เล่มที่ ๑๑

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																															
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑
  ๑. ปาฏิกสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		เรื่องเจ้าลิจฉวีนามว่าสุนักขัตตะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องนักบวชเปลือยชื่อโกรักขัตติยะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องนักบวชเปลือยชื่อกฬารมัชฌกะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์			
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๒
    เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องการประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก						
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๓	
    เรื่องการประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
	๒. อุทุมพริกสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		เรื่องปริพาชกชื่อนิโครธ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ว่าด้วยอุปกิเลส																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงสะเก็ด																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงเปลือก				
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๔	
    เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงกระพี้																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องการถึงความบริสุทธิ์ที่ถึงยอดและถึงแก่น																																																																																																																																																																																																																																																													
		คำสารภาพผิดของปริพาชกชื่อนิโครธ																																																																																																																																																																																																																																																													
		การทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์																																																																																																																																																																																																																																																													
		การสารภาพผิดของปริพาชก																																																																																																																																																																																																																																																													
	๓. จักกวัตติสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		การมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิ																																																																																																																																																																																																																																																													
		จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ																																																																																																																																																																																																																																																													
		การปรากฏของจักรแก้ว																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ ๒ เป็นต้น				
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๕	
    เรื่องความเสื่อมแห่งอายุและวรรณะ เป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																													
		สมัยที่คนอายุขัย ๑๐ ปี																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะ เป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																													
		ความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		การเสด็จอุบัติแห่่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรย																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะ เป็นต้น ของภิกษุ																																																																																																																																																																																																																																																													
	๔. อัคคัญญสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		เรื่องสามเณรชื่อวาเสฏฐะและสามเณรชื่อภารทวาชะ				
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๖	
    ความบริสุทธิ์แห่งวรรณะ ๔																																																																																																																																																																																																																																																													
		ความปรากฏแห่งง้วนดิน																																																																																																																																																																																																																																																													
		ความปรากฏแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																													
		ความปรากฏแห่งสะเก็ดดิน																																																																																																																																																																																																																																																													
		ความปรากฏแห่งเครือดิน																																																																																																																																																																																																																																																													
		ความปรากฏแห่งข้าวสาลีในที่ที่ไม่ต้องไถ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ความปรากฏแห่งเพศหญิงและเพศชาย																																																																																																																																																																																																																																																													
		การประพฤติเมถุนธรรม																																																																																																																																																																																																																																																													
		การแบ่งข้าวสาลี																																																																																																																																																																																																																																																													
		มหาสมมตราช																																																																																																																																																																																																																																																													
		แวดวงพราหมณ์																																																																																																																																																																																																																																																													
		แวดวงแพศย์																																																																																																																																																																																																																																																													
		แวดวงศูทร												
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๗	
    เรื่องการประพฤติทุจริต เป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																													
		การเจริญโพธิปักขิยธรรม																																																																																																																																																																																																																																																													
	๕. สัมปสาทนียสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		การบันลือสีหนาทของพระสารีบุตร																																																																																																																																																																																																																																																													
			เทศนาเรื่องกุศลธรรม																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องการบัญญัติอายตนะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องอาเทสนาปาฏิหาริย์																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องปุคคลบัญญัติ																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องปธาน																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องปฏิปทา																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องมารยาทการพูด เป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องวิธีสั่งสอน																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องความหยั่งรู้การหลุดพ้นของบุคคลอื่น				
      
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๘	
      เทศนาเรื่องสัสสตวาทะ																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องความหยั่งรู้ที่ทำให้ระลึกถึงชาติได้																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องความหยั่งรู้การจุติและการอุบัติ																																																																																																																																																																																																																																																												
			เทศนาเรื่องการแสดงฤทธิ์																																																																																																																																																																																																																																																												
		แสดงคุณพระศาสดาอย่างอื่นอีก																																																																																																																																																																																																																																																													
		วิธีตอบคำถาม																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ																																																																																																																																																																																																																																																													
	๖. ปาสาทิกสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		นิครนถ์ นาฏบุตร ถึงแก่กรรม																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรมวินัยที่บุคคลผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรมวินัยที่บุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้																																																																																																																																																																																																																																																													
		ศาสดาผู้ให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง																																																																																																																																																																																																																																																													
		ศาสดาผู้ไม่ทำให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องพรหมจรรย์ที่ไม่บริบูรณ์ เป็นต้น										
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๙	
    เรื่องพรหมจรรย์ที่ไม่บริบูรณ์ เป็นต้น (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรมที่ควรสังคายนา																																																																																																																																																																																																																																																													
		วิธีอธิบายให้เข้าใจ																																																																																																																																																																																																																																																													
		เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย																																																																																																																																																																																																																																																													
		สุขัลลิกานุโยค																																																																																																																																																																																																																																																													
		ว่าด้้วยอานิสงส์ของสุขัลลิกานุโยค																																																																																																																																																																																																																																																													
		ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้สำหรับพระขีณาสพ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ปัญหาพยากรณ์																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องที่ไม่ทรงพยากรณ์																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องที่ทรงพยากรณ์																																																																																																																																																																																																																																																													
		ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต									
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๐
    ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต																																																																																																																																																																																																																																																													
	๗. ลักขณสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		๑. ลักษณะพระบาทราบเสมอกัน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒. ลักษณะของจักรบนพื้นพระบาท																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓-๕. ลักษณะส้นพระบาทยื่นยาวออกไป เป็นต้น					
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๑	
    ๖. ลักษณะพระมังสะในที่ ๗ แห่งเต็มบริบูรณ์																																																																																																																																																																																																																																																													
		๗-๘. ลักษณะพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มและมีเส้้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย																																																																																																																																																																																																																																																													
		๙-๑๐. ลักษณะข้อพระบาทสูงและพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้น																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๑. ลักษณะพระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๒. ลักษณะพระฉวีละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๓. ลักษณะพระฉวีสีทอง																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๔. ลักษณะพระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก																																																																																																																																																																																																																																																													
		๑๕-๑๖. ลักษณะพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร																																																																																																																																																																																																																																																													
			และเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ลูบคลำถึงพระชานุ																																																																																																																																																																																																																																																												
			ด้้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้																																																																																																																																																																																																																																																												
		๑๗-๑๙. ลักษณะมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์																																																																																																																																																																																																																																																													
			ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์ เป็นต้น																																																																																																																																																																																																																																																												
		๒๐. ลักษณะมีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดี																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒๑-๒๒. ลักษณะมีดวงพระเนตรดำสนิทและแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒๓. ลักษณะพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์								
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๒		
    ๒๔-๒๕. ลักษณะพระโลมชาติเดี่ยว และพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่น																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒๖-๒๗. ลักษณะพระทนต์ ๔๐ ซี่และไม่ห่างกัน																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒๘-๒๙. ลักษณะพระชิวหาใหญ่ยาวและพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓๐. ลักษณะพระหนุดุจคางราชสีห์																																																																																																																																																																																																																																																													
		๓๑-๓๒. ลักษณะพระทนต์เรียบเสมอกันและพระเขี้ยวแก้วขาวงาม																																																																																																																																																																																																																																																													
	๘. สิงคาลกสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		ทิศ ๖																																																																																																																																																																																																																																																													
		กรรมกิเลส ๔																																																																																																																																																																																																																																																													
		เหตุ ๔ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		อบายมุข ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		โทษแห่งสุราเมรัย ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		โทษแห่งการเที่ยวกลางคืน ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		โทษแห่่งการเที่ยวดูมหรสพ ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		โทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		โทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		โทษแห่งความเกียจคร้าน ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		มิตรเทียม																																																																																																																																																																																																																																																													
		มิตรมีใจดี												
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๓
    มิตรมีใจดี (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		ฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์																																																																																																																																																																																																																																																													
	๙. อาฏานาฏิยสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		ภาณวารที่ ๑ 											
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๔
    ภาณวารที่ ๑ (ต่อ)																																																																																																																																																																																																																																																													
		ภาณวารที่ ๒																																																																																																																																																																																																																																																													
	๑๐. สังคีติสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		ท้้องพระโรงหลังใหม่ชื่ออุพภตกะ																																																																																																																																																																																																																																																													
		เรื่องนิครนถ์แตกกัน																																																																																																																																																																																																																																																													
		สังคีติหมวด ๑														
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๕
    สังคีติหมวด ๒																																																																																																																																																																																																																																																													
		สังคีติหมวด ๓																																																																																																																																																																																																																																																													
			อกุศลมูล ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			กุศลมูล ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ทุจริต ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			สุจริต ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อกุศลวิตก ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			กุศลวิตก ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อกุศลสังกัปปะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			กุศลสังกัปปะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อกุศลสัญญา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			กุศลสัญญา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อกุศลธาตุ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			กุศลธาตุ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธาตุ ๓ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธาตุ ๓ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธาตุ ๓ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			ตัณหา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ตัณหา ๓ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			ตัณหา ๓ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			สังโยชน์ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อาสวะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ภพ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			เอสนา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			วิธา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อัทธา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อันตะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			เวทนา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ทุกขตา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ราสี ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ตมะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อรักเขยยะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			กิญจนะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อัคคิ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อัคคิ ๓ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			รูปสังคหะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			สังขาร ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			บุคคล ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			เถระ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			บุญกิริยาวัตถุ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			โจทนาวัตถุ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			กามุปปัตติ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			การเข้าถึงความสุข ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปัญญา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปัญญา ๓ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			อาวุธ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อินทรีย์ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			จักขุ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			สิกขา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ภาวนา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนุตตริยะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			สมาธิ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			สมาธิ ๓ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			โสเจยยะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			โมเนยยะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			โกสัลละ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			มทะ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			อธิปไตย ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			กถาวัตถุ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			วิชชา ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			วิหารธรรม ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปาฏิหาริย์ ๓																																																																																																																																																																																																																																																												
		สังคีติหมวด ๔																																																																																																																																																																																																																																																													
			สติปัฏฐาน ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัมมัปปธาน ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อิทธิบาท ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ฌาน ๔														
      
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๖	
      สมาธิภาวนา ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อัปปมัญญา ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อรูป ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อปัสเสนธรรม ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อริยวงศ์ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปธาน ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ญาณ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ญาณ ๔ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			องค์แห่งพระโสดาบัน ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			สามัญญผล ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธาตุ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อาหาร ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			วิญญาณฐิติ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			การถึงอคติ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			เหตุเกิดขึ้นแห่งตัณหา ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปฏิปทา ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปฏิปทา ๔ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธรรมบท ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			การสมาทานธรรม ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธรรมขันธ์ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			พละ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อธิษฐาน ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ปัญหาพยากรณ์ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			กรรม ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัจฉิกรณียธรรม ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			โอฆะ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			โยคะ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			วิสังโยคะ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			คันถะ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อุปาทาน ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			โยนิ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			การก้้าวลงสู่ครรภ์ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			การได้อัตภาพ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			ทักขิณาวิสุทธิ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			สังคหวัตถุ ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนริยโวหาร ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อริยโวหาร ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			อริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			อริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			บุคคล ๔																																																																																																																																																																																																																																																												
			บุคคล ๔ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			บุคคล ๔ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			บุคคล ๔ อีกนัยหนึ่ง											
      
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๗
      สังคีติหมวด ๕																																																																																																																																																																																																																																																													
			ขันธ์ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			อุปาทานขันธ์ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			กามคุณ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			คติ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			มัจฉริยะ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			นิวรณ์์ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			สิกขาบท ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			อภัพพฐาน ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			พยสนะ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัมปทา ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			โทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธรรมสำหรับผู้เป็นโจทก์ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			สุทธาวาส ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			พระอนาคามี ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			วินิพันธา ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			อินทรีย์ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			อินทรีย์ ๕ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			อินทรีย์ ๕ อีกนัยหนึ่ง																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธาตุที่สลัด ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			เหตุแห่งวิมุตติ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัญญาที่ควรเจริญเพื่อวิมุตติ ๕																																																																																																																																																																																																																																																												
		สังคีติหมวด ๖																																																																																																																																																																																																																																																													
			อายตนะภายใน ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			อายตนะภายนอก ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			หมวดวิญญาณ ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			หมวดผัสสะ ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			หมวดเวทนา ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			หมวดสัญญา ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			หมวดสัญเจตนา ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			หมวดตัณหา ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			อคารวะ ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			คารวะ ๖																	
      
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๘		
      โสมนัสสูปวิจาร ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			โทมนัสสูปวิจาร ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			อุเปกขูปวิจาร ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			สารณียธรรม ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			วิวาทมูล ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธาตุ ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธาตุที่สลัด ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนุตตริยะ ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนุสสติฏฐาน ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			สตตวิหารธรรม ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			อภิชาติ ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
			นิพเพธภาคิยสัญญา ๖																																																																																																																																																																																																																																																												
		สังคีติหมวด ๗																																																																																																																																																																																																																																																													
			อริยทรัพย์ ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			โพชฌงค์ ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			ธรรมที่เป็นบริขารแห่งสมาธิ ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			อสัทธรรม ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัทธรรม ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัปปุริสธรรม ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			นิททสวัตถุ ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัญญา ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			พละ ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			วิญญาณฐิติ ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			ทักขิเณยยบุคคล ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนุสัย ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			สังโยชน์ ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
			อธิกรณสมถธรรม ๗																																																																																																																																																																																																																																																												
		สังคีติหมวด ๘																																																																																																																																																																																																																																																													
			มิจฉัตตะ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัมมัตตะ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			ทักขิเณยยบุคคล ๘											
      
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๑๙	
      กุสีตวัตถุ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			อารัมภวัตถุ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			ทานวัตถุ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			ทานุปปัตติ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			บริษัท ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			โลกธรรม ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			อภิภายตนะ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
			วิโมกข์ ๘																																																																																																																																																																																																																																																												
		สังคีติหมวด ๙																																																																																																																																																																																																																																																													
			อาฆาตวัตถุ ๙																																																																																																																																																																																																																																																												
			อาฆาตปฏิวินยะ ๙																																																																																																																																																																																																																																																												
			สัตตาวาส ๙																																																																																																																																																																																																																																																												
			กาลที่ไม่ใช่ขณะ ไม่ใช่สมัย เพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๙																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนุปุพพวิหารธรรม ๙																																																																																																																																																																																																																																																												
			อนุปุพพนิโรธ ๙															
      
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๒๐
      สังคีติหมวด ๑๐																																																																																																																																																																																																																																																													
			นาถกรณธรรม ๑๐																																																																																																																																																																																																																																																												
			กสิณายตนะ ๑๐																																																																																																																																																																																																																																																												
			อกุศลกรรมบถ ๑๐																																																																																																																																																																																																																																																												
			กุศลกรรมบถ ๑๐																																																																																																																																																																																																																																																												
			อริยวาส ๑๐																																																																																																																																																																																																																																																												
			อเสขธรรม ๑๐														
      
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๒๑	
  ๑๑. ทสุตตรสูตร																																																																																																																																																																																																																																																														
		ธรรม ๑ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรม ๒ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรม ๓ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรม ๔ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรม ๕ ประการ											
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๒๒
    ธรรม ๖ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรม ๗ ประการ										
    
####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๒๓	
    ธรรม ๘ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													

####เล่มที่ ๑๑ ส่วนที่ ๒๔	
    ธรรม ๙ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													
		ธรรม ๑๐ ประการ																																																																																																																																																																																																																																																													

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :