เล่มที่ ๑๔

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																															
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่๑
  ๑. เทวทหวรรค หวมดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. เทวทหสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม																																																																																																																																																																																																																																																													
			วาทะของนิครนถ์																																																																																																																																																																																																																																																												
			ความพยายามที่ไร้ผล ความเพียรที่ไร้ผล ๑๐ ประการ	
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒	
      ความพยายามที่ไร้ผล ความเพียรที่ไร้ผล ๑๐ ประการ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																												
			สิกขาและสาชีพของภิกษุ																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปฐมฌาน																																																																																																																																																																																																																																																												
			ทุติยฌาน																																																																																																																																																																																																																																																												
			ตติฌาน																																																																																																																																																																																																																																																												
			จตุตถฌาน																																																																																																																																																																																																																																																												
		๒. ปัญจัตตยสูตร ว่าด้วยความเห็นผิด ๕ ประการ ๓ หมวด																																																																																																																																																																																																																																																													
			วาทะเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอนาคต																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัญญีวาทะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			อสัญญีวาทะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			อุจเฉทวาทะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีต ๑๖				
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๓	
      วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีต ๑๖ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																												
			วาทะของพระพุทธองค์																																																																																																																																																																																																																																																												
		๓. กินติสูตร ว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้า																																																																																																																																																																																																																																																													
		๔. สามคามสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสามคาม				
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๔	
      มูลเหตุแห่งการวิวาท																																																																																																																																																																																																																																																												
			อธิกรณ์และวิธีระงับอธิกรณ์																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน																																																																																																																																																																																																																																																												
		๕. สุนักขัตตสูตร ว่าด้วยเจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร			
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๕
    ๕. สุนักขัตตสูตร ว่าด้วยเจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๖. อาเนญชสัปปายสูตร ว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นสัปปายะแก่อาเนญชสมาบัติ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. คณกโมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อคณกโมคคัลลานะ																																																																																																																																																																																																																																																													
			การศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอน									
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๖
    ๘. โคปกโมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคปกโมคคัลลานะ																																																																																																																																																																																																																																																													
			ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส																																																																																																																																																																																																																																																												
		๙. มหาปุณณมสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรใหญ่																																																																																																																																																																																																																																																													
			อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			เหตุที่ชื่อว่าขันธ์																																																																																																																																																																																																																																																												
			เหตุที่ทำให้ขันธ์ปรากฏ																																																																																																																																																																																																																																																												
			เหตุเกิดสักกายทิฏฐิ													
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๗	
      เหตุที่ทำให้สักกายทิฏฐิไม่มี																																																																																																																																																																																																																																																												
			คุณ โทษ และการสลัดออกจากอุปาทานขันธ์																																																																																																																																																																																																																																																												
			ความไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย																																																																																																																																																																																																																																																												
		๑๐. จูฬปุณณมสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรเล็ก																																																																																																																																																																																																																																																													
	๒. อนุปทวรรค หมวดว่าด้วยธรรมตามลำดับบท																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. อนุปทสูตร ว่าด้วยธรรมตามลำดับบท																																																																																																																																																																																																																																																													
			รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔											
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๘	
    ๒. ฉวิโสธนสูตร ว่าด้วยหลักการตรวจสอบ ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
			หลักการตรวจสอบอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			หลักการตรวจสอบธาตุ ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			หลักการตรวจสอบอายตนะ ๑๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			หลักการตรวจสอบเรื่องการถอนอนุสัย																																																																																																																																																																																																																																																												
			สิกขาและสาชีพของภิกษุ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๓. สัปปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ				
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๙	
    ๓. สัปปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
			สมาบัติ ๘ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๔. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพ																																																																																																																																																																																																																																																													
			กายสมาจาร ๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			วจีสมาจาร ๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			มโนสมาจาร ๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			จิตตุปบาท ๒ ประการ								
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๐	
      การได้สัญญา ๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			การได้ทิฏฐิ ๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			การได้อัตภาพ ๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			อายตนะ ๑๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๕. พหุธาตุกสูตร ว่าด้วยธาตุมากอย่าง									
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๑	
      ผู้ฉลาดในธาตุ																																																																																																																																																																																																																																																												
			ผู้ฉลาดในอายตนะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			ผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๖. อิสิคิลิสูตร ว่าด้วยภูเขาอิสิคิลิ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. มหาจัตตารีสกสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกะ			
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๒
    ๗. มหาจัตตารีสกสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกะ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๘. อานาปานัสสติสูตร ว่าด้วยวิธีเจริญอานาปานสติ																																																																																																																																																																																																																																																													
			อานาปานสติ ๑๖ ขั้น																																																																																																																																																																																																																																																												
			สติปัฏฐาน ๔													
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๓	
      โพชฌงค์ ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
		๙. กายคตาสติสูตร ว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๐. สังขารูปปัตติสูตร ว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร																																																																																																																																																																																																																																																													
			ปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนา											
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๔
    ๑๐. สังขารูปปัตติสูตร ว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
			ปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนา											
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๕
    ๑๐. สังขารูปปัตติสูตร ว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
			ปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนา																																																																																																																																																																																																																																																												
	๓. สุญญตวรรค หมวดว่าด้วยสุญญตา																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. จูฬสุญญตสูตร ว่าด้วยสุญญตา สูตรเล็ก																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. มหาสุญญตสูตร ว่าด้วยสุญญตา สูตรใหญ่																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ว่าด้วยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์																																																																																																																																																																																																																																																													
			ธรรมอันน่าอัศจรรย์ ๒๐ ประการ						
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๖
    ๓. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ว่าด้วยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
			ธรรมอันน่าอัศจรรย์ ๒๐ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๔. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร ว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๕. ทันตภูมิสูตร ว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้ว					
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๗
    ๕. ทันตภูมิสูตร ว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้ว (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๖. ภูมิชสูตร ว่าด้วยพระภูมิชะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะ						
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๘
    ๗. อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๘. อุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยอุปกิเลส																																																																																																																																																																																																																																																													
			ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต						
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑๙
    ๘. อุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยอุปกิเลส (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
			ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต																																																																																																																																																																																																																																																												
		๙. พาลปัณฑิตสูตร ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต			
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๐
    ๙. พาลปัณฑิตสูตร ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๐. เทวฑูตสูตร ว่าด้วยเทวฑูต							
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๑
    ๑๐. เทวฑูตสูตร ว่าด้วยเทวฑูต (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
	๔. วิภังควรรค หมวดว่าด้วยการจำแนกธรรม																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. ภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวเจริญ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยพระอานนท์แสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ							
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๒
    ๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยพระอานนท์แสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยพระมหากัจจานะแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสกังคิยะ
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๓
    ๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสกังคิยะ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรเล็ก																																																																																																																																																																																																																																																													
		๖. มหากัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรใหญ่							
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๔
    ๖. มหากัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรใหญ่ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗. สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ ๖ ประการ					
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๕
    ๗. สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ ๖ ประการ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๘. อุทเทสวิภังคสูตร ว่าด้วยการแสดงอุทเทสและวิภังค์																																																																																																																																																																																																																																																													
			พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส									
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๖
    ๘. อุทเทสวิภังคสูตร ว่าด้วยการแสดงอุทเทสและวิภังค์ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
			พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส																																																																																																																																																																																																																																																												
		๙. อรณวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีข้าศึก																																																																																																																																																																																																																																																													
			อริยมรรมีองค์ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			กามคุณ ๕ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๑๐. ธาตุวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกธาตุ																																																																																																																																																																																																																																																													
			ธาตุ ๖ ประการ												
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๗
    ๑๐. ธาตุวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกธาตุ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
			ธาตุ ๖ ประการ								
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๒๘
    ๑๑. สัจจวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกสัจจะ																																																																																																																																																																																																																																																													
			อริยมรรคมีองค์ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
		๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกทักษิณาทาน																																																																																																																																																																																																																																																													
			การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			การถวายทานในสงฆ์ ๗ ประการ					
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่๒๙
  ๕. สฬายตนวรรค หมวดว่าด้วยอายตนะ ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. อนาถปิณฑิโกวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกคหบดี																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. ฉันโนวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทแก่พระฉันนะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓. ปุณโณวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณณะ		
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๓๐
    ๓. ปุณโณวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณณะ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๔. นันทโกวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะ																																																																																																																																																																																																																																																													
			โพชฌงค์ ๗ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			โพชฌงค์ ๗ ประการ			
      
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๓๑
    ๔. นันทโกวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
			โพชฌงค์ ๗ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
			โพชฌงค์ ๗ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๕. จูฬราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก	
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๓๒	
    ๕. จูฬราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๖. ฉฉักกสูตร ว่าด้วยธรรม ๖ ประการ ๖ หมวด																																																																																																																																																																																																																																																													
			อายตนะ ๑๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๗. สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ ๖ ประการ				
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๓๓	
    ๗. สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ ๖ ประการ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๘. นครวินเทยยสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนครวินทะ																																																																																																																																																																																																																																																													
			สมณพราหมณ์ผู้ไม่ควรสักการะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			สมณพราหมณ์ผู้ควรสักการะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปฏิปทาของผู้ไม่มีราคะ																																																																																																																																																																																																																																																												
		๙. ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร ว่าด้วยการทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์		
    
####เล่มที่ ๑๔ ส่วนที่ ๓๔
    ๙. ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร ว่าด้วยการทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๐. อินทริยภาวนาสูตร ว่าด้วยการเจริญอินทรีย์																																																																																																																																																																																																																																																													

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :