เล่มที่ ๑๙

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกายมหาวารวรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกายมหาวารวรรค  						
							
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑
  ๑.มัคคสังยุต						
		๑.อวิชชาวรรค					
			หมวดว่าด้วยอวิชชา				
	     			๑.อวิชชาสูตร			
					ว่าด้วยอวิชชา		
	 			๒.อุปัฑฒสูตร			 
	 				ว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่ง		
	 			๓.สารีปุตตสูตร			 
	 	 			ว่าด้วยพระสารีบุตร		 
	 	 		๔.ชาณุสโสณิพราหมณสูตร			 
	 	 			ว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์		
				๕.กิมัตถิยสูตร			
					ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์		
				๖.ปฐมอัญญตรภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา สูตรที่ ๑		
				๗.ทุติยอัญญตรภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา สูตรที่ ๒		
				๘.วิภังคสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกอริยมรรค		
				๙.สูกสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยเดือย		
				๑๐.นันทิยสูตร			
					ว่าด้วยนันทิยปริพาชก		
		๒.วิหารวรรค					
			หมวดว่าด้วยวิหารธรรม				
				๑.ปฐมวิหารสูตร			
			  		ว่าด้วยวิหารธรรม สูตรที่ ๑		
				๒.ทุติยวิหารสูตร			
					ว่าด้วยวิหารธรรม สูตรที่ ๒		
				๓.เสกขสูตร			
					ว่าด้วยองค์คุณของพระเสฃะ		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒			
        ๔.ปฐมอุปปาทสูตร			
					ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธรรม สูตรที่ ๑		
				๕.ทุติยอุปปาทสูตร			
					ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธรรม สูตรที่ ๒		
				๖.ปฐมปริสุทธสูตร			
					ว่าด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ สูตรที่ ๑		
				๗.ทุติยปริสุทธสูตร			
					ว่าด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ สูตรที่ ๒		
				๘.ปฐมกุกกุฏารามสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ ๑		
				๙.ทุติยกุกกุฏารามสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ ๒		
				๑๐.ตติยกุกกุฏารามสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ ๓		
		๓.มิจฉัตตวรรค					
			หมวดว่าด้วยมิจฉัตตธรรม				
				๑.มิจฉัตตสูตร			
					ว่าด้วยมิจฉัตตธรรม		
				๒.อกุสลธัมมสูตร			
					ว่าด้วยอกุศลธรรม		
				๓.ปฐมปฏิปทาสูตร			
					ว่าด้วยปฏิปทา สูตรที่ ๑		
				๔.ทุติยปฏิปทาสูตร			
					ว่าด้วยปฏิปทา สูตรที่ ๒		
				๕.ปฐมอสัปปุริสสูตร			
					ว่าด้วยอสัตบุรุษ สูตรที่ ๑		
				๖.ทุติยอสัปปุริสสูตร			
					ว่าด้วยอสัตบุรุษ สูตรที่ ๒		
				๗.กุมภสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อ		
				๘.สมาธิสูตร			
					ว่าด้วยสมาธิ		
				๙.เวทนาสูตร			
					ว่าด้วยเวทนา		
				๑๐.อุตติยสูตร			
					ว่าด้วยพระอุตติยะ		
		๔.ปฏิปัตติวรรค					
			หมวดว่าด้วยการปฏิบัติ				
				๑.ปฐมปฏิปัตติสูตร			
					ว่าด้วยการปฏิบัติ สูตรที่ ๑		
				๒.ทุติยปฏิปัตติสูตร			
					ว่าด้วยการปฏิบัติ สูตรที่ ๒		
				๓.วิรัทธสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาด		
				๔.ปารังคมสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่ให้ถึงฝั่ง		
				๕.ปฐมสามัญญสูตร			
					ว่าด้วยความเป็นสมณะ สูตรที่ ๑		
				๖.ทุติยสามัญญสูตร			
					ว่าด้วยความเป็นสมณะ สูตรที่ ๒		
				๗.ปฐมพรหมัญญสูตร			
					ว่าด้วยความเป็นพรหม สูตรที่ ๒		
				๘.ทุติยพรมัญญสูตร			
					ว่าด้วยความเป็นพรหม สูตรที่ ๒		
				๙.ปฐมพรหมจริยสูตร			
					ว่าด้วยพรหมจรรย์ สูตรที่ ๑		
				๑๐.ทุติยพรหม่จริยสูตร			
					ว่าด้วยพรหมจรรย์ สูตรที่ ๒		
		๕.อัญญติตถิยเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยอัญญติตถิยเปยยาล				
				๑.ราควิราคสูตร			
					ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะ		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๓			
        ๒-๗. สังโยชนัปปหานาทิสุตตฉักกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๖ สูตร มีสังโยชนปหานสูตรเป็นต้น		
				๘.อนุปาทาปรินิพพานสูตร			
					ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน		
		๖.สุริยเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยสุริยเปยยาล				
				๑.กัลยาณมิตตสูตร			
					ว่าด้วยกัลยาณมิตร		
				๒-๖. สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็นต้น		
				๗.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร			
					ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา		
				๘.กัลยาณมิตตสูตร			
					ว่าด้วยกัลยาณมิตร		
				๙-๑๓. สีลสัมปทาทิสุตตปัญ่จกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็นต้น		
				๑๔.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร			
					ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา		
		๗.เอกธัมมเปยยาวรรค					
			หมวดว่าด้วยเอกธัมมเปยยาล				
				๑.กัลยารมิตตสูตร			
					ว่าด้วยกัลยาณมิตร		
				๒-๖. สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็นต้น		
				๗.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร			
					ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา		
				๘.กัลยาณมิตตสูตร			
					ว่าด้วยกัลยาณมิตร		
				๙-๑๓. สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สุตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็นต้น		
				๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร			
					ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา		
		๘.ทุติยเอกธัมมเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยเอกธัมมเปยยาลที่				
				๑.กัลยาณมิตตสูตร			
					ว่าด้วยกัลยาณมิตร		
				๒-๖. สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็นต้น		
				๗.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร			
					ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา		
				๘.กัลยาณมิตตสูตร			
					ว่าด้วยกัลยาณมิตร		
				๙-๑๓. สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็นต้น		
				๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร			
					ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา		
		๙.คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑. ปฐมปาจีนนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ ๑		
				๒-๕. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตจตุกกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตรเป็นต้น		
				๖. ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ ๑		
				๗. ปฐมสมุททนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ ๑		
				๘-๑๒. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็นต้น		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๔	
    ๑๐. ทุติยคังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาลที่ ๒				
				๑. ปฐมปาจีนนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ ๑		
				๒-๖. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตรเป็นต้น		
				๗.ปฐมสมุททนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ ๑		
				๘-๑๒. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็นต้น		
				๑๓. ปฐมปาจีนนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ ๑		
				๑๔-๑๘. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตรเป็นต้น		
				๑๙. ปฐมสมุททนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ ๑		
				๒๐-๒๔. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็นต้น		
				๒๕. ปฐมปาจีนนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ ๑		
				๒๖-๓๐. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตรเป็นต้น		
				๓๑. ปฐมสมุททนินนสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ ๑		
				๓๒-๓๖. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็นต้น		
		๑๑. อัปปมาทวรรค					
			หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท				
				๑.ตถาคตสูตร 			
					ว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศ		
				๒.ปทสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์		
				๓-๗. กูฏาทิสุตตปัญจกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีกูฎสูตรเป็นต้น		
				๘-๑๐. จันทิมาทิสุตตติกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๓ สูตร มีจันทิมสูตรเป็นต้น		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๕
        ๑๒.พลกรณียวรรค					
			หมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง				
				๑.พลสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยกำลัง		
				๒.พืชสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยพืช		
				๓.นาคสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยนาค		
				๔.รุกขสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้		
				๕.กุมภสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อ		
				๖.สูกสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยเดือย		
				๗.อากาสสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยอากาศ		
				๘.ปฐมเมฆสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยเมฆฝน สูตรที่ ๑		
				๙.ทุติยเมฆสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยเมฆฝน สูตรที่ ๒		
				๑๐. นาวาสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยเรือ		
				๑๑. อาคันตุกสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยอาคันตุกะ		
				๑๒. นทีสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำ		
		๑๓. เอสนาวรรค					
			หมวดว่าด้วยการแสวงหา				
				๑.เอสนาสูตร			
					ว่าด้วยการแสวงหา		
				๒.วิธาสูตร			
					ว่าด้วยมานะ		
				๓.อาสวสูตร			
					ว่าด้วยอาสวะ		
				๔.ภวสูตร			
					ว่าด้วยภพ		
				๕.ทุกขตาสูตร			
					ว่าด้วยสภาวทุกข์		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๖			
        ๖.ขีลสูตร			
					ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู		
				๗. มลสุตร			
					ว่าด้วยมลทิน		
				๘.นีฆสูตร			
					ว่าด้วยทุกข์		
				๙. เวทนาสูตร			
					ว่าด้วยเวทนา		
				๑๐.ตัณหาสูตร			
					ว่าด้วยตัณหา		
				๑๑. ตสินาสูตร			
					ว่าด้วยตสินา		
		๑๔. โอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑. โอฆสูตร			
				 	ว่าด้วยโอฆะ		
				๒. โยคสูตร			
					ว่าด้วยโยคะ		
				๓. อุปาทานสูตร			
					ว่าด้วยอุปาทาน		
				๔. คันถสูตร			
					ว่าด้วยคันถะ		
				๕. อนุสยสูตร			
					ว่าด้วยอนุสัย		
				๖. กามคุณสูตร			
					ว่าด้วยกามคุณ		
				๗. นีวรณสูตร			
					ว่าด้วยนิวรณ์		
				๘.อุปาทานักขันธสูตร			
					ว่าด้วยอุปาทานขันธ์		
				๙. โอรัมภาคิยสูตร			
					ว่าด้วยโอรัมภาคิยสังโยชน์		
				๑๐. อุทธัมภาคิยสูตร			
					ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์		
	๒.โพชฌังคสังยุต						
		๑. ปัพพตวรรค					
			หมวดว่าด้วยขุนเขา				
				๑. หิมวันตสูตร			
					ว่าด้วยขุนเขาหิมพานต์		
				๒. กายสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยกาย		
						อาหารของนิวรณ์	
						อาหารของโพชฌงค์	
            
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๗			
        ๓. สีลสูตร			
					ว่าด้วยศีล		
						อานิสงส์การเจริญโพชฌงค์	
				๔. วัตถสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้า		
				๕.ภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุทูลถามเรื่องโพชฌงค์		
				๖.กุณฑลิยสูตร			
					ว่าด้วยกุณฑลิยปริพาชก		
				๗.กูฏาคารสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยกลอนของเรือนยอด		
				๘.อุปวาณสูตร			
					ว่าด้วยพระอุปวาณะ		
				๙.ปฐมอุปปันนสูตร			
					ว่าด้วยเหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรที่ ๑		
				๑๐.ทุติยอุปปันนสูตร			
					ว่าด้วยเหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรที่ ๒		
		๒. คิลานวรรค					
			หมวดว่าด้วยผู้อาพาธ				
				๑. ปาณสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์		
				๒. ปฐมสุริยูปมสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ ๑		
				๓. ทุติยสุริยูปมสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ ๒		
				๔. ปฐมคิลานสูตร			
					ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยคิลานสูตร			
					ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรที่ ๒		
				๖. ตติยคิลานสูตร 			
					ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรที่ ๓		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๘			
        ๗.ปารังคมสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่ง		
				๘. วิรัทธสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาด		
				๙. อริยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะ		
				๑๐. นิพพิทาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย		
		๓. อุทายิวรรค					
			หมวดว่าด้วยพระอุทายี				
				๑. โพธายสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้		
				๒.โพชฌังคเทสนาสูตร			
					ว่าด้วยการแสดงโพชฌงค์		
				๓.ฐานิยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์		
				๔. อโยนิโสมนสิการสูตร			
					ว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย		
				๕. อปริหานิยสูตร			
					ว่าด้วยอปริหานิยธรรม		
				๖.ตัณหักขยสูตร			
					ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อความสิ้นตัณหา		
				๗. ตัณหานิโรธสูตร			
					ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อความดับตัณหา		
				๘. นิพเพธภาคิยสูตร			
					ว่าด้วยทางอันเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส		
				๙. เอกธัมมสูตร			
					ว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก		
				๑๐. อุทายิสูตร			
					ว่าด้วยพระอุทายี		
		๔. นีวรณวรรค					
			หมวดว่าด้วยนิวรณ์				
				๑. ปฐมกุสลสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศล สูตรที่ ๑		
				๒. ทุติยกุสลสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศล สูตรที่ ๒		
				๓. อุปักกิเลสสูตร			
					ว่าด้วยความเศร้าหมองแห่งจิต		
				๔. อนุปักกิเลสสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต		
				๕. อโยนิโสมนสิการสูตร			
					ว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย		
				๖. โยนิโสมนสิการสูตร			
					ว่าด้วยการมนสิการโดยแยบคาย		
				๗. วุฑฒิสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญ		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๙			
        ๘. อาวรรณนีวรณสูตร			
					ว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกางกั้น		
				๙. รุกขสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้		
				๑๐. นีวรณสูตร			
					ว่าด้วยนิวรณ์		
		๕. จักกวัตติวรรค					
			หมวดว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ				
				๑. วิธาสูตร			
					ว่าด้วยมานะ		
				๒. จักกวัตติสูตร			
					ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ		
				๓. มารสูตร			
					ว่าด้วยมาร		
				๔. ทุปปัญญสูตร			
					ว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญาทราม		
				๕. ปัญญวันตสูตร			
					ว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญา		
				๖. ทลิททสูตร			
					ว่าด้วยเหตุให้เป็นคนจน		
				๗. อทลิททสูตร			
					ว่าด้วยเหตุให้เป็นคนไม่จน		
				๘. อาทิจจสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์		
				๙. อัชฌัตติกังคสูตร			
					ว่าด้วยเหตุภายในให้โพชฌงค์เกิด		
				๑๐. พาหิรังคสูตร			
					ว่าด้วยเหตุภายนอกให้โพชฌงค์เกิด		
		๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค					
			หมวดว่าด้วยการสนทนาเรื่องโพชฌงค์				
				๑. อาหารสูตร			
					ว่าด้วยอาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์		
						อาหารของนิวรณ์	
						อาหารของโพชฌงค์	
						สิ่งที่ไม่ใช่อาหารของนิวรณ์	
						สิ่งที่ไม่ใช่อาหารของโพชฌงค์	
				๒. ปริยายสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่นิวรณ์และโพชฌงค์อาศัย		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๐			
        ๒. ปริยายสูตร (ต่อ)			
					ว่าด้วยเหตุที่นิวรณ์และโพชฌงค์อาศัย		
				๓. อัคคิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยไฟ		
				๔. เมตตาสหคตสูตร			
					ว่าด้วยจิตมีเมตตา		
						เมตตาเจโตวิมุตติมีอะไรเป็นคติ	
				๕. สังคารวสูตร			
					ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๑			
        ๕. สังคารวสูตร (ต่อ)			
					ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์		
				๖. อภยสูตร			
					ว่าด้วยอภัยราชกุมาร		
		๗. อานาปานวรรค					
			หมวดว่าด้วยอานาปานสติ				
				๑. อัฏฐิกมหัปผลสูตร			
					ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญามีผลมาก		
						(๑) อัญญตรผลสูตร	
							ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญามีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
						(๒) มหัตถสูตร	
							ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก
						(๓) โยคักเขมสูตร	
							ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ
						(๔) สังเวคสูตร	
							ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อความสังเวช
						(๕) ผาสุวิหารสูตร	
							ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุก
				๒. ปุฬวกสูตร			
					ว่าด้วยปุฬวกสัญญา		
				๓. วินีลกสูตร			
					ว่าด้วยวินีลกสัญญา		
				๔. วิจฉิททกสูตร			
					ว่าด้วยวิจฉิททสัญญา		
				๕. อุทธุมาตกสูตร			
					ว่าด้วยอุทธุมาตกสัญญา		
				๖. เมตตาสูตร			
					ว่าด้วยเมตตา		
				๗. กรุณาสูตร			
					ว่าด้วยกรุณา		
				๘. มุทิตาสูตร			
					ว่าด้วยมุทิตา		
				๙. อุเบกขาสูตร			
					ว่าด้วยอุเบกขา		
				๑๐. อานาปานสูตร			
					ว่าด้วยอานาปานสติ		
		๘. นิโรธวรรค					
			หมวดว่าด้วยนิโรธ				
				๑. อสุภสูตร			
					ว่าด้วยอสุภสัญญา		
				๒. มรณสูตร			
					ว่าด้วยมรณสัญญา		
				๓. อาหาเรปฏิกูลสูตร			
					ว่าด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญา		
				๔. อนภิรติสูตร			
					ว่าด้วยอนภิรติสัญญา		
				๕. อนิจจสูตร			
					ว่าด้วยอนิจจสัญญา		
				๖. ทุกขสูตร			
					ว่าด้วยทุกขสัญญา		
				๗. อนัตตสูตร			
					ว่าด้วยอนัตตสัญญา		
				๘. ปหานสูตร			
					ว่าด้วยปหานสัญญา		
				๙. วิราคสูตร			
					ว่าด้วยวิราคสัญญา		
				๑๐. นิโรธสูตร			
					ว่าด้วยนิโรธสัญญา		
		๙. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. คังคานทีอาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้น		
		๑๐. อัปปมาทวรรค					
			หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท				
				๑-๑๐. ตถาคตาทิสูตร			
					ว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศเป็นต้น		
		๑๑. พลกรณียวรรค					
			หมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง				
				๑-๑๒. พลาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังเป็นต้น		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๒	
    ๑๒. เอสนาวรรค					
			หมวดว่าด้วยการแสวงหา				
				๑-๑๑. เอสนาทิสูตร			
					ว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้น		
		๑๓. โอฆวรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๙. โอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น		
				๑๐. อุทธัมภาคิยสูตร			
					ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์		
		๑๔. ปุนคังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล อีกหมวดหนึ่ง				
				๓๑๒-๓๒๓. ปุนคังคานทีอาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง		
		๑๕. ปุนอัปปมาทวรรค					
			หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท อีกหมวดหนึ่ง				
				๓๒๔-๓๓๓. ตถาคตาทิสูตร			
					ว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศเป็นต้น		
		๑๖. ปุนพลกรณียวรรค					
			หมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง อีกหมวดหนึ่ง				
				๓๓๔-๓๔๕. ปุนพลาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังเป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง		
		๑๗. ปุนเอสนาวรรค					
			หมวดว่าด้วยการแสวงหา อีกหมวดหนึ่ง				
				๓๔๖-๓๕๖. ปุนเอสนาทิสูตร			
					ว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง		
		๑๘. ปุนโอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ อีกหมวดหนึ่ง				
				๓๕๗-๓๖๖. ปุนโอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง		
	๓. สติปัฏฐานสังยุต						
		๑. อัมพปาลิวรรค					
			หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อัมพปาลีวัน				
				๑. อัมพปาลิสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อัมพปาลีวัน		
				๒. สติสูตร			
					ว่าด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะ		
				๓. ภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุ		
				๔. สาลสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา		
				๕. อกุสลราสิสูตร			
					ว่าด้วยกองอกุศล		
				๖. สกุณัคฆิสูตร			
					ว่าด้วยเหยี่ยว		
				๗. มักกฏสูตร			
					ว่าด้วยลิงติดตัง		
				๘. สูทสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยพ่อครัว		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๓			
        ๙. คิลานสูตร			
					ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร		
				๑๐. ภิกขุนูปัสสยสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมในสำนักภิกษุณี		
		๒. นาลันทวรรค					
			หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนาลันทา				
				๑. มหาปุริสสูตร			
					ว่าด้วยมหาบุรุษ		
				๒. นาลันทสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนาลันทา		
				๓. จุนทสูตร			
					ว่าด้วยจุนทสมณุทเทส		
				๔. อุกกเจลสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อุกกเจลนิคม		
				๕. พาหิยสูตร			
					ว่าด้วยพระพาหิยะ		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๔			
        ๖. อุตติยสูตร			
					ว่าด้วยพระอุตติยะ		
				๗. อริยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะ		
				๘. พรหมสูตร			
					ว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหม		
				๙. เสทกสูตร			
					ว่าด้วยธรรมเทศนาที่เสทกนิคม		
				๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร			
					ว่าด้วยนางงามในชนบท		
		๓. สีลัฏฐิติวรรค					
			หมวดว่าด้วยความดำรงอยู่แห่งศิล				
				๑. สิลสูตร			
					ว่าด้วยศิลที่เป็นกุศล		
				๒. จิรัฏฐิติสูตร			
					ว่าด้วยความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม		
				๓. ปริหานสูตร			
					ว่าด้วยความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม		
				๔. สุทธสูตร			
					ว่าด้วยสติปัฏฐานล้วน		
				๕. อัญญตรพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยพราหมณ์คนหนึ่งทูลถามปัญหา		
				๖. ปเทสสูตร			
					ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานบางข้อ		
				๗. สมัตตสูตร			
					ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์		
				๘. โลกสูตร			
					ว่าด้วยผู้รู้โลก		
				๙. สิริวัฑฒสูตร			
					ว่าด้วยสิริวัฑฒคหบดี		
				๑๐. มานทินนสูตร			
					ว่าด้วยมานทินนคหบดี		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๕	
    ๔. อนนุสสุตวรรค					
			หมวดว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน				
				๑. อนนุสสุตสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน		
				๒. วิราคสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด		
				๓. วิรัทธสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาด		
				๔. ภาวิตสูตร			
					ว่าด้วยผู้เจริญสติปัฏฐาน		
				๕. สติสูตร			
					ว่าด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะ		
				๖. อัญญาสูตร			
					ว่าด้วยเหตุให้บรรลุอรหัตตผล		
				๗. ฉันทสูตร			
					ว่าด้วยผู้ละฉันทะ		
				๘. ปริญญาตสูตร			
					ว่าด้วยผู้กำหนดรู้สติปัฏฐาน		
				๙. ภาวนาสูตร			
					ว่าด้วยการเจริญสติปัฎฐาน		
				๑๐. วิภังคสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกสติปัฏฐาน		
		๕. อมตวรรค					
			หมวดว่าด้วยอมตะ				
				๑. อมตสูตร			
					ว่าด้วยอมตะ		
				๒. สมุทยสูตร			
					ว่าด้วยความเกิดแห่งสติปัฏฐาน		
				๓. มัคคสูตร			
					ว่าด้วยทางเดียว		
				๔. สติสูตร			
					ว่าด้วยผู้มีสติ		
				๕. กุสลราสิสูตร			
					ว่าด้วยกองกุศล		
				๖. ปาติโมกขสังวรสูตร			
					ว่าด้วยปาติโมกขสังวร		
				๗. ทุจจริตสูตร			
					ว่าด้วยการละทุจริต		
				๘. มิตตสูตร			
					ว่าด้วยการชักชวนมิตรให้เจริญสติปัฏฐาน		
				๙. เวทนาสูตร			
					ว่าด้วยเวทนา		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๖			
        ๑๐. อาสวสูตร			
					ว่าด้วยอาสวะ		
		๖. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. คังคานทีอาทิสุตตทวาทสกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๑๒ สูตรมีคังคานทีสูตรเป็นต้น		
		๗. อัปปมาทวรรค					
			หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท				
				๑-๑๐. ตถาคตาทิสูตร			
					ว่าด้วยพระตถาคตเป็นต้น		
		๘. พลกรณียวรรค					
			หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง				
				๑-๑๒. พลาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังเป็นต้น		
		๙. เอสนาวรรค					
			หมวดว่าด้วยการแสวงหา				
				๑-๑๑. เอสนาทิสูตร			
					ว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้น		
		๑๐. โอฆวรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๑๐. อุทธัมภาคิยาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์เป็นต้น		
	๔. อินทริยสังยุต						
		๑. สุทธิกวรรค					
			หมวดว่าด้วยอินทรีย์ล้วนๆ				
				๑. สุทธิกสูตร			
					ว่าด้วยอินทรีย์ล้วน		
				๒. ปฐมโสตาปันนสูตร			
					ว่าด้วยพระโสดาบัน สูตรที่ ๑		
				๓. ทุติยโสตาปันนสูตร			
					ว่าด้วยพระโสดาบัน สูตรที่ ๒		
				๔. ปฐมอรหันตสูตร			
					ว่ด้วยพระอรหันต์ สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยอรหันตสูตร			
					ว่ด้วยพระอรหันต์ สูตรที่ ๒		
				๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑		
				๗. ทุติยสมณพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒		
				๘. ทัฏฐัพพสูตร			
					ว่าด้วยการเห็นอินทรีย์ในธรรมต่างๆ		
				๙. ปฐมวิภังคสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๑		
				๑๐. ทุติยวิภังคสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๒		
		๒. มุทุตรวรรค					
			หมวดว่าด้วยอินทรีย์ที่อ่อนกว่า				
				๑. ปฏิลาภสูตร			
					ว่าด้วยการได้อินทรีย์		
				๒. ปฐมสังขิตตสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ ๑		
				๓. ทุติยสังขิตตสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ ๒		
				๔. ตติยสังขิตตสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ ๓		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๗			
        ๕. ปฐมวิตถารสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิศดาล สูตรที่ ๑		
				๖. ทุติยวิตถารสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิศดาล สูตรที่ ๒		
				๗. ตติยวิตถารสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิศดาล สูตรที่ ๓		
				๘. ปฏิปันนสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งการปฏิบัติตามลำดับอินทรีย์		
				๙. สัมปันนสูตร			
					ว่าด้วยผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์		
				๑๐. อาสวักขยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ		
		๓. ฉฬินทริยวรรค					
			หมวดว่าด้วยอินทรีย์				
				๑. ปุนัพภวสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ไม่มีภพใหม่		
				๒. ชีวิตินทริยสูตร			
					ว่าด้วยชีวิตินทรีย์		
				๓. อัญญินทริยสูตร			
					ว่าด้วยอัญญินทรีย์		
				๔. เอกพีชีสูตร			
					ว่าด้วยพระเอกพีชีโสดบัน		
				๕. สุทธสูตร			
					ว่าด้วยอินทรีย์ล้วน		
				๖. โสตาปันนสูตร			
					ว่าด้วยพระโสดาบัน		
				๗. อรหันตสูตร			
					ว่าด้วยพระอรหันต์		
				๘. สัมมัทธสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า		
				๙. ปฐมสมณพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑		
				๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒		
		๔. สุขินทริยวรรค					
			หมวดว่าด้วยสุขินทรีย์				
				๑. สุทธิกสูตร			
					ว่าด้วยอินทรีย์ล้วน		
				๒. โสตาปันนสูตร			
					ว่าด้วยพระโสดาบัน		
				๓. อรหันตสูตร			
					ว่าด้วยพระอรหันต์		
				๔. ปฐมสมณพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยสมณพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒		
				๖. ปฐมวิภังคสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๑		
				๗. ทุติยวิภังคสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๒		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๘			
        ๘. ตติยวิภังคสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๓		
				๙. กัฏโฐปมสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยไม้เสียดสีกัน		
				๑๐. อุปปฏิปาฏิกสูตร			
					ว่าด้วยอินทรีย์ที่เกิดสับลำดับกัน		
		๕. ชราวรรค					
			หมวดว่าด้วยความแก่				
				๑. ชราธัมมสูตร			
					ว่าด้วยผู้มีความแก่		
				๒. อุณณาภพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยอุณณาภพราหมณ์		
				๓. สาเกตสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองสาเกต		
				๔. ปุพพโกฏฐกสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปุพพโกฏฐกะ		
				๕. ปฐมปุพพารามสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ ๑		
				๖. ทุติยปุพพารามสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ ๒		
				๗. ตติยปุพพารามสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ ๓		
				๘. จตุตถปุพพารามสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ ๔		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๑๙			
        ๙. ปิณโฑลภารทวาชสูตร			
					ว่าด้วยพระปิณโฑลภารทวาชะ		
				๑๐. อาปณสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อาปณนิคม		
		๖. สูกรขตวรรค					
			หมวดว่าด้วยถ้ำสุกรขาตา				
				๑. สาลสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา		
				๒. มัลลกสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นิคมของชาวมัลละ		
				๓. เลขสูตร			
					ว่าด้วยพระเสขะและพระอเสขะ		
				๔. ปทสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์		
				๕. สารสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้		
				๖. ปติฏฐิตสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอก		
				๗. สหัมปติพรหมสูตร			
					ว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหม		
				๘. สูกรขตสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ถ้ำสุกรขาตา		
				๙. ปฐมอุปปาทสูตร			
					ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ สูตรที่ ๑		
				๑๐. ทุติยอุปปาทสูตร			
					ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ สูตรที่ ๒		
		๗. โพธิปักขิยวรรค					
			หมวดว่าด้วยโพธิปักขิยธรรม				
				๑. สัญโญชนสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์		
				๒. อนุสยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุสัย		
				๓. ปริญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัทธานะ		
				๔. อาสวักขยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ		
				๕. ปฐมผลสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอินทรีย์ สูตรที่ ๑		
				๖. ทุติยผลสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอินทรีย์ สูตรที่ ๒		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๐			
        ๗. ปฐมรุกขสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ ๑		
				๘. ทุติยรุกขสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ ๒		
				๙. ตติยรุกขสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ ๓		
				๑๐. จตุตถรุกขสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ ๔		
		๘. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. ปาจีนาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้น		
		อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาล					
		พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาล					
		เอสนาวรรคพึงให้พิสดาล					
		๑๒. โอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๑๐. โอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น		
		๑๓. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. ปาจีนาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้น		
		๑๗. โอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๑๐. โอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น		
	๕. สัมมัปปธานสังยุต						
		๑. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. ปาจีนาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้น		
		๒. อัปปมาทวรรค					
			หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท				
		๓. พลกรณียวรรค					
			หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง				
				๑-๑๒. พลกรณียาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังเป็นต้น		
		๔. เอสนาวรรค					
			หมวดว่าด้วยการแสวงหา				
				๑-๑๐. เอสนาทิสุตตทสกะ			
					ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตร มีเอสนาสูตรเป็นต้น		
		๕. โอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๑๐. โอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น		
	๖. พลสังยุต						
		๑. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. พลาทิสูตร			
					ว่าด้วยพละเป็นต้น		
		อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร					
		พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร					
		เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร					
		๕. โอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๑๐. โอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น		
		๖. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. ปาจีนาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้น		
		๙. เอสนาวรรค					
			หมวดว่าด้วยการแสวงหา				
				๑-๑๒. เอสนาทิสูตร			
					ว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้น		
		๑๐. โอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๑๐. โอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๑
  ๗. อิทธิปาทสังยุต						
		๑. ปาวาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย์				
				๑. อปารสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้		
				๒. วิรัทธสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาด		
				๓. อริยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะ		
				๔. นิพพิทาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย		
				๕. อิทธิปเทสสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำฤทธิ์บางอย่างให้สำเร็จ		
				๖. สมัตตสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำฤทธิ์บริบูรณ์ให้สำเร็จ		
				๗. ภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ		
				๘. พุทธสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า		
				๙. ญาณสูตร			
					ว่าด้วยญาณเกิดขึ้นเพราะเจริญอิทธิบาท		
				๑๐. เจติยสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย์		
		๒. ปาสาทกัมปนวรรค					
			หมวดว่าด้วยเหตุที่ทำให้ปราสาทไหว				
				๑. ปุพพสูตร			
					ว่าด้วยพระดำริก่อนตรัสรู้		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๒			
        ๒. มหัปผลสูตร			
					ว่าด้วยการเจริญอิทธิบาทมีผลานิสงส์มาก		
				๓. ฉันทสมาธิสูตร			
					ว่าด้วยฉันทสมาธิ		
				๔. โมคคัลลานสูตร			
					ว่าด้วยพระโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์		
				๕. อุณณาภพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยอุณณาภพราหมณ์		
				๖. ปฐมพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑		
				๗. ทุติยพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒		
				๘. ภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ		
				๙. อิทธาทิเทสนาสูตร			
					ว่าด้วยการแสดงอิทธิ(ฤทธิ์)เป็นต้น		
				๑๐. วิภังคสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกอิทธิบาท		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๓	
    ๓. อโยคุฬวรรค					
			หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผา				
				๑. มัคคสูตร			
					ว่าด้วยทางแห่งการเจริญอิทธิบาท		
				๒. อโยคุฬสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผา		
				๓. ภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ		
				๔. สุทธิกสูตร			
					ว่าด้วยอิทธิบาทล้วน		
				๕. ปฐมผลสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอิทธิบาท สูตรที่ ๑		
				๖. ทุติยผลสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอิทธิบาท สูตรที่ ๒		
				๗. ปฐมอานันทสูตร			
					ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ ๑		
				๘. ทุติยอานันทสูตร			
					ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ ๒		
				๙. ปฐมภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุ สูตรที่ ๑		
				๑๐. ทุติยภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุ สูตรที่ ๒		
				๑๑. โมคคัลลานสูตร			
					ว่าด้วยพระโมคคัลลานะ		
				๑๒. ตถาคตสูตร			
					ว่าด้วยพระตถาคต		
		๔. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. คังคานทีอาทิสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้น		
		อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาล					
		พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาล					
		เอสนาวรรคพึงให้พิสดาล					
		๘. โอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๑๐. โอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๔
  ๘. อนุรุทธสังยุต						
		๑. รโหคตวรรค					
			หมวดว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด				
				๑. ปฐมรโหคตสูตร			
					ว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด สูตรที่ ๑		
				๒. ทุติยรโหคตสูตร			
					ว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด สูตรที่ ๒		
				๓. สุตนุสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ริมฝั่งแม่น้ำสุตนุ		
				๔. ปฐมกัณฏกีสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยกัณฏกีสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ ๒		
				๖. ตติยกัณฏกีสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ ๓		
				๗. ตัณหากขยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา		
				๘. สลฬาคารสูตร			
					ว่าด้วยธรรมเทศนาที่สลฬาคาร		
				๙. อัมพปาลิวนสูตร			
					ว่าด้วยการสนทนาธรรมในอัมพปาลีวัน		
				๑๐. พาฬหคิลานสูตร			
					ว่าด้วยพระอนุรุทธะอาพาธหนัก		
		๒. ทุติยวรรค					
			หมวดที่ ๒				
				๑. กัปปสหัสสสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกได้ตั้ง ๑,๐๐๐ กัป		
				๒. อิทธิวิธสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง		
				๓. ทิพพโสตสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีหูทิพย์		
				๔. เจโตปริยสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ได้เจโตปริยญาณ		
				๕. ฐานสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดฐานะและอฐานะ		
				๖. กัมมสมาทานสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม		
				๗. สัพพัตถคามินีสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวง		
				๘. นานาธาตุสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดโลกที่มีธาตุแตกต่างกัน		
				๙. นานาธิมุตติสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดหมู่สัตว์ที่มีอัธยาศัยต่างกัน		
				๑๐. อินทริยปโรปริยัตตสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์		
				๑๑. ฌานาทิสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดความเศร้าหมองแห่งฌานเป็นต้น		
				๑๒. ปุพเพนิวาสสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้		
				๑๓. ทิพพจักขุสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีตาทิพย์		
				๑๔. อาสวักขยสูตร			
					ว่าด้วยเหตุที่ทำให้สิ้นอาสวะ		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๕
  ๙. ฌานสังยุต						
		๑. คังคาเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล				
				๑-๑๒. ฌานาทิสูตร			
					ว่าด้วยฌานเป็นต้น		
		อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาล					
		พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาล					
		เอสนาวรรคพึงให้พิสดาล					
		๕. โอฆวรรค					
			หมวดว่าด้วยโอฆะ				
				๑-๑๐. โอฆาทิสูตร			
					ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น		
	๑๐. อานาปานสังยุต						
		๑. เอกธัมมวรรค					
			หมวดว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก				
				๑. เอกธัมมสูตร			
					ว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก		
						อานาปานสติ ๑๖ ชั้น	
				๒. โพชฌังคสูตร			
					ว่าด้วยการเจริญโพชฌงค์		
				๓. สุทธิกสูตร			
					ว่าด้วยอานาปานสติล้วน		
				๔. ปฐมผลสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอานาปานสติ สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยผลสูตร			
					ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอานาปานสติ สูตรที่ ๒		
				๖. อริฏฐสูตร			
					ว่าด้วยพระอริฏฐะ		
				๗. มหากัปปินสูตร			
					ว่าด้วยพระมหากัปปินะ		
				๘. ปทีโปปมสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยประทีป		
				๙. เวสาลีสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนี่กรุงเวสาลี		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๖			
  ๑๐. กิมิลสูตร			
					ว่าด้วยพระกิมิละ		
		๒. ทุติยวรรค					
			หมวดที่ ๒				
				๑. อิจฉานังคลสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงอิจฉานังคละ		
				๒. กังเขยยสูตร			
					ว่าด้วยข้อกังขาของเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ		
				๓. ปฐมอานันทสูตร			
					ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ ๑		
				๔. ทุติยอานันทสูตร			
					ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ ๒		
				๕. ปฐมภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุ สูตรที่ ๑		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๗			
        ๖. ทุติยภิกขุสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุ สูตรที่ ๒		
				๗. สัญโญชนัปปหานสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์		
				๘. อนุสยสมุคฆาตสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุสัย		
				๙. อัทธานปริญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัทธานะ		
				๑๐. อาสวักขยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ		
	๑๑. โสตาปัตติสังยุต						
		๑. เวฬุทวารวรรค					
			หมวดว่าด้วยเวฬุทวารคาม				
				๑. จักกวัตติราชสูตร			
					ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ		
				๒. พรหมจรีโยคธสูตร			
					ว่าด้วยผู้ประสบสุขอันหยั่งลงสู่พรหมจรรย์		
				๓. ทีฆาวุอุปสากสูตร			
					ว่าด้วยทีฆาวุอุบาสก		
				๔. ปฐมสารีปุตตสูตร			
					ว่าด้วยพระสารีบุตร สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยสารีปุตตสูตร			
					ว่าด้วยพระสารีบุตร สูตรที่ ๒		
				๖. ณปติสูตร			
					ว่าด้วยช่างไม้		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๘			
        ๗. เวฬุทวาเรยยสูตร			
					ว่าด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวเวฬุทวารคาม		
				๘. ปฐมคิญชกาวสถสูตร			
					ว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ ๑		
				๙. ทุติยคิญชกาวสถสูตร			
					ว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ ๒		
				๑๐. ตติยคิญชกาวสถสูตร			
					ว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ ๓		
		๒. ราชการามวรรค					
			หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ราชการาม				
				๑. สหัสสภิกขุนีสังฆสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุณีสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป		
				๒. พราหมณสูตร			
					ว่าด้วยข้อบัญญัติของพราหมณ์		
				๓. อานันทเถราสูตร			
					ว่าด้วยพระอานนทเถระ		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๒๙			
        ๔. ทุคคติภยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุคติ		
				๕. ทุคคติวินิปาตภยสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุคติและวินิบาต		
				๖. ปฐมมิตตามัจจสูตร			
					ว่าด้วยการชักชวนมิตรอำมาตย์ สูตรที่ ๑		
				๗. ทุติยมิตตามัจจสูตร			
					ว่าด้วยการชักชวนมิตรอำมาตย์ สูตรที่ ๒		
				๘. ปฐมเทวจาริกสูตร			
					ว่าด้วยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ ๑		
				๙. ทุติยเทวจาริกสูตร			
					ว่าด้วยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ ๒		
				๑๐. ตติยเทวจาริกสูตร			
					ว่าด้วยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ ๓		
		๓. สรณานิวรรค					
			หมวดว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ				
				๑. ปฐมมหานามสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ สูตรที่ ๑		
				๒. ทุติยมหานามสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ สูตรที่ ๒		
				๓. โคธสักกสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าโคธา		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๓๐			
        ๔. ปฐมสรณานิสักกสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยสรณานิสักกสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ สูตรที่ ๒		
				๖. ปฐมอนาถปิณฑิกสูตร			
					ว่าด้วยอนาถบิณฑิกคหบดี สูตรที่ ๑		
				๗. ทุติยอนาถปิณฑิกสูตร			
					ว่าด้วยอนาถบิณฑิกคหบดี สูตรที่ ๒		
				๘. ปฐมภยเวรูปสันตสูตร			
					ว่าด้วยอริยสาวกระงับภัยเวร สูตรที่ ๑		
				๙. ทุติยภยเวรูปสันตสูตร			
					ว่าด้วยอริยสาวกระงับภัยเวร สูตรที่ ๒		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๓๑			
        ๑๐. นันทกลิจฉวิสูตร			
					ว่าด้วยมหาอำมาตย์ของเจ้าลิจฉวี ชื่อ นันทกะ		
		๔. ปุญญาภิสันทวรรค					
			หมวดว่าด้วยห้วงบุญกุศล				
				๑. ปฐมปุญญาภิสันทสูตร			
					ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๑		
				๒. ทุติยปุญญาภิสันทสูตร			
					ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๒		
				๓. ตติยปุญญาภิสันทสูตร			
					ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๓		
				๔. ปฐมเทวปทสูตร			
					ว่าด้วยเทวบท สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยเทวปทสูตร			
					ว่าด้วยเทวบท สูตรที่ ๒		
				๖. เทวสภาคสูตร			
					ว่าด้วยผู้มีธรรมมาสู่เทวสภา		
				๗. มหานามสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ		
				๘. วัสสสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยฝนตก		
				๙. กาฬิโคธสูตร			
					ว่าด้วยพระนางสากิยานีพระนามว่ากาฬิโคธา		
				๑๐. นันทิยสักกสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ		
		๕. สคาถกปุญญาภิสันทวรรค					
			หมวดว่าด้วยห้วงบุญกุศลที่มีคาถาปน				
				๑. ปฐมอภิสันทสูตร			
					ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๑		
				๒. ทุติยอภิสันทสูตร			
					ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๒		
				๓. ตติยอภิสันทสูตร			
					ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๓		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๓๒			
        ๔. ปฐมมหัทธนสูตร			
					ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มาก สูตรที่ ๑		
				๕. ทุติยมหัทธรสูตร			
					ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มาก สูตรที่ ๒		
				๖. สุทธกสูตร			
					ว่าด้วยองค์คุณล้วนของพระโสดาบัน		
				๗. นันทิยสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ		
				๘. ภิททิยสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าภัททิยะ		
				๙. มหานามสูตร			
					ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ		
				๑๐. อังคสูตร			
					ว่าด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดา		
		๖. สัปปัญญวรรค					
			หมวดว่าด้วยผู้มีปัญญา				
				๑. สคาถกสูตร			
					ว่าด้วยตรัสองค์คุณของพระโสดาบันที่มีคาถา		
				๒. วัสสังวุตถสูตร			
					ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถี		
				๓. ธัมมทินนสูตร			
					ว่าด้วยธัมมทินนอุบาสก		
				๔. คิลานสูตร			
					ว่าด้วยอุบาสกป่วย		
				๕. โสตาปัตติผลสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล		
				๖. สกทาคามิผลสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล		
				๗. อนาคามิผลสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล		
				๘. อรหัตตผลสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล		
				๙. ปัญญาปฏิลาภสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา		
				๑๐. ปัญญาวุฑฒิสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา		
				๑๑. ปัญญาเวปุลลสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา		
		๗. มหาปัญญวรรค					
			หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก				
				๑. มหาปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก		
				๒. ปุถุปัญญาสูร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่น		
				๓. วิปุลปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาไพบูลย์		
				๔. คัมภีรปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้ง		
				๕. อัปปมัตตปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาทมิได้		
				๖. ภูริปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุจแผ่นดิน		
				๗. ปัญญาพาทุลสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลาย		
				๘. สีฆปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็ว		
				๙. ลหุปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลัน		
				๑๐. หาสปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริง		
				๑๑. ชวนปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไป		
				๑๒. ติกขปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญากล้า		
				๑๓. นิพเพธิกปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำแรกกิเลส		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๓๓
  ๑๒. สัจจสังยุต						
		๑. สมาธิวรรค					
			หมวดว่าด้วยสมาธิ				
				๑. สมาธิสูตร			
					ว่าด้วยสมาธิ		
				๒. ปฏิสัลลานสูตร			
					ว่าด้วยผู้หลีกเร้น		
				๓. ปฐมกุลปุตตสูตร			
					ว่าด้วยกุลบุตร สูตรที่ ๑		
				๔. ทุติยกุลปุตตสูตร			
					ว่าด้วยกุลบุตร สูตรที่ ๒		
				๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑		
				๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒		
				๗. วิตักกสูตร			
					ว่าด้วยการตรึกถึงอริยสัจ		
				๘. จินตสูตร			
					ว่าด้วยการคิดเรื่องอริยสัจ		
				๙. วิคคาหิกกถาสูตร			
					ว่าด้วยการกล่าวทุ่มเถียงแก่งแย่งกัน		
				๑๐. ติรัจฉานกถาสูตร			
					ว่าด้วยติรัจฉานกถา		
		๒. ธัมมจักกัปปวัตตนวรรค					
			หมวดว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร				
				๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร			
					ว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร		
				๒. ตถาคตสูตร			
					ว่าด้วยพระตถาคต		
				๓. ขันธสูตร			
					ว่าด้วยอุปาทานขันธ์		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๓๔		
        ๔. อัชฌัตติกายตนสูตร			
					ว่าด้วยอายตนะภายใน		
				๕. ปฐมธารณสูตร			
					ว่าด้วยการทรงจำอริยสัจ สูตรที่ ๑		
				๖. ทุติยธารณสูตร			
					ว่าด้วยการทรงจำอริยสัจ สูตรที่ ๒		
				๗. อวิชชาสูตร			
					ว่าด้วยอวิชชา		
				๘. วิชชาสูตร			
					ว่าด้วยวิชชา		
				๙. สังกาสนสูตร			
					ว่าด้วยการจำแนกอริยสัจ		
				๑๐. ตถสูตร			
					ว่าด้วยสิ่งจริงแท้		
		๓. โกฏิคามวรรค					
			หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม				
				๑. ปฐมโกฏิคามสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม สูตรที่ ๑		
				๒. ทุติยโกฏิคามสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม สูตรที่ ๒		
				๓. สัมมาสัมพุทธสูตร			
					ว่าด้วยเหตุให้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า		
				๔. อรหันตสูตร			
					ว่าด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า		
				๕. อาสวักขยสูตร			
					ว่าด้วยความสิ้นอาสวะ		
				๖. มิตตสูตร			
					ว่าด้วยการชักชวนมิตรให้รู้อริยสัจ		
				๗. ตถสูตร			
					ว่าด้วยสิ่งจริงแท้		
				๘. โลกสูตร			
					ว่าด้วยพระตถาคตเป็นอริยะในโลก		
				๙. ปริญเญยยสูตร			
					ว่าด้วยอริยสัจที่ควรกำหนดรู้		
				๑๐. ควัมปติสูตร			
					ว่าด้วยพระควัมปติ		
		๔. สีสปาวนวรรค					
			หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สีสปาวัน				
				๑. สีสปาวนสูตร			
					ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สีสปาวัน		
				๒. ขทิรปัตตสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยใบตะเคียน		
				๓. ทัณฑสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยท่อนไม้		
				๔. เจลสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าที่ถูกไฟไหม้		
				๕. สัตติสตสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยถูกหอก ๑๐๐ เล่มทิ่มแทง		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๓๕			
        ๖. ปาณสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยหลาวเสียบสัตว์		
				๗. ปฐมสุริยสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ ๑		
				๘. ทุติยสุริยสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ ๒		
				๙. อินทขีลสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยเสาเขื่อนที่ปักไว้ลึก		
				๑๐. วาทัตถิกสูตร			
					ว่าด้วยสมณพราหมณ์ผู้ต้องการโต้วาทะ		
		๕. ปปาตวรรค					
			หมวดว่าด้วยเหวคือสังสารวัฏ				
				๑. โลกจินตาสูตร			
					ว่าด้วยการคิดเรื่องโลก		
				๒. ปปาตสูตร			
					ว่าด้วยเหวคือสังสารวัฏ		
				๓. มหาปริฬาหสูตร			
					ว่าด้วยนรกชื่อมหาปริฬาหะ		
				๔. กูฏาคารสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยเรือนยอด		
				๕. วาลสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยปลายขนทราย		
				๖. อันธการสูตร			
					ว่าด้วยความมืดคือสังสารวัฏ		
				๗. ปฐมฉิคคฬยุคสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรที่ ๑		
				๘. ทุติยฉิคคฬยุคสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรที่ ๒		
				๙. ปฐมสิเนรุปัพพตราชสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุ สูตรที่ ๑		
				๑๐. ทุติยสิเนรุปัพพตราชสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุ สูตรที่ ๒		
		๖. อภิสมยวรรค					
			หมวดว่าด้วยการรู้ยิ่ง				
				๑. นขสิขสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บ		
				๒. โปกขรณีสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในสระโบกขรณี		
          
####เล่มที่ ๑๙ ส่วนที่ ๓๖			
        ๓. ปฐมสัมเภชชสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำที่ไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ ๑		
				๔. ทุติยสัมเภชชสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำที่ไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ ๒		
				๕. ปฐมมหาปฐวีสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแผ่นดินใหญ่ สูตรที่ ๑		
				๖. ทุติยมหาปฐวีสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยแผ่นดินใหญ่ สูตรที่ ๒		
				๗. ปฐมมหาสมุททสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในมหาสมุทร สูตรที่ ๑		
				๘. ทุติยมหาสมุททสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในมหาสมุทร สูตรที่ ๒		
				๙. ปฐมปัพพตูปมสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาหิมพานต์ สูตรที่ ๑		
				๑๐. ทุติยปัพพตูปมสูตร			
					ว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาหิมพานต์ สูตรที่ ๒		
		๗. ปฐมอามกธัญญเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ ๑				
				๑. อัญญตรสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์		
				๒. ปัจจันตสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบท		
				๓. ปัญญาสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่มีปัญญาจักษุ		
				๔. สุราเมรยสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย		
				๕. โอทกสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เกิดในน้ำ		
				๖. มัตเตยยสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่มารดา		
				๗. เปตเตยยสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่บิดา		
				๘. สามัญญสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่สมณะ		
				๙. พรหมัญญสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่พราหมณ์		
				๑๐. ปจายิกสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญ		
		๘. ทุติยอามกธัญญเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ ๒				
				๑. ปาณาติปาตสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์		
				๒. อทินนทานสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการลักทรัพย์		
				๓. กาเมสุมิจฉาจารสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม		
				๔. มุสาวาทสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จ		
				๕. เปสุญญสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากคำส่อเสียด		
				๖. ผรุสวาจาสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากคำหยาบ		
				๗. สัมผัปปลาปสูตร			
					ว่าด้วยสัว์ที่เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ		
				๘. พิชคามสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการพรากพิชคามและภูตคาม		
				๙. วิกาลโภชนสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล		
				๑๐. คันธวิเลปนสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากของหอมและเครื่องลูบไล้		
		๙. ตติยอามกธัญญเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ ๓				
				๑. นัจจคีตสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้องฯ		
				๒. อุจจาสยนสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่		
				๓. ชาตรูปรชตสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทองและเงิน		
				๔. อามกธัญญสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ		
				๕. อามกมังสสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ		
				๖. กุมาริกสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี		
				๗. ทาสีทาสสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย		
				๘. อเชฬกสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ		
				๙. กุกกุฏสูกรสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร		
				๑๐. หัตถิควัสสสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้าฯ		
		๑๐. จตุตถอามกธัญญเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ ๔				
				๑. เขตตวัตถุสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเรือกสวน ไร่นา และที่ดิน		
				๒. กยวิกกยสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อขาย		
				๓. ทูเตยยสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนฯ		
				๔. ตุลากูฏสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่งฯ		
				๕. อุกโกฏนสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสินบนฯ		
				๖-๑๑. เฉทนาทิสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการตัดเป็นต้น		
		๑๑. ปัญจคติเปยยาลวรรค					
			หมวดว่าด้วยปัญจคติเปยยาล				
				๑. มนุสสจุตินิรยสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก		
				๒. มนุสสจุติติรัจฉานสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน		
				๓. มนุสสจุติเปตติวิสยสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในภูมิแห่งเปรต		
				๔-๖. มนุสสจุติเทวนิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้น		
				๗-๙. เทวจุตินิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกเป็นต้น		
				๑๐-๑๒. เทวมนุสสนิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกฯ		
				๑๓-๑๕. นิรยมนุสสนิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกเป็นต้น		
				๑๖-๑๘. นิรยเทวนิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้น		
				๑๙-๒๑. ติรัจฉานมนุสสนิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉานที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกเป็นต้น		
				๒๒-๒๔. ติรัจฉานเทวนิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉานที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้น		
				๒๕-๒๗. เปตติมนุสสนิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยเปรตที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกเป็นต้น		
				๒๘-๒๙. เปตติเทวนิรยาทิสูตร			
					ว่าด้วยเปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้น		
				๓๐. เปตติเทวเปตติวิสยสูตร			
					ว่าด้วยเปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในภูมิแห่งเปรต		

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :