เล่มที่ ๑๐

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกกาย มหาวรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกกาย มหาวรรค  		
			
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑
  ๑.มหาปทานสูตร		
		เรื่องเกี่ยวกับปุพเพนิวาส	
		พระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า	
		กฏธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ๑๖ ประการ	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๒
    ลักษณะมหาบุรษ ๓๒ ประการ	
		เหตุที่ทรงได้พระสมญาว่าวิปัสสี	
		เทวทูต ๔	
			คนชรา
			คนเจ็บ
			คนตาย
			บรรพชิต
		พระโพธิสัตว์เสด็จออกผนวช 	
		มหาชนออกบวชตามเสด็จ	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๓
    พระโพธิสัตว์ตรัสรู้	
		ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม	
		อนัจฉริยคาถา	
		พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตว์โลก	
		คู่พระอัครสาวก	
		มหาชนออกบวช	
		บรรพชิตรุ่นแรกที่บวชตามเสด็จบรรลุธรรม	
		ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๔
    ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์	
		คำกราบทูลของเทวดา	
		ทรงสรุปพระธรรมเทศนา	
	๒.มหานิทานสูตร		
		ปฎิจจสมุปบาท	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๕	
    ปฎิจจสมุปบาท (ต่อ)	
		บัญญัติอัตตา	
		ไม่บัญญัติอัตตา	
		ความเห็นว่าเป็นอัตตา	
		วิญญาณฐิติ ๗ ประการ	
		วิโมกข์ ๘ ประการ	
	๓.มหาปรินิพพานสูตร		
		วัสสการพราหมณ์	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๖	
    ราชอปริหานิยธรรม	
		ภิกขุอปริหานิยธรรม	
		ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาท	
		โทษของคนทุศีล ๕ ประการ	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๗
    การสร้างเมืองปาฎลีบุตร	
		เรื่องอริยสัจ ๔ ประการ	
		ความไม่หวนกลับมาและจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า	
		หลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม	
		นางอัมพปาลีคณิกา	
		ทรงเข้าจำพรรษาในเวฬุวคาม	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๘
    ว่าด้วยนิมิตโอภาส	
		มารกราบทูลให้ปรินิพพาน	
		ทรงปลงพระชนมายุสังขาร	
		เหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ๘ ประการ	
		บริษัท ๘ จำพวก	
		อภิภายตนะ ๘ ประการ	
		วิโมกข์ ๘ ประการ	
		ทรงเล่าเรื่องมาร	
		พระอานนท์กราบทูลอาราธนา	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๙
    ทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาท ๔ ประการ	
		สังเวชนียธรรม	
		การทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอย่างช้างมอง	
		มหาปเทส ๔ ประการ	
		เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร	
		รับสั่งขอน้ำดื่ม	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๐
    เรื่องปุกกุสะ มัลลบุตร	
		เสด็จไปยังควงไม้สาละทั้งคู่	
		เรื่องพระอุปวาณเถระ	
		สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล	
		เรื่องคำถามพระอานนท์	
		ถูปารหบุคคล	
		เรื่องความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์	
		ทรงแสดงมหาสุทัสสนสูตร	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๑
    การถวายอภิวาทของเจ้ามัลละ	
		เรื่องสุภัททปริพาชก	
		ปัจฉิมวาจาของพระตถาคต	
		เรื่องพุทธปรินิพพาน	
		บูชาพระพุทธสรีระ	
		เรื่องพระมหากัสสปเถระ	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๒	
    การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ	
		แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า	
		บูชาพระบรมธาตถและสร้างพระสถูป	
	๔.มหาสุทัสสนสูตร		
		กุสาวดีราชธานี	
		พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ 	
			จักรแก้ว
			ช้างแก้ว 
			ม้าแก้ว
			มณีแก้ว
			นางแก้ว
			คหบดีแก้ว
			ปริณายกแก้ว
		ทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ ๔ ประการ	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๓
    ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี	
		สวนตาล	
		สระธรรมโบกขรณี	
		ทรงเจริญฌาณสมาบัติ	
		ทรงมีเมืองขึ้น ๘๔,๐๐๐ เมืองเป็นต้น	
		พระนางสุภัททาเทวีเข้าเฝ้า	
		พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงเกิดความสังเวช	
		พระเจ้ามหาสุทัสสนะเสด็จสู่พรหมโลก	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๔
    พระผู้มีพระภาคทรงสรุปพระธรรมเทศนา	
	๕.ชนวสภสูตร		
		ทรงพยากรณ์ชาวบ้านนาทิกคามเป็นต้น	
		คำกราบทูลเลียบเคียงของพระอานนท์	
		ชนวสภยักษ์	
		เทวสภา	
		เรื่องสนังกุมารพรหม	
		เสียงของสนังกุมารพรหม	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๕
    การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ	
		วิธีการบรรลุโอกาส ๓ ประการ	
		สติปัฎฐาน ๔ ประการ	
		บริขารแห่งสมาธิ ๗ ประการ	
	๖.มหาโควินทสูตร		
		เทวสภา	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๖
    พระคุณตามความเป็นจริง ๘ ประการ	
		เรื่องสนังกุมารพรหม	
		เสียงของสนังกุมารพรหม	
		พระคุณตามความเป็นจริง ๘ ประการ	
		เรื่องโควินทพราหมณ์	
		เรื่องมหาโควินทะ	
			การแบ่งราชสมบัติ
			กิตติคุณของมหาโควินทพราหมณ์
			การสนทนากับพระพรหม
			ถวายบังคมลาพระเจ้าเรณุ
      
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๗	
      ถวายบังคมลากษัตริย์ ๖ พระองค์
			บอกลาพราหมณมหาศาลเป็นต้น
			บอกลาภรรยา
			มหาโควินทพราหมณ์ออกบวช
			เจริญพรหมวิหาร ๔ ประการ
	๗.มหาสมยสูตร		
		การประชุมของเทวดา
  
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่๑๘
  ๘.สักกปัญหสูตร		
		เพลงขับกล่อมของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร	
		ท้าวสักกะจอมเทพเข้าเฝ้า	
		เรื่องโคปกเทพบุตร	
		เรื่องเวทนากัมมัฎฐาน	
		ปาติโมกขสังวร	
		อินทริยสังวร	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๑๙
    อินทริยสังวร (ต่อ)	
		เรื่องการได้โสมนัส	
		ท้าวสักกะจอมเทพได้ธรรมจักษุ	
	๙.มหาสติปัฎฐานสูตร		
		อุทเทส	
		กายานุปัสสนา หมวดลมหายใจเข้าออก	
		กายานุปัสสนา หมวดอิริยาบถ	
		กายานุปัสสนา หมวดสัมปชัญญะ	
		กายานุปัสสนา หมวดมนสิการสิ่งปฎิกูล	
		กายานุปัสสนา หมวดมนสิการธาตุ	
		กายานุปัสสนา หมวดป่าช้า ๙ หมวด	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๒๐
    เวทนานุปัสสนา	
		จิตตานุปัสสนา 	
		ธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์	
		ธัมมานุปัสสนา หมวดอายตนะ	
		ธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์	
		ธัมมานุปัสสนา หมวดสัจจะ	
		ทุกขสัจจนิทเทส	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๒๑
    ทุกขสัจจนิทเทส (ต่อ)	
		สมุทยสัจจนิทเทส	
		นิโรธสัจจนิทเทส	
		มัคคสัขจนิเทส	
		อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฎฐาน ๔ ประการ	
	๑๐.ปายาสิสูตร		
		เรื่องเจ้าปายาสิ	
    
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๒๒
    นัตถิกวาทะ	
			อุปมาด้วยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
			อุปมาด้วยโจร
			อุปมาด้วยบุรุษในหลุมอุจจาระ
			อุปมาด้วยเทพชั้นดาวดึงส์
			อุปมาด้วยคนตาบอดแต่กำเนิด
      
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๒๓	
      อุปมาด้วยสตรีมีครรภ์
			อุปมาด้วยคนหลับฝัน
			อุปมาด้วยก้อนเหล็กร้อน
			อุปมาด้วยการเป่าสังข์
      
####เล่มที่ ๑๐ ส่วนที่ ๒๔	
      อุปมาด้วยการเป่าสังข์ (ต่อ)
			อุปมาด้วยชฎิลผู้บูชาไฟ
			อุปมาด้วยนายกองเกวียน ๒ คน
			อุปมาด้วยคนทูนห่ออุจจาระ
			อุปมาด้วยนักเลงสกา
			อุปมาด้วยคนหอบเปลือกป่าน
		เจ้าปายาสิทรงรับสรณคมน์	
		ว่าด้วยยัญพิธี	
		เรื่องอุตตรมาณพ	
		ปายาสิเทพบุตร	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :