เล่มที่ ๑๕

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก สังกัตตนิกาย สกายวรรค  		
			
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่๑
  ๑.เทวตาสังยุต		
		๑.นฬวรรค หมวดว่าด้วยต้นอ้อ	
			๑.โอฆตรณสูตร ว่าด้วยการข้ามโอฆะ
			๒.นิโมกขสูตร ว่าด้วยทางหลุดพ้น
			๓.อุปนียสูตร ว่าด้วยชีวิตถูกชรานำเข้าไป
			๔.อัจเจนติสูตร ว่าด้วยกาลที่ล่วงเลยไป
			๕.กติฉินทสูตร ว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอฆะได้
			๖.ชาครสูตร ว่าด้วยความตื่น
			๗.อัปปฏิวิทิตสูตร ว่าด้วยผู้ไม่รู้แจ้งธรรม
			๘.สุสัมมุฏฐสูตร ว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรม
			๙.มานกามสูตร ว่าด้วยผู้มีมานะ
			๑๐.อรัญญูสุตร ว่าด้วยป่า
		๒.นันทนวรรค หมวดว่าด้วยสวนนันทนวัน	
			๑.นันทนสูตร ว่าด้วยสวนนันทนวัน
			๒.นันทติสูตร ว่าด้วยความยินดี
			๓.นัตถิปุตตสมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสมอด้วยบุตรไม่มี
			๔.ขัตติยสูตร ว่าด้วยกษัตริย์
			๕.สณมานสูตร ว่าด้วยเสียงป่าครวญ
			๖.นินทาตันทิสูตร ว่าด้วยความหลับและความเกียจคร้าน
			๗.ทุกกรสูตร ว่าด้วยสมณธรรมที่ทำได้ยาก
			๘.หิริสูตร ว่าด้วยหิริ
			๙.กุฏิกาสูตร ว่าด้วยกระท่อม
			๑๐.สมิทธิสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิ
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๒
    ๓.สัตติวรรค หมวดว่าด้วยหอก	
			๑.สัตติสูตร ว่าด้วยหอก
			๒.ผุสติสูตร ว่าด้วยการถูกต้อง
			๓.ชฏาสูตร ว่าด้วยความยุ่ง
			๔.มโนมิวารณสูตร ว่าด้วยการห้ามใจ
			๕.อรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์
			๖.ปัชโชตสูตร ว่าด้วยแสงสว่าง
			๗.สรสูตร ว่าด้วยความแล่นไป
			๘.มหัทธนสูตร ว่าด้วยผู้มีทรัพย์มาก
			๙.จตุจักกสูตร ว่าด้วยสรีรยนต์ ๔ ล้อ
			๑๐.เอณิชังฆสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระชงฆ์เหมือนเนื้อทราย
		๔.สตุลลปกายิกวรรค หมวดว่าด้วยพวกเทวดาสตุลลปกายิกา	
			๑.สัพภิสูตร ว่าด้วยสัตบุรุษ
			๒.มัจฉริสูตร ว่าด้วยคนตระหนี่
			๓.สาธุสูตร ว่าด้วยผลสำเร็จแห่งทาน
			๔.นสันติสูตร ว่าด้วยความไม่มี
			๕.อุชฌานสัญญิสูตร ว่าด้วยพวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษ
			๖.สัทธาสูตร ว่าด้วยศรัทธา
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๓	
      ๗.สมยสูตร ว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกัน
			๘.สกลิกสูตร ว่าด้วยสะเก็ดหิน
			๙.ปฐมปัชชุนนธีตุสูตร ว่าด้วยธิดาของท้าวปัชชุนนะ สูตรที่ ๑
			๑๐.ทุติยปัชชุนนธีตุสูตร ว่าด้วยธิดาของท้าวปัชชุนนะ สูตรที่ ๒
		๕.อาทิตตวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน	
			๑.อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน
			๒.กินททสูตร ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร
			๓.อันนสูตร ว่าด้วยข้าว
			๔.เอกมูลสูตร ว่าด้วยบาดาลมีรากอันเดียว
			๕.อโนมิยสูตร ว่าด้วยพระนามไม่ต่ำต้อย
			๖.อัจฉราสูตร ว่าด้วยนางอัปสร
			๗.วนโรปสูตร ว่าด้วยการปลูกป่า
			๘.เชตวนสูตร ว่าด้วยพระเชตวันวิหาร
			๙.มัจฉริสูตร ว่าด้วยคนตระหนี่
			๑๐.ฆฏิการสูตร ว่าด้วยฆฏิการเทพบุตร
		๖.ชราวรรค หมวดว่าด้วยชรา	
			๑.ชราสูตร ว่าด้วยชรา
			๒.อชรสาสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุด
			๓.มิตตสูตร ว่าด้วยมิตร
			๔.วัตถุสูตร ว่าด้วยที่พึ่ง
			๕.ปฐมชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๑
			๖.ทุติยชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๒
			๗.ตติยชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๓
			๘.อุปปถสูตร ว่าด้วยทางผิด
			๙.ทุติยสูตร ว่าด้วยเพื่อน
			๑๐.กวิสูตร ว่าด้วยกวี
		๗.อัทธวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งครอบงำ	
			๑.นามสูตร ว่าด้วยชื่อ
			๒.จิตตสูตร ว่าด้วยจิต
			๓.ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา
			๔.สัญโญชนสูตร ว่าด้วยเครื่องประกอบไว้
			๕.พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องผูก
			๖.อัพภาหตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกกำจัด
			๗.อุฑฑิตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกดัก
			๘.ปิหิตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๔	
      ๙.อิจฉาสูตร ว่าด้วยความอยาก
			๑๐.โลกสูตร ว่าด้วยโลก
		๘.ฆัตาวรรค หมวดว่าด้วยการฆ่า	
			๑.ฆัตวาสูตร ว่าด้วยการฆ่า
			๒.รถสูตร ว่าด้วยรถ
			๓.วิตตสูตร ว่าด้วยทรัพย์เครื่องปลื้มใจ
			๔.วุฏฐิสูตร ว่าด้วยฝน
			๕.ภีตสูตรร ว่าด้วยผู้กลัว
			๖.นชีรติสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ทรุดโทรม
			๗.อิสสรสูตร ว่าด้วยความเป็นใหญ่
			๘.กามสูตร ว่าด้วยผู้ต้องการประโยชน์
			๙.ปาเถยยสูตร ว่าด้วยเสบียง
			๑๐.ปัชโชตสูตร ว่าด้วยแสงสว่าง
			๑๑.อรณสูตร ว่าด้วยข้าศึก
	๒.เทวปุตตสังยุต		
		๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑	
			๑.ปฐมกัสสปสูตร ว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรที่ ๑
			๒.ทุติยกัสสปสูตร ว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรที่ ๒
			๓.มาฆสูตร ว่าด้วยมาฆเทพบุตร
			๔.มาคธสูตร ว่าด้วยมาคธเทพบุตร
			๕.ทามลิสูตร ว่าด้วยทามลิเทพบุตร
			๖.กามทสูตร ว่าด้วยกามทเทพบุตร
			๗.ปัญจาลจัณฑสูตร ว่าด้วยปัญจาลจัณฑเทพบุตร
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๕	
      ๘.ตายนสูตร ว่าด้วยความตายนเทพบุตร
			๙.จันทิมสูตร ว่าด้วยจันทิมเทพบุตร
			๑๐.สุริยสูตร ว่าด้วยสุริยเทพบุตร
		๒.อนาถปิณฑิกวรรค หมวดว่าด้วยอนาถบิณฑิกเทพบุตร	
			๑.จันทิมสสูตร ว่าด้วยจันทิมสเทพบุตร
			๒.เวณฑุสูตร ว่าด้วยเวณฑุเทพบุตร
			๓.ทีฆลัฏฐิสูตร ว่าด้วยฑีฆลัฏฐิเทพบุตร
			๔.นันทนสูตร ว่าด้วยนันทนเทพบุตร
			๕.จันทนสูตร ว่าด้วยจันทนเทพบุตร
			๖.วาสุทัตตสูตร ว่าด้วยวาสุทัตตเทพบุตร
			๗.สุพรหมสูตร ว่าด้วยสุพรหมเทพบุตร
			๘.กกุธสูตร ว่าด้วยกกุธเทพบุตร
			๙.อุตตรสูตร ว่าด้วยอุตตรเทพบุตร
			๑๐.อนาถปิณฑิกสูตร ว่าด้วยอนาถบิณฑิกเทพบุตร
		๓.นานาติตถิยวรรค หมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่างๆ	
			๑.สิวสูตร ว่าด้วยสิวเทพบุตร
			๒.เขมสูตร ว่าด้วยเขมเทพบุตร
			๓.เสรีสูตร ว่าด้วยเสรีเทพบุตร
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๖	
      ๔.ฆฏิการสูตร ว่าด้วยฆฏิการเทพบุตร
			๕.ชันตุสูตร ว่าด้วยชันตุเทพบุตร
			๖.โรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร
			๗.นันทสูตร ว่าด้วยนันทเทพบุตร
			๘.นันทิวิสาลสูตร ว่าด้วยนันทิวิสาลเทพบุตร
			๙.สุสิมสูตร ว่าด้วยสุสิมเทพบุตร
			๑๐.นานาติตถิยสาวกสูตร ว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่างๆ
	๓.โกสลสังยุต		
		๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑	
			๑.ทหรสูตร ว่าด้วยสิ่งเล็กน้อย
			๒.ปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชนแก่บุรุษ
			๓.ชรามรณสูตร ว่าด้วยชราและมรณะ
			๔.ปิยสูตร ว่าด้วยผู้รักตน
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๗	
      ๕.อัตตรักขิตสูตร ว่าด้วยผู้รักษาตน
			๖.อัปปกสูตร ว่าด้วยสัตว์มีจำนวนน้อย
			๗.อัตถกรณสูตร ว่าด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
			๘.มัลลิกาสูตร ว่าด้วยเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี
			๙.ยัญญสูตร ว่าด้วยการบูชายัญ
			๑๐.พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องจองจำ
		๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒	
			๑.สัตตชฏิลสูตร ว่าด้วยชฏิล ๗ คน
			๒.ปัญจราชสูตร ว่าด้วยพระราชา ๕ พระองค์
			๓.โทณปากสูตร ว่าด้วยการหุงข้าวสารทะนานหนึ่ง
			๔.ปฐมสังคามสูตร ว่าด้วยสงคราม สูตรที่ ๑
			๕.ทุติยสังคามสูตร ว่าด้วยสงคราม สูตรที่ ๒
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๘	
      ๖.ธีตุสูตร ว่าด้วยพระธิดา
			๗.ปฐมอัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท สูตรที่ ๑
			๘.ทุติยอัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท สูตรที่ ๒
			๙.ปฐมอปุตตกสูตร ว่าด้วยทรัพย์ที่ไม่มีบุตร สูตรที่ ๑
			๑๐.ทุติยอปุตตกสูตร ว่าด้วยทรัพย์ที่ไม่มีบุตร สูตรที่ ๒
		๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓	
			๑.ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคล ๔ ประเภท
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๙	
      ๒.อัยยิกาสูตร ว่าด้วยพระอัยยิกาของพระเจ้าปเสนทิโกศล
			๓.โลกสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ชาวโลก
			๔.อิสสัตถสูตร ว่าด้วยทานที่ประกอบด้วยองค์ ๕ มีผลมาก
			๕.ปัพพโตปมสูตร ว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุจภูเขา
	๔.มารสังยุต		
		๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑	
			๑.ตโปกัมมสูตร ว่าด้วยการบำเพ็ญตบะ
			๒.นาคสูตร ว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญาช้าง
			๓.สุภสูตร ว่าด้วยร่างกายที่งาม
			๔.ปฐมมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงแห่งมาร สูตรที่ ๑
			๕.ทุติยมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงแห่งมาร สูตรที่ ๒
			๖.สัปปสูตร ว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญางู
			๗.สุปติสูตร ว่าด้วยการบรรทม
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๐	
      ๘.นันทนสูตร ว่าด้วยความยินดี
			๙.ปฐมอายุสูตร ว่าด้วยอายุ สูตรที่ ๑
			๑๐.ทุติอายุสูตร ว่าด้วยอายุ สูตรที่ ๒
		๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒	
			๑.ปาสาณสูตร ว่าด้วยมารกลิ้งศิลา
			๒.สีหสูตร ว่าด้วยราชสีห์
			๓.สกลิกสูตร ว่าด้วยสะเก็ดหิน
			๔.ปฏิรูปสูตร ว่าด้วยสิ่งที่สมควร
			๕.มานสสูตร ว่าด้วยบ่วงใจ
			๖.ปัตตสูตร ว่าด้วยเรื่องบาตร
			๗.อายตนสูตร ว่าด้วยอายตนะ ๖
			๘.ปิณฑสูตร ว่าด้วยเรื่องบิณฑบาต
			๙.กัสสกสูตร ว่าด้วยมารแปลงกายเป็นชาวนา
			๑๐.รัชชสูตร ว่าด้วยมารอัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสวยราชสมบัติ
		๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓	
			๑.สัมพหุลสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๑	
      ๒.สมิทธิสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิ
			๓.โคธิกสูตร ว่าด้วยพระโคธิกะ
			๔.สัตตวัสสานุพันธสูตร ว่าด้วยมารหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้าตลอด ๗ ปี
			๕.มารธีตุสูตร ว่าด้วยธิดามาร
	๕.ภิกขุนีสังยุต		
		๑.อาฬวิกาสูตร ว่าด้วยอาฬวิกาภิกษุณี	
		๒.โสมาสูตร ว่าด้วยโสมาภิกษุณี	
		๓.กีสาโคตมีสูตร ว่าด้วยกีสาโคตมีภิกษุณี	
		๔.วิชยาสูตร ว่าด้วยวิชยาภิกษุณี	
    
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๒
    ๕.อุปปลวัณณาสูตร ว่าด้วยอุบลวรรณาภิกษุณี	
		๖.จาลาสูตร ว่าด้วยจาลาภิกษุณี	
		๗.อุปจาลาสูตร ว่าด้วยอุปจาลาภิกษุณี	
		๘.สีสุปจาลาสูตร ว่าด้วยสีสุปจาลาภิกษุณี	
		๙.เสลาสูตร ว่าด้วยเสลาภิกษุณี	
		๑๐.วชิราสูตร ว่าด้วยวชิราภิกษุณี	
	๖.พรหมสังยุต		
		๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑	
			๑.พรหมายาจนสูตร ว่าด้วยท้าวมหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรม
			๒.คารวสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพธรรม
			๓.พรหมเทวสูตร ว่าด้วยพระพรหมเทพ
			๔.พกสูตร ว่าด้วยพกพรหม
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๓	
      ๕.อปราทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฎฐิอีกอย่างหนึ่ง
			๖.ปมาทสูตร ว่าด้วยผู้ประมาท
			๗.โกกาลิกสูตร ว่าด้วยโกกาลิกภิกษุ
			๘.กตโมรกติสสกสูตร ว่าด้วยพระกตโมรกติสสกะ
			๙.ตุทุพรหมสูตร ว่าด้วยตุทุปัจเจกพรหม
			๑๐.โกกาลิกสูตร ว่าด้วยโกกาลิกภิกษุ
		๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒	
			๑.สนังกุมารสูตร ว่าด้วยสนังกุมารพรหม
			๒.เทวทัตตสูตร ว่าด้วยพระเทวทัต
			๓.อันธกวินทสูตร ว่าด้วยเรื่องอันธกวินทคาม
			๔.อรุณวตีสูตร ว่าด้วยเรื่องเมืองอรุณวดี
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๔	
      ๕.ปรินิพพานสูตร ว่าด้วยการปรินิพพาน
	๗.พราหมณสังยุต		
		๑.อรหันตวรรค หมวดว่าด้วยพระอรหันต์	
			๑.ธนัญชานีสูตร ว่าด้วยธนัญชานีพราหมณี
			๒.อักโกสสูตร ว่าด้วยอักโกสกภารทวาชพราหมณ์
			๓.อสุรินทกสูตร ว่าด้วยอสุรินทกพราหมณ์
			๔.พิลังคิกสูตร ว่าด้วยพิลังคิกพราหมณ์
			๕.อหิงสกสูตร ว่าด้วยอหิงสกภารทวาชพราหมณ์
			๖.ชฏาสูตร ว่าด้วยชฏาพราหมณ์
			๗.สุทธิกสูตร ว่าด้วยสุทธิกภารทวาชพราหมณ์
			๘.อัคคิกสูตร ว่าด้วยอัคคิกพราหมณ์
			๙.สุนทริกสูตร ว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๕	
      ๙.สุนทริกสูตร ว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์ (ต่อ)
			๑๐.พหุธิติสูตร ว่าด้วยความสุขเป็นอันมาก
		๒.อุปาสกวรรค หมวดว่าด้วยอุบาสก	
			๑.กสิภารทวาชสูตร ว่าด้วยกสิภารทวาชพราหมณ์
			๒.อุทยสูตร ว่าด้วยอุทยพราหมณ์
			๓.เทวหิตสูตร ว่าด้วยเทวหิตพราหมณ์
			๔.มหาสาลสูตร ว่าด้วยพราหมณมหาศาล
			๕.มานัตถัทธสูตร ว่าด้วยมานัตถัทธพราหมณ์
			๖.ปัจจนีกสูตร ว่าด้วยปัจจนีกสาตพราหมณ์
			๗.นวกัมมิกสูตร ว่าด้วยนวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๖	
      ๘.กัฏฐหารสูตร ว่าด้วยคนหาฟืน
			๙.มาตุโปสกสูตร ว่าด้วยมาตุโปสกพราหมณ์
			๑๐.ภิกขกสูตร ว่าด้วยภิกขกพราหมณ์
			๑๑.สังครวสูตร ว่าด้วยสังครวพราหมณ์
			๑๒.โขมทุสสสูตร ว่าด้วยชาวโขมทุสสนิคม
	๘.วังคีสสังยุต		
		๑.นิกขันตสูตร ว่าด้วยผู้ออกบวช	
		๒.อรติสูตร ว่าด้วยความไม่ยินดี	
		๓.เปสลาติมัญญนาสูตร ว่าด้วยการนึกดูหมิ่นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก	
		๔.อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์	
		๕.สุภาสิตสูตร ว่าด้วยวาจาสุภาษิต	
		๖.สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตร	
		๗.ปวารณาสูตร ว่าด้วยการปวารณา	
    
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๗
    ๘.ปโรสหัสสสูตร ว่าด้วยภิกษุกว่า ๑,๐๐๐ รูป	
		๙.โกณฑัญญสูตร ว่าด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะ	
		๑๐.โมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพระโมคคัลลานะ	
		๑๑.คัคคราสูตร ว่าด้วยเรื่องเกิดขึ้นที่สระโบกขรณีชื่อคัคครา	
		๑๒.วังคีสสูตร ว่าด้วยพระวังคีสะ	
	๙.วนสังยุต		
		๑.วิเวกสูตร ว่าด้วยความสงัด	
		๒.อุปัฏฐานสูตร ว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลางวัน	
		๓.กัสสปโคตตสูตร ว่าด้วยพระกัสสปโคตร	
		๔.สัมพหุลสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป	
		๕.อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์	
		๖.อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะ	
		๗.นาคทัตตสูตร ว่าด้วยพระนาคทัตตะ	
		๘.กุลฆรณีสูตร ว่าด้วยหญิงแม่เรือนในตระกูล	
		๙.วัชชีปุตตสูตร ว่าด้วยภิกษุวัชชีบุตร	
		๑๐.สัชฌายสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้สาธยายธรรม	
		๑๑.อโยนิโสมนสิการสูตร ว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย	
		๑๒.มัชฌัณหิกสูตร ว่าด้วยเวลาเที่ยงวัน	
		๑๓.ปากตินทริยสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์	
    
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๘
    ๑๔.ปทุมปุปผสูตร ว่าด้วยดอกบัว	
	๑๐.ยักขสังยุต		
		๑.อินทกสูตร ว่าด้วยอินทกยักษ์	
		๒.สักกสูตร ว่าด้วยสักกยักษ์	
		๓.สูจิโลมสูตร ว่าด้วยสูจิโลมยักษ์	
		๔.มณิภัททสูตร ว่าด้วยมณิภัททยักษ์	
		๕.สานุสูตร ว่าด้วยสามเณรสานุ	
		๖.ปิยังกรสูตร ว่าด้วยปิยังกรยักษ์	
		๗.ปุนัพพสุสูตร ว่าด้วยปุนัพพสุยักษ์	
		๘.สุทัตตสูตร ว่าด้วยคหบดีชื่อสุทัตตะ	
		๙.ปฐมสุกกาสูตร ว่าด้วยสุกกาภิกษุณี สูตรที่ ๑	
		๑๐.ทุติยสุกกาสูตร ว่าด้วยสุกกาภิกษุณี สูตรที่ ๒	
		๑๑.จีราสูตร ว่าด้วยจีราภิกษุณี	
		๑๒.อาฬวกสูตร ว่าด้วยอาฬวกยักษ์	
	๑๑.สักกสังยุต		
		๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑	
			๑.สุวีรสูตร ว่าด้วยสุวีรเทพบุตร
			๒.สุสิมสูตร ว่าด้วยสุสิมเทพบุตร
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๑๙	
      ๒.สุสิมสูตร ว่าด้วยสุสิมเทพบุตร (ต่อ)
			๓.ธชัคคสูตร ว่าด้วยเรื่องยอดธง
			๔.เวปจิตติสุตร ว่าด้วยท้าวเวปจิตติ
			๕.สุภาสิตชยสูตร ว่าด้วยการแข่งขันคำสุภาษิต
			๖.กุลาวกสูตร ว่าด้วยรังนก
			๗.นทุพภิยสูตร ว่าด้วยการไม่ประทุษร้าย
			๘.เวโรจนอสุรินทสูตร ว่าด้วยท้าวเวโรจนะจอมอสูร
			๙.อารัญญกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในป่า
			๑๐.สมุททกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งสมุทร
		๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒	
			๑.ปฐมเทวสูตร ว่าด้วยเทพ สูตรที่ ๑
      
####เล่มที่ ๑๕ ส่วนที่ ๒๐	
      ๒.ทุติยเทวสูตร ว่าด้วยเทพ สูตรที่ ๒
			๓.ตติยเทวสูตร ว่าด้วยเทพ สูตรที่ ๓
			๔.ทฬิททสูตร ว่าด้วยผู้ขัดสน
			๕.รามเณยยกสูตร ว่าด้วยสถานที่น่ารื่นรมย์
			๖.ยชมานสูตร ว่าด้วยการบูชา
			๗.วันทนาสูตร ว่าด้วยการถวายบังคม
			๘.ปฐมสักกนมัสสนสูตร ว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ ๑
			๙.ทุติยสักกนมัสสนสูตร ว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ ๒
			๑๐.ตติยสักกนมัสสนสูตร ว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ ๓
		๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓	
			๑.ฆัตวาสูตร ว่าด้วยการฆ่า
			๒.ทุพพัณณิยสูตร ว่าด้วยยักษ์ผู้มีผิวพรรณไม่งาม
			๓.สัมพริมายาสูตร ว่าด้วยมายาของจอมอสูร
			๔.อัจจยสูตร ว่าด้วยโทษ
			๕.อักโกธสูตร ว่าด้วยความไม่โกรธ

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :