เล่มที่ ๒๑

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

####เล่มที่ ๒๑ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																															
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ 
  จตุกกนิบาต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. ปฐมปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. ภัณฑคามวรรค หมวดว่าด้วยพุทธกิจในภัณฑคาม																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ปปติตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ตกจากธรรมวินัย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปฐมขตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ทุติยขตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. อนุโสตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไปตามกระแส																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อัปปัสสุตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีสุตะน้อย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. โสภณสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. เวสารัชชสูตร ว่าด้วยญาณเป็นเหตุให้แกล้วกล้า																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ตัณหุปปาทสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งตัณหา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. โยคสูตร ว่าด้วยโยคะ														
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๒		
      ๒. จรวรรค หมวดว่าด้วยอิริยาบถเดิน																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. จรสูตร ว่าด้วยอิริยาบถเดิน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. สีลสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีศีล																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปธานสูตร ว่าด้วยสัมมัปปธาน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. สังวรสูตร ว่าด้วยสังวรปธาน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปัญญัติสูตร ว่าด้วยการบัญญัติสิ่งที่เลิศ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. โสขุมมสูตร ว่าด้วยโสขุมมญาณ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ปฐมอคติสูตร ว่าด้วยอคติ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทุติยอคติสูตร ว่าด้วยอคติ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ตติยอคติสูตร ว่าด้วยอคติ สูตรที่ ๓																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ภัตตุทเทสกสูตร ว่าด้วยพระภัตตุทเทสกะเลวและดี																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. อุรุเวลวรรค หมวดว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปฐมอุรุเวลสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทุติยอุรุเวลสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. โลกสูตร ว่าด้วยโลก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. กาฬการามสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในกาฬการาม								
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๓			
        ๕. พรหมจริยสูตร ว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. กุหสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. สันตุฏฐิสูตร ว่าด้วยความสันโดษด้วยปัจจัย ๔																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อริยวังสสูตร ว่าด้วยอริยวงศ์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ธัมมปทสูตร ว่าด้วยธรรมบท																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ปริพพาชกสูตร ว่าด้วยปริพาชก																																																																																																																																																																																																																																																											
			๔. จักกวรรค หมวดว่าด้วยจักร																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. จักกสูตร ว่าด้วยจักร ๔ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. สังคหสูตร ว่าด้วยสังคหวัตถุ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. สีหสูตร ว่าด้วยพญาราชสีห์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. อัคคัปปสาทสูตร ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. โทณสูตร ว่าด้วยโทณพราหมณ์										
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๔			
        ๗. อปริหานิยสูตร ว่าด้วยอปริหานิยธรรม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ปฏิลีนสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้หลีกเร้น																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อุชชยสูตร ว่าด้วยปัญหาของอุชชยพราหมณ์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. อุทายิสูตร ว่าด้วยปัญหาของอุทายิพราหมณ์																																																																																																																																																																																																																																																											
			๕. โรหิตัสสวรรค หมวดว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. สมาธิภาวนาสูตร ว่าด้วยสมาธิภาวนา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ปัญหพยากรณสูตร ว่าด้วยวิธีการตอบปัญหา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปฐมโกธครุสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ทุติยโกธครุสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. โรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ทุติยโรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. สุวิทูรสูตร ว่าด้วยสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. วิสาขสูตร ว่าด้วยการแสดงธรรมของวิสาขปัญจาลิบุตร						
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๕			
        ๙. วิปัลลาสสูตร ว่าด้วยวิปลาส																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. อุปกิเลสสูตร ว่าด้วยสิ่งมัวหมอง																																																																																																																																																																																																																																																											
		๒. ทุติยปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. ปุญญาภิสันทวรรค หมวดว่าด้วยห้วงบุญกุศล																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปฐมปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทุติยปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปฐมสังวาสสูตร ว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ทุติยสังวาสสูตร ว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปฐมสมชีวีสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ทุติยสมชีวีสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. สุปปวาสาสูตร ว่าด้วยสุปปวาสาโกฬิยธิดา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. สุทัตตสูตร ว่าด้วยสุทัตตคหบดี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. โภชนสูตร ว่าด้วยทายกผู้ให้โภชนะ												
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๖			
        ๑๐. คิหิสามีจิสูตร ว่าด้วยการปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์																																																																																																																																																																																																																																																											
			๒. ปัตตกัมมวรรค หมวดว่าด้วยกรรมอันสมควร																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปัตตกัมมสูตร ว่าด้วยกรรมอันสมควร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. อานัณยสูตร ว่าด้วยสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. พรหมสูตร ว่าด้วยสกุลที่มีพรหม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. นิรยสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เกิดในนรก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. รูปสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. สราคสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีราคะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อหิราชสูตร ว่าด้วยตระกูลพญางู																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. เทวทัตตสูตร ว่าด้วยพระเทวทัต																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ปธานสูตร ว่าด้วยปธาน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. อธัมมิกสูตร ว่าด้วยพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่่ในธรรมและผู้ตั้งอยู่ในธรรม																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. อปัณณกวรรค หมวดว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปธานสูตร ว่าด้วยความเพียรเป็นเหตุสิ้นอาสวะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุสิ้นอาสวะ						
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๗			
        ๓. สัปปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ปฐมอัคคสูตร ว่าด้วยธรรมอันเลิศ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ทุติยอัคคสูตร ว่าด้วยธรรมอันเลิศ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. กุสินารสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในกรงกุสินารา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อจินเตยยสูตร ว่าด้วยอจินไตย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทักขิณสูตร ว่าด้วยความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. วณิชชสูตร ว่าด้วยเหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. กัมโพชสูตร ว่าด้วยเหตุให้มาตุคามไปแคว้นกัมโพชะไม่่ได้																																																																																																																																																																																																																																																											
			๔. มจลวรรค หมวดว่าด้วยสมณะผู้ไม่หวั่นไหว																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปาณาติปาตสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. มุสาวาทสูตร ว่าด้วยผู้พูดเท็จและผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อวัณณารหสูตร ว่าด้วยผู้กล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนและผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. โกธครุสูตร ว่าด้วยผู้มักโกรธและผู้ไม่มักโกรธ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ตโมตมสูตร ว่าด้วยผู้มืดมาและมืดไป																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. โอณโตณตสูตร ว่าด้วยผู้ต่ำมาและต่ำไป																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ปุตตสูตร ว่าด้วยสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเหมือนพระราชโอรสองค์พี่		
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๘			
        ๘. สังโยชนสูตร ว่าด้วยผู้สิ้นสังโยชน์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐ ขันธสูตร ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ์																																																																																																																																																																																																																																																											
			๕. อสุรวรรค หมวดว่าด้วยบุคคลเหมือนอสูรและเทวดา																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อสุรสูตร ว่าด้วยบุคคลเหมือนอสูรและเทวดา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ปฐมสมาธิสูตร ว่่าด้วยสมาธิ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ทุติยสมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ตติยสมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ สูตรที่ ๓																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ฉวาลาตสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้า																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ราควินยสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ขิปปนิสันติสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้รู้ได้เร็ว																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อัตตหิตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. สิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบทเป็นเหตุให้เกื้อกูลและไม่เกื้อกูล			
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๙				
        ๑๐. โปตลิยสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อโปตลิยะ																																																																																																																																																																																																																																																											
		๓. ตติยปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. วลาหกวรรค หมวดว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปฐมวลาหกสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทุติยวลาหกสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. กุมภสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนหม้อ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. อุทกรหทสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. อัมพสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ( )																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. มูสิกสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนหนู																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. พลวัททสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. รุกขสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้								
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๐				
        ๑๐. อาสีวิสสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ																																																																																																																																																																																																																																																											
			๒. เกสิวรรค หมวดว่าด้วยเกสีสารถีผู้ฝึกม้า																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. เกสิสูตร ว่าด้ววยเกสีสารถีผู้ฝึกม้า																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ชวสูตร ว่าด้วยความว่องไวของม้าต้นและของภิกษุ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปโตทสูตร ว่าด้วยปฏักของสารถี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. นาคสูตร ว่า้ดวยองค์ของช้างต้น																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อารักขสูตร ว่าด้วยสติเครื่องรักษา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. สังเวชนียสูตร ว่าด้วยสังเวชนียสถาน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ปฐมภยสูตร ว่าด้วยภัยภายใน สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ทุติยภยสูตร ว่าด้วยภัยภายนอก สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. ภยวรรค หมวดว่าด้วยภัย																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อัตตานุวาทสูตร ว่าด้วยอัตตานุวาทภัย					
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๑			
        ๒. อูมิภยสูตร ว่าด้วยภัยจากคลื่น																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปฐมนานากรณสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลต่างกัน สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ทุติยนานากรณสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลต่างกัน สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปฐมเมตตาสูตร ว่าด้วยผู้มีเมตตาจิต สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ทุติยเมตตาสูตร ว่าด้วยผู้มีเมตตาจิต สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตร ว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทุติยตถาคตอัจฉริยสูตร ว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อานันทอัจฉริยสูตร ว่าด้วยความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. จักกวัตติอัจฉริยสูตร ว่าด้วยความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้าจักรพรรดิ			
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๒		
      ๔. ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. สังโยชนสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ละสังโยชน์ได้																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ปฏิภาณสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ตอบได้ถูกต้อง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อุคฆฏิตัญญูสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เข้าใจได้ฉับพลัน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. อุฏฐานพลสูตร ว่าด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. สาวัชชสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีแต่โทษ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ปฐมสีลสูตร ว่าด้วยศีล สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ทุติยสีลสูตร ว่าด้วยศีล สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. นิกกัฏฐสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีกายและจิตออก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ธัมมกถิกสูตร ว่าด้วยธรรมกถึก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. วาทีสูตร ว่าด้วยนักพูด																																																																																																																																																																																																																																																											
			๕. อาภาวรรค หมวดว่าด้วยแสงสว่าง																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อาภาสูตร ว่าด้วยแสงสว่าง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ปภาสูตร ว่าด้วยรัศมี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อาโลกสูตร ว่าด้วยความสว่าง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. โอภาสสูตร ว่าด้วยความสว่างไสว																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปัชโชตสูตร ว่าด้วยความรุ่งเรือง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ปฐมกาลสูตร ว่าด้วยกาล สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ทุติยกาลสูตร ว่าด้วยกาล สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริต																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. สุจริตสูตร ว่าด้วยสุจริต																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. สารสูตร ว่าด้วยสารธรรม																																																																																																																																																																																																																																																											
		๔. จตุตถปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. อินทริยวรรค หมวดว่าด้วยอินทรีย์																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อินทริยสูตร ว่าด้วยอินทรีย์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. สัทธาพลสูตร ว่าด้วยสัทธาพละ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปัญญาพลสูตร ว่าด้วยปัญญาพละ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. สติพลสูตร ว่าด้วยสติพละ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปฏิสังขานพลสูตร ว่าด้วยปฏิสังขานพละ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. กัปปสูตร ว่าด้วยกัป																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. โรคสูตร ว่าด้วยโรค																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ปริหานิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุเสื่อม								
          
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๓			
        ๙. ภิกขุนีสูตร ว่าด้วยภิกษุณี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. สุคตวินยสูตร ว่าด้วยพระสุคตและวินัยของพระสุคต																																																																																																																																																																																																																																																											
			๒. ปฏิปทาวรรค หมวดว่าด้วยปฏิปทา																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. สังขิตตสูตร ว่าด้วยปฏิปทาโดยย่อ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. วิตถารสูตร ว่าด้วยปฏิปทาโดยพิสดาร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อสุภสูตร ว่าด้วยการพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ปฐมขมสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่อดทน สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ทุติยขมสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่อดทน สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อุภยสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง ๒ ส่วน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. มหาโมคคัลลานสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระมหาโมคคัลลานะหลุดพ้น																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระสารีบุตรหลุดพ้น		
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๔			
        ๙. สสังขารสูตร ว่าด้วยผู้เป็นสสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ยุคนัทธสูตร ว่าด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. สัญเจตนิยวรรค หมวดว่าด้วยความจงใจ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. เจตนาสูตร ว่าด้วยเจตนา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. วิภัตติสูตร ว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. มหาโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระมหาโกฏฐิตะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. อุปวาณสูตร ว่าด้วยพระอุปวาณะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อายาจนสูตร ว่าด้วยความปราถนาโดยชอบ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ราหุลสูตร ว่าด้วยพระราหุล																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ชัมพาลีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยบ่อน้ำใหญ่					
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๕			
        ๙. นิพพานสูตร ว่าด้วยนิพพาน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. มหาปเทสสูตร ว่าด้วยมหาปเทส																																																																																																																																																																																																																																																											
			๔. โยธาชีววรรค หมวดว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. โยธาชีวสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ปาฏิโภคสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่มีใครประกันได้																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. สุตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ได้ฟัง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. อภยสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้กลัวตายและผู้ไม่กลัวความตาย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. สมณสัจจสูตร ว่าด้วยสัจจะที่เป็นเหตุให้ไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อุมมัคคสูตร ว่าด้วยผู้มีปัญญาใฝ่รู้										
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๖			
        ๗. วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อุปกสูตร ว่าด้วยอุปกมัณฑิกาบุตร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. สัจฉิกรณียสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้ง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. อุโปสถสูตร ว่าด้วยทรงสรรเสริญภิกษุในวันอุโบสถ																																																																																																																																																																																																																																																											
			๕. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. โสตานุคตสูตร ว่าด้วยธรรมที่เข้าถึงโสตประสาท																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่พึงรู้ด้วยฐานะ										
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๗			
        ๓. ภัททิยสูตร ว่าด้วยเจ้าลิจฉวีพระนามว่าภัททิยะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. สาปุคิยาสูตร ว่าด้วยโกฬิยบุตรชาวสาปุคิยนิคม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. วัปปสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าวัปปะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. สาฬหสูตร ว่าด้วยเจ้าลิจฉวีพระนามว่าสาฬหะ									
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๘			
        ๗. มัลลิกาเทวีสูตร ว่าด้วยพระนางมัลลิกาเทวี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อัตตันตปสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา													
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๑๙			
        ๑๐. เปมสูตร ว่าด้วยความรักและความชัง																																																																																																																																																																																																																																																											
		๕. ปัญจมปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. สัปปุริสวรรค หมวดว่าด้วยสัตบุรุษ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. สิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบท																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. อัสสัทธสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีศรัทธาและผู้มีศรัทธา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. สัตตกัมมสูตร ว่าด้วยกรรม ๗ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ทสกัมมสูตร ว่าด้วยกรรม ๑๐ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. อัฏฐังคิกสูตร ว่าด้วยมรรคมีองค์ ๘																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ทสมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค ๑๐ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ปฐมปาปธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทุติยปาปธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ตติยปาปธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ ๓							
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๒๐			
        ๑๐. จตุตถปาปธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ ๔																																																																																																																																																																																																																																																											
			๒. โสภณวรรค หมวดว่าด้วยผู้ทำบริษัทให้งาม																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฏฐิ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อกตัญญุตาสูตร ว่าด้วยความเป็นไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ปาณาติปาตีสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปฐมมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ทุติยมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ปฐมโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทุติยโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อหิริกสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ทุสสีลสูตร ว่าด้วยผู้ทุศีลและผู้มีศีล																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. ทุจจริตวรรค หมวดว่าด้วยทุจริตและสุจริต																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริตและสุจริต																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฏฐิ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อกตัญญุตาสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ปาณาติปาตีสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปฐมมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ทุติยมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ปฐมโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทุติยโวหารปถสูตร ว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อหิริกสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ทุปปัญญสูตร ว่าด้วยผู้มีปัญญาทรามและผู้มีปัญญา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๑. กวิสูตร ว่าด้วยกวี																																																																																																																																																																																																																																																											
			๔. กัมมวรรค หมวดว่าด้วยกรรม																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. สังขิตตสูตร ว่าด้วยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยย่อ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. วิตถารสูตร ว่าด้วยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยพิสดาร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. โสณกายนสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อโสณกายนะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ปฐมสิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบท สูตรที่ ๑										
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๒๑			
        ๕. ทุติยสิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบท สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อริยมัคคสูตร ว่าด้วยอริยมรรค																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. โพชฌังคสูตร ว่าด้วยโพชฌงค์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. สาวัชชสูตร ว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่มีโทษ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อัพยาปัชฌสูตร ว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่ไม่มีความเบียดเบียน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. สมณสูตร ว่าด้วยสมณะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๑. สัปปุริสานิสังสสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ที่พึงได้จากสัตบุรุษ																																																																																																																																																																																																																																																											
			๕. อาปัตติภยวรรค หมวดว่าด้วยอาปัตติภัย																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. สังฆเภทกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. อาปัตติภยสูตร ว่าด้วยอาปัตติภัย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. สิกขานิสังสสูตร ว่าด้วยพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอานิสงส์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. เสยยาสูตร ว่าด้วยการนอน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ถูปารหสูตร ว่าด้วยถูปารหบุคคล																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ปัญญาวุฑฒิสูตร ว่าด้้วยความเจริญด้วยปัญญา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. พหุการสูตร ว่าด้วยธรรมมีอุปการะมาก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ปฐมโวหารสูตร ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ทุติยโวหารสูตร ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ตติยโวหารสูตร ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ ๓																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๑. จตุตถโวหารสูตร ว่าด้วยโวหาร สูตรที่ ๔																																																																																																																																																																																																																																																											
			๖. อภิญญาวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่รู้ยิ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อภิญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่รู้ยิ่ง											
        
####เล่มที่ ๒๑ ส่วนที่ ๒๒			
        ๒. ปริเยสนาสูตร ว่าด้วยการแสวงหา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. สังคหวัตถุสูตร ว่าด้วยสังคหาวัตถุ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. มาลุงกยปุตตสูตร ว่าด้วยพระมาลุงกยบุตร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. กุลสูตร ว่าด้วยตระกูล																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ทุติยอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. พลสูตร ว่าด้วยพละ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อรัญญสูตร ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้ควรอยู่ป่าและไม่ควรอยู่ป่า																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. กัมมสูตร ว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่มีโทษ																																																																																																																																																																																																																																																											
			๗. กัมมปถวรรค หมวดว่าด้วยกรรมบถ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปาณาติปาตีสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. อทินนาทายีสูตร ว่าด้วยผู้ลักทรัพย์และผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. มิจฉาจารีสูตร ว่าด้วยผู้ประพฤติผิดในกามและผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. มุสาวาทีสูตร ว่าด้วยผู้พูดเท็จและผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปิสุณวาจาสูตร ว่าด้วยผู้พูดส่อเสียดและผู้เว้่นขาดจากการพูดส่อเสียด																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ผรุสวาจาสูตร ว่าด้วยผู้พูดคำหยาบและผู้เว้้นขาดจากการพูดคำหยาบ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. สัมผัปปลาปสูตร ว่าด้วยผู้พูดเพ้อเจ้อและผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อภิชฌาลุสูตร ว่าด้วยผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. พยาปันนจิตตสูตร ว่าด้วยผู้มีจิตพยาบาทและผู้มีจิตไม่พยาบาท																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. มิจฉาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิและผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ																																																																																																																																																																																																																																																											
			๘. ราคเปยยาล																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. สติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานเพื่อรู้ยิ่งราคะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. สัมมัปปธานสูตร ว่าด้วยการเจริญสัมมัปปธานเพื่อรู้ยิ่งราคะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อิทธิปาทสูตร ว่าด้วยการเจริญอิทธิบาทเพื่อรู้ยิ่งราคะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔-๓๐. ปริญญาทิสูตร ว่าด้วยการเจริญธรรมเพื่อกำหนดรู้ราคะเป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓๑-๕๑๐. โทสอภิญญาทิสูตร ว่าด้วยการเจริญธรรมเพื่อรู้ยิ่งโทสะเป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																											

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :