เล่มที่ ๑๓

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์   			
				
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑
  ๑.คหปติวรรค หมวดว่าด้วยคหบดี 			
		๑.กันทรกสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อกันทรกะ 		
			๑.มนุษย์มีปากกับใจไม่ตรงกัน	
			๒.บุคคล ๔ ประเภท 	
			๓.พระพุทธคุณ 	
			๔.สิกขาและสาชีพของภิกษุ 	
			๕.การสำรวมอินทรีย์ 	
			๖.การละนิวรณ์ 	
			๗.ฌาน ๔ 	
			๘.วิชชา ๓ 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒
  ๒.อัฏฐกนาครสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนาที่อัฏฐกนคร		
			๑.รูปฌาน ๔	
			๒.อัปปมัญญา ๔ 	
			๓.อรูปฌาน ๓	
			๔.ทสมคหบดีเลื่อมใสท่านพระอานนท์	
		๓.เสขปฏิปทาสูตร ว่าด้วยข้อปฎิบัติของพระเสขะ		
			๑.สัทธรรม ๗ ประการ	
			๒.อุปมาด้วยฟองไข่ที่แม่ไก่นอนกก 	
			๓.ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 	
			๔.คาถาของพรหมชื่อสนังกุมาร 	
		๔.โปตลิยสูตร ว่าด้วยคหบดีชื่อโปตลิยะ 		
    
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓	
      ๑.การตัดโวหาร ๘ ประการ	
			๒.โทษแห่งกาม ๗ ประการ 	
			๓.วิชชา ๓	
			๔.โปตลิยคหบดีประกาศตนเป็นอุบาสก 	
		๕.ชีวกสูตร ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจ 		
			๑.เนื่อที่ควรฉันและไม่ควรฉัน	
			๒.การแผ่เมตตา	
			๓.การแผ่กรุณา มุทิตา และอุเบกขา	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๔	
      ๔.ทำบุญได้บาปด้วยเหตุ ๕ ประการ 	
		๖.อุปาลิวาทสูตร ว่าด้วยวาทะของคหบดีชื่ออุบาลี 		
			๑.เปรียบเทียบทัณฑะ ๓ กับกรรม ๓	
			๒.อุบาลีอาสาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้า	
			๓.พระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามปัญหา 	
			๔.อุบาลีคหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก 	
			๕.อุบาลีคหบดีบรรลุธรรม	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๕	
      ๖.อุบาลีคหบดีไม่ต้อนรับนิครนถ์ 	
			๗.มายาเครื่องกลับใจ	
			๘.อุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวก 	
		๗.กุกกุรวติกสูตร ว่าด้วยการประพฤติวัตรเลียนแบบสุนัข 		
			๑.คติของบุคคลผู้ประพฤติโควัตรและกุกกุรวัตร	
			๒.กรรม ๔ ประการ 	
			๓.นายปุณณะแสดงตนเป็นอุบาสกและเสนิยะชีเปลือยขอบวช 	
		๘.อภยราชกุมารสูตร ว่าด้วยพระราชกุมารพระนามว่าอภัย 		
    
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๖	
      ๑.ถ้อยคำอันไม่เป็นที่รัก 	
			๒.เกณฑ์ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า	
			๓.พุทธปฏิภาณ	
			๔.อภัยราชกุมารแสดงเป็นอุบาสก	
		๙.พหุเวทนิยสูตร ว่าด้วยเวทนาหลายประเภท		
			๑.ประเภทแห่งเวทนา 	
			๒.กามสุข	
			๓.สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่า	
		๑๐.อปัณณกสูตร ว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด 		
			๑.พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดชาวบ้านสาลา	
			๒.ตรัสอปัณณกธรรม 	
			๓.นัตถิกทิฏฐิกับอัตถิกทิฏฐิ 	
			๔.โทษแห่งการปฏิบัติผิด	
			๕.คุณแห่งการปฏิบัติชอบ	
        
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๗	
      ๖.อกิริยทิฏฐิกับกิริยทิฏฐิ 	
			๗.โทษแห่งการปฏิบัติผิด	
			๘.คุณแห่งการปฏิบัติชอบ	
			๙.เหตุกทิฏฐิกับอเหตุกทิฏฐิ 	
			๑๐.โทษแห่งการปฏิบัติผิด 	
			๑๑.คุณแห่งการปฏิบัติชอบ	
			๑๒.ความขัดแย้งกันเรื่องอรูปพรหม 	
			๑๓.ความขัดแย้งเรื่องภพ	
			๑๔.บุคคล ๔ ประเภท 	
			๑๕.วิชชา ๓	
			๑๖.ชาวบ้านสาลาแสดงตนเป็นอุบาสก	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๘
  รวมพระสูตรที่มีในคหปติวรรค			
	๒.ภิกขุวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุ 			
		๑.จูฬราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก 		
			๑.ทรงสอนให้พิจารณากายกรรม 	
			๒.ทรงสอนให้พิจารณาวจีกรรม	
			๓.ทรงสอนให้พิจารณามโนกรรม 	
		๒.มหาราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรใหญ่ 		
			๑.ธาตุ ๕ 	
			๒.ภาวนาเสมอด้วยธาตุ ๕ 	
			๓.การเจริญภาวนา ๖ อย่าง 	
			๔.อานาปานสติ ๑๖ ขั้น 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๙
    ๓.จูฬมาลุงกยสูตร ว่าด้วยพระมาลุงกยบุตร สูตรเล็ก 		
		 	๑.เหตุแห่งอัพยากตปัญหา ๑0 ประการ 	
			๒.ทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องศร 	
			๓.เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาเชิงปรัชญา	
		๔.มหามาลุงกยสูตร ว่าด้วยพระมาลุงกยบุตร สูตรใหญ่ 		
			๑.โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 	
			๒.อุบายเครื่องสังโยชน์ 	
			๓.ข้อปฎิบัติเพื่อละสังโยชน์ 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๐	
      ๔.รูปฌาน ๔ 	
			๕.อรูปฌาน ๔	
		๕.ภัททาลิสูตร ว่าด้วยพระภัททาลิ 		
			๑.คุณแห่งการฉันอาหารมื้อเดียว	
			๒.พระภัททาลิสำนึกผิด 	
			๓.ผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้สมบูรณ์ 	
			๔.ผู้บำเพ็ญสิกขาให้สมบูรณ์ 	
			๕.วิชชา ๓	
			๖.เหตุที่ทำให้ถูกข่มขี่และไม่ถูกข่มขี่ 	
			๗.อาสวัฎฐานิยธรรม 	
			๘.องค์คุณของภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญ 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๑
    ๖.ลฏุกิโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยนางนกมูลไถ 		
			๑.มูลเหตุที่ทรงห้ามฉันในเวลาวิกาล 	
			๒.อุปมาด้วยนางนกมูลไถ 	
			๓.อุปมาด้วยช้างต้น	
			๔.อุปมาด้วยคนจน	
			๕.อุปมาด้วยคนมั่งมี	
			๖.บุคคล ๔ จำพวก	
			๗.กามคุณ ๕ ประการ	
			๘.รูปฌาน ๔ 	
			๙.อรูปฌาน ๔ 	
		๗.จาตุมสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านจาตุมา		
			๑.เรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดัง 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๒	
      ๒.พรหมอาราธนาพระพุทธเจ้า	
			๓.ภัยของภิกษุผู้บวชใหม่ ๔ ประการ 	
		๘.นฬกปานสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนฬกปานะ		
			๑.กุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบวช	
			๒.พระตถาคตกับอาสวะ	
			๓.การอยู่อย่างผาสุกของภิกษุ 	
			๔.การอยู่อย่างผาสุกของภิกษุณี 	
			๕.การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสก	
			๖.การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสิกา 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๓
    ๙.โคลิสสานิสูตร ว่าด้วยภิกษุชื่อโคลิสสานิ 		
			๑.คุณธรรมของภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด 	
		๑๐.กีฏาคิริสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในกีฏาคิรีนิคม 		
			๑.คุณของการฉันอาหารน้อย 	
			๒.พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล 	
			๓.กุศลธรรมและอกุศลธรรมกับเวทนา ๓ 	
			๔.บุคคล ๗ จำพวก 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๔	
      ๔.บุคคล ๗ จำพวก (ต่อ) 	
			๕.การดำรงอยู่ในอรหัตตผล 	
	๓.ปริพพาชกวรรค หมวดว่าด้วยปริพาชก 			
		๑.จูฬวัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรเล็ก 		
			๑.วิชชา ๓	
			๒.ลัทธิเดียรถีย์ว่างจากคุณความดี 	
		๒.อัคคิวัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงเรื่องไฟแก่ปริพาชกชื่อวัจฉโคตร		
			๑.ทิฏฐิ ๑๐ ประการ 	
			๒.ปัญหาเรื่องความหลุดพ้น	
			๓.วัจฉโคตรปริพาชกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๕	
    ๓.มหาวัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรใหญ่ 		
			๑.เรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรม 	
			๒.พุทธบริษัทผู้ทำให้แจ้งวิมุตติ 	
			๓.การบำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์ 	
			๔.วัจฉโคตรปริพาชกของบรรพชา 	
			๕.สมถวิปัสสนา 	
			๖.อภิญญา ๖	
		๔.ทีฆนขสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อทีฆนขะ 		
			๑.ทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดวิวาท	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๖	
      ๒.เวทนา ๓	
			๓.ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสก 	
		๕.มาคัณฑิยสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อมาคัณฑิยะ 		
			๑.ตรัสถามมาคัณฑิยปริพาชกเรื่องการสำรวมอินทรีย์ 	
			๒.เปรียบเทียบกามของมนุษย์กับกามทิพย์ 	
			๓.เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน 	
			๔.เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๗	
      ๕.เปรียบการแสดงธรรมกับการรักษาคนตาบอด	
			๖.มาคัณฑิยะได้บรรพาชาอุปสมบท 	
		๖.สันทกสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อสันทกะ 		
			๑.ดิรัจฉานกถา	
			๒.พระอานนท์กล่าวธรรมีกถา 	
			๓.ลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ 	
			๔.พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจ	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๘	
      ๔.พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจ (ต่อ)	
			๕.พรหมจรรย์ที่ควรประพฤติ 	
			๖.พระอรหันตขีณาสพไม่ละเมิดฐานะ ๕	
			๗.ญาณทัสสนะของพระอรหันตขีณาสพ	
		๗.มหาสกุลุทายิสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อสกุลุทายี สูตรใหญ่ 		
			๑.ดิรัจฉานกถา 	
			๒.เรื่องการทำความเคารพ	
			๓.เรื่องศิษย์ไม่เคารพครูทั้ง ๖	
			๔.ความเคารพในพระพุทธเจ้า	
			๕.ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ ๕ ประการ 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๑๙	
      ๕.ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ ๕ ประการ (ต่อ)	
			๖.ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคาระประการอื่นๆ 	
			๗.ฌาน ๔	
			๘.วิชชา ๘ ประการ	
				๘.๑ วิปัสสนาญาณ 
				๘.๒ มโนมยิทธิญาณ 
				๘.๓ อิทธิวิธญาณ 
        
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๐		
        ๘.๔ ทิพพโสตธาตุญาณ 
				๘.๕ เจโตปริยญาณ 
				๘.๖ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
				๘.๗ ทิพพจักขุญาณ 
				๘.๘ อาสวักขยญาณ 
		๘.สมณมุณฑิกสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่ออุคคาหมานะ สมณมุณฑิกาบุตร 		
			๑.ดิรัจฉานกถา	
			๒.วาทะของปริพาชก 	
			๓.เสขธรรม	
			๔.เสขธรรมว่าด้วยศีล	
			๕.เสขธรรมว่าด้วยความดำริ 	
			๖.อเสขธรรม ๑๐ ประการ 	
		๙.จูฬสกุลุทายิสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อสกุลุทายี สูตรเล็ก 		
    
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๑	
      ๑.ดิรัจฉานกถา	
			๒.ขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคต 	
			๓.เรื่องวรรณะ 	
			๔.ปัญหาเรื่องโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว 	
			๕.ฌาน ๔	
			๖.วิชชา ๓	
			๗.สกุลุทายีปริพาชกขอบวช 	
		๑๐.เวขณสสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อเวขณสะ		
			๑.ทรงเปรียบเทียบวรรณะ ๒ อย่าง	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๒	
      ๒.สรรเสริญสุขอันเลิศกว่ากาม	
			๓.ปริพาชกชื่อเวขณสะแสดงตนเป็นอุบาสก 	
	๔.ราชวรรค หมวดว่าด้วยพระราชา 			
		๑.ฆฏิการสูตร ว่าด้วยช่างหม้อชื่อฆฏิการะ 		
			๑.เรื่องพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี 	
			๒.พระกัสสปพุทธเจ้าทรงสรรเสริญช่างหม้อชื่อฆฏิการะ	
		๒.รัฏฐปาลสูตร ว่าด้วยพระรัฏฐปาละ 		
			๑.พราหมณ์และคหบดีชาวเมืองถุลลโกฏฐิตะเข้าเฝ้า	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๓	
      ๒.รัฏฐปาลกุลบุตรขอบวช 	
			๓.มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวช	
			๔.เพื่อนช่วยอ้อนวอนขออนุญาตให้บวช	
			๕.รัฏฐปาลกุลบุตรบวชและบรรลุพระอรหัต 	
			๖.พระรัฏฐปาละฉันขนมบูด 	
			๗.พระรัฏฐปาละแสดงธรรม	
			๘.ความเสื่อม ๔ ประการ	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๔	
      ๙.ธัมมุทเทส ๔ ประการ 	
		๓.มฆเทวสูตร ว่าด้วยพระเจ้ามฆเทวะ 		
			๑.พระเจ้ามฆเทวะออกผนวช 	
			๒.โอรสของพระเจ้ามฆเทวะออกผนวช	
			๓.พระราชนัดดาของพระเจ้ามฆเทวะออกผนวช 	
			๔.พระเจ้านิมิรักษาอุโบสถ 	
			๕.พระเจ้านิมิทอดพระเนตรนรกและสวรรค์ 	
			๖.พระเจ้านิมิออกผนวช	
			๗.พระเจ้ากฬารกชนกเป็นองค์สุดท้าย 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๕	
      ๗.พระเจ้ากฬารกชนกเป็นองค์สุดท้าย (ต่อ) 	
		๔.มธุรสูตร ว่าด้วยพระเจ้ามธุระ 		
			๑.พระเจ้ามธุระแสดงตนเป็นอุบาสก	
		๕.โพธิราชกุมารสูตร ว่าด้วยโพธิราชกุมาร 		
			๑.พระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าขาว 	
			๒.พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติ 	
				๒.๑ ในสำนักอาฬารดาบส 
        
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๖		
        ๒.๒ ในสำนักอุทกดาบส 
				๒.๓ ทรงบำเพ็ญเพียร
				๒.๔ อุปมา ๓ ข้อ 
				๒.๕ ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา 
				๒.๖ ฌาน ๔ และวิชชา ๓ 
				๒.๗ ทรงมีความขวนขวายน้อย
				๒.๘ สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม
				๒.๙ เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว 
				๒.๑๐ ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา 
        
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๗		
        ๒.๑๑ ทรงพบอุปกาชีวก
				๒.๑๓ ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ 
				๒.๑๔ ทรงแก้ปัญหาของโพธิราชกุมาร
				๒.๑๕ โพธิราชกุมารถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
		๖.อังคุลิมาลสูตร ว่าด้วยโจรชื่อองคุลิมาล 		
			๑.พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดโจรชื่อองคุลิมาล 	
			๒.องคุลิมาลละพยศ 	
			๓.พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้า 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๘	
      ๔.พระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ์	
			๕.พระองคุลิมาลบรรลุอรหัตตผล	
			๖.พระองคุลิมาลเปล่งอุทาน	
		๗.ปิยชาติกสูตร ว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รัก 		
			๑.ลูกชายคนเดียวของคหบดีตาย	
			๒.ทุกข์ย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รัก 	
		๘.พาหิกติกสูตร ว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกา 		
			๑.พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๒๙	
      ๒.สมาจาร ๓	
			๓.พระเจ้าปเสนททิโกศลถวายผ้าพาหิติกา 	
		๙.ธัมมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์		
			๑.พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค	
			๒.ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย	
			๓.พระพุทธเจ้ากับพระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระชนม์เท่ากัน 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๐
    ๑๐.กัณณกัตถลสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกัณณกัตถละ		
			๑.พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	
			๒.วรรณะ ๔ จำพวก	
			๓.องค์ของภิกษุบำเพ็ญเพียร	
			๔.วาทะพระอานนท์ 	
			๕.พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงชื่นชมพระภาษิตของพระพุทธเจ้า	
	๕.พราหมณวรรค หมวดว่าด้วยพราหมณ์ 			
		๑.พรหมายุสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อพรหมายุ		
    
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๑	
      ๑.ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ	
			๒.พรหมายุพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	
			๓.พรหมายุพราหมณ์ขอดูพระชิวหาและพระคุยหฐาน	
			๔.ทรงแสดงอนุปุพพีกถา	
		๒.เสลสูตร ว่าด้วยเสลพราหมณ์ 		
    
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๒	
      ๑.เกณิยชฏิลนิมนต์เสวยภัตตาหาร	
			๒.พราหมณ์ชื่อเสละได้ฟังคำว่า พุทธะ 	
			๓.เสลพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	
			๔.เสลพราหมณ์กับศิษย์กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท 	
			๕.พระพุทธเจ้าทรงทำอนุโมทนาแก่เกณิยชฏิล	
		๓.อัสสลายนสูตร ว่าด้วยอัสสลายนมาณพ 		
			๑.เรื่องวรรณะ ๔ จำพวก 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๓	
      ๑.เรื่องวรรณะ ๔ จำพวก (ต่อ)	
			๒.วรรณะ ๔ จำพวกในอดีต	
		๔.โฆฏมุขสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโฆฏมุขะ		
			๑.บุคคล ๔ ประเภท 	
			๒.บริษัท ๒ จำพวก 	
			๓.ติตถิยวัตร	
			๔.พระพุทธคุณ 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๔	
      ๕.สิกขาและสาชีพของภิกษุ	
			๖.การสำรวมอินทรีย์ 	
			๗.การละนิวรณ์ 	
			๘.ฌาน ๔	
			๙.วิชชา ๓ 	
			๑๐.การสร้างศาลาสงฆ์ 	
		๕.จังกีสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อจังกี 		
			๑.ความเป็นผู้ดีของจังกีพราหมณ์ 	
			๒.สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า	
			๓.มาณพชื่อกาปทิกะทูลถามบทมนตร์ 	
			๔.ธรรม ๕ ประการมีผลเป็น ๒ อย่าง 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๕	
      ๕.ตรัสตอบถึงการรักษาสัจจะ	
			๖.ตรัสตอบถึงการรู้สัจจะ 	
			๗.ตรัสตอบถึงการบรรลุสัจจะ	
			๘.ตรัสตอบถึงธรรมมีอุปการะมาก	
		๖.เอสุการีสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการี 		
			๑.การบำเรอ ๔ ประเภท 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๖	
      ๒.ทรัพย์ ๔ ชนิด 	
			๓.คนจะดีหรือชั่วมิใช่เพราะตระกูล 	
		๗.ธนัญชานิสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อธนัญชานิ 		
			๑.การประพฤติไม่ชอบธรรม 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๗	
      ๒.ธนัญชานิพราหมณ์ป่วยหนัก	
			๓.พระสารีบุตรเข้าเยี่ยมธนัญชานิพราหมณ์	
			๔.ทุคติภูมิ - สุคติภูมิ	
		๘.วาเสฏฐสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อวาเสฏฐะ 		
			๑.พราหมณ์ในพระพุทธศาสนา 	
		๙.สุภสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อสุภะ 		
    
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๘	
      ๑.ฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิต	
			๒.บัญญัติธรรม ๕ ประการ 	
			๓.ทางไปพรหมโลก 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๓๙	
      ๓.ทางไปพรหมโลก (ต่อ)	
		๑๐.สังคารวสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อสังคารวะ 		
			๑.ความต่างกันแห่งสมณพราหมณ์ พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติ 	
			๒.ในสำนักอาฬารดาบส	
			๓.ในสำนักอุทกดาบส 	
			๔.ทรงบำเพ็ญเพียร 	
      
####เล่มที่ ๑๓ ส่วนที่ ๔๐	
      ๕.อุปมา ๓ ข้อ 	
			๖.ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา 	
			๗.ฌาน ๔ และวิชชา ๓ 	
			๘.สังคารวมาณพแสดงตนเป็นอุบาสก 	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :