เล่มที่ ๑๗

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค  						
							
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑
  ๑. ขันธสังยุต						
		มูลปัณณาสก์					
			๑. นกุลปิตุวรรค				
				หมวดว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี			
					๑. นกุลปิตุสูตร		
						ว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี	
							สักกายทิฏฐิ ๒๐
					๒. เทวทหสูตร		
						ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม	
					๓. หลิททิกานิสูตร		
						ว่าด้วยหลิททิกานิคหบดี	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๒				
          ๓. หลิททิกานิสูตร (ต่อ)		
						ว่าด้วยหลิททิกานิคหบดี	
					๔. ทุติยหลิททิกานิสูตร		
						ว่าด้วยหลิททิกานิคหบดี สูตรที่ ๒	
					๕. สมาธิสูตร		
						ว่าด้วยสมาธิ	
					๖. ปฏิสัลลานสูตร		
						ว่าด้วยการหลีกเร้น	
					๗. อุปาทาปริตัสสนาสูตร		
						ว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่น	
					๘. ทุติยอุปาทาปริตัสสนาสูตร		
						ว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่น สูตรที่ ๒	
					๙. กาลัตตยอนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงใน ๓ กาล	
					๑๐. กาลัตตยทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ใน ๓ กาล	
					๑๑. กาลัตตยอนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาใน ๓ กาล	
			๒. อนิจจวรรค				
				หมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง			
					๑. อนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง	
					๒. ทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์	
					๓. อนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา	
					๔. ยทนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง	
					๕. ยังทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์	
					๖. ยทนัตตาสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา	
					๗. สเหตุอนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงพร้อมทั้งเหตุปัจจัย	
					๘. สเหตุทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์พร้อมทั้งเหตุปัจจัย	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๓			
          ๙. สเหตุอนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัย	
					๑๐. อานันทสูตร		
						ว่าด้วยพระอานนท์	
			๓. ภารวรรค				
				หมวดว่าด้วยภาระ			
					๑. ภารสูตร		
						ว่าด้วยภาระ	
					๒. ปริญญาสูตร		
						ว่าด้วยการกำหนดรู้	
					๓. อภิชานสูตร		
						ว่าด้วยผู้รู้ยิ่ง	
					๔. ฉันทราคสูตร		
						ว่าด้วยการละฉันทราคะ	
					๕. อัสสาทสูตร		
						ว่าด้วยคุณของขันธ์	
					๖. ทุติยอัสสาทสูตร		
						ว่าด้วยคุณของขันธ์ สูตร ๒	
					๗. ตติยอัสสาทสูตร		
						ว่าด้วยคุณของขันธ์ สูตร ๓	
					๘. อภินันทนสูตร		
						ว่าด้วยความเพลิดเพลินขันธ์	
					๙. อุปปาทสูตร		
						ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์	
					๑๐. อฆมูลสูตร		
						ว่าด้วยมูลเหตุแห่งทุกข์	
					๑๑. ปภังคุสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่แตกสลาย	
			๔. นตุมหากวรรค				
				หมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย			
					๑. นตุมหากสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย	
					๒. ทุติยนตุมหากสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ ๒	
					๓. อัญญตรภิกขุสูตร		
						ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๔				
          ๔. ทุติยอัญญตรภิกขุสูตร		
						ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา สูตรที่ ๒	
					๕. อานันทสูตร		
						ว่าด้วยพระอานนท์	
					๖. ทุติยอานันทสูตร		
						ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ ๒	
					๗. อนุธัมมสูตร		
						ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม	
					๘. ทุติยอนุธัมมสูตร		
						ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ ๒	
					๙. ตติยอนุธัมมสูตร		
						ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ ๓	
					๑๐. จตุตถอนุธัมมสูตร		
						ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ ๔	
			๕. อัตตทีปวรรค				
				หมวดว่าด้วยการมีตนเป็นเกาะ			
					๑. อัตตทีปสูตร		
						ว่าด้วยการมีตนเป็นเกาะ	
					๒. ปฏิปทาสูตร		
						ว่าด้วยปฏิปทา	
					๓. อนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง	
					๔. ทุติยอนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ ๒	
					๕. สมนุปัสสนาสูตร		
						ว่าด้วยการพิจารณาเห็น	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๕				
          ๖. ขันธสูตร		
						ว่าด้วยขันธ์	
					๗. โสณสูตร		
						ว่าด้วยโสณคหบดีบุตร	
					๘. ทุติยโสณสูตร		
						ว่าด้วยโสณคหบดีบุตร สูตรที่ ๒	
					๙. นันทิกขยสูตร		
						ว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลิน	
					๑๐. ทุติยนันทิกขยสูตร		
						ว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลิน สูตรที่ ๒	
		มัชฌิมปัณณาสก์					
			๑. อุปยวรรค				
				หมวดว่าด้วยความเข้าถึง			
					๑. อุปยสูตร		
						ว่าด้วยความเข้าถึง	
					๒. พีชสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยพืช	
					๓. อุทานสูตร		
						ว่าด้วยการเปล่งอุทาน	
					๔. อุปาทานปริปวัตตนสูตร		
						ว่าด้วยอุปาทานขันธ์เวียนรอบ	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๖				
          ๔. อุปาทานปริปวัตตนสูตร (ต่อ)		
						ว่าด้วยอุปาทานขันธ์เวียนรอบ	
					๕. สัตตัฏฐานสูตร		
						ว่าด้วยฐานะ ๗ ประการ	
					๖. สัมมาสัมพุทธสูตร		
						ว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
					๗. อนัตตลักขณสูตร		
						ว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตา	
					๘. มหาลิสูตร		
						ว่าด้วยเจ้ามหาลิ	
					๙. อาทิตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๗					
          ๑๐. นิรุตติปถสูตร		
						ว่าด้วยหลักภาษา	
			๒. อรหันตวรรค				
				หมวดว่าด้วยพระอรหันต์			
					๑. อุปาทิยมานสูตร		
						ว่าด้วยผู้ยึดมั่นขันธ์	
					๒. มัญญมานสูตร		
						ว่าด้วยผู้กำหนดหมายขันธ์	
					๓. อภินันทมานสูตร		
						ว่าด้วยผู้เพลิดเพลินขันธ์	
					๔. อนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง	
					๕. ทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์	
					๖. อนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา	
					๗. อนัตตนิยสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอัตตา	
					๘. รชนียสัณฐิตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่จูงใจให้กำหนัด	
					๙. ราธสูตร		
						ว่าด้วยพระราธะ	
					๑๐. สุราธสูตร		
						ว่าด้วยพระสุราธะ	
			๓. ขัชชนียวรรค				
				หมวดว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกิน			
					๑. อัสสาทสูตร		
						ว่าด้วยคุณของขันธ์	
					๒. สมุทยสูตร		
						ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์	
					๓. ทุติยสมุทยสูตร		
						ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ สูตรที่ ๒	
					๔. อรหันตสูตร		
						ว่าด้วยพระอรหันต์	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๘				
          ๕. ทุติยอรหันตสูตร		
						ว่าด้วยพระอรหันต์ สูตรที่ ๒	
					๖. สีหสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยพญาราชสีห์	
					๗. ชัชชนียสูตร		
						ว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกิน	
					๘. ปิณโฑลยสูตร		
						ว่าด้วยการเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพ	
					๙. ปาลิเลยยสูตร		
						ว่าด้วยป่าปาลิเลยยกะ	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๙			
          ๙. ปาลิเลยยสูตร (ต่อ)		
						ว่าด้วยป่าปาลิเลยยกะ	
					๑๐. ปุณณมสูตร		
						ว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง	
							มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ
							ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ
							เหตุที่เรียกว่าขันธ์
							เหตุปัจจัยแห่งขันธ์
							เหตุเกิดสักกายทิฏฐิ
							เหตุไม่มีสักกายทิฏฐิ
							คุณ โทษ และเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันธ์
							ความไม่มีอหังการ นมังการ และมานานุสัย
							กรรมที่อนัตตากระทำถูกต้องอัตตา
			๔. เถรวรรค				
				หมวดว่าด้วยพระเถระ			
					๑. อานันทสูตร		
						ว่าด้วยพระอานนท์	
					๒. ติสสสูตร		
						ว่าด้วยพระติสสะ	
					๓. ยมกสูตร		
						ว่าด้วยพระยมกะ	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๐				
          ๓. ยมกสูตร (ต่อ)		
						ว่าด้วยพระยมกะ	
					๔. อนุราธสูตร		
						ว่าด้วยพระอนุราธะ	
							พระอนุราธะทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาค
					๕. วักกลิสูตร		
						ว่าด้วยพระวักกลิ	
					๖. อัสสชิสูตร		
						ว่าด้วยพระอัสสชิ	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๑				
          ๖. อัสสชิสูตร (ต่อ)		
						ว่าด้วยพระอัสสชิ	
					๗. เขมกสูตร		
						ว่าด้วยพระเขมกะ	
					๘. ฉันนสูตร		
						ว่าด้วยพระฉันนะ	
					๙. ราหุลสูตร		
						ว่าด้วยพระราหุล	
					๑๐. ทุติยราหุลสูตร		
						ว่าด้วยพระราหุล สูตรที่ ๒	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๒		
      ๕. ปุปผวรรค				
				หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้			
					๑. นทีสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำ	
					๒. ปุปผสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้	
					๓. เผณปิณฑูปมสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำ	
					๔. โคมยปิณฑสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนโคมัย	
					๕. นขสิขาสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บ	
					๖. สุทธิกสูตร		
						ว่าด้วยขันธ์ล้วนๆ	
					๗. คัททูลพัทธสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม	
					๘. ทุติยคัททูลพัทธสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม สูตรที่ ๒	
							ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วแห่งจิต
              
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๓				
          ๙. วาสิชฏสูตร		
						ว่าด้วยอุปมาด้วยด้ามมีด	
					๑๐. อนิจจสัญญาสูตร		
						ว่าด้วยอนิจจสัญญา	
		จูฬปัณณาสก์					
			๑. อันตวรรค				
				หมวดว่าด้วยที่สุด			
					๑. อันตสูตร		
						ว่าด้วยที่สุด	
					๒. ทุกขสูตร		
						ว่าด้วยทุกข์	
					๓. สักกายสูตร		
						ว่าด้วยสักกายะ	
					๔. ปริญเญยยสูตร		
						ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้	
					๕. สมณสูตร		
						ว่าด้วยสมณะ	
					๖. ทุติยสมณสูตร		
						ว่าด้วยสมณะ สูตรที่ ๒	
					๗. โสตาปันนสูตร		
						ว่าด้วยพระโสดาบัน	
					๘. อรหันตสูตร		
						ว่าด้วยพระอรหันต์	
					๙. ฉันทปหานสูตร		
						ว่าด้วยการละความพอใจ	
					๑๐. ทุติยฉันทปหานสูตร		
						ว่าด้วยการละความพอใจ สูตรที่ ๒	
			๒. ธัมมกถิกวรรค				
				หมวดว่าด้วยพระธรรมกถึก			
					๑. อวิชชาสูตร		
						ว่าด้วยอวิชชา	
					๒. วิชชาสูตร		
						ว่าด้วยวิชชา	
					๓. ธัมมกถิกสูตร		
						ว่าด้วยพระธรรมกถึก	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๔				
          ๔. ทุติยธัมมกถิกสูตร		
						ว่าด้วยพระธรรมกถึก สูตรที่ ๒	
					๕. พันธนสูตร		
						ว่าด้วยเครื่องพันธนาการ	
					๖. ปริปุจฉิตสูตร		
						ว่าด้วยการสอบถาม	
					๗. ทุติยปริปุจฉิตสูตร		
						ว่าด้วยการสอบถาม สูตรที่ ๒	
					๘. สัญโญชนิยสูตร		
						ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์	
					๙. อุปาทานิยสูตร		
						ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน	
					๑๐. สีลวันตสูตร		
						ว่าด้วยธรรมที่ภิกษุผู้มีศิลควรมนสิการโดยแยบคาย	
					๑๑. สุตวันตสูตร		
						ว่าด้วยธรรมที่ภิกษุผู้ได้สดับควรมนสิการโดยแยบคาย	
					๑๒. กัปปสูตร		
						ว่าด้วยพระกัปปะ	
					๑๓. ทุติยกัปปสูตร		
						ว่าด้วยพระกัปปะ สูตรที่ ๒	
			๓. อวิชชาวรรค				
				หมวดว่าด้วยอวิชชา			
					๑. สมุทยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	
					๒. ทุติยสมุทยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สูตรที่ ๒	
					๓. ตติยสมุทยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สูตรที่ ๓	
					๔. อัสสาทสูตร		
						ว่าด้วยคุณของขันธ์	
					๕. ทุติยอัสสาทสูตร		
						ว่าด้วยคุณของขันธ์ สูตรที่ ๒	
					๖. สมุทยสูตร		
						ว่าด้วยความเกิดแห่งขันธ์	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๕				
          ๗. ทุติยสมุทยสูตร		
						ว่าด้วยความเกิดแห่งขันธ์ สูตรที่ ๒	
					๘. โกฏฐิตสูตร		
						ว่าด้วยพระโกฏฐิตะ	
					๙. ทุติยโกฏฐิตสูตร		
						ว่าด้วยพระโกฏฐิตะ สูตรที่ ๒	
					๑๐. ตติยโกฏฐิตสูตร		
						ว่าด้วยพระโกฏฐิตะ สูตรที่ ๓	
			๔. กุกกุฬวรรค				
				หมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน			
					๑. กุกกุฬสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน	
					๒. อนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง	
					๓. ทุติยอนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ ๒	
					๔. ตติยอนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ ๓	
					๕. ทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์	
					๖. ทุติยทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ สูตรที่ ๒	
					๗. ตติยทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ สูตรที่ ๓	
					๘. อนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา	
					๙. ทุติยอนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา สูตรที่ ๒	
					๑๐. ตติยอนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา สูตรที่ ๓	
					๑๑. นิพพิทาพหุลสูตร		
						ว่าด้วยผู้มากด้วยความเบื่อหน่าย	
					๑๒. อนิจจานุปัสสีสูตร		
						ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง	
					๑๓. ทุกขานุปัสสีสูตร		
						ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นทุกข์	
					๑๔. อนัตตานุปัสสีสูตร		
						ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นอนัตตา	
			๕. ทิฏฐิวรรค				
				หมวดว่าด้วยทิฏฐิ			
					๑. อัชฌัตตสูตร		
						ว่าด้วยสุขและทุกข์ในภายใน	
					๒. เอตังมมสูตร		
						ว่าด้วยการพิจารณาเห็นว่านั่นของเรา	
					๓. โสอัตตาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน	
					๔. โนจเมสิยาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี	
					๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร		
						ว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิ	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๖				
          ๖. สักกายทิฏฐิสูตร		
						ว่าด้วยสักกายทิฏฐิ	
					๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร		
						ว่าด้วยอัตตานุทิฏฐิ	
					๘. อภินิเวสสูตร		
						ว่าด้วยความยึดมั่น	
					๙. ทุติยอภินิเวสสูตร		
						ว่าด้วยความยึดมั่น สูตรที่ ๒	
					๑๐. อานันทสูตร		
						ว่าด้วยพระอานนท์	
	๒. ราธสังยุต						
			๑. ปฐมวรรค				
				หมวดที่ ๑			
					๑. มารสูตร		
						ว่าด้วยมาร	
					๒. สัตตสูตร		
						ว่าด้วยสัตว์	
					๓. ภวเนตติสูตร		
						ว่าด้วยกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพ	
					๔. ปริญเญยยสูตร		
						ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้	
					๕. สมณสูตร		
						ว่าด้วยสมณะ	
					๖. ทุติยสมณสูตร		
						ว่าด้วยสมณะ สูตรที่ ๒	
					๗. โสตาปันนสูตร		
						ว่าด้วยพระโสดาบัน	
					๘. อรหันตสูตร		
						ว่าด้วยพระอรหันต์	
					๙. ฉันทราคสูตร		
						ว่าด้วยความพอใจและความกำหนัด	
					๑๐. ทุติยฉันทราคสูตร		
						ว่าด้วยความพอใจและความกำหนัด สูตรที่ ๒	
			๒. ทุติยวรรค				
				หมวดที่ ๒			
					๑. มารสูตร		
						ว่าด้วยมาร	
					๒. มารธัมมสูตร		
						ว่าด้วยธรรมของมาร	
					๓. อนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง	
					๔. อนิจจธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา	
					๕. ทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๗				
          ๖. ทุกขธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา	
					๗. อนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา	
					๘. อนัตตธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา	
					๙. ขยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา	
					๑๐. วยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	
					๑๑. สมุทยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	
					๑๒. นิโรธธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา	
			๓. อายาจนวรรค				
				หมวดว่าด้วยการอาราธนา			
					๑-๑๑. มาราทิสุตตเอกาทสกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๑๑ สูตร มีมารสูตรเป็นต้น	
					๑. มารสูตร		
						ว่าด้วยมาร	
					๒. มารธัมมสูตร		
						ว่าด้วยธรรมของมาร	
					๓. อนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง	
					๔. อนิจจธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา	
					๕. ทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์	
					๖. ทุกขธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา	
					๗. อนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา	
					๘. อนัตตธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา	
					๙. ขยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา	
					๑๐. วยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	
					๑๑. สมุทยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	
					๑๒. นิโรธธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา	
			๔. อุปนิสินนวรรค				
				หมวดว่าด้วยผู้เข้าไปนั่งใกล้			
					๑-๑๑. มาราทิสุตตเอกาทสกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๑๑ สูตร มีมารสูตรเป็นต้น	
					๑. มารสูตร		
						ว่าด้วยมาร	
					๒. มารธัมมสูตร		
						ว่าด้วยธรรมของมาร	
					๓. อนิจจสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง	
					๔. อนิจจธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา	
					๕. ทุกขสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์	
					๖. ทุกขธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา	
					๗. อนัตตสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา	
					๘. อนัตตธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา	
					๙. ขยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา	
					๑๐. วยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	
					๑๑. สมุทยธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	
					๑๒. นิโรธธัมมสูตร		
						ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา	
	๓. ทิฏฐิสังยุต						
			๑. โสตาปัตติวรรค				
				หมวดว่าด้วยโสดาปัตติมรรค			
					๑. วาตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้น	
					๒. เอตังมมสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรา	
					๓. โสอัตตาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๘				
          ๔. โนจเมสิยาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี	
					๕. นัตถิทินนสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้น	
					๖. กโรโตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าเมื่อบุคคลทำเองเป็นต้น	
					๗. เหตุสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าไม่มีเหตุเป็นต้น	
					๘. มหาทิฏฐิสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิหลายประการ	
					๙. สัสสตทิฏฐิสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกเที่ยง	
					๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยง	
					๑๑. อันตวาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกมีที่สุด	
					๑๒. อนันตวาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุด	
					๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน	
					๑๔. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน	
					๑๕. โหติตถาคโตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก	
					๑๖. นโหติตถาคโตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก	
					๑๗. โหติจนจโหติตถาคโตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก	
					๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคโตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ ฯ	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๑๙		
      ๒. ทุติยคมนวรรค				
				หมวดว่าด้วยการไปที่ ๒			
					๑. วาตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้น	
					๑๘. เนวโหตินนโหติสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ ฯ	
					๑๙. รูปีอัตตาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูป	
					๒๐. อรูปีอัตตาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีรูป	
					๒๑. รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูป	
					๒๒. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปก็มิใช่ ไม่มีรูปก็มิใช่	
					๒๓. เอกันตสุขีสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียว	
					๒๔. เอกันตทุกขีสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีทุกข์โดยส่วนเดียว	
					๒๕. สุขทุกขีสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์	
					๒๖. อทุกขมสุขีสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข	
			๓. ตติยคมนวรรค				
				หมวดว่าด้วยการไปที่ ๓			
					๑. นวาตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้น	
					๒๖. อทุกขมสุขีสูตร		
						ว่าด้วยอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข	
			๔. จตุตถคมนวรรค				
				หมวดว่าด้วยการไปที่ ๔			
					๑. นวาตสูตร		
						ว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้น	
					๒๖. อทุกขมสุขีสูตร		
						ว่าด้วยอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข	
	๔. โอกกันตสังยุต						
					๑. จักขุสูตร		
						ว่าด้วยจักขุ	
					๒. รูปสูตร		
						ว่าด้วยรูป	
					๓. วิญญาณสูตร		
						ว่าด้วยวิญญาณ	
					๔. สัมผัสสสูตร		
						ว่าด้วยสัมผัส	
					๕. สัมผัสสชาสูตร		
						ว่าด้วยสัมผัสสชาเวทนา	
					๖. รูปสัญญาสูตร		
						ว่าด้วยรูปสัญญา	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๒๐				
          ๗. รูปสัญเจตนาสูตร		
						ว่าด้วยรูปสัญเจตนา	
					๘. รูปตัณหาสูตร		
						ว่าด้วยรูปตัณหา	
					๙. ปฐวีธาตุสูตร		
						ว่าด้วยปฐวีธาตุ	
					๑๐. ขันธสูตร		
						ว่าด้วยขันธ์	
	๕. อุปปาทสังยุต						
					๑. จักขุสูตร		
						ว่าด้วยจักขุ	
					๒. รูปสูตร		
						ว่าด้วยรูป	
					๓. วิญญาณสูตร		
						ว่าด้วยวิญญาณ	
					๔. สัมผัสสสูตร		
						ว่าด้วยสัมผัส	
					๕. สัมผัสสชาสูตร		
						ว่าด้วยสัมผัสสชาเวทนา	
					๖. สัญญาสูตร		
						ว่าด้วยสัญญา	
					๗. สัญเจตนาสูตร		
						ว่าด้วยสัญเจตนา	
					๘. ตัณหาสูตร		
						ว่าด้วยตัณหา	
					๙. ธาตุสูตร		
						ว่าด้วยธาตุ	
					๑๐. ขันธสูตร		
						ว่าด้วยขันธ์	
	๖. กิเลสสังยุต						
					๑. จักขุสูตร		
						ว่าด้วยจักขุ	
					๒. รูปสูตร		
						ว่าด้วยรูป	
					๓. วิญญาณสูตร		
						ว่าด้วยวิญญาณ	
					๔. สัมผัสสสูตร		
						ว่าด้วยสัมผัส	
					๕. สัมผัสสชาสูตร		
						ว่าด้วยสัมผัสสชาเวทนา	
					๖. สัญญาสูตร		
						ว่าด้วยสัญญา	
					๗. สัญเจตนาสูตร		
						ว่าด้วยสัญเจตนา	
					๘. ตัณหาสูตร		
						ว่าด้วยตัณหา	
					๙. ธาตุสูตร		
						ว่าด้วยธาตุ	
					๑๐. ขันธสูตร		
						ว่าด้วยขันธ์	
	๗. สารีปุตตสังยุต						
					๑. วิเวกชสูตร		
						ว่าด้วยปฐมฌานมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก	
					๒. อวิตักกสูตร		
						ว่าด้วยทุติยฌานไม่มีวิตก	
					๓. ปีติสุข		
						ว่าด้วยตติยฌานที่มีปีติ	
					๔. อุเปกขาสูตร		
						ว่าด้วยจตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา	
					๕. อากาสานัญจายตนสูตร		
						ว่าด้วยอากาสานัญจายตนฌาน	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๒๑				
          ๖. วิญญาณัญจายตนสูตร		
						ว่าด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน	
					๗. อากิญจัญญายตนสูตร		
						ว่าด้วยอากิญจัญญายตนฌาน	
					๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร		
						ว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน	
					๙. นิโรธสมาปัตติสูตร		
						ว่าด้วยนิโรธสมาบัติ	
					๑๐. สุจิมุขีสูตร		
						ว่าด้วยสุจิมุขีปริพาชิกา	
	๘. นาคสังยุต						
					๑. สุทธิกสูตร		
						ว่าด้วยกำเนิดนาคล้วนๆ	
					๒. ปณีตตรสูตร		
						ว่าด้วยกำเนิดนาคที่ประณีตกว่ากัน	
					๓. อุโปสถสูตร		
						ว่าด้วยอุโบสถ	
					๔. ทุติยอุโปสถสูตร		
						ว่าด้วยอุโบสถ สูตรที่ ๒	
					๕. ตติยอุโปสถสูตร		
						ว่าด้วยอุโบสถ สูตรที่ ๓	
					๖. จตุตถอุโปสถสูตร		
						ว่าด้วยอุโบสถ สูตรที่ ๔	
					๗. สุตสูตร		
						ว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา	
					๘. ทุติยสุตสูตร		
						ว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ ๒	
					๙. ตติยสุตสูตร		
						ว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ ๓	
					๑๐. จตุตถสุตสูตร		
						ว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ ๔	
					๑๑-๒๐. อัณฑชทานูปการสุตตทสกะ		
						ว่าด้วยความเป็นผู่อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ ๑๐ สูตร	
					๒๑-๕๐. ชลาพุชาทิทานูปการสุตตติงสกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๓๐ สูตร มีชลาพุชทานูปการสูตรเป็นต้น	
	๙. สุปัณณสังยุต						
					๑. สุทธิกสูตร		
						ว่าด้วยเรื่องกำเนิดครุฑล้วนๆ	
					๒. หรันติสูตร		
						ว่าด้วยครุฑฉุดนาค	
					๓. ทวยการีสูตร		
						ว่าด้วยผู้มีปกติกระทำกรรมทั้ง ๒	
					๔-๖. ทุติยาทิทวยการีสุตตัตติกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๓ สูตร มีทุติทวยการีสูตรเป็นต้น	
					๗-๑๖. อัณฑชทานูปการสุตตทสกะ		
						ว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ ๑๐ สูตร	
					๑๗-๔๖. ชลาพุชทานูปการสูตร		
						ว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นชลาพุชะ	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๒๒
  ๑๐. คันธัพพกายสังยุต						
					๑. สุทธิกสูตร		
						ว่าด้วยเทพผู้นับเนื่องในหมู่คันธัพพเทพล้วนๆ	
					๒. สุจริตสูตร		
						ว่าด้วยสุจริต	
					๓. มูลคันธทาตาสูตร		
						ว่าด้วยผู้ให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก	
					๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสุตตนวกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๙ สูตร มีสารคันธทาตาสูตรเป็นต้น	
					๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสุตตทสกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตร มีมูลคันธทานูปการสูตรเป็นต้น	
					๒๓-๑๑๒. สารคันธาทิทานูปการสุตตนวุติกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๙๐ สูตร มีสารคันธทานูปการสูตรเป็นต้น	
	๑๑. วลาหกสังยุต						
					๑. เทสนาสูตร		
						ว่าด้วยทรงแสดงเทพพวกวลาหก	
					๒. สุจริตสูตร		
						ว่าด้วยสุจริต	
					๓-๑๒. สีตวลาหกทานูปการสุตตทสกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตร มีสีตวลาหกทานูปการสูตรเป็นต้น	
					๑๓-๕๒. อุณหวลาหกทานูปการสูตร		
						ว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกอุณหวลาหก	
					๕๓. สีตวลาหกสูตร		
						ว่าด้วยเทพพวกสีตวลาหก	
					๕๔. อุณหวลาหกสูตร		
						ว่าด้วยเทพพวกอุณหวลาหก	
					๕๕. อัพภวลาหกสูตร		
						ว่าด้วยเทพพวกอัพภวลาหก	
					๕๖. วาตวลาหกสูตร		
						ว่าด้วยเทพพวกวาตวลาหก	
					๕๗. วัสสวลาหกสูตร		
						ว่าด้วยเทพพวกวัสสวลาหก	
	๑๒. วัจฉโคตตสังยุต						
					๑. รูปอัญญาณสูตร		
						ว่าด้วยความไม่รู้ในรูป	
					๒. เวทนาอัญญาณสูตร		
						ว่าด้วยความไม่รู้ในเวทนา	
					๓. สัญญาอัญญาณสูตร		
						ว่าด้วยความไม่รู้ในสัญญา	
					๔. สังขารอัญญาณสูตร		
						ว่าด้วยความไม่รู้ในสังขาร	
					๕. วิญญาณอัญญาณสูตร		
						ว่าด้วยความไม่รู้ในวิญญาณ	
					๖-๑๐. รูปอทัสสนาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอทัสสนสูตรเป็นต้น	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๒๓					
          ๑๑-๑๕. รูปอนภิสมยาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนภิสมยสูตรเป็นต้น	
					๑๖-๒๐. รูปอนนุโพธาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนนุโพธสูตรเป็นต้น	
					๒๑-๒๕. รูปอัปปฏิเวธาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปฏิเวธสูตรเป็นต้น	
					๒๖-๓๐. รูปอสัลลักขณาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอสัลลักขณสูตรเป็นต้น	
					๓๑-๓๕. รูปอนุปลักขณาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนุปลักขณสูตรเป็นต้น	
					๓๖-๔๐. รูปอัปปัจจุปลักขณาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปัจจุปลักขณสูตรเป็นต้น	
					๔๑-๔๕. รูปอสมเปกขณาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอสมเปกขณสูตรเป็นต้น	
					๔๖-๕๐. รูปอัปปัจจุเปกขณาทิสุตตปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปัจจุเปกขณสูตรเป็นต้น	
					๕๑-๕๔. รูปอัปปัจจักขกัมมาทิสุตตจตุกกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๔ สูตร มีรูปอัปปัจจักขกัมมสูตรเป็นต้น	
					๕๕. วิญญาณอัปปัจจักขกัมมสูตร		
						ว่าด้วยความไม่เห็นประจักษ์ในวิญญาณ	
	๑๓. ฌานสังยุต						
					๑. สมาธิมูลกสมาปัตติสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าสมาธิอันเป็นมูล	
					๒. สมาธิมูลกฐิติสูตร		
						ว่าด้วยการตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูล	
					๓. สมาธิมูลกวุฏฐานสูตร		
						ว่าด้วยการออกจากสมาธิอันเป็นมูล	
					๔. สมาธิมูลกกัลลิตสูตร		
						ว่าด้วยความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล	
					๕. สมาธิมูลกอารัมมณสูตร		
						ว่าด้วยอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล	
					๖. สมาธิมูลกโคจรสูตร		
						ว่าด้วยโคจรในสมาธิอันเป็นมูล	
					๗. สมาธิมูลกอภินีหารสูตร		
						ว่าด้วยอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล	
					๘. สมาธิมูลกสักกัจจการีสูตร		
						ว่าด้วยผู้ทำโดยเคารพในสมาธิอันเป็นมูล	
					๙. สมาธิมูลกสาตัจจการีสูตร		
						ว่าด้วยผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล	
            
####เล่มที่ ๑๗ ส่วนที่ ๒๔				
          ๑๐. สมาธิมูลกสัปปายการีสูตร		
						ว่าด้วยผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๑. สมาปัตติมูลกฐิติสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและการตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๒. สมาปัตติมูลกกัลลิตสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและออกจากสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๓. สมาปัตติมูลกกัลลิตสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๔. สมาปัตติมูลกอารัมมณสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๕. สมาปัตติมูลกโคจรสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและโคจรในสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๖. สมาปัตติมูลกอภินิหารสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๗. สมาปัตติมูลกสักกัจจสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและความเคารพในสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๘. สมาปัตติมูลกสาตัจจสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล	
					๑๙. สมาปัตติมูลกสัปปายการีสูตร		
						ว่าด้วยการเข้าและผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล	
					๒๐-๒๗. ฐิติมูลกวุฏฐานสุตตาทิอัฏฐกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๘ สูตร มีฐิติมูลกวุฏฐานสูตรเป็นต้น	
					๒๘-๓๔. วุฏฐานมูลกกัลลิตสุตตาทิสัตตกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๗ สูตร มีวุฏฐานมูลกกัลลิตสูตรเป็นต้น	
					๓๕-๔๐. กัลลิตมูลกอารัมมณสุตตาทิฉักกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๖ สูตร มีกัลลิตมูลกอารัมมณสูตรเป็นต้น	
					๔๑-๔๕. อารัมมณมูลกโคจรสุตตาทิปัญจกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีอารัมมณมูลกโคจรสูตรเป็นต้น	
					๔๖-๔๙. โคจรมูลกอภินีหารสุตตาทิจตุกกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๔ สูตร มีโคจรมูลกอภินีหารสูตรเป็นต้น	
					๕๐-๕๒. อภินิหารมูลกสักกัจจสุตตาทิติกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๓ สูตร มีอภินีหารมูลกสักกัจจสูตรเป็นต้น	
					๕๓-๕๔. สักกัจจมูลกสาตัจจการีสุตตาทิทุกะ		
						ว่าด้วยพระสูตร ๒ สูตร มีสักกัจจมูลกสาตัจจการีสูตรเป็นต้น	
					๕๕. สาตัจจมูลกสัปปายการีสูตร		
						ว่าด้วยความเพียรต่อเนื่องและผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :