
				ว่าด้วยนิครนถ์เป็นต้น
			๓. ราคเปยยาล	
      
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๑ 
  ฉักกนิบาต			
		๑. ปฐมปัณณาสก์		
			๑. อาหุเนยยวรรค	
				หมวดว่าด้วยพระอาหุไนยบุคคล
				๑. ปฐมอาหุเนยยสูตร
				ว่าด้วยพระอาหุไนยบุคคล สูตรที่ ๑
				๒. ทุติยอาหุเนยยสูตร๒
				ว่าด้วยพระอาหุไนยบุคคล สูตรที่ ๒
				๓. อินทริยสูตร
				ว่าด้วยอินทรีย์
				๔. พลสูตร
				ว่าด้วยพละ
				๕. ปฐมอาชานียสูตร
				ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยอาชานียสูตร
				ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ ๒
				๗. ตติยอาชานียสูตร
				ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ ๓
				๘. อนุตตริยสูตร
				ว่าด้วยอนุตตริยะ
				๙. อนุสสติฏฐานสูตร
				ว่าด้วยอนุสสติฏฐาน
				๑๐. มหานามสูตร
				ว่าด้วยเจ้าศากยะมหานามะ
			๒. สารณียวรรค	
				หมวดว่าด้วยสารณียธรรม
				๑. ปฐมสารณียสูตร
				ว่าด้วยสารณียธรรม สูตรที่๑
				๒. ทุติยสารณียสูตร
				ว่าด้วยสารณียธรรม สูตรที่ ๒
				๓. นิสสารณียสูตร
				ว่าด้วยธาตุที่สลัด
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๒			
        ๔. ภัททกสูตร
				ว่าด้วยการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญ
				๕. อนุตัปปิยสูตร
				ว่าด้วยการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่เดือดร้อน
				๖. นกุลปิตุสูตร
				ว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี
				๗. โสปปสูตร
				ว่าด้วยการนอนหลับ
				๘. มัจฉพันธสูตร
				ว่าด้วยชาวประมงจับปลา
				๙. ปฐมมรณัสสติสูตร
				ว่าด้วยการเจริญมรณัสสติ สูตรที่ ๑
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๓			
        ๑๐. ทุติยมรณัสสติสูตร
				ว่าด้วยการเจริญมรณัสสติ สูตรที่ ๒
			๓. อนุตตริยวรรค	
				หมวดว่าด้วยอนุตตริยะ
				๑. สามกสูตร
				ว่าด้วยหมู่บ้านสามะ
				๒. อปริหานิยสูตร
				ว่าด้วยอปริหานิยธรรม
				๓. ภยสูตร
				ว่าด้วยภัยเป็นชื่อของกาม
				๔. หิมวันตสูตร
				ว่าด้วยขุนเขาหิมพานต์
				๕. อนุสสติฏฐานสูตร
				ว่าด้วยอนุสสติฏฐาน
				๖. มหากัจจานสูตร
				ว่าด้วยพระมหากัจจานะ
				๗. ปฐมสมยสูตร
				ว่าด้วยสมัยที่ควรพบผู้เจริญภาวนา สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยสมยสูตร
				ว่าด้วยสมัยที่ควรพบผู้เจริญภาวนา สูตรที่ ๒
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๔			
        ๙. อุทายีสูตร
				ว่าด้วยท่านพระอุทายี
				๑๐. อนุตตริยสูตร
				ว่าด้วยอนุตตริยะ
			๔. เทวตาวรรค	
				หมวดว่าด้วยเทวดา
				๑. เสขสูตร
				ว่าด้วยธรรมของพระเสขะ
				๒. ปฐมอปริหานสูตร
				ว่าด้วยอปริหานิยธรรม สูตรที่ ๑
				๓. ทุติยอปริหานสูตร
				ว่าด้วยอปริหานิยธรรม สูตรที่ ๒
				๔. มหาโมคคัลลานสูตร
				ว่าด้วยพระมหาโมคคัลลานะ
				๕. วิชชาภาคิยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๕			
        ๖. วิวาทมูลสูตร
				ว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท
				๗. ทานสูตร
				ว่าด้วยองค์แห่งทักษิณาทาน
				๘. อัตตการีสูตร
				ว่าด้วยอัตตการ
				๙. นิทานสูตร
				ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
				๑๐. กิมมิลสูตร
				ว่าด้วยท่านพระกิมมิละ
				๑๑. ทารุกขันธสูตร
				ว่าด้วยกองฟืน
				๑๒. นาคิตสูตร
				ว่าด้วยท่านพระนาคิตะ
			๕. ธัมมิกวรรค	
				หมวดว่าด้วยพระธัมมิกะ
				๑. นาคสูตร
				ว่าด้วยนาค
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๖			
        ๒. มิคสาลาสูตร
				ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อมิคสาลา
				๓. อิณสูตร
				ว่าด้วยความเป็นหนี้
				๔. มหาจุนทสูตร
				ว่าด้วยพระมหาจุนทะ
				๕. ปฐมสันทิฏฐิกสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง สูตรที่ ๑
				๖. ทุติยสันทิฏฐิกสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง สูตรที่ ๒
				๗. เขมสูตร
				ว่าด้วยพระเขมะ
				๘. อินทริยสังวรสูตร
				ว่าด้วยอินทรียสังวร
				๙. อานันทสูตร
				ว่าด้วยคุณธรรมของพระอานนท์
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๗			
        ๑๐. ขัตติยสูตร
				ว่าด้วยความประสงค์ของกษัตริย์
				๑๑. อัปปมาทสูตร
				ว่าด้วยความไม่ประมาท
				๑๒. ธัมมิกสูตร
				ว่าด้วยท่านพระธัมมิกะ
		๒. ทุติยปัณณาสก์		
			๖. มหาวรรค	
				หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่
				๑. โสณสูตร
				ว่าด้วยพระโสณะ
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๘			
        ๒. ผัคคุณสูตร
				ว่าด้วยพระผัคคุณะอาพาธ
				๓. ฉฬภิชาติสูตร
				ว่าด้วยอภิชาติ ๖ จำพวก
				๔. อาสวสูตร
				ว่าด้วยอาสวธรรม
				๕. ทารุกัมมิกสูตร
				ว่าด้วยคหบดีชื่อทารุกัมมิกะ
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๒๙			
        ๖. หัตถิสารีปุตตสูตร
				ว่าด้วยท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตร
				๗. มัชเฌสูตร
				ว่าด้วยส่วนท่ามกลาง
				๘. ปุริสินทริยญาณสูตร
				ว่าด้วยญาณเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคล
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๓๐			
        ๙. นิพเพธิกสูตร
				ว่าด้วยธรรมบรรยายชำแรกกิเลส
				๑๐. สีหนาทสูตร
				ว่าด้วยการบันลือสีหนาท
			๗. เทวตาวรรค	
				หมวดว่าด้วยเทวดา
				๑. อนาคามิผลสูตร
				ว่าด้วยอนาคามิผล
				๒. อรหัตตสูตร
				ว่าด้วยอรหัตตผล
				๓. มิตตสูตร
				ว่าด้วยมิตร
				๔. สังคณิการามสูตร
				ว่าด้วยภิกษุผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ
				๕. เทวตาสูตร
				ว่าด้วยเทวดาแสดงธรรม
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๓๑			
        ๖. สมาธิสูตร
				ว่าด้วยสมาธิ
				๗. สักขิภัพพสูตร
				ว่าด้วยความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัด
				๘. พลสูตร
				ว่าด้วยความมีกำลังในสมาธิ
				๙. ปฐมตัชฌานสูตร
				ว่าด้วยการบรรลุปฐมฌาน สูตรที่ ๑
				๑๐. ทุติยตัชฌานสูตร
				ว่าด้วยการบรรลุปฐมฌาน สูตรที่ ๒
			๘. อรหัตตวรรค	
				หมวดว่าด้วยอรหัตตผล
				๑. ทุกขสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์
				๒. อรหัตตสูตร
				ว่าด้วยอรหัตตผล
				๓. อุตตริมนุสสธัมมสูตร
				ว่าด้วยญาณทัสสนะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์
				๔. สุขโสมนัสสสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีสุขโสมนัส
				๕. อธิคมสูตร
				ว่าด้วยการบรรลุกุศลธรรม
				๖. มหัตตสูตร
				ว่าด้วยการบรรลุความเป็นใหญ่
				๗. ปฐมนิรยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรก สูตรที่ ๑
				๘. ทุติยนิรยสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรก สูตรที่ ๒
				๙. อัคคธัมมสูตร
				ว่าด้วยธรรมชั้นเลิศ
				๑๐. รัตติทิวสสูตร
				ว่าด้วยวันและคืน
			๙. สีติวรรค	
				หมวดว่าด้วยสีติภาวะ
				๑. สีติภาวสูตร
				ว่าด้วยสีติภาวะ
				๒. อาวรณตาสูตร
				ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้น
				๓. โวโรปิตสูตร
				ว่าด้วยผู้ฆ่า
				๔. สุสสูสติสูตร
				ว่าด้วยการฟังด้วยดี
				๕. อัปปหายสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่บุคคลยังละไม่ได้
        
####เล่มที่ ๒๒ ส่วนที่ ๓๒			
        ๖. ปหีนสูตร
				ว่าด้วยธรรมที่บุคคลละได้
				๗. อภัพพสูตร
				ว่าด้วยผู้ไม่อาจให้ธรรมเกิดขึ้น
				๘. ปฐมอภัพพัฏฐานสูตร
				ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ ๑
				๙. ทุติยอภัพพัฏฐานสูตร
				ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ ๒
				๑๐. ตติยอภัพพัฏฐานสูตร
				ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ ๓
				๑๑. จตุตถอภัพพัฏฐานสูตร
				ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ ๔
			๑๐. อานิสังสวรรค	
				หมวดว่าด้วยอานิสงส์
				๑. ปาตุภาวสูตร
				ว่าด้วยเหตุปรากฏ
				๒. อานิสังสสูตร
				ว่าด้วยอานิสงส์แห่งโสดาปัตติผล
				๓. อนิจจสูตร
				ว่าด้วยความเป็นของไม่เที่ยง
				๔. ทุกขสูตร
				ว่าด้วยความเป็นทุกข์
				๕. อนัตตสูตร
				ว่าด้วยความเป็นอนัตตา
				๖. นิพพานสูตร
				ว่าด้วยนิพพาน
				๗. อนวัฏฐิตสูตร
				ว่าด้วยความไม่มั่นคง
				๘. อุกขิตตาสิกสูตร
				ว่าด้วยนิพพิทาสัญญาเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้น
				๙. อตัมมยสูตร
				ว่าด้วยอตัมมยะ
				๑๐ ภวสูตร
				ว่าด้วยภพและสิกขา
				๑๑. ตัณหาสูตร
				ว่าด้วยตัณหาและมานะ
			๑๑. ติกวรรค	
				หมวดว่าด้วยธรรมหมวดละ ๓
				๑. ราคสูตร
				ว่าด้วยราคะ
				๒. ทุจจริตสูตร
				ว่าด้วยทุจริต
				๓. วิตักกสูตร
				ว่าด้วยวิตก
				๔. สัญญาสูตร
				ว่าด้วยสัญญา
				๕. ธาตุสูตร
				ว่าด้วยธาตุ
				๖. อัสสาทสูตร
				ว่าด้วยอัสสาททิฏฐิ
				๗. อรติสูตร
				ว่าด้วยอรติ
				๘. สันตุฏฐิตาสูตร
				ว่าด้วยสันตุฏฐิตา
				๙. โทวจัสสตาสูตร
				ว่าด้วยความเป็นผู้ว่ายาก
				๑๐. อุทธัจจสูตร
				ว่าด้วยอุทธัจจะ
			๑๒. สามัญญวรรค	
				หมวดว่าด้วยธรรมทั่วไป
				๑. กายานุปัสสีสูตร
				ว่าด้วยผู้ควรเจริญกายานุปัสสนา
				๒. ธัมมานุปัสสีสูตร
				ว่าด้วยผู้ควรเจริญธรรมานุปัสสนา
				๓. ตปุสสสูตร
				ว่าด้วยตปุสสคหบดี
				๔-๒๓. ภัลลิกาทิสูตร
				ว่าด้วยภัลลิกคหบดีเป็นต้น
			ราคเปยยาล	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :