เล่มที่ ๘

พระวินัยปิฎก ปริวาร

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎก ปริวาร  			
				
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑	
ภิกขุวิภังค์ โสฬสมหาวาร ตอน ๑			
	๑.กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาราชิกกัณฑ์	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔	
			รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์	
		๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
			๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			๒.กายสังสัคคสิกขาบท	
			๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท	
			๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท	
			๕.สัญจริตตสิกขาบท	
			๖.กุฏิการสิกขาบท	
			๗.วิหารการสิกขาบท	
			๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท	
			๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท	
			๑๐.สังฆเภทสิกขาบท	
			๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท	
			๑๒.ทุพพจสิกขาบท	
			๑๓.กุลทูสกสิกขาบท	
			รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒
    ๓.อนิยตกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในอนิยตกัณฑ์	
			๑.ปฐมอนิยตสิกขาบท	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			๒.ทุติยอนิยตสิกขาบท	
			รวมสิกขาบทที่มีในอนิยตกัณฑ์	
		๔.นิสสัคคิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในนิสสัคคิยกัณฑ์	
			๑.กฐินวรรค(จีวรวรรค)	
				๑.ปฐมกฐินสิกขาบท
				๒.อุทโทสิตสิกขาบท
				๓.ตติยกฐินสิกขาบท
				๔.ปุราณจีวรสิกขาบท
				๕.จีวรปฏิคคหณสิกขาบท
				๖.อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท
				๗.ตตุตตริสิกขาบท
				๘.อุปักขฏสิกขาบท
				๙.ทุติยอุปักขฏสิกขาบท
				๑๐.ราชสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในกฐินวรรค	
			๒.โกสิยวรรค	
				๑.โกสิยสิกขาบท
				๒.สุทธกาฬกสิกขาบท
				๓.เทฺวภาคสิกขาบท
				๔.ฉัพพัสสสิกขาบท
				๕.นิสีทนสันถตสิกขาบท
				๖.เอฬกโลมสิกขาบท
				๗.เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท
				๘.รูปิยสิกขาบท
				๙.รูปิยสังโวหารสิกขาบท
				๑๐.กยวิกกยสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในโกสิยวรรค	
			๓.ปัตตวรรค	
				๑.ปัตตสิกขาบท
				๒.อูนปัญจพันธนสิกขาบท
				๓.เภสัชชสิกขาบท
				๔.วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
				๕.จีวรอัจฉินทนสิกขาบท
				๖.สุตตวิญญัตติสิกขาบท
				๗.มหาเปสการสิกขาบท
				๘.อัจเจกจีวรสิกขาบท
				๙.สาสังกสิกขาบท
				๑๐.ปริณตสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวรรค	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๓
    ๕.ปาจิตติยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติยกัณฑ์	
			๑.มุสาวาทวรรค	
				๑.มุสาวาทสิกขาบท
				๒.โอมสวาทสิกขาบท
				๓.เปสุญญสิกขาบท
				๔.ปทโสทัมมสิกขาบท
				๕.สหเสยยสิกขาบท
				๖.ทุติยสหเสยยสิกขาบท
				๗.ธัมมเทสนาสิกขาบท
				๘.ภูตาโรจนสิกขาบท
				๙.ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท
				๑๐.ปฐวีขณนสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรค	
			๒.ภูคามวรรค	
				๑.ภูคามสิกขาบท
				๒.อัญญวาทกสิกขาบท
				๓.อุชฌาปนกสิกขาบท
				๔.ปฐมเสนาสนสิกขาบท
				๕.ทุติยเสนาสนสิกขาบท
				๖.อนุปชัชชสิกขาบท
				๗.นิกกัฑฒนสิกขาบท
				๘.เวหาสกุฏิสิกขาบท
				๙.มหัลลกวิหารสิกขาบท
				๑๐.สัปปาณกสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในภูตคามวรรค	
			๓.โอวาทวรรค	
				๑.โอวาทสิกขาบท
				๒.อัตถังคตสิกขาบท
				๓.ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท
				๔.อามิสสิกขาบท
				๕.จีวรทานสิกขาบท
				๖.จีวรสิพพนสิกขาบท
				๗.สังวิธานสิกขาบท
				๘.นาวาภิรูหนสิกขาบท
				๙.ปริปาจิตสิกขาบท
				๑๐.รโหนิสัชชสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรรค	
			๔.โภชนวรรค	
				๑.อาวสถปิณฑสิกขาบท
				๒.คณโภชนสิกขาบท
				๓.ปรัมปรโภชนสิกขาบท
				๔.กาณมาตุสิกขาบท
				๕.ปฐมปวารณาสิกขาบท
				๖.ทุติยปวารณาสิกขาบท
				๗.วิกาลโภชนสิกขาบท
				๘.สันนิธิการกสิกขาบท
				๙.ปณีตโภชนสิกขาบท
				๑๐.ทันตโปนสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในโภชนวรรค	
			๕.อเจลกวรรค	
				๑.อเจลกสิกขาบท
				๒.อุยโยชนสิกขาบท
				๓.สโภชนสิกขาบท
				๔.รโหปฏิจฉันนสิกขาบท
				๕.รโหนิสัชชสิกขาบท
				๖.จาริตตสิกขาบท
				๗.มหานามสิกขาบท
				๘.อุยยุตตเสนาสิกขาบท
				๙.เสนาวาสสิกขาบท
				๑๐.อุยโยธิกสิกขาบท
			รวมสิกขาบทมี่มีในอเจลกวรรค	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๔	
       ๖.สุราปานวรรค	
				๑.สุราปานสิกขาบท
				๒.อังคุลิปโตทกสิกขาบท
				๓.หัสสธัมมสิกขาบท
				๔.อนาทริยสิกขาบท
				๕.ภิงสาปนสิกขาบท
				๖.โชติกสิกขาบท
				๗.นหานสิกขาบท
				๘.ทุพพัณณกรณสิกขาบท
				๙.วิกัปปนสิกขาบท
				๑๐.จีวรอปนิธานสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวรรค	
			๗.สัปปาณกววรรค	
				๑.สัญจิจจสิกขาบท
				๒.สัปปาณกสิกขาบท
				๓.อุกโกฏนสิกขาบท
				๔.ทุฏฐุลลสิกขาบท
				๕.อูนวีสติวัสสสิกขาบท
				๖.เถยยสัตถสิกขาบท
				๗.สังวิธานสิกขาบท
				๘.อริฏฐสิกขาบท
				๙.อุกขิตตสัโภคสิกขาบท
				๑๐.กัณฏกสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในสัปปาณกวรรค	
			๘.สหธัมมิกวรรค	
				๑.สหธัมมิกสิกขาบท
				๒.วิเลขนสิกขาบท
				๓.โมหนสิกขาบท
				๔.ปหารสิกขาบท
				๕.ตลสัตติกสิกขาบท
				๖.อมูลกสิกขาบท
				๗.สัญจิจจสิกขาบท
				๘.อุปัสสุติสิกขาบท
				๙.กัมมปฏิพาหนสิกขาบท
				๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท
				๑๑.ทัพพสิกขาบท
				๑๒.ปริณามนสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่ในสหธัมมิกวรรค	
			๙.ราชวรรค(รตนวรรค)	
				๑.อันเตปุรสิกขาบท
				๒.รตนสิกขาบท
				๓.วิกาลคามปเวสนสิกขาบท
				๔.สูจิฆรสิกขาบท
				๕.มัญจปีฐสิกขาบท
				๖.ตูโลนัทธสิกขาบท
				๗.นิสีทนสิกขาบท
				๘.กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท
				๙.วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท
				๑๐.นันทสิกขาบท
			รวมสิกขาบทที่มีในราชวรรค	
			รวมวรรคที่มีในปาจิตติยกัณฑ์	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๕
    ๖.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
			๑.ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบท	
			๒-๓.ทุติย-ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท	
			๔.จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท	
			รวมสิกขาบทที่มีในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในเสขิยกัณฑ์	
			๑.ปริมัณฑลวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๒.อุชชัคฆิกวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑
				สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙
				สิกขาบทที่ ๑๐
			๓.ขัมภกวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓
				สิกขาบทที่ ๔-๕-๖-๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๔.ปิณฑปาจวรรค(สักกัจจวรรค)	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗
				สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
			๕.กพฬวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑
				สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
			๖.สุรุสุรุวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖-๗
				สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
			๗.ปาทุกวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖-๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐-๑๑-๑๒
				สิกขาบทที่ ๑๓-๑๔-๑๕
			รวมสิกขาบทที่มีในเสขิยกัณฑ์	
			รวมวรรคที่มีในเสขิบกัณฑ์	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๖	
  ๒.กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑-๒	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓-๔	
		๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
			๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท	
			๒.กายสังสัคคสิกขาบท	
			๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท	
			๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท	
			๕.สัญจริตตสิกขาบท	
			๖.กุฏิการสิกขาบท	
			๗.วิหารการสิกขาบท	
			๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท	
			๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท	
			๑๐.สังฆเภทสิกขาบท	
			๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท	
			๑๒.ทุพพจสิกขาบท	
			๑๓.กุลทูสกสิกขาบท	
		๔.นิสสัคคิยกัณฑ์		
			จำนวนอาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์	
			๑.กฐินวรรค	
				๑.ปฐมกฐินสิกขาบท
				๒.อุทโทสิตสิกขาบท
				๓.ตติยกฐินสิกขาบท
				๔.ปุราณจีวรสิกขาบท
				๕.จีวรปฏิคคหณสิกขาบท
				๖.อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท
				๗.ตตุตตริสิกขาบท
				๘.อุปักขฏสิกขาบท
				๙.ทุติยอุปักขฏสิกขาบท
				๑๐.ราชสิกขาบท
			๒.โกสิยวรรค	
				๑.โกสิยสิกขาบท
				๒.สุทธกาฬกสิกขาบท
				๓.เทฺวภาคสิกขาบท
				๔.ฉัพพัสสสิกขาบท
				๕.นิสีทนสันถตสิกขาบท
				๖.เอฬกโลมสิกขาบท
				๗.เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท
				๘.รูปิยสิกขาบท
				๙.รูปิยสังโวหารสิกขาบท
				๑๐.กยวิกกยสิกขาบท
			๓.ปัตตวรรค	
				๑.ปัตตสิกขาบท
				๒.อูนปัญจพันธนสิกขาบท
				๓.เภสัชชสิกขาบท
				๔.วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
				๕.จีวรอัจฉินทนสิกขาบท
				๖.สุตตวิญญัตติสิกขาบท
				๗.มหาเปสการสิกขาบท
				๘.อัจเจกจีวรสิกขาบท
				๙.สาสังกสิกขาบท
				๑๐.ปริณตสิกขาบท
		๕.ปาจิตติยกัณฑ์		
			จำนวนอาบัติในปาจิตติยกัณฑ์	
			๑.มุสาวาทวรรค	
				๑.มุสาวาทสิกขาบท
				๒.โอมสวาทสิกขาบท
				๓.เปสุญญสิกขาบท
				๔.ปทโสทัมมสิกขาบท
				๕.สหเสยยสิกขาบท
				๖.ทุติยสหเสยยสิกขาบท
				๗.ธัมมเทสนาสิกขาบท
				๘.ภูตาโรจนสิกขาบท
				๙.ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท
				๑๐.ปฐวีขณนสิกขาบท
			๒.ภูคามวรรค	
				๑.ภูคามสิกขาบท
				๒.อัญญวาทกสิกขาบท
				๓.อุชฌาปนกสิกขาบท
				๔.ปฐมเสนาสนสิกขาบท
				๕.ทุติยเสนาสนสิกขาบท
				๖.อนุปชัชชสิกขาบท
				๗.นิกกัฑฒนสิกขาบท
				๘.เวหาสกุฏิสิกขาบท
				๙.มหัลลกวิหารสิกขาบท
				๑๐.สัปปาณกสิกขาบท
			๓.โอวาทวรรค	
				๑.โอวาทสิกขาบท
				๒.อัตถังคตสิกขาบท
				๓.ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท
				๔.อามิสสิกขาบท
				๕.จีวรทานสิกขาบท
				๖.จีวรสิพพนสิกขาบท
				๗.สังวิธานสิกขาบท
				๘.นาวาภิรูหนสิกขาบท
				๙.ปริปาจิตสิกขาบท
				๑๐.รโหนิสัชชสิกขาบท
			๔.โภชนวรรค	
				๑.อาวสถปิณฑสิกขาบท
				๒.คณโภชนสิกขาบท
				๓.ปรัมปรโภชนสิกขาบท
				๔.กาณมาตุสิกขาบท
				๕.ปฐมปวารณาสิกขาบท
				๖.ทุติยปวารณาสิกขาบท
				๗.วิกาลโภชนสิกขาบท
				๘.สันนิธิการกสิกขาบท
				๙.ปณีตโภชนสิกขาบท
				๑๐.ทันตโปนสิกขาบท
			๕.อเจลกวรรค	
				๑.อเจลกสิกขาบท
				๒.อุยโยชนสิกขาบท
				๓.สโภชนสิกขาบท
				๔.รโหปฏิจฉันนสิกขาบท
				๕.รโหนิสัชชสิกขาบท
				๖.จาริตตสิกขาบท
				๗.มหานามสิกขาบท
				๘.อุยยุตตเสนาสิกขาบท
				๙.เสนาวาสสิกขาบท
				๑๐.อุยโยธิกสิกขาบท
        
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๗	
      ๖.สุราเมรยวรรค	
				๑.สุราปานสิกขาบท
				๒.อังคุลิปโตทกสิกขาบท
				๓.หัสสธัมมสิกขาบท
				๔.อนาทริยสิกขาบท
				๕.ภิงสาปนสิกขาบท
				๖.โชติกสิกขาบท
				๗.นหานสิกขาบท
				๘.ทุพพัณณกรณสิกขาบท
				๙.วิกัปปนสิกขาบท
				๑๐.จีวรอปนิธานสิกขาบท
			๗.สัปปาณกววรรค	
				๑.สัญจิจจสิกขาบท
				๒.สัปปาณกสิกขาบท
				๓.อุกโกฏนสิกขาบท
				๔.ทุฏฐุลลสิกขาบท
				๕.อูนวีสติวัสสสิกขาบท
				๖.เถยยสัตถสิกขาบท
				๗.สังวิธานสิกขาบท
				๘.อริฏฐสิกขาบท
				๙.อุกขิตตสัโภคสิกขาบท
				๑๐.กัณฏกสิกขาบท
			๘.สหธัมมิกวรรค	
				๑.สหธัมมิกสิกขาบท
				๒.วิเลขนสิกขาบท
				๓.โมหนสิกขาบท
				๔.ปหารสิกขาบท
				๕.ตลสัตติกสิกขาบท
				๖.อมูลกสิกขาบท
				๗.สัญจิจจสิกขาบท
				๘.อุปัสสุติสิกขาบท
				๙.กัมมปฏิพาหนสิกขาบท
				๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท
				๑๑.ทัพพสิกขาบท
				๑๒.ปริณามนสิกขาบท
			๙.ราชวรรค	
				๑.อันเตปุรสิกขาบท
				๒.รตนสิกขาบท
				๓.วิกาลคามปเวสนสิกขาบท
				๔.สูจิฆรสิกขาบท
				๕.มัญจปีฐสิกขาบท
				๖.ตูโลนัทธสิกขาบท
				๗.นิสีทนสิกขาบท
				๘.กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท
				๙.วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท
				๑๐.นันทสิกขาบท
		๖.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
			๑-๒.ปฐม-ทุติยปาฏิเทสนียสิกขาบท	
			๓-๔.ตติย-จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในเสขิยกัณฑ์	
			๑.ปริมัณฑลวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑
				สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๒.อุชชัคฆิกวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
			๓.ขัมภกวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐
			๔.ปิณฑปาจวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๕.กพฬวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕-๖ 
				สิกขาบทที่ ๗-๘-๙-๑๐
			๖.สุรุสุรุวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖-๗-๘-๙-๑๐
			๗.ปาทุกวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑
				สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙
				สิกขาบทที่ ๑๐-๑๑-๑๒-๑๓-๑๔-๑๕
	๓.วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๒.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบวิบัติในเสขิยกัณฑ์	
	๔.สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๒.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในเสขิยกัณฑ์	
	๕.สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๒.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในเสขิยกัณฑ์	
	๖.อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาราชิกกัณฑ์	
		๒.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในเสขิยกัณฑ์	
	๗.สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์	
		๒.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมถะในเสขิยกัณฑ์	
	๘.สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๒.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในเสขิยกัณฑ์	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๘
  ๑.กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบในปาราชิกกัณฑ์	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒-๓	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔	
		๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
			๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			๒.กายสังสัคคสิกขาบท	
			๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท	
			๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท	
			๕.สัญจริตตสิกขาบท	
			๖.กุฏิการสิกขาบท	
			๗.วิหารการสิกขาบท	
			๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท	
			๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท	
			๑๐.สังฆเภทสิกขาบท	
			๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท	
			๑๒.ทุพพจสิกขาบท	
			๑๓.กุลทูสกสิกขาบท	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบในเสขิยกัณฑ์	
	๒.กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑-๒	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓-๔	
		๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ เป็นต้น	
			๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท	
			๒.กายสังสัคคสิกขาบท	
			๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท	
			๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท	
			๕.สัญจริตตสิกขาบท	
			๖.กุฏิการสิกขาบท	
			๗.วิหารการสิกขาบท	
			๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท	
			๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท	
			๑๐.สังฆเภทสิกขาบท	
			๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท	
			๑๒.ทุพพจสิกขาบท	
			๑๓.กุลทูสกสิกขาบท	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในเสขิยกัณฑ์	
	๓.วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบวิบัติในเสขิยกัณฑ์	
	๔.สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในเสขิยกัณฑ์	
	๕.สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในเสขิยกัณฑ์	
	๖.อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาราชิกกัณฑ์	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในเสขิยกัณฑ์	
	๗.สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมถะในเสขิยกัณฑ์	
	๘.สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๗.เสขิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในเสขิยกัณฑ์	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๙	
๒.ภิกขุวิภังค์ โสฬสมหาวาร ตอน ๒			
	๑.กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาราชิกกัณฑ์	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๖	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๗-๘	
			รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์	
		๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒-๓	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔-๕	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖-๗	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙-๑๐	
			รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
		๓.นิสสัคคิยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในนิสสัคคิยกัณฑ์	
			สิกขาบทที่ ๑	
			สิกขาบทที่ ๒-๓	
			สิกขาบทที่ ๔-๕	
			สิกขาบทที่ ๖	
			สิกขาบทที่ ๗-๘	
			สิกขาบทที่ ๙-๑๐	
			สิกขาบทที่ ๑๑	
			สิกขาบทที่ ๑๒	
			รวมสิกขาบทที่มีในนิสสัคคิยกัณฑ์	
		๔.ปาจิตติยกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติยกัณฑ์	
			๑.ลสุณวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖
				สิกขาบทที่ ๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
        
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๐	
  ๒.รัตตนธการวรรค(อันธการวรรค)	
				สิกขาบทที่ ๑
				สิกขาบทที่ ๒-๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖
				สิกขาบทที่ ๗
				สิกขาบทที่ ๘-๙ 
				สิกขาบทที่ ๑๐
			๓.นหานวรรค(นัคควรรค)	
				สิกขาบทที่ ๑
				สิกขาบทที่ ๒-๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖
				สิกขาบทที่ ๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๔.ตุวัฏฏวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖
				สิกขาบทที่ ๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๕.จิตตาคารวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑
				สิกขาบทที่ ๒-๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖
				สิกขาบทที่ ๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๖.อารามวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖
				สิกขาบทที่ ๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
        
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๑	
      ๗.คัพภินีวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖
				สิกขาบทที่ ๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๘.กุมารีภูตวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔
				สิกขาบทที่ ๕-๖
				สิกขาบทที่ ๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
				สิกขาบทที่ ๑๑-๑๒
				สิกขาบทที่ ๑๓ 
			๙.ฉัตตุปาหนวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑
				สิกขาบทที่ ๒-๓
				สิกขาบทที่ ๔-๕ 
				สิกขาบทที่ ๖-๗
				สิกขาบทที่ ๘-๙
				สิกขาบทที่ ๑๐-๑๑-๑๒ 
				สิกขาบทที่ ๑๓ 
			รวมสิกขาบทที่มีในปาจิตติยกัณฑ์ ๙๕ สิกขาบท	
			รวมวรรคที่มีในที่มีในปาจิตติยกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
			ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๑	
			ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๒-๓	
			ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๔-๕-๖	
			ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๗-๘	
			รวมสิกขาบทที่มีในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๒
  ๒.กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕-๖	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๗-๘	
		๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์		
			จำนวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕-๖-๗	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐	
		๓.นิสสัคคิยกัณฑ์		
			จำนวนอาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์	
			สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕	
			สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙	
			สิกขาบทที่ ๑๐-๑๑-๑๒	
		๔.ปาจิตติยกัณฑ์		
			จำนวนอาบัติในปาจิตติยกัณฑ์	
			๑.ลสุณวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙
				สิกขาบทที่ ๑๐
			๒.รัตตนธการวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓
				สิกขาบทที่ ๔-๕-๖-๗-๘
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๓.นหานวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗-๘ 
				สิกขาบทที่ ๙-๑๐
			๔.ตุวัฏฏวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗
				สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
			๕.จิตตาคารวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒
				สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗
				สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
			๖.อารามวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
			๗.คัพภินีวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
			๘.กุมารีภูตวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙
				สิกขาบทที่ ๑๐-๑๑-๑๒-๑๓ 
			๙.ฉัตตุปาหนวรรค	
				สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
				สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑
				สิกขาบทที่ ๑๒-๑๓
        
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๓
    ๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			จำนวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
			ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๑-๒	
			ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗	
			ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๘	
	๓.วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบวิบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๔.สังคหวาร วาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัติ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๕.สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๖.อธิกรณวาร วาระว่าด้วยการจัดเป็นอธิกรณ์			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๗.สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมถะในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๘.สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๑.กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบในปาราชิกกัณฑ์	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๖-๗	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๘	
		๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑	
			รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓-๔	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕-๖ 	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗-๘	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙-๑๐	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๒.กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕-๖	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๗-๘	
		๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์		
			จำนวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕-๖-๗	
			สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๔
    ๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			จำนวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๓.วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบวิบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๔.สังคหวาร วาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัติ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๕.สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมุฏฐานในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๖.อธิกรณวาร วาระว่าด้วยการจัดเป็นอธิกรณ์			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๗.สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสมถะในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	๘.สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม			
		๑.ปาราชิกกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์	
		๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์		
			คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์	
	สมุฏฐานสิสสังเขป 			
	ว่าด้วยการย่อหัวข้อสมุฏฐาน			
		สมุฏฐาน ๑๓		
		๑.ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน		
		๒.ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน		
		๓.สัญจริตตสมุฏฐาน		
		๔.สมนุภาสนาสมุฏฐาน		
		๕.กฐินสมุฏฐาน		
		๖.เอฬกโลมสมุฏฐาน		
		๗.ปทโสธัมมสมุฏฐาน		
		๘.อัทธานสมุฏฐาน		
		๙.เถยยสัตถสมุฏฐาน		
		๑๐.ธัมมเทสนาสมุฏฐาน		
		๑๑.ภูตาโรจนสมุฏฐาน		
		๑๒.โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน		
		๑๓.อนนุญญาตสมุฏฐาน		
    
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๕
  อันตรเปยยาล			
	ว่าด้วยการละข้อความในระหว่าง			
		กติปุจฉาวาร		
		ว่าระว่าด้วยการถามว่ามีเท่าไหร่		
		อาบัติ ๕		
		กองอาบัติ ๕		
		วินีตวัตถุ ๕		
		อาบัติ ๗		
		กองอาบัติ ๗		
		วินีตวัตถุ ๗		
		ความไม่เคารพ ๖		
		ความเคารพ๖		
		วินีตวัตถุ ๖		
		วิบัติ ๔		
		สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖		
		มูลเหตุแห่งวิวาท ๖		
		มูลเหตุแห่งการโจท ๖		
		สาราณียธรรม ๖ ประการ		
		สังฆเภท ๑๘ ประการ		
		อธิกรณ์ ๔		
		สมถะ ๗		
		หัวข้อประจำวาร		
		๑.ฉอาปัตติสมุฏฐานวาร		
			วาระว่าด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สมุฏฐาน	
		๒.กตาปัตติวาร		
			วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไหร่	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๖
    ๓.อาปัตติสมุฏฐานคาถา		
			ว่าด้วยคาถาแสดงสมุฏฐานแห่งอาบัติ	
		๔.วิปัตติปัจจยวาร		
			วาระว่าด้วยความวิบัติเป็นปัจจัย	
		๕.อธิกรณปัจจยวาร 		
			วาระว่าด้วยอธิกรณ์เป็นปัจจัย	
			หัวข้อบอกวาร	
	สมถเภท			
	ว่าด้วยประเภทแห่งสมถะ			
		๖.อธิกรณปริยายวาร		
			วาระว่าด้วยการอธิบายอธิกรณ์	
		๗.สาธารณวาร		
			วาระว่าด้วยสมถะทั่วไป	
		๘.ตัพพาคิยวาร		
			วาระว่าด้วยเป็นส่วนนั้น	
		๙.สมถาสมถัสสสาธารณวาร		
			วาระว่าด้วยสมถะทั่วไปและไม่ทั่วไปแก่สมถะ	
		๑๐.สมถาสมถัสสตัพภาคิยวาร		
			วาระว่าด้วยสมถะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะ	
		๑๑.สมถสัมมุขาวินยวาร		
			วาระว่าด้วยสมถะคือมัมมุขาวินัย	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๗
    ๑๒.วินยวาร		
			วาระว่าด้วยวินัย	
		๑๓.กุสลวาร		
			วาระว่าด้วยเป็นกุศล	
		๑๔.ยัตถวารปุจฉาวาร		
			วาระว่าด้วย ณ ที่ใดและวาระว่าด้วยการถาม	
		๑๕.สมถวารวิสัชชนาวาร		
			วาระว่าด้วยเรื่องสมถะและวาระว่าด้วยการตอบ	
		๑๖.สังสัฏฐวาร		
			วาระว่าด้วยอธิกรณ์กับสมถะรวมกัน	
		๑๗.สัมมติวาร		
			วาระว่าด้วยอธิกรณ์ระงับ	
		๑๘.สัมมันตินสัมมันติวาร		
			วาระว่าด้วยอธิกรณ์ระงับและไม่ระงับ	
		๑๙.สมถาธิกรณวาร		
			วาระว่าด้วยอธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ	
		๒๐.สมุฏฐาเปติวาร		
			วาระว่าด้วยอธิกรณ์ยังอธิกรณ์ให้เกิดขึ้น	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๘
    ๒๑.ภชติวาร 		
			วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ไหน	
		หัวข้อประจำวาร		
	ขันธกปุจฉาวาร			
	วาระว่าด้วยคำถามและคำตอบถึงขันธกะ			
		หัวข้อประจำวาร		
	เอกุตตริกนัย			
	ว่าด้วยในเกินหนึ่ง			
		๑.เอกกวาร ว่าด้วยหมวด ๑		
		หัวข้อประจำวาร		
		๒.ทุกวาร ว่าด้วยหมวด ๒		
			ว่าด้วยวันอุโบสถ เป็นต้น	
			ว่าด้วยปาราชิก เป็นต้น	
			ว่าด้วยบุคคล	
			ว่าด้วยปฏิกโกสนา เป็นต้น	
			ว่าด้วยปลิโพธ เป็นต้น	
			ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๒ อย่าง เป็นต้น	
			ว่าด้วยไม่เอื้อเฟื้อ เป็นต้น	
			ว่าด้วยบุคคลโง่เขลาและบัณฑิต เป็นต้น	
			ว่าด้วยอาสวะ	
		หัวข้อประจำวาร		
    
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๑๙
    ๓.ติกวาร ว่าด้วยหมวด ๓		
			ว่าด้วยวัตถุแห่งการโจท เป็นต้น	
			ว่าด้วยภิกษุโง่เขลาและฉลาด เป็นต้น	
			ว่าด้วยการปิด เป็นต้น	
			ว่าด้วยอาพาท เป็นต้น	
			ว่าด้วยงดปาติโมกข์ เป็นต้น	
			ว่าด้วยต้องอาบัติภายใน เป็นต้น	
			ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๓ อย่าง เป็นต้น	
			ว่าด้วยข้อที่สงฆ์มุ่งหวัง เป็นต้น	
			ว่าด้วยอุโบสถ เป็นต้น	
		หัวข้อประจำวาร		
		๔.จตุกกวาร ว่าด้วยหมวด ๔		
			ว่าด้วยอนริยโวหาร เป็นต้น	
			ว่าด้วยอาบัติปาราชิก	
			ว่าด้วยบริขาร	
			ว่าด้วยการต้องอาบัติและออกจากอาบัติ เป็นต้น	
			ว่าด้วยการต้องอาบัติ เป็นต้น	
			ว่าด้วยพระอาคันตุกะ เป็นต้น	
			ว่าด้วยสิกขาบทมีวัตถุต่างกัน เป็นต้น	
			ว่าด้วยพระอุปัชฌาย์ต้องอาบัติ เป็นต้น	
			ว่าด้วยปัจจัยแห่งการขาดพรรษา เป็นต้น	
			ว่าด้วยถือเอาทรัพย์ เป็นต้น	
			ว่าด้วยบุคคลควรอภิวาท เป็นต้น	
			ว่าด้วยต้องอาบัติในกาล เป็นต้น	
			ว่าด้วยการโจท เป็นต้น	
			ว่าด้วยภิกษุเป็นไข้ต้องอาบัติ เป็นต้น	
			ว่าด้วยงดปาติโมกข์ 	
		หัวข้อประจำวาร		
    
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๐
    ๕.ปัญจกวาร ว่าด้วยหมวด ๕		
			ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร	
			ว่าด้วยภิกษุอยู่ป่า เป็นต้น	
			ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย	
			ว่าด้วยโทษในกรรมไม่น่าเลื่อมใส เป็นต้น	
			ว่าด้วยพืชและผลไม้	
			ว่าด้วยวิสุทธิ ๕	
			ว่าด้วยอานิสงส์การทรงวินัย เป็นต้น	
		หัวข้อประจำวาร		
		๖.ฉักกวาร ว่าด้วยหมวด ๖		
			องค์ ๖ แห่งพระอุปัชฌาย์	
			ว่าด้วยการงดปาติโมกข์	
		หัวข้อประจำวาร		
    
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๑
    ๗.สัตตกวาร ว่าด้วยหมวด ๗		
			ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร	
			ว่าด้วยอสัทธรรมและสัทธรรม	
		หัวข้อประจำวาร		
		๘.อัฏฐกวาร ว่าด้วยหมวด ๘		
		หัวข้อประจำวาร		
		๙.นวกวาร ว่าด้วยหมวด ๙		
		หัวข้อประจำวาร		
		๑๐.ทสกวาร ว่าด้วยหมวด ๑๐		
			ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร	
			ว่าด้วยอุพพาหิกาสมมติ เป็นต้น	
		หัวข้อประจำวาร		
		๑๑.เอกาทสกวาร ว่าด้วยหมวด ๑๑		
		หัวข้อประจำวาร		
		หัวข้อลำดับหมวด		
	อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชชนา			
	ว่าด้วยคำถาม-คำตอบเรื่องอุโบสถ เป็นต้น			
		อาทิมัชฌันตปุจฉนะ		
			ว่าด้วยคำถามถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด	
		อาทิมัชฌันตวิสัชชนา		
			ว่าด้วยคำตอบถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๒
  อัตถวสปกรณ์			
	ว่าด้วยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ			
		หัวข้อประจำเรื่อง		
	คาถาสังคณิกะ			
	ว่าด้วยกลุ่มคาถา			
		๑.สัตตนคเรสุปัญญัตตสิกขาบท		
			ว่าด้วยสิกขาบทที่ทรงบัญญัติใน ๗ พระนคร	
			พระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหา	
			สิกขาบทปัญญัติ	
		๒.จตุวิบัติ		
			ว่าด้วยวิบัติ ๔	
			ทรงพยากรณ์อาบัติหนักและอาบัติเบา เป็นต้น	
			สีลวิบัติและอาจารวิบัติ	
			ทิฏฐิวิบัติ	
			อาชีววิบัติ	
			ยาวตติยกสิกขาบท	
		๓.เฉทนกาทิ		
			ว่าด้วยเฉทนกสิกขาบท เป็นต้น	
			ทรงพยากรณ์เฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบท เป็นต้น	
		๔.อสาธารณาทิ		
			ว่าด้วยอสาธารณสิกขาบท เป็นต้น	
			จำนวนสิกขาบทของภิกษุ เป็นต้น	
			ประเภทสิกขาบทของภิกษุ	
			ประเภทสิกขาบทของภิกษุณี	
			อสาธารณสิกขาบทของภิกษุ	
			อสาธารณสิกขาบทของภิกษุณี	
			สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย	
			สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน	
			อาบัติที่ระงับไม่ได้	
			อาบัติที่ระงับได้	
			ส่วนที่ทรงจำแนก	
			อธิกรณ์	
		๕.ปาราชิกทิอาปัตติ		
			ว่าด้วยอาบัติปาราชิก เป็นต้น	
			วิเคราะห์ปาราชิก	
			วิเคราะห์สังฆาทิเสส	
			วิเคราะห์อนิยต	
			วิเคราะห์ถุลลัจจัย	
			วิเคราะห์นิสสัคคีย์	
			วิเคราะห์ปาจิตตีย์	
			วิเคราะห์ปาฏิเทสนียะ	
			วิเคราะห์ทุกกฏ	
			วิเคราะห์ทุพภาสิต	
			วิเคราะห์เสขิยะ	
			อุปมาอาบัติและอนาบัติ	
	อธิกรณเภท			
	ว่าด้วยประเภทแห่งอธิกรณ์			
		๑.อุกโกฏนเภทาทิ		
			ว่าด้วยประเภทการรื้อฟื้น เป็นต้น	
			ว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ เป็นต้น	
		๒.อธิกรณนิทานาทิ		
			ว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์ เป็นต้น	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๓
    ๓.อธิกรณมูลาทิ		
			ว่าด้วยมูลเหตุอธิกรณ์ เป็นต้น	
		๔.อธิกรณปัจจยาปัตติ		
			ว่าด้วยอาบัติที่มีอธิกรรณ์เป็นปัจจัย	
			ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น	
			ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น	
			ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น	
		๕.อธิกรณาธิปปายะ		
			ว่าด้วยอธิบายอธิกรณ์	
			วิวาทาธิกรณ์	
			อนุวาทาธิกรณ์	
			อาปัตตาธิกรณ์	
			กิจจาธิกรณ์	
		๖.ปุจฉาวาร		
			ว่าด้วยวาระแห่งการถาม	
			อธิบายสมถะ	
		๗.วิสัชชนาวาร		
			ว่าด้วยวาระแห่งการตอบ	
			อธิกรณ์ระงับ	
		๘.สังสัฏฐวาร		
			ว่าด้วยวาระที่ว่าด้วยการรวมกัน	
		๙.สัตตสมถนิทาน		
			ว่าด้วยนิทานแห่งสมถะ ๗	
			ว่าด้วยมูลเหตุและสมุฏฐานแห่งสมถะ	
		๑๐.สัตตสมถนานัตถาทิ		
			ว่าด้วยสมถะ ๗ มีอรรถต่างกัน เป็นต้น	
			วิวาทาธิกรณ์	
			อนุวาทาธิกรณ์	
			อาปัตตาธิกรณ์	
			กิจจาธิกรณ์	
		หัวข้อประจำเรื่อง		
	อปรคาถาสังคณิกะ			
	ว่าด้วยกลุ่มคาถาอีกกลุ่มหนึ่ง			
		๑.โจทนาทิปุจฉาวิสัชชนา		
			ว่าด้วยคำถามและคำตอบการโจท เป็นต้น	
			อลัชชีบุคคล	
			ลัชชีบุคคล	
			บุคคลผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม	
			บุคคลผู้โจทก์เป็นธรรม	
			คนโจทก์ผู้โง่เขลา	
			คนโจทก์ผู้ฉลาด	
			การโจทก์	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๔
  โจทนากัณฑ์			
	ว่าด้วยหมวดการโจท			
		๑.อนุวิชชกอนุโยค		
			ว่าด้วยข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์	
			เปรียบเทียบอธิกรณ์	
			ข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์	
		๒.โจทกาทิปฏปัตติ		
			ว่าด้วยข้อปฏิบัติของโจกท์ เป็นต้น	
			ว่าด้วยอุโบสถ เป็นต้น	
		๓.โจทกัสสอัตตฌาปนะ		
			ว่าด้วยการเผาตยของภิษุผู้เป็นโจทก์	
		หัวข้อประจำกัณฑ์		
	จูฬสงคราม			
	ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่จูฬสงคราม			
		๑.อนุวิชชกัสสปฏิปัตติ		
			ว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์	
			ว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตร เป็นต้น	
			ประโยชน์แห่งวินัย เป็นต้น	
			อนุโยควัตร(วัตรในการซักถาม)	
		หัวข้อประจำเรื่อง		
	มหาสงคราม			
	ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่มหาสงคราม			
		๑.โวหรันเตนชานิตัพพาทิ		
			ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ภิกษุผู้กล่าวพึงรู้ เป็นต้น	
			ว่าด้วยการรู้วัตถุ	
			ว่าด้วยการรู้วิบัติ	
			ว่าด้วยการรู้อาบัติ	
			ว่าด้วยการรู้นิทาน	
			ว่าด้วยการรู้อาการ	
			ว่าด้วยการรู้คำต้นและคำหลัง	
			ว่าด้วยการรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ	
			ว่าด้วยการรู้กรรม	
			ว่าด้วยการรู้อธิกรณ์	
			ว่าด้วยการรู้สมถะ	
		๒.อคติอคันตัพพะ		
			ว่าด้วยภิกษุไม่พึงลำเอียง	
			ไม่ลำเอียงเพราะชอบ	
			ว่าด้วยไม่ลำเอียงเพราะชัง	
			ไม่ลำเอียงเพราะหลง	
			ไม่ลำเอียงเพราะกลัว	
			นิคมคาถา	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๕
    ๓.อคติอคมนะ		
			ว่าด้วยการไม่ลำเอียง	
			ไม่ลำเอียงเพราะชอบ	
			ไม่ลำเอียงเพราะชัง	
			ไม่ลำเอียงเพราะหลง	
			ไม่ลำเอียงเพราะกลัว	
			นิคมคาถา	
		๔.สัญญาปนียาทิ		
			ว่าด้วยการชี้แจง เป็นต้น	
			ว่าด้วยการพิจารณา	
			ว่าด้วยการเพ่งเล็ง	
			ว่าด้วยการเลื่อมใส	
		๕.ปรปักขาทิอวชานนะ		
			ว่าด้วยการดูหมิ่นฝ่ายอื่น เป็นต้น	
			ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุมีสุตะน้อย	
			ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุอ่อนพรรษากว่า	
			ว่าด้วยไม่พึงพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึง	
			ว่าด้วยธรรมวินัยสุตถุศาสน์	
		๖.อนุวิชชกัสสอนุโยคะ		
			ว่าด้วยข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์	
			เปรียบเทียบอธิกรณ์	
		๗.ปุจฉาวิภาคะ		
			ว่าด้วยการจำแนกคำถาม	
			หัวข้อประจำเรื่อง	
	กฐินเภท			
	ว่าด้วยประเภทแห่งกฐิน			
		๑.กฐินอัตถตาทิ		
			ว่าด้วยกรานกฐิน เป็นต้น	
			ไม่ได้กรานกฐิน	
			ได้กรานกฐิน	
			เหตุกฐินไม่เป็นอันกราน	
			อธิบายเหตุที่ไม่เป็นอันกรานบางข้อ	
			เหตุกฐินเป็นอันกราน	
			ธรรมที่เกิดพร้อมกัน	
		๒.กฐินอนันตรปัจจยาทิ		
			ว่าด้วยอนันตรปัจจัยแห่งกฐิน เป็นต้น	
			บุพพกรณ์เป็นปัจจัย	
			การถอนผ้าเป็นปัจจัย	
			การอธิษฐานเป็นปัจจัย	
			การกรานผ้าเป็นปัจจัย	
			มาติกาและปลิโพธเป็นปัจจัย	
		๓.ปุพพกรณนิทานาทิวิภาค		
			ว่าด้วยการจำแนกนิทานแห่งบุพพกรณ์ เป็นต้น	
			สงเคราะห์ธรรม	
			มูลเหตุแห่งกฐิน เป็นต้น	
			เบื้องต้นแห่งกฐิน	
			องค์ของภิกษุผู้กรานกฐิน	
			การกรานกฐิน	
			วัตถุวิบัติ เป็นต้น	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๖
    ๔.กฐินาทิชานิตัพพวิภาค		
			ว่าด้วยการจำแนกข้อควรรู้มีกฐิน เป็นต้น	
			ควรรู้กฐิน เป็นต้น	
			อธิบายการกรานกฐิน	
		๕.ปุคคลัสเสวกฐินัตถาร		
			ว่าด้วยบุคคลกรานกฐินเท่านั้น	
		๖.ปลิโพธปัญหาพยากรณ์		
			ว่าด้วยการแก้ปัญหาปลิโพธ	
			การเดาะกฐิน	
			การเดาะกฐินภายในสีมา เป็นต้น	
			การเดาะกฐินเกิดขึ้นพร้อมกัน เป็นต้น	
			หัวข้อประจำเรื่อง	
	อุปาลิปัญจกะ			
	ว่าด้วยเรื่องพระอุบาลี ๕ หมวด			
		๑.อนิสสิตวรรค หมวดว่าด้วยการไม่ถือนิสัย		
			องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย	
			องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย	
			องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย	
			ภิกษุที่ไม่พึงให้อุปสมบท เป็นต้น	
			ภิกษุที่พึงให้อุปสมบท เป็นต้น	
			ภิกษุที่ไม่พึงให้อุปสมบท เป็นต้น อีกนับหนึ่ง	
			ภิกษุที่พึงให้อุปสมบท เป็นต้น	
			องค์ ๕ ของภิกษุผู้ถูกลงโทษ	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๒.นัปปฏิปัสสัมภนวรรค หมวดว่าด้วยการไม่ระงับกรรม		
			คุณสมบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม	
			องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์	
			องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			อานิสงส์ในการเรียนวินัย	
			หัวข้อประจำวรรค	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๗
    ๓.โวหารวรรค หมวดว่าด้วยการใช้โวหาร		
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง	
			ภิกษุควรพูดในสงฆ์	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๔.ทิฏฐาวิกัมมวรรค หมวดว่าด้วยการเปิดเผยความเห็น		
			ความเห็นที่ไม่ชอบธรรม	
			ความเห็นที่ชอบธรรม	
			ความเห็นที่ไม่ชอบธรรม อีกนัยหนึ่ง	
			ความเห็นที่ชอบธรรม	
			การรับประเคนที่ใช้ไม่ได้	
			การรับประเคนที่ใช้ได้	
			ของที่ไม่เป็นเดน	
			ของที่เป็นเดน	
			การห้ามภัตร	
			ปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรม	
			ปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรม	
			ไม่ควรทำโอกาส	
			ควรทำโอกาส	
			ไม่ควรสนทนาวินัย	
			ควรสนทนาวินัย	
			เหตุที่ถามปัญหา ๕ อย่าง	
			การอวดอ้างมรรคผล	
			วิสุทธิ	
			โภชนะ ๕	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๕.อัตตาทานวรรค หมวดว่าด้วยการรับหน้าที่เป็นโจทก์		
			คุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงพิจารณา	
			คุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงตั้งไว้ในตน	
			โจทก์ควรใฝ่ใจถึงธรรม	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาส	
			องค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส	
			องค์แห่งอธิกรณ์ที่ตนพึงรับ	
			องค์ของภิกษุผู้มีอุปการะมาก	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม	
			องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม	
			หัวข้อประจำวรรค	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๘
    ๖.ธุดงควรรค หมวดว่าด้วยธุดงค์		
			ถืออยู่ป่าเป็นตั้น	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๗.มุสาวาทวรรค หมวดว่าด้วยมุสาวาท		
			งดอุโบสถหรือปวารณา	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ซักถาม	
			องค์ของภิกษุผู้ควรให้ซักถาม	
			ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕	
			เวร ๕	
			งดเว้นเวร ๕	
			คว่มเสื่อม ๕	
			สัมปทา ๕	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๘.ภิกขุโนวาทวรรค หมวดว่าด้วยการให้โอวาทภิกษุณี		
			องค์สำหรับลงโทษ	
			องค์สำหรับลงโทษภิกษุณี	
			องค์ของภิกษุไม่ควรให้โอวาท	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรรับให้โอวาท	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วย	
			องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วย อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๙.อุพพาหิกวรรค หมวดว่าด้วยอุพพาหิกสมมติ		
			ไม่แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา	
			แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา	
			ไม่แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง	
			แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา	
			ไม่แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง	
			แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา	
			ไม่แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง	
			แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา	
			ไม่แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง	
			แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา	
			ไม่แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง	
			แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา	
			องค์ของภิกษุผู้โง่เขลา	
			องค์ของภิกษุผู้ฉลาด	
			องค์ของภิกษุผู้โง่เขลา อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ฉลาด	
			องค์ของภิกษุผู้โง่เขลา อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ฉลาด	
			องค์ของภิกษุผู้โง่เขลา อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ฉลาด	
			องค์ของภิกษุผู้โง่เขลา อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ฉลาด	
			หัวข้อประจำวรรค	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๒๙
    ๑๐.อธกรณวูปสมวรรค หมวดว่าด้วยการระงับอธิกรณ์		
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์	
			องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์	
			องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง	
			องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์	
			สงฆ์แตกกัน	
			สังฆราชีและสังฆเภท	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๑๑.สังฆเภทกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์		
			องค์ของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์มีโทษ	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๑๒.ทุติยสังฆเภทกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ หมวดที่ ๒		
			องค์ของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่มีโทษ	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๑๓.อาวาสิกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในอาวาส		
			องค์ของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส	
			การชี้แจงพระวินัยไม่ชอบธรรม	
			องค์ของภิกษุผู้แจกภัตร	
			องค์ของภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะ เป็นต้น 	
			หัวข้อประจำวรรค	
		๑๔.กฐินัตถารวรรค หมวดว่าด้วยการกรานกฐิน		
			อานิสงส์กรานกฐิน	
			โทษของการนอนลืมสติ	
			อานิสงส์ของการนอนมีสติ	
			บุคคลไม่ควรไหว้	
			บุคคลควรไหว้	
			ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อ่อนกว่า	
			หัวข้อประจำวรรค	
			หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๓๐
  อัตถาปัตติสมุฏฐาน			
	ว่าด้วยสมุฏฐานอาบัติที่มีอยู่			
		๑.ปาราชิก ว่าด้วยอาบัติปาราชิก		
			สิกขาบทที่ ๑	
			สิกขาบทที่ ๒-๓-๔	
		๒.สังฆาทิเสส ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส		
			สิกขาบทที่ ๑	
			สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕	
			สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐	
			สิกขาบทที่ ๑๑-๑๒-๑๓	
			เสขิยวัตร	
		๓.ปาราชิกาทิ ว่าด้วยอาบัติปาราชิก เป็นต้น		
			ปาราชิก ๔	
			สังฆาทิเสส ๑๓	
			อนิตย ๒	
			นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐	
			ปาจิตตีย์ ๙๒	
			ปาฏิเทสนียะ ๔	
			เสขิยะ ๗๕	
			หัวข้อประจำเรื่อง	
	ทุติยคาถาสังคณิกะ 			
	ว่าด้วยกลุ่มคาถากลุ่มที่ ๒			
		๑.กายิกาทิอาปัตติ		
			ว่าด้วยอาบัติทางกาย เป็นต้น	
			ต้องอาบัติเมื่ออรุณขึ้น เป็นต้น	
			มูลแห่งพระวินัย เป็นต้น	
			ต้องอาบัติในละแวกบ้าน เป็นต้น	
			ต้องอาบัติทางวาจาในกลางคืน เป็นต้น	
		๒.เทสนาคามินิยาทิอาปัตติ		
			ว่าด้วยอาบัติเป็นเทสนาคามินี เป็นต้น	
			ต้องอาบัติหนักในฝ่ายพระวินัยเป็นต้น	
			อาบัติปาราชิกทางการ เป็นต้น	
			ต้องอาบัติเพราะทำร้ายตัวเอง เป็นต้น	
			ต้องอาบัติเพราะปาณาติบาต เป็นต้น	
			บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท เป็นต้น	
			ต้องอาบัติเพราะอทินนาทาน เป็นต้น	
			ปรับอาบัติควบกัน เป็นต้น	
			ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ เป็นต้น	
			ต้องอาบัติเพราะเดิน เป็นต้น	
		๓.ปาจิตติยะ		
			ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ต้องอาบัติในเขตเดียวกัน	
			วิธีแสดงอาบัติ	
			ยาวตติยกาบัติ เป็นต้น	
			ฐานะแห่งยาวตติยกาบัติ เป็นต้น	
			วินิจฉัย เป็นต้น	
			อาบัติทางกายในราตรี เป็นต้น	
			ภิกษุสงฆ์ยกวัตร เป็นต้น	
			มุสาวาท เป็นต้น	
			องค์ของมุสาวาท เป็นต้น	
			อุปสัมปทา เป็นต้น	
			ความขาด เป็นต้น	
			กรรมเนื่องด้วยญัตติ เป็นต้น	
		๔.อวันทนียปุคคลาทิ		
			ว่าด้วยบุคคลไม่ควรไหว้ เป็นต้น	
			ให้จีวร เป็นต้น	
			ภิกษุอยู่ปริวาส	
			โทษแห่งกรรม	
			กรรมสมบัติ	
			กรรม ๖ อย่าง	
			กรรม ๔ อย่าง	
			อาบัติระงับและไม่ระงับ	
			ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบาย	
			ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบาย	
			หมวด ๘	
		๕.โสฬสกัมมาทิ		
			ว่าด้วยกรรม ๑๖ อย่าง เป็นต้น	
			โทษแห่งกรรม	
			กรรมสมบัติ	
			กรรม ๖ 	
			กรรม ๔ 	
			ปาราชิก ๘	
			สังฆาทิเสส ๒๓	
			อนิยต ๒	
			นิสสัคคีย์ ๔๒	
			ปาจิตตีย์ ๑๘๘	
			ปาฏิเทสนียะ ๑๒	
			เสขิยะ ๗๕	
      
####เล่มที่ ๘ ส่วนที่ ๓๑
  เสทโมจนคาถา			
	ว่าด้วยคาถาที่ทำให้เหงื่อแตก			
		๑.อวิปปวาสปัญหา		
			ปัญหาว่าด้วยการไม่อยู่ปราศ	
		๒.ปาราชิกาทิปัญหา		
			ปัญหาว่าด้วยอาบัติปาราชิก เป็นต้น	
		๓.ปาจิตติยาทิปัญหา		
			ปัญหาว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ เป็นต้น	
		หัวข้อประจำเรื่อง		
	ปัญจวรรค			
	ว่าด้วยหมวด ๕ หมวด			
		๑.กรรมวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องกรรม		
			กรรม ๔	
			วัตถุวิบัติ 	
			ญัตติวิบัติ	
			อนุสาวนาวิบัติ	
			สีมาวิบัติ	
			บริษัทวิบัติ	
			กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ เป็นต้น	
			กรรม ๔	
			วัตถุวิบัติ 	
			ญัตติวิบัติ	
			อนุสาวนาวิบัติ	
			สีมาวิบัติ	
			บริษัทวิบัติ	
			อปโลกนกรรม เป็นต้น	
			ฐานะแห่งญัตติกรรม	
			ฐานะแห่งญัตติทุติยกรรม	
			ฐานะแห่งญัตติจตุตถกรรม	
			กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำ เป็นต้น	
		๒.อัตถวสวรรค		
			หมวดว่าด้วยอำนาจประโยชน์ทรงบัญญัติสิกขาบท	
		๓.ปัญญัตตวรรค 		
			หมวดว่าด้วยเรื่องที่ทรงบัญญัติ	
			ทรงบัญญัติปาติโมกข์ เป็นต้น	
		๔.อปัญญัตเตปัญญัตตวรรค		
			หมวดว่าด้วยทรงบัญญัติในเมื่อยังมิได้บัญญัติ	
				
		๕.นวสังคหวรรค		
			หมวดว่าด้วยสังคหะ ๙	
			สังคหะ ๙ อย่าง	
			ให้บอกเรื่อง	
			พึงรู้วัตถุ เป็นต้น	
		หัวข้อประจำวรรค		
		ปริโยสานคาถา		

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑ ๙๕๙๖

บอกบุญ :