เล่มที่ ๑๘

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค  																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																															
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑
  ๑. สฬายตนสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. ปฐมปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. อนิจจวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อัชฌัตตานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. อัชฌัตตทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อัชฌัตตานัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. พาหิรานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. พาหิรทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. พาหิรานัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อัชฌัตตานิจจาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อัชฌัตตทุกขาตีตานาคตสูตร ว่า้ดวยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อัชฌัตตานัตตาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. พาหิรานิจจาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๑. พาหิรทุกขาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๒. พาหิรานัตตาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
			๒. ยมกวรรค หมวดว่าด้วยคู่																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปฐมปุพเพสัมโพธสูตร ว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทุติยปุพเพสัมโพธสูตร ว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปฐมอัสสาทปริเยสนสูตร ว่าด้วยการแสวงหาคุณของอายตนะ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ทุติยอัสสาทปริเยสนสูตร ว่าด้วยการแสวงหาคุณของอายตนะ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปฐมโนเจออัสสาทสูตร ว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ทุติยโนเจอัสสาทสูตร ว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะ สูตรที่ ๒			
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒			
        ๗. ปฐมาภินันทสูตร ว่าด้วยผู้เพลิดเพลินอายตนะ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทุติยาภินันทสูตร ว่าด้วยผู้เพลิดเพลินอายตนะ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ปฐมทุกขุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ทุติยทุกขุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. สัพพวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวง																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. สัพพสูตร ว่าด้วยสิ่งทั้งปวง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ปหานสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อภิญญาปริญญาปหานสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้และละสิ่งทั้งปวง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ปฐมอปริชานนสูตร ว่าด้วยผู้ไม่กำหนดรู้สิ่งทั้งปวง สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ทุติยอปริชานนสูตร ว่าด้วยผู้ไม่กำหนดรู้สิ่งทั้งปวง สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อันธภูตสูตร ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของมืดมน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. สมุคฆาตสารุปปสูตร ว่าด้วยปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความกำหนดหมาย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ปฐมสมุคฆาตสัปปายสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอน																																																																																																																																																																																																																																																											
					ความกำหนดหมาย สูตรที่ ๑													
          
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๓			
        ๑๐. ทุติยสมุคฆาตสัปปายสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอน																																																																																																																																																																																																																																																											
					ความกำหนดหมาย สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																										
			๔. ชาติธัมมวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดา																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑-๑๐. ชาติธัมมาทิสุตตทสกะ																																																																																																																																																																																																																																																											
					ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตร มีชาติธัมมสูตรเป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																										
			๕. สัพพอนิจจวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑-๙. อนิจจาทิสุตตนวกะ ว่าด้วยพระสูตร ๙ สูตร มีอนิจจสูตรเป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. อุปัสสัฏฐสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทั้งปวงถูกเบียดเบียน																																																																																																																																																																																																																																																											
		๒. ทุติยปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. อวิชชาวรรค หมดวว่าด้วยอวิชชา																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อวิชชาปหานสูตร ว่าด้วยการละอวิชชา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. สัญโญชนปหานสูตร ว่าด้วยการละสังโยชน์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. สัญโญชนสมุคฆาตสูตร ว่าด้วยการถอนสังโยชน์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. อาสวปหานสูตร ว่าด้วยการละอาสวะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. อาสวสมุคฆาตสูตร ว่าด้วยการถอนอาสวะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อนุสยปหานสูตร ว่าด้วยการละอนุสัย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อนุสยสมุคฆาตสูตร ว่าด้วยการถอนอนุสัย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. สัพพุปาทานปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ปฐมสัพพุปาทานปริยาทานสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวง สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ทุติยสัพพุปาทานปริยาทานสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวง สูตรที่ ๒		
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๔		
      ๒. มิคชาลวรรค หมวดว่าด้วยพระมิคชาละ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปฐมมิคชาลสูตร ว่าด้วยพระมิคชาละ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทุติยมิคชาลสูตร ว่าด้วยพระมิคชาละ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปฐมสมิทธิมารปัญหาสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องมาร สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. สมิทธิสัตตปัญหาสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องสัตว์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. สมิทธิทุกขปัญหาสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. สมิทธิโลกปัญหาสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องโลก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อุปเสนอาสีวิสสูตร ว่าด้วยพระอุปเสนะถูกพิษงู																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อุปวาณสันทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยพระอุปวาณะทูลถามธรรมที่พึงเห็นเอง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ปฐมฉผัสสายตนสูตร ว่าด้วยผัสสายตนะ ๖ ประการ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ทุติยฉผัสสายตนสูตร ว่าด้วยผัสสายตนะ ๖ ประการ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๑. ตติยฉผัสสายตนสูตร ว่าด้วยผัสสายตนะ ๖ ประการ สูตรที่ ๓																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. คิลานวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุกผู้อาพาธ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปฐมคิลานสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อาพาธ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทุติยคิลานสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อาพาธ สูตรที่ ๒			
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๕			
        ๓. ราธอนิจจสูตร ว่าด้วยทรงแสดงอนิจจธรรมแก่พระราธะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ราธทุกขสูตร ว่าด้วยทรงแสดงทุกขธรรมแก่พระราธะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ราธอนัตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงอนัตตธรรมแก่พระราธะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ปฐมอวิชชาปหานสูตร ว่าด้วยการละอวิชชา สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ทุติยอวิชชาปหานสูตร ว่าด้วยการละอวิชชา สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. สัมพหุลภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. โลกปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องโลก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ผัดคุนปัญหาสูตร ว่าด้วยพระผัคคุนะทูลถามปัญหา																																																																																																																																																																																																																																																											
			๔. ฉันนวรรค หมวดว่าด้วยพระฉันนะ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปโลกธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. สุญญตโลกสูตร ว่าด้วยโลกว่าง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. สังขิตตธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมโดยย่อ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ฉันนสูตร ว่าด้วยพระฉันนะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปุณณสูตร ว่าด้วยพระปุณณะ									
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๖			
        ๖. พาหิยสูตร ว่าด้วยพระพาหิยะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ปฐมเอชาสูตร ว่าด้วยความหวั่นไหว สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ทุติยเอชาสูตร ว่าด้วยความหวั่นไหว สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ปฐมทวยสูตร ว่าด้วยธรรมคู่กัน สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ทุติยทวยสูตร ว่าด้วยธรรมคู่กัน สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
			๕. ฉฬวรรค หมวดว่าด้วยอายตนะ ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อทันตอคุตตสูตร ว่าด้วยการไม่ฝึกไม่คุ้มครองอายตนะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. มาลุกยปุตตสูตร ว่าด้วยพระมาลุกยบุตร							
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๗			
        ๓. ปริหานธัมมสูตร ว่าด้วยปริหานธรรม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ปมาทวิหารีสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาท																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. สังวรสูตร ว่าด้วยความสำรวม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. ปฏิสัลลานสูตร ว่าด้วยการหลีกเร้น																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ปฐมนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ทุติยนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. อุทกสูตร ว่าด้วยอุทกดาบส																																																																																																																																																																																																																																																											
		๓. ตติยปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. โยคักเขมิวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. โยคักเขมิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. อุปาทายสูตร ว่าด้วยสุขทุกข์อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ทุกขสมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดแห่งทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. โลกสมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดแห่งโ่ลก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. เสยโยหมัสมิสูตร ว่าด้วยความถือว่าเราเลิศกว่าเขา				
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๘			
        ๖. สัญโญชนิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อุปาทานิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อัชฌัตติกายตนปริชานนสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายใน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. พาหิรายตนปริชานนสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายนอก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. อุปัสสุติสูตร ว่าด้วยการแอบฟังธรรม																																																																																																																																																																																																																																																											
			๒. โลกกามคุณวรรค หมวดว่าด้วยโลกและกามคุณ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปฐมมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงมาร สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทุติยมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงมาร สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. โลกันตคมนสูตร ว่าด้วยการถึงที่สุดแห่งโลก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. กามคุณสูตร ว่าด้วยกามคุณ										
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๙			
        ๕. สักกปัญหสูตร ว่าด้วยท้าวสักกะทูลถามปัญหา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ปัญจสิขสูตร ว่าด้วยปัญจสิขเทพบุตร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. สารีปุตตสัทธิวิหาริกสูตร ว่าด้วยสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. ราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. สัญโญชนิยธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. อุปาทานิยธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. คหปติวรรค หมวดว่าด้วยคหบดี																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. เวสาลีสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวเมืองเวสาลี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. วัชชีสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวแคว้นวัชชี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. นาฬันทสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวเมืองนาฬันทา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ภารทวาชสูตร ว่าด้วยพระปิณโฑลภารทวาชะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. โสณสูตร ว่าด้วยโสณคหบดีบุตร																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. โฆสิตสูตร ว่าด้วยโฆสิตคหบดี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. หาลิททกานิสูตร ว่าด้วยหาลิททกานิคหบดี						
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๐			
        ๘. นกุลปิตุสูตร ว่าด้วยนกุลปิตุคหบดี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. โลหิจจสูตร ว่าด้วยโลหิจจพราหมณ์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. เวรหัญจานิสูตร ว่าด้วยเวรหัญจานีพราหมณี																																																																																																																																																																																																																																																											
			๔. เทวทหวรรค หมวดว่าด้วยเทวทหนิคม																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. เทวทหสูตร ว่าด้วยเทวทหานิคม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ขณสูตร ว่าด้วยขณะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ปฐมรูปารามสูตร ว่าด้วยผู้ยินดีในรูป สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ทุติยรูปารามสูตร ว่าด้วยผู้ยินดีในรูป สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ปฐมนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ ๑	
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๑			
        ๖. ทุติยนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อัชฌัตตอนิจจเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อัชฌัตตทุกขเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อัชฌัตตานัตตเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดอายตนะภายในเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. พาหิรานิจจเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๑. พาหิรทุกขเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๒. พาหิรานัตตเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
			๕. นวปุราณวรรค หมวดว่าด้วยกรรมใหม่และกรรมเก่า																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. กัมมนิโรธสูตร ว่าด้วยกรรมและความดับกรรม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ปฐมนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. ทุติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ตติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ ๓																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. จตุตถนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ ๔																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อันเตวาสิกสูตร ว่าด้วยอันเตวาสิก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. กิมัตถิยพรหมจริยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อัตถินุโขปริยายสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. อินทริยสัมปันนสูตร ว่าด้วยผู้เพียบพร้อมด้วยอินทรีย์		
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๒			
        ๑๐. ธัมมกถิกปุจฉาสูตร ว่าด้วยการถามเรื่องพระธรรมกถึก																																																																																																																																																																																																																																																											
		๔. จตุตถปัณณาสก์																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. นันทิกขยวรรค หมวดว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลิน																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อัชฌัตตนันทิกขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายใน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. พาหิรนันทิกขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอก																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อัชฌัตตอนิจจนันทิกขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. พาหิรอนิจจนันทิกขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอกที่ไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ชีวกัมพวนสมาธิสูตร ว่าด้วยการเจริญสมาธิในชีวกัมพวัน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. ชีวกัมพวนปฏิสัลลานสูตร ว่าด้วยการหลีกเร้นในชีวกัมพวัน																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. โกฏฐิกอนิจจสูตร ว่าด้วยทรงแสดงความไม่เที่ยงแก่พระมหาโกฏฐิกะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. โกฏฐิกทุกขสูตร ว่าด้วยทรงแสดงความทุกข์แก่พระมหาโกฏฐิกะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. โกฏฐิกอนัตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงอนัตตาแก่พระมหาโกฏฐิกะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. มิจฉาทิฏฐิปหานสูตร ว่าด้วยการละมิจฉาทิฏฐิ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๑. สักกายทิฏฐิปหานสูตร ว่าด้วยการละสักกายทิฏฐิ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๒. อัตตานุทิฏฐิปหานสูตร ว่าด้วยการละอัตตานุทิฏฐิ																																																																																																																																																																																																																																																											
			๒. สัฏฐิเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยพระสูตรย่อ ๖๐ สูตร																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อัชฌัตตอนิจจฉันทสูตร ว่าด้วยการละฉันทะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. อัชฌัตตอนิจจราคสูตร ว่าด้วยการละราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. อัชฌัตตอนิจจฉันทราคสูตร ว่าด้วยการละฉันทราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔-๖. ทุกขฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายในที่เป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗-๙. อนัตตฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายในที่เป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐-๑๒. พาหิรานิจจฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายนอกที่ไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๓-๑๕. พาหิรทุกขฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายนอกที่เป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๖-๑๘. พาหิรานัตตฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายนอกที่เป็นอนัตตา	
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๓			
        ๑๙. อัชฌัตตาตีตานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒๐. อัชฌัตตานาคตานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอนาคตไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒๑. อัชฌัตตปัจจุปปันนานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒๒-๒๔. อัชฌัตตาตีตาทิทุกขสูตร ว่่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒๕-๒๗. อัชฌัตตาตีตาทิอนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒๘-๓๐. พาหิราตีตาทิอนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓๑-๓๓. พาหิราตีตาทิทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓๔-๓๖. พาหิราตีตาทิอนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓๗. อัชฌัตตาตีตยทนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓๘. อัชฌัตตานาคตยทนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอนาคตไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓๙. อัชฌัตตปัจจุปปันนยทนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔๐-๔๒. อัชฌัตตาตีตาทิยังทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔๓-๔๕. อัชฌัตตาตีตาทิยทนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔๖-๔๘. พาหิราตีตาทิยทนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔๙-๕๑. พาหิราตีตาทิยังทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕๒-๕๔. พาหิราตีตาทิยทนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕๕. อัชฌัตตายตนอนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕๖. อัชฌัตตายตนทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕๗. อัชฌัตตายตนอนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕๘. พาหิรายตนอนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕๙. พาหิรายตนทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖๐. พาหิรายตนอนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นอนัตตา																																																																																																																																																																																																																																																											
			๓. สมุททวรรค หมวดว่าด้วยสมุทร																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. ปฐมสมุททสูตร ว่าด้วยสมุทร สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. ทุติยสมุททสูตร ว่าด้วยสมุทร สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. พาฬิสิโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยพรานเบ็ด										
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๔			
        ๔. ขีรรุกโขปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้มียาง																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. โกฏฐิกสูตร ว่าด้วยพระมหาโกฏฐิกะ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. กามภูสูตร ว่าด้วยพระกามภู																																																																																																																																																																																																																																																											
				๗. อุทายิสูตร ว่าด้วยพระอุทายี																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วยอาทิตตบรรยาย																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. ปฐมหัตถปาโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยมือและเท้า สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ทุติยหัตถปาโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยมือและเท้า สูตรที่ ๒				
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๕		
      ๔. อาสีวิสวรรค หมวดว่าด้วยอสรพิษ																																																																																																																																																																																																																																																												
				๑. อาสีวิโสปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๒. รโถปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรถ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๓. กุมโมปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเต่า																																																																																																																																																																																																																																																											
				๔. ปฐมทารุกขันโธปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																											
				๕. ทุติยทารุกขันโธปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																											
				๖. อวัสสุตปริยายสูตร ว่าด้วยอวัสสุตบรรยาย									
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๖			
        ๗. ทุกขธัมมสูตร ว่าด้วยทุกขธรรม																																																																																																																																																																																																																																																											
				๘. กิงสุโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นทองกวาว																																																																																																																																																																																																																																																											
				๙. วีโณปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยพิณ																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๐. ฉัปปาณโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์ ๖ ชนิด																																																																																																																																																																																																																																																											
				๑๑. ยวกลาปิสูตร ว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียว							
        
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๗			
        ๑๑. ยวกลาปิสูตร ว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียว (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																											
	๒. เวทนาสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. สคาถวรรค หมวดว่าด้วยสูตรที่มีคาถา																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๒. สุขสูตร ว่าด้วยความสุข																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓. ปหานสูตร ว่าด้วยการละ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๔. ปาตาลสูตร ว่าด้วยบาดาล																																																																																																																																																																																																																																																												
			๕. ทัฏฐัพพสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรเห็น																																																																																																																																																																																																																																																												
			๖. สัลลสูตร ว่าด้วยลูกศร																																																																																																																																																																																																																																																												
			๗. ปฐมเคลัญญสูตร ว่าด้วยความเจ็บป่วย สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																												
			๘. ทุติยเคลัญญสูตร ว่าด้วยความเจ็บป่วย สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																												
			๙. อนิจจสูตร ว่าด้วยเวทนาไม่เที่ยง																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๐. ผัสสมูลกสูตร ว่าด้วยเวทนามีผัสสะเป็นมูล										
      
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๘
      รวมพระสูตรที่มีในสคาถวรรค																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. รโหคตวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในที่สงัด																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. รโหคตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในที่สงัด																																																																																																																																																																																																																																																												
			๒. ปฐมอากาสสูตร ว่าด้วยอากาศ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓. ทุติยอากาสสูตร ว่าด้วยอากาศ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																												
			๔. อคารสูตร ว่าด้วยเรือนพัก																																																																																																																																																																																																																																																												
			๕. ปฐมอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																												
			๖. ทุติยอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																												
			๗. ปฐมสัมพหุลสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																												
			๘. ทุติยสัมพหุลสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																												
			๙. ปัญจกังคสูตร ว่าด้วยช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๐. ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ										
      
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๑๙	
    ๓. อัฏฐสตปริยายวรรค หมวดว่าด้วยบรรยาย ๑๐๘ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. สีวกสูตร ว่าด้วยสีวกปริพาชก																																																																																																																																																																																																																																																												
			๒. อัฏฐสตสูตร ว่าด้วยเวทนา ๑๐๘ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓. อัญญตรภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			๔. ปุพพสูตร ว่าด้วยพระดำริก่อนตรัสรู้																																																																																																																																																																																																																																																												
			๕. ญาณสูตร ว่าด้วยญาณ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๖. สัมพหุลภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป																																																																																																																																																																																																																																																												
			๗. ปฐมสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																												
			๘. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																												
			๙. ตติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๐. สุทธิกสูตร ว่าด้วยเวทนาล้วนๆ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๑. นิรามิสสูตร ว่าด้วยปีติและสุขที่มีอามิสและไม่มีอามิส																																																																																																																																																																																																																																																												
	๓. มาตุคามสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. ปฐมเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยเปยยาล หมวดที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. มาตุคามสูตร ว่าด้วยมาตุคามที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของบุรุษ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๒. ปุริสสูตร ว่าด้วยบุรุษที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของมาตุคาม																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓. อาเวณิกทุกขสูตร ว่าด้วยความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคาม																																																																																																																																																																																																																																																												
			๔. ตีหิธัมเมหิสูตร ว่าด้วยธรรม ๓ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๕. โกธนสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักโกรธ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๖. อุปนาหีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักผูกโกรธ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๗. อิสสุกีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักริษยา																																																																																																																																																																																																																																																												
			๘. มัจฉรีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักตระหนี่																																																																																																																																																																																																																																																												
			๙. อติจารีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักประพฤตินอกใจ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๐. ทุสสีลสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ทุศีล							
      
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๐		
      ๑๑. อัปปัสสุตสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีการฟังน้อย																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๒. กุสีตสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้เกียจคร้าน																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๓. มุฏฐัสสติสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีสติหลงลืม																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๔. ปัญจเวรสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ประกอบด้วยเวร ๕ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๒. ทุติยเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยเปยยาล หมวดที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. อักโกธนสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่โกรธ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๒. อนุปนาหีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ผูกโกรธ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓. อนิสสุกีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ริษยา																																																																																																																																																																																																																																																												
			๔. อมัจฉรีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ตระหนี่																																																																																																																																																																																																																																																												
			๕. อนติจารีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ประพฤตินอกใจ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๖. สุสิลสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีศีลดี																																																																																																																																																																																																																																																												
			๗. พหุสสุตสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีการฟังมาก																																																																																																																																																																																																																																																												
			๘. อารัทธวีริยสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ปรารภความเพียร																																																																																																																																																																																																																																																												
			๙. อุปัฏฐิตัสสติสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีสติตั้งมั่น																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๐. ปัญจสีลสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีศีล ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
		๓. พลวรรค หมวดว่าด้วยกำลัง																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. วิสารทสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้แกล้วกล้า																																																																																																																																																																																																																																																												
			๒. ปสัยหสูตร ว่าด้วยมาตุคามที่ครอบงำสามี																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓. อภิภุยยสูตร ว่าด้วยมาตุคามที่ครองใจสามี																																																																																																																																																																																																																																																												
			๔. เอกสูตร ว่าด้วยกำลังที่เป็นเอก																																																																																																																																																																																																																																																												
			๕. อังคสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของมาตุคาม																																																																																																																																																																																																																																																												
			๖. นาเสนติสูตร ว่าด้วยมาตุคามที่จะถูกญาติทำให้พินาศ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๗. เหตุสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้มาตุคามไปเกิดในสุคติ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๘. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่มาตุคามได้ยากและได้ง่าย																																																																																																																																																																																																																																																												
			๙. ปัญจสีลวิสารทสูตร ว่าด้วยมาตุคามมีศีล ๕ เป็นผู้แกล้วกล้า																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๐. วัฑฒีสูตร ว่าด้วยอริยสาวิกาผู้เจริญด้วยวัฑฒิธรรม																																																																																																																																																																																																																																																												
	๔. ชัมพุขาทกสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. นิพพานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องนิพพาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. อรหัตตปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอรหัต																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓. ธัมมวาทีปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องผู้เป็นธรรมวาที																																																																																																																																																																																																																																																													
		๔. กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์																																																																																																																																																																																																																																																													
		๕. อัสสาสัปปัตตสูตร ว่าด้วยผู้ถึงความโล่งใจ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๖. ปรมัสสาสัปปัตตสูตร ว่าด้วยผู้ถึงความโล่งใจอย่างยิ่ง																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. เวทนาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องเวทนา						
    
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๑	
    ๘. อาสวปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอาสวะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๙. อวิชชาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอวิชชา																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๐. ตัณหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องตัณหา																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๑. โอฆปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องโอฆะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๒. อุปาทานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอุปาทาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๓. ภวปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องภพ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๔. ทุกขปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องทุกข์																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๕. สักกายปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องสักกายะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๖. ทุกกรปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องสิ่งที่ทำได้ยาก																																																																																																																																																																																																																																																													
	๕. สามัณฑกสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. สามัณฑกสูตร ว่าด้วยสามัณฑกปริพาชก																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. ทุกกรสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำได้ยาก																																																																																																																																																																																																																																																													
	๖. โมคคัลลานสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. ปฐมัชฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องปฐมฌาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. ทุติยัชฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องทุติยฌาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓. ตติยัชฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องตติยฌาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๔. จตุตถัชฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องจตุตถฌาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๕. อากาสานัญจายตนฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอากาสานัญจายตนฌาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๖. วิญญาณัญจายตนฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องวิญญาณัญจายตนฌาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. อากิญจัญญายตนฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอากิญจัญญายตนฌาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๘. เนวสัญญานาสัญญายตนฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๙. อนิมิตตปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอนิมิตตเจโตสมาธิ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๐. สักกสูตร ว่าด้วยท้าวสักกะ									
    
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๒	
    ๑๐. สักกสูตร ว่าด้วยท้าวสักกะ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๑. จันทนสูตร ว่าด้วยจันทนเทพบุตร																																																																																																																																																																																																																																																													
	๗. จิตตสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. สัญโญชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. ปฐมอิสิทัตตสูตร ว่าด้วยพระอิสิทัตตะ สูตรที่ ๑					
    
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๓	
    ๓. ทุติยอิสิทัตตสูตร ว่าด้วยพระอิสิทัตตะ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																													
		๔. มหกปาฏิหาริยสูตร ว่าด้วยพระมหกะแสดงปาฏิหาริย์																																																																																																																																																																																																																																																													
		๕. ปฐมกามภูสูตร ว่าด้วยพระกามภู สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																													
		๖. ทุนิยกามภูสูตร ว่าด้วยพระกามภู สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. โคทัตตสูตร ว่าด้วยพระโคทัตตะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๘. นิคัณฐนาฏปุตตสูตร ว่าด้วยนิครนถ์ นาฏบุตร					
      
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๔	
    ๙. อเจลกัสสปสูตร ว่าด้วยอเจลกัสสปะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๐. คิลานทัสสนสูตร ว่าด้วยการเยี่ยมผู้ป่วย																																																																																																																																																																																																																																																													
	๘. คามณิสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. จัณฑสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อจัณฑะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. ตาลปุตตสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อตาลบุตร																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓. โยธาชีวสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อโยธาชีวะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๔. หัตถาโรหสูตร ว่าด้วยผุ้ใหญ่บ้านชื่อหัตถาโรหะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๕. อัสสาโรหสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่ออัสสาโรหะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๖. อสิพันธกปุตตสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกบุตร																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. เขตตูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยนา					
    
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๕	
    ๗. เขตตูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยนา (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๘. สังขธมสูตร ว่าด้วยคนเป่าสังข์																																																																																																																																																																																																																																																													
		๙. กุลสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ตระกูลคับแค้น																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๐. มณิจูฬกสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจูฬกะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๑. คันธภกสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อคันธภกะ			
    
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๖	
    ๑๒. ราสิยสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อราสิยะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๓. ปาฏลิยสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อปาฏลิยะ				
    
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๗	
    ๑๓. ปาฏลิยสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อปาฏลิยะ (ต่อ)	
    
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๘	
    รวมพระสูตรที่มีในคามณิสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
	๙. อสังขตสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. ปฐมวรรค หมวดที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. กายคตาสติสูตร ว่าด้วยกายคตาสติ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๒. สมถวิปัสสนาสูตร ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนา																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓. สวิตักกสวิจารสูตร ว่าด้วยสวิตักกสวิจารสมาธิ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๔. สุญญตสมาธิสูตร ว่าด้วยสุญญตสมาธิ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๕. สติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยสติปัฏฐาน																																																																																																																																																																																																																																																												
			๖. สัมมัปปธานสูตร ว่าด้วยสัมมัปปธาน																																																																																																																																																																																																																																																												
			๗. อิทธิปาทสูตร ว่าด้วยอิทธิบาท																																																																																																																																																																																																																																																												
			๘. อินทริยสูตร ว่าด้วยอินทรีย์																																																																																																																																																																																																																																																												
			๙. พลสูตร ว่าด้วยพละ																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๐. โพชฌังคสูตร ว่าด้วยโพชฌงค์																																																																																																																																																																																																																																																												
			๑๑. มัคคังคสูตร ว่าด้วยองค์แห่งมรรค																																																																																																																																																																																																																																																												
		๒. ทุติยวรรค หมวดที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																													
			๑. อสังขตสูตร ว่าด้วยอสังขตธรรม																																																																																																																																																																																																																																																												
			๒. อนตสูตร ว่าด้วยความไม่่น้อมไป																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓-๓๒. อนาสวาทิสูตร ว่าด้วยธรรมอันหาอาสวะมิได้เป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																												
			๓๓. ปรายนสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า							
      
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๒๙
  ๑๐. อัพยากตสังยุต																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. เขมาสูตร ว่าด้วยเขมาภิกษุณี																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. อนุราธสูตร ว่าด้วยพระอนุราธะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓. ปฐมสารีปุตตโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ ๑																																																																																																																																																																																																																																																													
		๔. ทุติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																													
		๕. ตติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ ๓	
    
####เล่มที่ ๑๘ ส่วนที่ ๓๐	
    ๖. จตุตถสารีปุตตโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ ๔																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. โมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพระมหาโมคคัลลานะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๘. วัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยวัจฉโคตรปริพาชก																																																																																																																																																																																																																																																													
		๙. กุตูหลสาลาสูตร ว่าด้วยศาลาถกแถลง																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๐. อนันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๑. สภิยกัจจานสูตร ว่าด้วยพระสภิยกัจจานะ																																																																																																																																																																																																																																																													

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :