เล่มที่ ๑๒

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์  			
				
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑
  ๑. มูลปริยายวรรค หมวดว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรม 			
		๑.มูลปริยายสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรม		
			กำหนดภูมิตามนัยที่ ๑ ว่าด้วยปุถุชน 	
			กำหนดภูมิตามนัยที่ ๒ ว่าด้วยเสขบุคคล 	
			กำหนดภูมิตามนัยที่ ๓ ว่าด้วยพระขีณาสพ	
			กำหนดภูมิตามนัยที่ ๔ ว่าด้วยพระขีณาสพ	
			กำหนดภูมิตามนัยที่ ๕ ว่าด้วยพระขีณาสพ 	
			กำหนดภูมิตามนัยที่ ๖ ว่าด้วยพระขีณาสพ 	
			กำหนดภูมิตามนัยที่ ๗ ว่าด้วยพระตถาคต	
			กำหนดภูมิตามนัยที่ ๘ ว่าด้วยพระตถาคต 	
		๒.สัพพาสวสูตร ว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวง		
			อาสวะที่ต้องละด้วยทัสสนะ	
			อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒	
      อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอย 	
			อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้น 	
			อาสวะที่ต้องละด้วยการเว้น 	
			อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทา 	
			อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ 	
		๓.ธัมมทายาทสูตร ว่าด้วยทายาทแห่งธรรม 		
			ความไม่สนใจศึกษาวิเวก	
			ความสนใจศึกษาวิเวก	
			มัชฌิมาปฏิปทา	
		๔.ภยเภรวสูตร ว่าด้วยความขลาดกลัว		
			เหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า ๑๖ ประการ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓	
      เหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า ๑๖ ประการ (ต่อ) 	
			สัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง 	
			วิชชา ๓ 	
			ชาณุสโสณิเป็นพุทธมามกะ	
		๕.อนังคณสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน		
			บุคคล ๔ ประเภท 	
			กิเลสเพียงดังเนิน	
			อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศล	

####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๔	
      อุปมาด้วยบุตรช่างทำรถ 	
		๖.อากังเขยยสูตร ว่าด้วยความหวัง ๑๗ ประการ 		
		๗.วัตถูปมสูตร ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้า		
			อุปกิเลสแห่งจิต ๑๖ ชนิด 	
			การอาบน้ำในพระศาสนา	
			สุนทริกพราหมณ์เป็นพระอรหันต์	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๕
    ๘.สัลเลขสูตร ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส		
			รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔	
			ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส 	
			ทางหลีกเลี่ยงความชั่ว 	
			อุบายเพื่อความดับสนิท	
		๙.สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ 		
			เรื่องอกุลศลและกุศล 	
			เรื่องอาหาร 	
			เรื่องสัจจะ 	
			เรื่องชราและมรณะ 	
			เรื่องชาติ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๖	
      เรื่องภพ	
			เรื่องอุปาทาน	
			เรื่องตัณหา 	
			เรื่องเวทนา 	
			เรื่องผัสสะ	
			เรื่องอายตนะ 	
			เรื่องนามรูป	
			เรื่องวิญญาณ 	
			เรื่องสังขาร 	
			เรื่องอวิชชา 	
			เรื่องอาสวะ	
		๑๐.มหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน สูตรใหญ่ 		
			อุทเทส 	
			กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 	
			กายานุปัสสนา (การพิจารณากาย) 	
				หมวดลมหายใจเข้าออก 
			กายานุปัสสนา	
				หมวดอริยาบถ 
			กายานุปัสสนา 	
				หมวดสัมปชัญญะ
			กายานุปัสสนา 	
				หมวดสิ่งปฏิกูล 
        
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๗	
        กายานุปัสสนา	
				หมวดธาตุ 
			กายานุปัสสนา	
				หมวดป่าช้า ๙ หมวด 
			เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน	
			จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	
			ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 	
				หมวดนิวรณ์ 
				หมวดขันธ์ 
				หมวดอายตนะ 
				หมวดโพชฌงค์ 
				หมวดสัจจะ 
			ทุกขสัจจนิทเทส 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๘	
      สมุทยสัจจนิทเทส 	
			นิโรธสัจจนิเทส 	
			มัคคสัจจนิเทส 	
			อานิสงค์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 	
	๒. สีหนาทวรรค หมวดว่าด้วยการบันลือสีหนาท 			
		๑.จูฬสีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท สูตรเล็ก 		
			สมณะ ๔ จำพวก	
			ทิฏฐิ ๒ 	
			อุปาทาน ๔ 	
			หลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอุปาทาน 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๙
    ๒.มหาสีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท สูตรใหญ่ 		
			สุนักขัตตะกล่าวตู่พระพุทธเจ้า	
			กำลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ 	
			เวสารัชชญาณ ๔ 	
			บริษัท ๘ 	
			กำเนิด ๔ 	
			คติ ๕ 	
			รู้เห็นการไปทุคติและสุคติของบุคคล 	
			พรหมจรรย์มีองค์ ๔ 	
			การบำเพ็ญตบะ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๐	
      การประพฤติถือสิ่งเศร้าหมอง 	
			การประพฤติรังเกียจ	
			ความประพฤติเป็นผู้สงัด 	
			ลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหาร 	
			ลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัฏเป็นต้น 	
			สัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง	
			คำนิคม 	
		๓.มหาทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ สูตรใหญ่ 		
			ปัญหาของปริพาชก 	
			คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากกาม 	
			คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากรูป 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๑	
      คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากเวทนา 	
		๔.จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ สูตรเล็ก		
			คุณแห่งกาม	
			โทษแห่งกาม 	
			ลัทธิของนิครนถ์	
			บุคคลผู้อยู่เป็นสุข 	
		๕.อนุมานสูตร ว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่น 		
			ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก	
			ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๒	
      การอนุมานตนเอง	
			การพิจารณาตนเอง 	
		๖.เจโตขีลสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู 		
			อุปมาด้วยแม่ไก่ฟักไข่ 	
		๗.วนปัตถสูตร ว่าด้วยการอยู่ป่า 		
    
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๓	
      เหตุผลของการอยู่ป่า 	
			เหตุผลการอยู่อาศัยบ้านเป็นต้น 	
		๘.มธุปิณฑิกสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะ 		
			ตอบปัญหาทัณฑปาณิ 	
			ทรงแสดงอุทเทส 	
			พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส 	
			ทรงสรรเสริญพระมหากัจจานะ	
		๙.เทวธาวิตักกสูตร ว่าด้วยวิตก ๒ ประเภท 		
			อกุลศลวิตก ๓ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๔	
      กุศลวิตก ๓	
			วิชชา ๓ 	
			ทรงชี้ทางผิดและทางถูก 	
		๑๐.วิตักกสัณฐานสูตร ว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก 		
			อุบายกำจัดอกุศลวิตก 	
			ผู้ชำนาญวิถีทางแห่งวิตก 	
	๓. โอปัมมวรรค หมวดว่าด้วยข้ออุปมา			
		๑.กกจูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย		
			ทรงเตือนพระโมลิยผัคคุนะที่โกรธ 	
			ประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียว 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๕	
      นางเวเทหิกาบันดาลโทสะ 	
			อุบายระงับความโกรธ 	
			ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน 	
			ทำใจให้ว่างเหมือนอากาศ 	
			ทำใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำ 	
			ทำใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมว 	
			โอวาทอุปมาด้วยเลื่อย 	
		๒.อลคัททูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษ 		
			อริฏฐภิกษุคัดค้านพระธรรม 	
			โทษของทิฏฐิชั่ว 	
			การเล่าเรียนธรรมของโมฆบุรุษ 	
			การเล่าเรียนธรรมของกุลบุตร 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๖	
      ธรรมอุปมาด้วยแพ	
			ความเห็นของปุถุชนและอริยสาวก	
			ความสะดุ้งและความไม่สะดุ้ง	
			อนัตตลักษณะ 	
			การละสังโยชน์ 	
			การไม่ยึดถือ 	
			ลำดับพระอริยบุคคล 	
		๓.วัมมิกสูตร ว่าด้วยจอมปลวกปริศนา 		
			พระกุมารกัสสปะทูลถามปริศนาธรรม	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๗	
      พระผู้มีพระภาคทรงเฉลยปริศนาธรรม 	
		๔.รถวินีตสูตร ว่าด้วยราชรถ ๗ ผลัด 		
			ภิกษุยกย่องพระปุณณมันตานีบุตร 	
			พระปุณณมันตานีบุตรเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 	
			เป้าหมายแห่งพรหมจรรย์ตามลำดับวิสุทธิ ๗ 	
			เปรียบเทียบวิสุทธิด้วยรถ ๗ ผลัด 	
			พระเถระทั้ง ๒ รูป กล่าวสรรเสริญคุณของกันและกัน 	
		๕.นิวาปสูตร ว่าด้วยเหยื่อล่อเนื้อ 		
			ฝูงเนื้อที่ถูกนายพรานจับ 	
			ฝูงเนื้อที่รอดมื้อนายพราน 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๘	
      เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ 	
			แดนที่มารตามไปไม่ถึง 	
		๖.ปาสราสิสูตร ว่าด้วยกองบ่วงดักสัตว์ 		
			มารยาทในการประชุม	
			การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ	
			การแสวงหาที่ประเสริฐ 	
			พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาฬารดาบส	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๑๙	
      ในสำนักอุทกดาบส 	
			ตรัสรู้สัจธรรม 	
			ทรงมีความขวนขวายน้อย 	
			สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม 	
			พรหมนิคมคาถา 	
			เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว 	
			ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา	
			ทรงพบอุปกาชีวก 	
			ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ 	
			เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ 	
		๗.จูฬหัตถิปโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้าง สูตรเล็ก
    
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๐	
      รอยของพระตถาคต 	
			เกียรติคุณของพระตถาคตเปรียบกับรอยเท้าช้าง 	
			สิกขาและสาชีพของภิกษุ	
			รอยพระบาทของพระตถาคต 	
		๘.มหาหัตถิปโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้าง สูตรใหญ่ 		
			เปรียบเทียบอริยสัจกับรอยเท้าช้าง	
			ปฐวีธาตุ	
			อาโปธาตุ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๑	
      เตโชธาตุ 	
			วาโยธาตุ 	
			ผู้ทำตามพระโอวาท 	
			ปฏิจจสมุปปันนธรรม	
		๙.มหาสาโรปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้ สูตรใหญ่		
			กิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์ 	
			สะเก็ดแห่งพรหมจรรย์	
			เปลือกแห่งพรหมจรรย์	
			กระพี้แห่งพรหมจรรย์ 	
			แก่นแห่งพรหรมจรรย์ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๒
    ๑๐.จูฬสาโรปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้ สูตรเล็ก 		
			บุคคลผู้แสวงหาแก่นไม้ 	
			กิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์	
			สะเก็ดแห่งพรหมจรรย์ 	
			เปลือกแห่งพรหรมจรรย์	
			กระพี้แห่งพรหมจรรย์	
			แก่นแห่งพรหมจรรย์ 	
	๔. มหายมกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่ หมวดใหญ่			
		๑. จูฬโคสิงคสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน สูตรเล็ก 
    
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๓	
      ธรรมเครื่องอยู่อย่างผาสุก	
			เทวดาสรรเสริญพระเถระทั้ง ๓ รูป 	
			การปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นประโยชน์แก่มหาชน 	
		๒.มหาโคสิงคสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน สูตรใหญ่ 		
			ป่างามด้วยภิกษุมีคุณสมบัติเช่นไร	
			ทรรศนะของพระอานนท์	
			ทรรศนะของพระเรวตะ	
			ทรรศนะของพระอนุรุทธะ	
			ทรรศนะของพระมหากัสสปะ	
			ทรรศนะของพระมหาโมคคัลลานะ	
			ทรรศนะของพระสารีบุตร 	
			ทรงรับรองทรรศนะของพระเถระทั้งหมด 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๔	
      ป่างามด้วยความเพียร	
		๓.มหาโคปาลสูตร ว่าด้วยคนเลี้ยงโค สูตรใหญ่ 		
			เหตุแห่งความไม่เจริญ 	
		๔.จูฬโคปาลสูตร ว่าด้วยคนเลี้ยงโค สูตรเล็ก 		
			นายโคบาลผู้ไม่ฉลาด 	
			นายโคบาลผู้ฉลาด 	
			ฝูงโคข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดี 	
		๕.จูฬสัจจกสูตร ว่าด้วยสัจจกะ นิครนถบุตร สูตรเล็ก 		
			อานุสาสนีของพระพุทธเจ้า	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๕	
      สัจจกะ นิครนถบุตรชวนเจ้าลิจฉวีไปฟังการโต้วาทะ	
			ปัญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร	
			ทรงย้อนถามสัจจกะ นิครนถบุตรด้วยอุปมา	
			หลักไตรลักษณ์ 	
			สัจจกะ นิครนถบุตรยอมจำนน	
			พระสาวกผู้ปฎิบัติตามคำสอน	
			สัจจกะ นิครนถบุตรถวายภัตตาหาร	
		๖.มหาสัจจกสูตร ว่าด้วยสัจจกะ นิครนถบุตร สูตรใหญ่ 		
			ปัญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร 	
			กายภาวนาและจิตตภาวนา	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๖	
      พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาฬารดาบส 	
			ในสำนักอุทกดาบส 	
			ตรัสรู้สัจธรรม	
			อุปมา ๓ ข้อ 	
			การบำเพ็ญทุกกรกิริยา	
			ฌาน ๔ และวิชชา ๓ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๗	
      บุคคลผู้ไม่หลง 	
			สัจจกะ นิครนถบุตรสรรเสริญพระพุทธเจ้า 	
		๗.จูฬตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นตัณหา สูตรเล็ก		
			ปัญหาธรรมของท้าวสักกะ	
			พระมหาโมคคัลลานะทดสอบท้าวสักกะ	
			พระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวชยันตปราสาท 	
			ข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหา 	
			ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น 	
		๘.มหาตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นตัณหา สูตรใหญ่ 		
			ทิฏฐิของสาติภิกษุ	
			เพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติ	
			พระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติ	
			ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ 	
			ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ ๕ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๘	
      ปฏิจจสมุปบาท : กระบวนการเกิด	
			ปฏิจจสมุปบาท : กระบวนการดับ 	
			พระธรรมคุณ 	
			องค์ประกอบแห่งการเกิดในครรภ์ 	
			พระพุทธคุณ 	
			สิกขาและสาชีพของภิกษุ 	
			การทำจิตให้บริสุทธิ์ 	
			ความดับแห่งกองทุกข์ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๒๙
    ๙.มหาอัสสปุรสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสสปุรนิคม สูตรใหญ่ 		
			ข้อปฏิบัติของสมณะ	
			หิริโอตตัปปะ 	
			กายสมาจารบริสุทธิ์ 	
			วจีสมาจารบริสุทธิ์ 	
			มโนสมาจารบริสุทธิ์ 	
			อาชีวบริสุทธิ์	
			สำรวมอินทรีย์ 	
			รู้จักประมาณในโภชนะ	
			ตื่นบำเพ็ญเพียร	
			เจริญสติสัมปชัญญะ	
			การละนิวรณ์ ๕ 	
			อุปมาฌาน ๔	
			อุปมาวิชชา ๓	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓๐	
      สมัญญาต่างๆของภิกษุ 	
		๑๐.จูฬอัสสปุรสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสสปุรนิคม สูตรเล็ก 		
			การบวชเหมือนมีดสองคม	
			มิใช่สมณะด้วยเครื่องแบบและวัตร 	
			ข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่๓๑
  ๕.จูฬยมกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่ หมวดเล็ก 			
		๑.สาเลยยกสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสาละ 		
			เหตุปัจจัยนำไปสุคติและทุคติ 	
			อกุศลกรรมบถ ๑๐	
			กุศลกรรมบถ ๑๐	
			ผลแห่งความประพฤติสม่ำเสมอ 	
			ชาวบ้านสาละถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 	
		๒.เวรัญชกสูตร ว่าด้วยชาวเมืองเวรัญชา 		
			เหตุปัจจัยนำไปสุคติและทุคติ 	
			อกุศลกรรมบถ ๑๐	
			กุศลกรรมบถ ๑๐	
			ผลแห่งความประพฤติสม่ำเสมอ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓๒	
      ชาวเวรัญชาถึงพระรัตนตรัย 	
		๓.มหาเวทัลลสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา สูตรใหญ่ 		
			ปัญญากับวิญญาณ 	
			เวทนา สัญญา และวิญญาณ	
			ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ	
			ภพและฌาน 	
			อินทรีย์ ๕ 	
			ปัจจัยแห่งเจโตวิมุตติ	
		๔.จูฬเวทัลลสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา สูตรเล็ก		
			สักกายทิฏฐิ 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓๓	
      มรรค ๘ กับขันธ์ ๓ 	
			สมาธิและสังขาร 	
			สัญญาเวทยิตนิโรธ 	
			เวทนา 	
			ทรงสรรเสริญธัมมทินนาภิกษุณี 	
		๕.จูฬธัมมสมาทานสูตร ว่าด้วยการสมาทานธรรม สูตรเล็ก 		
			การสมาทานธรรมที่เป็นสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบาก	
			การสมาทานธรรมที่เป็นทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบาก	
			การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบาก	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓๔	
      การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบาก	
		๖.มหาธัมมสมาทานสูตร ว่าด้วยการสมาทานธรรม สูตรใหญ่ 		
			ปรากฏการณ์ที่ไม่เป็นไปตามปรารถนา	
			การสมาทานธรรม ๔ ประการ 	
			การสมาทานธรรมที่มีทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบาก	
			การสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบาก	
			การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบาก 	
			การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบาก	
			อุปมาของการสมาทานธรรม ๔ ประการ	
		๗.วีมังสกสูตร ว่าด้วยผู้ตรวจสอบ 		
			การตรวจสอบธรรมของพระตถาคต 	
			ทรงเปิดโอกาสให้สอบถามยิ่งขึ้น	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓๕
    ๘.โกสัมพิยสูตร ว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 		
			ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาทกัน 	
			สาราณียธรรม ๖ ประการ 	
			ทิฏฐิคือญาณของอริยสาวก ๗ ประการ	
		๙.พรหมนิมันตนิกสูตร ว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหม 		
			มารเข้าสิงกายพรหม 	
			พกพรหมหายไปจากพระผู้มีพระภาค 	
			มารเข้าสิงกายพรหม 	
      
####เล่มที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓๖
    ๑๐.มารตัชชนียสูตร ว่าด้วยการคุกคามมาร 		
			อวสานคาถา 	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :