เล่มที่ ๑๖

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค   		
			
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑
  ๑. นิทานสังยุต		
		๑. พุทธวรรค	
			หมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้า
			๑. ปฏิจจสมุปปาทสูตร
			ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
			๒. วิภังคสูตร
			ว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท
			๓. ปฏิปทาสูตร
			ว่าด้วยปฏิปทา
			๔. วิปัสสีสูตร
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี
			๕. สิขีสูตร
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี
			๖. เวสสภูสูตร
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู
			๗. กกุสันธสูตร
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ
			๘. โกนาคมนสูตร
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ
			๙. กัสสปสูตร
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ
			๑๐. โคตมสูตร
			ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ
		๒. อาหารวรรค	
			หมวดว่าด้วยอาหาร
			๑. อาหารสูตร
			ว่าด้วยอาหาร
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๒		
      ๒. โมลิยผัคคุนสูตร
			ว่าด้วยพระโมลิยผัคคุนะ
			๓. สมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์
			๔. ทุติยสมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
			๕. กัจจานโคตตสูตร
			ว่าด้วยพระกัจจานโคตร
			๖. ธัมมกถิกสูตร๒
			ว่าด้วยพระธรรมกถึก
			๗. อเจลกัสสปสูตร
			ว่าด้วยปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ
			๘. ติมพรุกขสูตร
			ว่าด้วยปริพาชกชื่อติมพรุกขะ
			๙. พาลปัณฑิตสูตร
			ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต
			๑๐. ปัจจยสูตร
			ว่าด้วยปัจจัย
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๓	
    ๓. ทสพลวรรค	
			หมวดว่าด้วยทสพลญาณ
			๑. ทสพลสูตร
			ว่าด้วยทสพลญาณ
			๒. ทุติยทสพลสูตร
			ว่าด้วยทสพลญาณ สูตรที่ ๒
			๓. อุปนิสสูตร
			ว่าด้วยธรรมที่อาศัยกัน
			๔. อัญญติตถิยสูตร
			ว่าด้วยอัญเดียรถีย์
			๕. ภูมิชสูตร
			ว่าด้วยพระภูมิชะ
			๖. อุปวาณสูตร
			ว่าด้วยพระอุปวาณะ
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๔		
      ๗. ปัจจยสูตร
			ว่าด้วยปัจจัย
			๘. ภิกขุสูตร
			ว่าด้วยภิกษุ
			๙. สมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์
			๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
		๔. กฬารขัตติยวรรค	
			หมวดว่าด้วยพระกฬารขัตติยะ
			๑. ภูตสูตร
			ว่าด้วยภูตะ๑
			๒. กฬารสูตร
			ว่าด้วยพระกฬาระ
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๕	
      ๒. กฬารสูตร (ต่อ)
			ว่าด้วยพระกฬาระ
			๓. ญาณวัตถุสูตร
			ว่าด้วยญาณวัตถุ
			๔. ทุติยญาณวัตถุสูตร
			ว่าด้วยญาณวัตถุ สูตรที่ ๒
			๕. อวิชชาปัจจยสูตร
			ว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัย
			๖. ทุติยอวิชชาปัจจยสูตร
			ว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัย สูตรที่ ๒
			๗. นตุมหสูตร
			ว่าด้วย(กาย)ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย
			๘. เจตนาสูตร
			ว่าด้วยเจตนา
			๙. ทุติยเจตนาสูตร
			ว่าด้วยเจตนา สูตรที่ ๒
			๑๐. ตติยเจตนาสูตร
			ว่าด้วยเจตนา สูตรที่ ๓
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๖	
      รวมพระสูตรที่มีในกฬารขัตติยวรรค
		๕. คหปติวรรค	
			หมวดว่าด้วยคหบดี
			๑. ปัญจเวรภยสูตร
			ว่าด้วยภัยเวร ๕ ประการ
			๒. ทุติยปัญจเวรภยสูตร
			ว่าด้วยภัยเวร ๕ ประการ สูตรที่ ๒
			๓. ทุกขสูตร
			ว่าด้วยทุกข์
			๔. โลกสูตร
			ว่าด้วยโลก
			๕. ญาติกสูตร
			ว่าด้วยการแสดงธรรม ณ หมู่บ้านญาติกะ
			๖.อัญญตรพราหมณสูตร
			ว่าด้วยพราหมณ์ผู้หนึ่ง
			๗. ชาณุสโสณิสูตร
			ว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์
			๘. โลกายติกสูตร
			ว่าด้วยพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะ
			๙. อริยสาวกสูตร
			ว่าด้วยอริยสาวก
			๑๐. ทุติยอริยสาวกสูตร
			ว่าด้วยอริยสาวก สูตรที่ ๒
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๗
    ๖. ทุกขวรรค	
			หมวดว่าด้วยทุกข์
			๑. ปริวีมังสนสูตร
			ว่าด้วยการพิจารณา
			๒. อุปาทานสูตร
			ว่าด้วยความยึดมั่นถือมั่น
			๓. สังโยชนสูตร
			ว่าด้วยสังโยชน์
			๔. ทุติยสังโยชนสูตร
			ว่าด้วยสังโยชน์ สูตรที่ ๒
			๕. มหารุกขสูตร
			ว่าด้วยต้นไม้ใหญ่
			๖. ทุติยมหารุกขสูตร
			ว่าด้วยต้นไม้ใหญ่ สูตรที่ ๒
			๗. ตรุณรุกขสูตร
			ว่าด้วยต้นไม้อ่อน
			๘. นามรูปสูตร
			ว่าด้วยนามรูป
			๙. วิญญาณสูตร
			ว่าด้วยวิญญาณ
			๑๐. นิทานสูตร
			ว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุ
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๘	
      รวมพระสูตรที่มีในทุกขวรรค
		๗. มหาวรรค	
			หมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อหาสำคัญ
			๑. อัสสุตวาสูตร
			ว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับ
			๒. ทุติยอัสสุตวาสูตร
			ว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับ สูตรที่ ๒
			๓. ปุตตมังสสูตร
			ว่าด้วยเนื้อบุตร
			๔. อัตถิราคสูตร
			ว่าด้วยราคะมีอยู่
			๕. นครสูตร
			ว่าด้วยนคร
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๙	
      ๖. สัมมสสูตร
			ว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายใน
			๗. นฬกลาปิสูตร
			ว่าด้วยกำไม้อ้อ
			๘. โกสัมพิสูตร
			ว่าด้วยการสนทนาธรรม ณ กรุงโกสัมพี
			๙. อุปยันติสูตร
			ว่าด้วยน้ำขึ้นน้ำลง
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๐		
      ๑๐. สุสิมปริพพาชกสูตร
			ว่าด้วยสุสิมปริพาชก
		๘. สมณพราหมณวรรค	
			หมวดว่าด้วยสมณพราหมณ์
			๑. ชรามรณสูตร
			ว่าด้วยชราและมรณะ
			๒-๑๑. ชาติสุตตาทิทสกะ
			ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตรมีชาติสูตรเป็นต้น
		๙. อันตรเปยยาล	
			หมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อความละไว้ในระหว่าง
			๑. สัตถุสูตร
			ว่าด้วยศาสดา
			๒-๑๑. ทุติยสัตถุสุตตาทิทสกะ
			ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตรมีทุติยสัตถุสูตรเป็นต้น
			๒-๑๒. สิกขาสุตตาทิเปยยาลเอกาทสกะ
			ว่าด้วยพระสูตร ๑๑ สูตรที่ละไว้มีสิกขาสูตรเป็นต้น
	๒. อภิสมยสังยุต		
		๑. นขสิขาสูตร	
		ว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บ	
    
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๑	
    ๒. โปกขรณีสูตร	
		ว่าด้วยสระโบกขรณี	
		๓. สัมเภชชอุทกสูตร	
		ว่าด้วยแม่น้ำไหลมาบรรจบกัน	
		๔. ทุติยสัมเภชชอุทกสูตร	
		ว่าด้วยแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ ๒	
		๕. ปฐวีสูตร	
		ว่าด้วยแผ่นดิน	
		๖. ทุติยปฐวีสูตร	
		ว่าด้วยแผ่นดิน สูตรที่ ๒	
		๗. สมุททสูตร	
		ว่าด้วยสมุทร	
		๘. ทุติยสมุททสูตร	
		ว่าด้วยสมุทร สูตรที่ ๒	
		๙. ปัพพตสูตร	
		ว่าด้วยภูเขา	
		๑๐. ทุติยปัพพตสูตร	
		ว่าด้วยภูเขา สูตรที่ ๒	
		๑๑. ตติยปัพพตสูตร	
		ว่าด้วยภูเขา สูตรที่ ๓	
	๓. ธาตุสังยุต		
		๑. นานัตตวรรค	
			หมวดว่าด้วยความต่าง
			๑. ธาตุนานัตตสูตร
			ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุ
			๒. ผัสสนานัตตสูตร
			ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะ
			๓. โนผัสสนานัตตสูตร
			ว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งผัสสะ
			๔. เวทนานานัตตสูตร
			ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา
			๕. ทุติยเวทนานานัตตสูตร
			ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา สูตรที่ ๒
			๖. พาหิรธาตุนานัตตสูตร
			ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุภายนอก
			๗. สัญญานานัตตสูตร
			ว่าด้วยความต่างแห่งสัญญา
			๘. โนปริเยสนานานัตตสูตร
			ว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนา
			๙. พาหิรผัสสนานัตตสูตร
			ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก
			๑๐. ทุติยพาหิรผัสสนานัตตสูตร
			ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก สูตรที่ ๒
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๒		
      รวมพระสูตรที่มีในนานัตตวรรค
		๒. ทุติยวรรค	
			หมวดที่ ๒
			๑. สัตตธาตุสูตร
			ว่าด้วยธาตุ ๗
			๒. สนิทานสูตร
			ว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุ
			๓. คิญชกาวสถสูตร
			ว่าด้วยการแสดงธรรม ณ ตำหนักอิฐ
			๔. หีนาธิมุตติกสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวและอัธยาศัยงาม
			๕. จังกมสูตร
			ว่าด้วยการจงกรม
			๖. สคาถาสูตร
			ว่าด้วยธรรมเทศนาที่มีคาถา
			๗. อัสสัทธสังสันทนสูตร
			ว่าด้วยการคบค้าสมาคมกันของสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธา
			๘. อัสสัทธมูลกสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธาเป็นมูล
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๓		
      ๙. อหิริกมูลกสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีหิริเป็นมูล
			๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีโอตตัปปะเป็นมูล
			๑๑. อัปปัสสุตมูลกสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้มีสุตะน้อยเป็นมูล
			๑๒. กุสีตมูลกสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้เกียจคร้านเป็นมูล
		๓. กัมมปถวรรค	
			หมวดว่าด้วยกรรมบถ
			๑. อสมาหิตสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้มีจิตไม่มั่นคง
			๒. ทุสสีลสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้ทุศีล
			๓. ปัญจสิกขาปทสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้มีศีล ๕
			๔. สัตตกัมมปถสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบถ ๗
			๕. ทสกัมมปถสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบถ ๑๐
			๖. อัฏฐังคิกสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘
			๗. ทสังคสูตร
			ว่าด้วยสัตว์ผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐
		๔. จตุตถวรรค	
			หมวดว่าด้วยธรรมะ สูตรละ ๔ ประการ
			๑. จตุธาตุสูตร
			ว่าด้วยธาตุ ๔
			๒. ปุพเพสัมโพธสูตร
			ว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้
			๓. อจริงสูตร
			ว่าด้วยการเที่ยวแสวงหาคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ ๔
			๔. โนเจทังสูตร
			ว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ ๔
			๕. เอกันตทุกขสูตร
			ว่าด้วยธาตุ ๔ มีทุกข์โดยส่วนเดียว
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๔		
      ๖. อภินันทสูตร
			ว่าด้วยความชื่นชมธาตุ ๔
			๗. อุปปาทสูตร
			ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธาตุ ๔ เป็นทุกข์
			๘. สมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์
			๙. ทุติยสมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
			๑๐. ตติยสมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๓
	๔. อนมตัคคสังยุต		
		๑. ปฐมวรรค	
			หมวดที่ ๑
			๑. ติณกัฏฐสูตร
			ว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้
			๒. ปฐวีสูตร
			ว่าด้วยแผ่นดิน
			๓. อัสสุสูตร
			ว่าด้วยน้ำตา
			๔. ขีรสูตร
			ว่าด้วยน้ำนม
			๕. ปัพพตสูตร
			ว่าด้วยภูเขา
			๖. สาสปสูตร
			ว่าด้วยเมล็ดผักกาด
			๗. สาวกสูตร
			ว่าด้วยพระสาวก
			๘. คังคาสูตร
			ว่าด้วยแม่น้ำคงคา
			๙. ทัณฑสูตร
			ว่าด้วยท่อนไม้
			๑๐. ปุคคลสูตร
			ว่าด้วยบุคคล
		๒. ทุติยวรรค	
			หมวดที่ ๒
			๑. ทุคคตสูตร
			ว่าด้วยผู้มีความทุกข์
			๒. สุขิตสูตร
			ว่าด้วยผู้มีความสุข
			๓. ติงสมัตตสูตร
			ว่าด้วยภิกษุ ๓๐ รูป
			๔. มาตุสูตร
			ว่าด้วยผู้เคยเป็นมารดา
			๕. ปิตุสูตร
			ว่าด้วยผู้เคยเป็นบิดา
			๖. ภาตุสูตร
			ว่าด้วยผู้เคยเป็นพี่ชายน้องชาย
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๕		
      ๗. ภคินิสูตร
			ว่าด้วยผู้เคยเป็นพี่สาวน้องสาว
			๘. ปุตตสูตร
			ว่าด้วยผู้เคยเป็นบุตร
			๙. ธีตุสูตร
			ว่าด้วยผู้เคยเป็นธิดา
			๑๐. เวปุลลปัพพตสูตร
			ว่าด้วยภูเขาเวปุลละ
	๕. กัสสปสังยุต		
		๑. สันตุฏฐสูตร	
		ว่าด้วยความสันโดษ	
		๒. อโนตตัปปีสูตร	
		ว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัว	
		๓. จันทูปมาสูตร	
		ว่าด้วยการเปรียบเทียบภิกษุกับดวงจันทร์	
		๔. กุลูปกสูตร	
		ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล	
		๕. ชิณณสูตร	
		ว่าด้วยความแก่	
		๖. โอวาทสูตร	
		ว่าด้วยการให้โอวาท	
    
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๖	
    ๗. ทุติยโอวาทสูตร	
		ว่าด้วยการให้โอวาท สูตรที่ ๒	
		๘. ตติยโอวาทสูตร	
		ว่าด้วยการให้โอวาท สูตรที่ ๓	
		๙. ฌานาภิญญสูตร	
		ว่าด้วยฌานและอภิญญา	
		๑๐. อุปัสสยสูตร	
		ว่าด้วยพระมหากัสสปะแสดงธรรมในสำนักภิกษุณี	
    
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๗	
    ๑๑. จีวรสูตร	
		ว่าด้วยจีวร	
		๑๒. ปรัมมรณสูตร๑	
		ว่าด้วยตถาคตตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิด	
		๑๓. สัทธัมมัปปฏิรูปกสูตร	
		ว่าด้วยสัทธรรมปฏิรูป	
		สาเหตุที่ทำให้สัทธรรมเสื่อมสูญ	
		สาเหตุที่ทำให้สัทธรรมตั้งมั่น	
	๖. ลาภสักการสังยุต		
		๑. ปฐมวรรค	
			หมวดที่ ๑
			๑. ทารุณสูตร
			ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ
			๒. พฬิสสูตร
			ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนเบ็ด
			๓. กุมมสูตร
			ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
			เปรียบเหมือนเต่าถูกเชือกมัด
			๔. ทีฆโลมิกสูตร
			ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
			เปรียบเหมือนแกะขนยาวถูกหนามเกี่ยว
			๕. มีฬหกสูตร
			ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือน
			แมลงวันกินคูถ
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๘		
      ๖. อสนิสูตร
			ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนสายฟ้า
			๗. ทิทธสูตร
			ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญ
			เปรียบเหมือนลูกศรอาบยาพิษ
			๘. สิคาลสูตร
			ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
			เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกเป็นโรคเรื้อน
			๙. เวรัมภสูตร
			ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือน
			นกถูกลมบ้าหมูพัด
			๑๐. สคาถกสูตร
			ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญมีอบายเป็นผล
		๒. ทุติยวรรค	
			หมวดที่ ๒
			๑. สุวัณณปาติสูตร
			ว่าด้วยถาดทองคำ
			๒. รูปิยปาติสูตร
			ว่าด้วยถาดรูปิยะ
			๓-๑๐. สุวัณณนิกขสุตตาทิอัฏฐกะ
			ว่าด้วยพระสูตร ๘ สูตร มีสูตรว่าด้วยทองคำแท่งเป็นต้น
		๓. ตติยวรรค	
			หมวดที่ ๓
			๑. มาตุคามสูตร
			ว่าด้วยมาตุคาม
			๒. กัลยาณิสูตร
			ว่าด้วยนางงาม
			๓. เอกปุตตกสูตร
			ว่าด้วยบุตรคนเดียว
			๔. เอกธีตุสูตร
			ว่าด้วยธิดาคนเดียว
			๕. สมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์
			๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
			๗. ตติยสมณพราหมณสูตร
			ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๓
			๘. ฉวิสูตร
			ว่าด้วยผิว
			๙. รัชชุสูตร
			ว่าด้วยเชือก
			๑๐. ภิกขุสูตร
			ว่าด้วยภิกษุ
		๔. จตุตถวรรค	
			หมวดที่ ๔
			๑. ภินทิสูตร
			ว่าด้วยการทำลาย
			๒. กุสลมูลสูตร
			ว่าด้วยกุศลมูล
			๓. กุสลธัมมสูตร
			ว่าด้วยกุศลธรรม
			๔. สุกกธัมมสูตร
			ว่าด้วยธรรมขาว
			๕. อจิรปักกันตสูตร
			ว่าด้วยการหลีกไปไม่นาน
			๖. ปัญจรถสตสูตร
			ว่าด้วยราชรถ ๕๐๐
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๑๙		
      ๗. มาตุสูตร
			ว่าด้วยมารดา
			๘-๑๓. ปิตุสุตตาทิฉักกะ
			ว่าด้วยพระสูตร ๖ สูตรมีปิตุสูตรเป็นต้น
	๗. ราหุลสังยุต		
		๑. ปฐมวรรค	
			หมวดที่ ๑
			๑. จักขุสูตร
			ว่าด้วยจักษุ
			๒. รูปสูตร
			ว่าด้วยรูป
			๓. วิญญาณสูตร
			ว่าด้วยวิญญาณ
			๔. สัมผัสสสูตร
			ว่าด้วยสัมผัส
			๕. เวทนาสูตร
			ว่าด้วยเวทนา
			๖. สัญญาสูตร
			ว่าด้วยสัญญา
			๗. สัญเจตนาสูตร
			ว่าด้วยสัญเจตนา
			๘. ตัณหาสูตร
			ว่าด้วยตัณหา
			๙. ธาตุสูตร
			ว่าด้วยธาตุ
			๑๐. ขันธสูตร
			ว่าด้วยขันธ์
		๒. ทุติยวรรค	
			หมวดที่ ๒
			๑. จักขุสูตร
			ว่าด้วยจักษุ
			๒-๑๐. รูปาทิสุตตนวกะ
			ว่าด้วยพระสูตร ๙ สูตรมีรูปสูตรเป็นต้น
			๑๑. อนุสยสูตร
			ว่าด้วยอนุสัย
      
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๒๐		
      ๑๒. อปคตสูตร
			ว่าด้วยปราศจากอหังการ มมังการและมานะ
	๘. ลักขณสังยุต		
		๑. ปฐมวรรค	
			หมวดที่ ๑
			๑. อัฏฐิสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีแต่โครงกระดูก
			๒. เปสิสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีแต่ร่างชิ้นเนื้อ
			๓. ปิณฑสูตร
			ว่าด้วยเปรตร่างก้อนเนื้อ
			๔. นิจฉวิสูตร
			ว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชาย
			๕. อสิโลมสูตร
			ว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นดาบเพศชาย
			๖. สัตติสูตร
			ว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นหอกเพศชาย
			๗. อุสุโลมสูตร
			ว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศชาย
			๘. สูจิโลมสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชาย
			๙. ทุติยสูจิโลมสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชาย สูตรที่ ๒
			๑๐. กุมภัณฑสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีอัณฑะโตเท่าหม้อ
		๒. ทุติยวรรค	
			หมวดที่ ๒
			๑. สสีสกสูตร
			ว่าด้วยเปรตจมหลุมคูถท่วมศีรษะเพศชาย
			๒. คูถขาทสูตร
			ว่าด้วยเปรตกินคูถเพศชาย
			๓. นิจฉวิตถีสูตร
			ว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิง
			๔. มังคุลิตถีสูตร
			ว่าด้วยเปรตรูปร่างน่าเกลียดเพศหญิง
			๕. โอกิลินีสูตร
			ว่าด้วยเปรตร่างถูกไฟลวกเพศหญิง
			๖. อสีสกสูตร
			ว่าด้วยเปรตศีรษะขาด
			๗. ปาปภิกขุสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นภิกษุชั่ว
			๘. ปาปภิกขุนีสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นภิกษุณีชั่ว
			๙. ปาปสิกขมานาสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสิกขมานาชั่ว
			๑๐. ปาปสามเณรสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสามเณรชั่ว
			๑๑. ปาปสามเณรีสูตร
			ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสามเณรีชั่ว
	๙. โอปัมมสังยุต		
		๑. กูฏสูตร	
		ว่าด้วยเรือนยอด	
		๒. นขสิขสูตร	
		ว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บ	
    
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๒๑	
    ๓. กุลสูตร	
		ว่าด้วยตระกูล	
		๔. โอกขาสูตร	
		ว่าด้วยการให้ทาน	
		๕. สัตติสูตร	
		ว่าด้วยหอก	
		๖. ธนุคคหสูตร	
		ว่าด้วยการจับลูกธนู	
		๗. อาณิสูตร	
		ว่าด้วยลิ่ม	
		๘. กลิงครสูตร	
		ว่าด้วยหมอนท่อนไม้	
		๙. นาคสูตร	
		ว่าด้วยช้าง	
		๑๐. พิฬารสูตร	
		ว่าด้วยแมว	
		๑๑. สิคาลสูตร	
		ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอก	
		๑๒. ทุติยสิคาลสูตร	
		ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอก สูตรที่ ๒	
	๑๐. ภิกขุสังยุต		
		๑. โกลิตสูตร	
		ว่าด้วยพระโกลิตะ	
		๒. อุปติสสสูตร	
		ว่าด้วยพระอุปติสสะ	
    
####เล่มที่ ๑๖ ส่วนที่ ๒๒	
    ๓. ฆฏสูตร	
		ว่าด้วยหม้อ	
		๔. นวสูตร	
		ว่าด้วยผู้ใหม่	
		๕. สุชาตสูตร	
		ว่าด้วยพระสุชาต	
		๖. ลกุณฏกภัททิยสูตร	
		ว่าด้วยพระลกุณฏภัททิยะ	
		๗. วิสาขสูตร	
		ว่าด้วยพระวิสาขะ	
		๘. นันทสูตร	
		ว่าด้วยพระนันทะ	
		๙. ติสสสูตร	
		ว่าด้วยพระติสสะ	
		๑๐. เถรนามกสูตร	
		ว่าด้วยพระเถรนามกะ	
		๑๑. มหากัปปินสูตร	
		ว่าด้วยพระมหากัปปินะ	
		๑๒. สหายกสูตร	
		ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเพื่อนกัน	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :