เล่มที่ ๙

พระสุตตันตปิฏก ทีฆนิการ สีลขันธวรรค

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฏก ทีฆนิการ สีลขันธวรรค  						
							
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑
  ๑.พรหมชาลสูตร						
	 	เรื่องสุปปิยปริพาชกกับพรหมทัตมาณพ					 
	 	วิธีปฏิบัติเมื่อมีคนติเตียนหรือยกย่องพระรัตนตรัย 					 
	 	จูฬศีล					 
	 	มัชฌิมศีล					 
	 	มหาศีล					 
	 	ทิฏฐิ ๖๒					 
	 	ปุพพันตกัปปิกวาทะ ๑๘					 
	 	สัสสตวาทะ ๔					 
	 		มูลเหตุที่ ๑				 
			มูลเหตุที่ ๒				 
			มูลเหตุที่ ๓
      
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๒	
      มูลเหตุที่ ๔				 
	 	สรุปสัสสตวาทะ					 
	 	เอกัจจสัสสตวาทะ ๔					 
	 	 	มูลเหตุที่ ๑				 
		 	มูลเหตุที่ ๒ 				 
		 	มูลเหตุที่ ๓ 				 
		 	มูลเหตุที่ ๔ 				 
	 	สรุปเอกัจจสัสสตวาทะ					 
	 	อันดานันติกวาทะ ๔					
			มูลเหตุที่ ๑				
			มูลเหตุที่ ๒				
			มูลเหตุที่ ๓				
			มูลเหตุที่ ๔				
		สรุปอันตานันติกวาทะ					
		อมราวิกเขปวาทะ ๔					
			มูลเหตุที่ ๑				
			มูลเหตุที่ ๒				
			มูลเหตุที่ ๓				
			มูลเหตุที่ ๔				
		สรุปอมราวิกเขปวาทะ					
		อธิจจสมุปปันนวาทะ ๒					
			มูลเหตุที่ ๑		
      
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๓	
      มูลเหตุที่ ๒				
		สรุปอธิจจสมุปปันนวาทะ					
		สรุปปุพพันตกับปปิกวาทะ ๑๘					
		อปรันตกัปปิกวาทะ ๔๔					
		สัญญีวาทะ ๑๖					
		สรุปสัญญีวาทะ ๑๖					
		อสัญญีวาทะ ๘					
		เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘					
		อุจเฉทวาทะ ๗					
		ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕					
		สรุปทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ					
		ว่าด้วยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะความแส่หาดิ้นรนของคนมีตัณหา					
		ว่าด้วยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะผัสสะเป็นเหตุ					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๔
    ว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้					
		ว่าด้วยวัฎฎะที่เจ้าลัทธิตั้งไว้					
		ว่าด้วยไม่มีวัฏฏะเป็นต้น					
		อุปมาเหมือนชาวประมงทอดแห					
		อุปมาร่างกายเหมือนผลมะม่วง					
	๒.สามัญญผลสูตร						
		เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูและราชอำมาตย์					
		ว่าด้วยหมอชีวก โกมารภัจ					
		พระเจ้าอชาตศัตรูทูลถามเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะ					
		ลัทธิของครูปูรณะ กัสสปะ					
		 	อกิริยวาทะ ลัทธิที่ถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำ				
		ลัทธิของครูมักขลิ โคศาล					
		 	นัตถิกวาทะ ลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย				
		ลัทธิของครูอชิตะ เกสกัมพล					
			อุจเฉทวาทะ ลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ				
		ลัทธิของครูปกุธะ กัจจายนะ					
		 	นัตถิกวาทะ ลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย				
		ลัทธิของครูนิครนถ์ นาฎบุตร					
		 	อัตตกิลมถานะโยค ลัทธิที่ถือว่าการทรมานตนเองเป็นการเผากิเลส				
       
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๕
    ลัทธิของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร					
		 	อมราวิกเขปวาทะ ลัทธิที่หลบเลี่ยงไม่แน่นอน				
		ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ข้อที่ ๑					
		ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ข้อที่ ๒					
		ผลแห่งความเป็นสมณะที่ประณีตกว่าที่ผ่านมา					
		จูฬศีล					
		มัชฌิมศีล					
		มหาศีล					
		อินทรียสังวร					
		สติสัมปชัญญะ					
		สันโดษ					
		การละนิวรณ์ ๕					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๖
    อุปมานิวรณ์ ๕					
		ปฐมฌาน					
		ทุติยฌาน					
		ตติยฌาน					
		จตุตถฌาน					
		วิชชา ๘ ประการ					
			๑.วิปัสสนาญาณ				
			๒.มโนมยิทธิญาณ				
			๓.อิทธิวิธญาณ				
			๔.ทิพพโสตธาตุญาณ				
			๕.เจโตปริยญาณ				
			๖.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ				
			๗.ทิพพจักขุญาณ				
			๘.อาสวักขยญาณ				
		พระเจ้าอชาตศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสก					
	๓.อัมพัฏฐสูตร						
		เรื่องพราหมณ์โปกขรสาติ					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๗	
    เรื่องอัมพัฎฐมาณพ					
		อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่ ๑					
		อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่ ๒					
		อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่ ๓					
		พระพุทธดำรัสว่าอัมพัฏฐมาณพเป็นลูกของหญิงรับใช้					
		เรื่องอัมพัฎฐวงศ์					
		ความเป็นกษัตริย์ประเสริฐที่สุด					
		เรื่องวิชชาและจรณะ					
		ทางเสื่อม ๔ ประการแห่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๘
    ฤาษีผู้เป็นบูรพาจารย์					
		ทรงแสดงลักษณะมหาบุรุษ ๒ ประการ					
		อัมพัฏฐมาณพกลับไปรายงานพราหมณ์โปกขรสาติ					
		พราหมณ์โปกขรสาติเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค					
		พราหมณ์โปกขรสาติประกาศตนเป็นอุบาสก					
	๔.โสณทัณฑสูตร						
		เรื่องพราหมณ์และคหบดีชาวกรุงจัมปา					
		ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์โสณทัณฑะ					
		พราหมณ์โสณทัณฑะแสดงพระพุทธคุณ					
		ความคิดคำนึงของพราหมณ์โสณทัณฑะ					
		ข้อบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๙	
    คุณสมบัติของผู้เป็นพราหมณ์					
		เรืองศีลและปัญญา					
		พราหมณ์โสณทัณฑะประกาศตนเป็นอุบาสก					
	๕.กูฏทันตสูตร						
		เรื่องพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านขาณุมัต					
		ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์กูฏทันตะ					
		พราหมณ์กูฏทันตะแสดงพระพุทธคุณ					
		เรื่องยัญของพระเจ้ามหาวิชิตราช					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๐	
    คุณลักษณะของพระเจ้ามหาวิชิราช ๘ อย่าง					
		คุณลักษณะของพราหมณ์ปุโรหิต ๔ อย่าง					
		ยัญพิธี ๓ ประการ					
		พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลถวายคำแนะนำ ๑๐ อย่างก่อนจะทรงบูชายัญ					
		พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชายัญด้วยอาการ ๑๖ อย่าง					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๑	
    ยัญที่สืบตระกูลกันมาคือนิตยทาน					
		พราหมณ์กูฏทันตะประกาศตนเป็นอุบาสก					
		พราหมณ์กูฏทันตะบรรลุโสดาปัตติผล					
	๖.มหาสิสูตร						
		เรื่องพราหมณทูต					
		เรื่องเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี					
		สมาธิที่ภิกษุเจริญเฉพาะส่วน					
		อริยผล ๔					
		อริยมรรคมีองค์ ๘					
		เรื่องนักบวช ๒ รูป					
	๗.ชาลิยสูตร						
		เรื่องนักบวช ๒ รูป					
	๘.มหาสีหนาทสูตร						
	 	เรื่องอเจลกัสสปะ					
     
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๒	 
    ว่าด้วยการไล่เลียงสอบสวน					
	 	อริยมรรคมีองค์ ๘					
	 	ว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตบะ					
	 	ว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตบะที่ไร้ประโยชน์					
	 	ความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้น					
	 	ว่าด้วยทรงบันลืออย่างองอาจดังพญาราชสีห์					
	 	ว่าด้วยการอยู่ปริวาสของเดียรถีย์					
	๙.โปฏฐปาทสูตร						
	 	เรื่องโปฏฐปาทปริพาชก					
     
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๓	
    ว่าด้วยอภิสัญญานิโรธ					
	 	ว่าด้วยสัญญามีเหตุมีปัจจัยเกิดดับ					
	 	ว่าด้วยสัญญากับอัตตา					
	 	เรื่องจิตตหัตถิสารีบุตรและโปฏฐปาทปริพาชก					
	 	เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท					
	 	เปรียบด้วยคนสร้างบันได					
     
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๔	 
    การได้อัตตภาพ ๓ อย่าง					
	 	เปรียบด้วยคนสร้างบันได					
	 	จิตตหัดถิสารีบุตรทูลขออุปสมบท					
	๑๐.สุภสูตร						
		เรื่องมาณพชื่อสุภะ					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๕	
    สีลขันธ์					
		สมาธิขันธ์					
		อุปมานิวรณ์ ๕					
		ปฐมฌาน					
		ทุติยฌาน					
		ตติยฌาน					
		จตุตถฌาน					
		ปัญญาขันธ์					
		วิชชา ๘ ประการ					
			๑.วิปัสสนาญาณ				
			๒.มโนมยิทธิญาณ				
			๓.อิทธิวิธญาณ				
			๔.ทิพพโสตธาตุญาณ			
      
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๖	
      ๕.เจโตปริยญาณ				
			๖.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ				
			๗.ทิพพจักขุญาณ				
			๘.อาสวักขยญาณ				
		สุภมาณพประกาศตนเป็นอุบาสก					
	๑๑.เกวัฏฏสูตร						
		เรื่องบุตรคหบดีชื่อ เกวัฏฏะ					
		ปาริหาริย์ ๓ อย่าง					
			๑.อิทธิปาฏิหาริย์				
			๒.อาเทสนาปาฏิหาริย์				
			๓.อนุสาสนีปาฏิหารย์				
		เรื่องภิกษุแสวงหาความดับของมหาภูตรูป
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๗
    อุปมาด้วยนกบินดูฝั่ง					
	๑๒. โลหิจจสูตร						
		ความขวนขวายของโลหิจจพราหมณ์					
		ศาสดาที่สมควรถูกทักท้วง ๓ ประเภท					
		ศาสดาที่ไม่สมควรถูกทักท้วง					
		โลหิจจพราหมณ์ประกาศตนเป็นอุบาสก					
    
####เล่มที่ ๙ ส่วนที่ ๑๘	
  ๑๓.เตวิชชสูตร						
		ว่าด้วยเรื่องทางและไม่ใช่ทาง					
		ความขวนขวายของวาเสฏฐมาณพ					
		เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท					
		เปรียบด้วยคนสร้างบันได					
		เปรียบด้วยแม่น้ำอจิรวดี					
		เรื่องที่ตรัสเทียบเคียงระหว่างพรหมกับพราหมณ์					
		ทรงแสดงทางไปพรหมโลก					
		มาณพทั้งสองประกาศตนเป็นอุบาสก					

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑​ ๙๕๙๖

บอกบุญ :