เล่มที่ ๗

พระวินัยปิฏก จูฬวรรค ภาค ๒

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค ๒  			
				
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑
  ๕.ขุททกวัตถุขันธกะ			
		ขุททกวัตถุ		
			ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเล็กๆ น้อยๆ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับต้นไม่	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับเสา	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับฝา	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำในที่ไม่สมควร	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้มือที่ทำด้วยไม้หอมถูกายสรงน้ำเป็นต้น	
			เรื่องภิกษุเป็นโรคหิด	
			เรื่องภิกษุทุพพลภาพเพราะชรา	
			ทรงอนุญาตให้ใช้มือถูหลัง	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับชนิดต่างๆ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไว้ผมยาว	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้แปรงหวีผมเป็นต้น	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ส่องดูเงาหน้า	
			เรื่องภิกษุเป็นแผลที่หน้า	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทาหน้าเป็นต้น	
			เรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคตา	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ดูมหรสพ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวดธรรมด้วยเสียงขับยาว	
			เรื่องภิกษุสวดสรภัญญะ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ฉันมะม่วง	
			เรื่องสมาคมถวายชิ้นมะม่วง	
			เรื่องผลไม้ที่สมควรแก่สมณะ	
			เรื่องภิกษุถูกงูกัด	
			ตระกูลพญางูทั้ง ๔	
			วิธีแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์	
			เรื่องภิกษุตัดองคชาต	
			เรื่องบาตรไม้จันทน์	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			ทรงห้ามใช้บาตรไม้	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิดต่างๆ	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้เชิงบาตรชนิดต่างๆ	
			เรื่องการเก็บรักษาบาตร	
			เรื่องการใช้วัตถุอื่นแทนบาตร
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๒	
      เรื่องภิกษุใช้มือฉีกผ้าเย็บเป็นจีวรเป็นต้น	
			เรื่องไม่สะดึงเป็นต้น	
			เรื่องโรงสะดึงเป็นต้น	
			เรื่องผ้ากรองน้ำ	
			เรื่องทรงอนุญาตกุฎีกันยุง	
			เรื่องทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ	
			เรื่องภิกษุเปลือยกาย	
			เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๓		
      เรื่องสระโบกขรณี	
			เรื่องทรงห้ามนอนบนที่นอนโรยดอกไม้	
			เรื่องทรงอนุญาตรับของหอม	
			เรื่องห้ามฉันในภาชนะเดียวกันเป็นต้น	
			เรื่องเจ้าวัฑฒลิจฉวี	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			เหตุแห่งการคว่ำบาตร	
			วิธีคว่ำบาตรและกรรมวาจา	
			พระอานนท์ไปแจ้งข่าวเจ้าวัฑฒลิจฉวี	
			เหตุแห่งการหงายบาตร	
			วิธีหงายบาตรและกรรมวาจา	
			เรื่องโพธิราชกุมาร	
			เรื่องทรงห้ามเหยียบผืนผ้าขาว	
			เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา	
			เรื่องพัด	
			เรื่องร่ม	
			เรื่องไม้เท้า	
			คำขอทัณฑสมมติและกรรมวาจา	
			คำขอสิกกาสมมติและกรรมวาจา	
			คำขอทัณฑสิกกาสมมติและกรรมวาจา	
			เรื่องภิกษุสำรอกอาหาร	
			เรื่องการไว้เล็บและตัดเล็บ	
			เรื่องขัดเล็บ	
			เรื่องมีดโกน	
			เรื่องแต่งหนวด	
			เรื่องทรงอนุญาติให้โกนขนในที่ลับ	
			เรื่องกรรไกร	
			เรื่องไว้ขนจมูก	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ถอนผมหงอก
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๔		
      เรื่องไม้แคะขี้หู	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สะสมโลหะและทองสัมฤทธิ์	
			เรื่องกล่องยาตา	
			เรื่องผ้ารัดเข่า	
			เรื่องประคดเอว	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้ลูกถวิล	
			เรื่องลูกดุม	
			เรื่องการนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์	
			เรื่องหาบของ	
			เรื่องไม้ชำระฟัน	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ขึ้นต้นไม้	
			เรื่องทรงห้ามยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์เรียนโลกายัต	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์เรียนดิรัจฉานวิชา	
			เรื่องให้พรเมื่อมีผู้จาม	
			เรื่องหม้อปัสสาวะ	
			เรื่องหลุมถ่ายอุจจาระ	
			เรื่องวัจกุฎี	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ประพฤติไม่เหมาะสม	
			เรื่องโลหะ	
		รวมเรื่องที่มีในขุททกวัตถุขันธกะ		
    
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๕
  ๖.เสนาสนขันทกะ			
		๑.ปฐมภาณวาร		
			วิหารานุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตวิหาร
				เรื่องเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ขออนุญาตสร้างวิหาร
				ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด
				เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ถวายวิหาร
				คาถาอนุโมทนาการถวายวิหาร
				เรื่องบานประตู
				เรื่องลูกดาล
				เรื่องบานหน้าต่าง
				เรื่องเครื่องลาดตั่งไม่เตียงถักสาน
			มัญจปีฐาทิอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตเตียงและตั่งเป็นต้น
				เรื่องเตียงและตั่ง
				เรื่องม้านั่งชนิดต่างๆ
				เรื่องห้ามนอนบนเตียงสูง
				เรื่องไม้หนุนเท้าเตียง
				เรื่องด้วย
				เรื่องหมอน
				เรื่องฟูก ๕ ชนิด
				เรื่องเตียงหุ้มด้วยฟูก
			เสตวัณณาทิอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตสีขาวเป็นต้น
			ปฏิภาณจิตตปฏิกเขปะ	
				ด้วยทรงห้ามภาพจิตรกรรมฝาผนัง
				เรื่องทรงอนุญาตภาพดอกไม้
			อิฏฐกาจยาทิอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ก่ออิฐเป็นต้น
				เรื่องวิหารพื้นต่ำ
				เรื่องวิหารมีพื้นเป็นลานโล่ง
				เรื่องวิหารเล็ก
				เรื่องฝาวิหารชำรุด
				เรื่องทรงอนุญาตเพดาน
				เรื่องทรงอนุญาตไม้แขวน
				เรื่องทรงอนุญาตราวจีวร
			อุปัฏฐานสาลาอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตหอฉัน
				เรื่องภิกษุฉันร่วมกันในกลางแจ้ง
			ปาการาทิอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตรั้วล้อมเป็นต้น
				เรื่องวิหารไม่มีรั้วล้อม
				เรื่องทรงอนุญาตซุ้มประตู
				เรื่องทรงอนุญาตท่อระบายน้ำ
				เรื่องทรงอนุญาตศาลาไฟ
        
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๖		
      อารามปริเขปอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตรั้วล้อมอาราม
		๒.ทุติยภาณวาร		
			อนาถปิณฑิกวัตถุ	
				ว่าด้วยเรื่องอนาถบิณฑิกคหบดี
				อนาถบิณฑิกะสร้างพระเชตวัน
			นวกัมมทานะ	
				ว่าด้วยให้นวกรรม(การก่อสร้าง)
				เรื่องช่างชุนผ้า
				วิธีให้นวกรรมและกรรมวาจา
			อัคคาสนาทิอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตอาสนะอันเลิศเป็นต้น
				เรื่องความเคารพ
				เรื่องผู้ควรได้อาสนะอันเลิศเป็นต้น
				เรื่องสัตว์ ๓ สหาย
			อวันทิยาทิปุคคละ	
				ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรไหว้เป็นต้น
				เรื่องบุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำพวก
				เรื่องบุคคลที่ภิกษุควรไหว้ ๓ จำพวก
			อาสนปฏิพาหนปฏิกเขปะ	
				ว่าด้วยทรงห้ามการกีดกันอาสนะ
				เรื่องอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์

####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๗	
      คิหิวิกตอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตของใช้สอยอย่างคฤหัสถ์
			เชตวนวิหารานุโมทนา	
				ว่าด้วยทรงอนุโมทนาการถวายพระเชตวันวิหาร
				คาถาอนุโมทนาการถวายวิหาร
			อาสนปฏิพาหนาทิ	
				ว่าด้วยกรกีดกันอาสนะเป็นต้น
				เรื่องบังคับภิกษุนั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นที่งที่ยังฉัน
				เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธ
				เรื่องอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ
			เสนาสนคาหาปกสมมติ	
				ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะ
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
				เรื่องวิธีการให้ถือเสนาสนะเป็นต้น
				เรื่องให้ถือเสนาสนะ ๓ อย่าง
		๓.ตติยภาณวาร		
			เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรจองเสนาสนะ	
			เรื่องตรัสวินัยกถา	
			อวิสสัชชิยวัตถุ	
				ว่าด้วยของที่ไม่พุงสละ
			อเวภังคิยวัตถุ	
				ว่าด้วยของที่ไม่พึงแบ่ง
				เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
        
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๘		
      นวกัมมทานกถา	
				ว่าด้วยวิธีการที่ภิกษุให้นวกรรม
				เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม
			อัญญตรปริโภคปฏิกเขปาทิ	
				ว่าด้วยทรงห้ามให้เสนาสนะผิดที่เป็นต้น
				เรื่องทรงอนุญาตให้ยืมเสนาสนะ
				เรื่องทรงอนุญาตให้เก็บรักษาเสนาสนะ
				เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยน(เรื่องที่ ๑)
				เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยน(เรื่องที่ ๒)
				เรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดเท้า
				เรื่องห้ามภิกษุเท้าเปื้อนเหยียบเสนาสนะ
				เรื่องห้ามภิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนาสนะ
				เรื่องห้ามภิกษุสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะ
				เรื่องห้ามภิกษุถ่มน้ำลายบนพื้นที่ทำบริกรรม
				เรื่องทรงอนุญาตผ้าพันเท้าเตียงและตั่ง
				เรื่องทรงอนุญาตให้ปูผ้านอน
			สังฆภัตตาทิอนุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาติสังฆภัตเป็นต้น
			ภัตตุทเทสกสมมติ	
				ว่าด้วยการแต่งตั้งพระภัตตุเทสก์
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
				วิธีแจกภัต
			เสนาสนปัญญาปกาทิสมมติ	
				ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุใหเป็นเสนาสนปัญญาปกะเป็นต้น
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
			อัปปมัตตกวิสสัชชกสมมติ	
				ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกของเล็กน้อย
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
				เรื่องของเล็กน้อยที่ควรแจก
			สาฏิยัคคาหาปกาทิสมมติ	
				ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกผ้าเป็นต้น
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
			รวมเรื่องที่มีในเสนาสนขันธกะ	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่๙
  ๗.สังฆเภทขันธกะ			
		๑.ปฐมภาณวาร		
			ฉสักยปัพพัชชากถา	
				ว่าด้วยหารบรรพชาของเจ้าศากยะ ๖ องค์
				เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ
				เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช
				เรื่องพระภัททิยะเปล่งอุทานว่า "สุขหนอ"
			เทวทัตตวัตถุ	
				ว่าด้วยเรื่องของพระเทวทัต
				เรื่องกกุธโกฬิยบุตร
			ปัญจสัตถุกถา	
				ว่าด้วยพระศาสดา ๕ จำพวก
				เรื่องลาภสักการะย่อมฆ่าคนชั่ว
		๒.ทุติยภาณวาร		
			ปกาสนียกัมมะ	
				ว่าด้วยสงฆ์ทำปกาสนียกรรมแก่พระเทวทัต
				ปกาสนียกรรม
				วิธีทำปกาสนียกรรมและกรรมวาจา
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
        
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๐	
      อชาตสัตตุกุมารวัตถุ	
				ว่าด้วยเรื่องอชาตศัตรูกุมาร
			อภิมารเปสนะ	
				ว่าด้วยพระเทวทัตส่งคนไปลอบปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค
				พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถา
			โลหิตุปปาทกกัมมะ	
				ว่าด้วยพระเทวทัตทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิต
				เรื่องศาสดา ๕ จำพวก
			นาฬาคิริเปสนะ	
				ว่าด้วยพระเทวทัตปล่อยช้างนาฬาคิรี
			ปัญจสัตถุยาจนกา	
				ว่าด้วยพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
				พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ
        
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๑
    ๓.ตติยภาณวาร		
			สังฆเภทกถา	
				ว่าด้วยการทำลายสงฆ์
				พระเทวทัตชักชวนพระวัชชีบุตร ๕๐๐ รูปเข้าเป็นพรรคพวก
				ภิกษุรูปหนึ่งเข้าใจผิด
				พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ รูปกลับ
				คุณสมบัติของฑูต
				พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ อย่างครอบงำ
				พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๓ อย่างครอบงำ
				นิคมคาถา
			อุปาลิปัญหา	
				ว่าด้วยปัญหาของพระอุบาลี
				สังฆราชี
			สังฆเภท	
				เรื่องที่ทำให้สงฆ์แตกกัน ๑๘ ประการ
				สังฆสามัคคี
				นิคมคาถา
				นิคมคาถา
				ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปเกิดในอบาย
				ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องไปเกิดในอบาย
			รวมเรื่องที่มีในสังฆเภืขันธกะ	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๒
  ๘.วัตตขันธกะ			
		๑.อาคันตุกวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา	
		๒.อาวาสิกวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส	
		๓.คมิกวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้ออกเดินทาง	
		๔.อนุโมทนาวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในการอนุโมทนา	
		๕.ภัตตัคควัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในโรงฉัน	
		๖.ปิณฑจาริกวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต	
		๗.อารัญญิกวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่า	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๓	
    ๘.เสนาสนวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในเสนาสนะ	
		๙.ชันตาฆรวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในเรือนไฟ	
		๑๐.วัจจกุฏิวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในวัจกุฎี	
		๑๑.อุปัชฌายวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในพระอุปัชฌาย์	
		๑๒.สัทธิวิหาริกวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในสัทธิวิหาริก	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๔
    ๑๓.อาจริยวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในพระอาจารย์	
		๑๔.อันเตวาสิกวัตตกถา		
			ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในอันเตวาสิก	
		รวมเรื่องที่มีในวัตตขันธกะ		
    
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๕
  ๙.ปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ			
		๑.ปาติโมกขุทเทสยาจนะ		
			ว่าด้วยการของให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง	
		๒.มหาสมุทเทอุฏฐัจฉริยะ		
			ว่าด้วยความอัศจรรย์ของมหาสมุทร ๘ ประการ	
		๓.อิมัสมิงธัมมวินเยอัฏฐัจฉริยะ		
			ว่าด้วยความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัย ๘ ประการ	
		๔.ปาติโมกขสวนารหะ		
			ว่าด้วยผู้ควรฟังปาติโมกข์	
			เรื่องทรงให้ภิกษุสงฆ์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเอง	
			เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์งดปาติโมกข์	
		๕.ธัมมิกาธัมมิกปาติโมกขัฏฐปนะ		
			ว่าด้วยการงดปาติโมกข์ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๖	
    ๖.ธัมมิกปาติโมกขัฏฐปนะ		
			ว่าด้วยการงดปาติโมกข์ที่ชอบธรรม	
		๗.อัตตาทานอังคะ 		
			ว่าด้วยองค์แห่งอธิกรณ์ที่ตนพึงรับ	
		๘.โจทเกนปัจจเวกขิตัพพธัมมะ		
			ว่าด้วยคุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงพิจารณา	
		๙.โจทเกนอุปัฏฐาเปตัพพธัมมะ		
			ว่าด้วยคุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงตั้งไว้ในตน	
		๑๐.โจทกจุทิตกปฏิสังยุตตกถา		
			ว่าด้วยเรื่องของผู้โจทก์และผู้ถูกโจท	
			เรื่องผู้ถูกโจทโดยไม่ชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อน	
			เรื่องผู้เป็นโจทก์โดยชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อน	
			ผู้ถูกโจทโดยชอบธรรมต้องเดือดร้อน	
			คุณสมบัติของผู้เป็นโจทก์ ๕ อย่าง	
			ผู้ถูกโจทพึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ อย่าง	
		รวมเรื่องที่มีในปาติโมกขัฏฐปนขัทธกะ		
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๗	๑๐.ภิกขุนีขันธกะ			
		๑.ปฐมภาณวาร		
			๑.มหาปชาปติโคตมีวัตถุ	
				ว่าด้วยเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
			๒.อัฏฐครุธัมมะ	
				ว่าด้วยครุธรรม ๘ ข้อ
			๓.ภิกขุนีอุปสัมปทานุชานนะ	
				ว่าด้วยทรงอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี
				พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอพร
				พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามถึงสิกขาบท
				ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการ
				ทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
				ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีรับอาบัติของกันและกัน
				ทรงอนุญาตให้ทำกรรมเป็นต้น
		๒.ทุติยภาณวาร		
			ภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุณี	
			ภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุ	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๘	
      เรื่องงดโอวาท	
			วิธีรับโอวาทของภิกษุณี	
			เรื่องภิกษุณีรัดสีข้าง	
			เรื่องภิกษุณีนวดกาย	
			เรื่องภิกษุณีทาหน้า	
			เรื่องภิกษุณีใช้จีวรสีเขียวล้วนเป็นต้น	
			เรื่องพินัยกรรมของภิกษุณีสงฆ์	
			เรื่องภิกษุณีใช้ไหล่กระแทกภิกษุ	
			เรื่องภิกษุณีใช้บาตรใส่ทารก	
			เรื่องภิกษุณีแสดงก้นบาตร	
			เรื่องภิกษุณีเพ่งดูอวัยวะเพศบุรุษ	
			เรื่องภิกษุให้อามิส	
			เรื่องภิกษุณียืมเสนาสนะ	
			เรื่องผ้านุ่งขอภิกษุณี	
		๓.ตติยภาณวาร		
			เรื่องอันตรายิกธรรมของภิกษุณี	
			วิธีสอบถามอันตรายิกธรรม	
			ตำบอกบาตรและจีวร	
			เรื่องภิกษุณีโง่เขลาสอนซ้อม	
			เรื่องภิกษุณียังไม่ได้รับการแต่งตั้งสอนซ้อม	
			วิธีแต่งตั้งตนและกรรมวาจา	
			วิธีแต่งตั้งผู้อื่นและกรรมวาจา	
			เรื่องห้ามผู้อืนสอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขาเดินมาพร้อมกัน	
			คำขออุปสมบทต่อภิกษุณีสงฆ์	
			คำแต่งตั้งตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม	
			ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา	
			คำขออุปสมบทต่อภิกษุสงฆ์	
			ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๑๙		
      เรื่องการวัดเงาเป็นต้น	
			เรื่องปวารณา	
			เรื่องการงดอุโบสถ	
			เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์โดยสารยานพาหนะ	
			เรื่องคานหาม	
			เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัณฑกาสี	
			กรรมวาจาให้อุปสมบทด้วยฑูต	
			เรื่องภิกษุณีอยู่ป่า	
			เรื่องแต่งตั้งภิกษุณีให้เป็นเพื่อนภิกษุณีลูกอ่อน	
			วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา	
			วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา	
			เรื่องภิกษุณีไม่บอกคืนสิกขา	
			เรื่องภิกษุณีเข้ารีตเดียรถีย์	
			เรื่องภิกษุณีนั่งขัดสมาธิยินดีการสัมผัสส้นเท้า	
			เรื่องภิกษุณีถ่ายอุจจาระ	
			เรื่องภิกษุณีใช้จุรณสรงน้ำ	
		รวมเรื่องที่มีในภิกขุนีขันธกะ		
    
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๒๐	
  ๑๑.ปัญจกสติกขันธกะ			
		๑.สังฆีตินิทาน		
			ว่าด้วยมูลเหตุการทำสังคายนาครั้งที่ ๑	
			พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุทำสังคายนา	
			กำหนดเขตการอยู่จำพรรษา	
			ปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม	
			ท่านพระอานนท์บรรลุอรหัตตผล	
			เรื่องท่านพระอุบาลีตอบคำถามเกี่ยวกับพระวินัย	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓	
			ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔	
			เรื่องท่านพระอานนท์ตอบคำถามเกี่ยวกับพระธรรม	
		๒.ขุททานุขุททกสิกขาปทกถา		
			ว่าด้วยสิกขาบทเล็กน้อย	
			เรื่องไม่บัญญัติเพิ่มเติมลำม่ถอนพระบัญญัติเดิม	
			เรื่องปรับอาบัติท่านพระอานนท์ ๕ กรณี	
			เรื่องพระปุราณะ	
		๓.พรหมทัณฑกถา		
			ว่าด้วยการลงพรหมทัณฑ์	
			เรื่องพระเจ้าอุเทน	
			เรื่องท่านพระอานนท์แจ้งพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ	
			รฉันนะบรรลุอรหัตตผล	
		รวมเรื่องที่มีในปัญจสติกขันธกะ		
    
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๒๑
  ๑๒.สัตตสติกขันธกะ			
		๑.ปฐมภาณวาร		
			เรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ	
			เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร	
			ลงปฏิสารณียกรรมโดยไม่ชอบธรรม	
			เครื่องเศร้าหมองของสมณหราหมณ์ ๔ ประการ	
			เรื่องผู้ใหญ่บ้านชื่อมณีจูฬกะ	
			เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 	
			ลงอุกเขปนียกรรมโดยไม่ชอบธรรม	
			เรื่องพระสัมภูตสาณวาสี	
			เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะและทักขิณาบถ	
			เรื่องพระเรวตะ	
			คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัตถุ ๑๐ ประการ	
      
####เล่มที่ ๗ ส่วนที่ ๒๒	
    ๒.ทุติยภาณวาร		
			เรื่องพระสาฬหะ	
			เรื่องพระอุตตระ	
			เรื่องสงฆ์จะวินิจฉัยอธิกรณ์	
			พระสัมภูตสาณวาสีถามวัตถุ ๑๐ ประการ	
			พระเรวตะประกาศระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี	
			ญัตติกรรมวาจา	
			เรื่องพระอชิตะ	
			ญัตติกรรมวาจา	
			คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัตถุ ๑๐ ประการ	
		รวมเรื่องที่มีในสัตตสติกขันธกะ		

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑ ๙๕๙๖

บอกบุญ :