เล่มที่ ๖

พระวินัยปิฏก จูฬวรรค ภาค ๑

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๖ พระวินัยปิฏก จูฬวรรค ภาค ๑  			
				
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑
  ๑.กัมมขันธกะ			
		๑.ตัชชนียกรรม		
			เรื่องภิกษุนิสิตของพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			ทรงรับสั่งให้ลงตัชชนียกรรม	
			วิธีลงตัชชนียกรรมและกรรมวาจา	
			อธัมมกัมมทวาทสกะ 	
				ว่าด้วยตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			ธัมมกัมมทวาทสกะ	
				ว่าด้วยตัชชียกรรมที่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			อากังขมานฉักกะ	
				ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงตัชชนียกรรม ๖ หมวด
				หมวดที่ ๑ -๖
			อัฏฐารสวัตตะ 	
				ว่าด้วยวัตร ๑๘ ขัอในตัชชนียกรรม
			นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๑๘ ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับตัชชนียกรรม
				หมวดที่ ๑ - ๓
			ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๑๘ ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรม
				หมวดที่ ๑ - ๓
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๒	
      วิธีระงับตัชชนียกรรมและกรรมวาจา	
		๒.นิยสกรรม		
			เรื่องภิกษุเสยยสกะ	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			วิธีลงนิยสกรรมและกรรมวาจา	
			อธัมมกัมมทวาทสกะ 	
				ว่าด้วยนิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			ธัมมกัมมทวาทสกะ	
				ว่าด้วยนิยสกรรมที่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			อากังขมานฉักกะ	
				ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงนิยสกรรม ๖ หมวด
				หมวดที่ ๑ -๖
			อัฏฐารสวัตตะ 	
				ว่าด้วยวัตร ๑๘ ขัอในนิยสกรรม
				หมวดที่ ๑
			นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ	
				ว่าด้วงองค์ ๑๘ ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับนิยสกรรม
				หมวดที่ ๑ -๓
			ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ	
				ว่าด้วงองค์ ๑๘ ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับนิยสกรรม
				หมวดที่ ๑ -๓
			วิธีระงับนิยสกรรมและกรรมวาจา
      
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๓	
    ๓.ปัพพาชนียกรรม		
			เรื่องภิกษุชื่ออัสสชิและปุนัพพสุกะ	
			อุบาสกเล่าเรื่องให้ฟัง	
			พุทธประเพณี	
			ทรงสอบถามแล้วตำหนิ	
			รับสั่งให้ลงปัพพาชนียกรรม	
			วิธีลงปัพพาชนียกรรมและกรรมวาจาลงปัพพาชนียกรรม	
			อธัมมกัมมทวาทสกะ 	
				ว่าด้วยปัพพาชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			ธัมมกัมมทวาทสกะ	
				ว่าด้วยปัพพาชนียกรรมที่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			อากังขมานฉักกะ	
				ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงปัพพาชนียกรรม ๑๔ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๔
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๔	
      อัฏฐารสวัตตะ 	
				ว่าด้วยวัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนียกรรม
				ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
			นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๑๘ ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับปัพพาชนียกรรม
				หมวดที่ ๑ - ๓
			ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๑๘ ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรม
				หมวดที่ ๑ - ๓
			วิธีระงับปัพพาชนียกรรม	
		๔.ปฏิการณียกรรม		
			เรื่องพระสุธรรม	
			จิตตคหบดีต้อนรับพระอาคันตุกะ	
			พระสุธรรมวิวาทกับจิตตคหบดี	
			พระสุธรรมเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค	
			ทรงตำหนิพระสุธรรม	
			วิธีลงปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจา	
			อธัมมกัมมทวาทสกะ 	
				ว่าด้วยปฏิสารณียกรรมที่ไม่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			ธัมมกัมมทวาทสกะ	
				ว่าด้วยปฏิสารณียกรรมที่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			อากังขมาจตุกกะ	
				ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงปฏิสารณียกรรม ๔ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๔
			อัฏฐารสวัตตะ 	
				ว่าด้วยวัตร ๑๘ ข้อในปฏิสารณียกรรม
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๕			
        สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม
				วิธีให้พระอนุทูตและกรรมวาจา
				วิธีขอขมาของภิกษุสุธรรม
			นัปปฏิปัสสเภตัพพอัฏฐารสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๑๘ ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรม
				หมวดที่ ๑ - ๓
			ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๑๘ ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม
				หมวดที่ ๑ - ๓
			วิธีระงับปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจา	
		๕.อุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ		
			เรื่องภิกษุชื่อฉันนะ	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและกรรมวาจา	
			อธัมมกัมมทวาสกะ	
				ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติที่ไม่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			ธัมมกัมมทวาทากะ	
				ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติที่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			อากังขมานฉักกะ	
				ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรม ๖ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๖
			เตจัตตาฬีสวัตตะ	
				ว่าด้วยวัตร ๔๓ ข้อ
				ในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
				สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
			นัปปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๔๓ ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
				หมวดที่ ๑ - ๘
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๖	
      ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๔๓ ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
				หมวดที่ ๑ - ๘
			วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและกรรมวาจา	
		๖.อุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ		
			เรื่องภิกษุชื่อฉันนะ	
			ทรงสอบถามแล้วตำหนิ	
			วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติและกรรมวาจา	
			อธัมมกัมมทวาทสกะ 	
				ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติที่ไม่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			ธัมมกัมมทวาทสกะ	
				ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติที่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			อากังขมานฉักกะ	
				ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ ๖ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๖
			เตจัตตาฬีสวัตตะ	
				ว่าด้วยวัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติสงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
			นัปปฏิหัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๔๓ ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอักเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
				หมวดที่ ๑ - ๘
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๗	
      ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๔๓ ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอักเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
				หมวดที่ ๑ - ๘
			วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติและกรรมวาจา	
		๗.อุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป		
			เรื่องภิกษุอริฏฐะ	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา	
			อธัมมกัมมทวาทสกะ 	
				ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่ไม่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			ธัมมกัมมทวาสกะ	
				ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๑๒
			อากังขมานฉักกะ	
				ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป ๖ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๖
			เตจัตตาฬีสวัตตะ	
				ว่าด้วยวีตร ๔๓ ข้อในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
				สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
				ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
			นัปปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๔๓ ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
				หมวดที่ ๑ - ๘
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๘	
      ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ	
				ว่าด้วยองค์ ๔๓ ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
				หมวดที่ ๑
				หมวดที่ ๒
				หมวดที่ ๘
			วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา	
		รวมเรื่องที่มีในกัมมขันธกะ		
	๒.ปาริวาสิกขันธะ			
		๑.ปาริวาสิกวัตตะ		
			ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้อยู่ปริวาส	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			วัตร ๙๔ ข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาส	
			รัตติเฉท ว่าด้วยเหตุให้ขาดราตรี ๓ อย่าง	
			ทรงอนุญาตให้เก็บปริวาส	
			วิธีเก็บปริวาส	
			ทรงอนุญาตให้สมาทานปริวาส	
			วิธีสมาทานปริวาส	
      
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๙	
    ๒.มูลายปฏิกัสสนารหวัตตะ		
			ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			วัตร ๗๙ ข้อของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม	
		๓.มานัตตารหวัตตะ		
			ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้ควรแก่มานัต	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			วัตร ๙๔ ข้อของภิกษุผู้ควรแก่มานัต	
		๔.มานัตตจาริกวัตตะ		
			ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้ประพฤติมานัต	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			วัตร ๙๔ ข้อของภิกษุผู้ประพฤติมานัต	
      
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๐	
      รัตติเฉท ว่าด้วยเหตุให้ขาดราตรี ๔ อย่าง	
			ทรงอนุญาตให้เก็บมานัต	
			วิธีสมาทานมานัต	
		๕.อัพภานารหวัตตะ		
			ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้ควรแก่อัพภาน	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			วัตร ๗๙ ข้อของภิกษุผู้ควรแก่อัพภาน	
		รวมเรื่องที่มีในปาริวาสิกขันธกะ		
	๓.สมุจจรขันธกะ			
		๑.สุกกวิสัฏฐิ		
		ว่าด้วยวิธีการออกจากอาบัติที่ต้องเพราะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน		
		เรื่องพระอุทายี		
			อัปปฏิจฉันนมานัตตะ	
				ว่าด้วยมานัตเพื่ออาบัติที่ไม่ได้ปิดไว้และกรรมวาจา
			อัปปฏิจฉันนอัพภาน	
				ว่าด้วยอัพภานสำหรับอาบัติที่ไม่ได้ปิดไว้
				วิธีอัพภานและกรรมวาจา
			เอกาหปฏิจฉันนปริวาส	
				ว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติที่ปิดไว้วันเดียว
				วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
			เอกาหปฏิจฉันนมานัตตะ	
				ว่าด้วยมานัตสำหรับอาบัติที่ปิดไว้วันเดียว
				วิธีให้มานัต ๖ ราตรี และกรรมวาจา
			เอกาหปฏิจฉันนอัพภาน	
				ว่าด้วยอัพภานสำหรับอาบัติปิดไว้วันเดียว
				วิธีอัพภานและกรรมวาจา
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๑	
      ปัญจาหปฏิจฉันนปริวาส	
				ว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติปิดไว้ ๕ วัน
				วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
			ปาริวาสิกมูลายปฏิกัสสนา	
				ว่าด้วยการชักภิกษุผู้อยู่ปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม
				วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
			มานัตตารหมูลายปฏิกัสสนา	
				ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่มานัตเข้าหาอาบัติเดิม
				วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
			ติกาปัตติมานัตตะ	
				ว่าด้วยมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว
				วิธีให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว และกรรมวาจา
			มานัตตจาริกมูลายปฏิกัสสนา	
				ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิม
				วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
				วิธีให้มานัตและกรรมวาจา
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๒		
      อัพภานารหมูลายปฏิกัสสนา	
				ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่อัพภานเข้าหาอาบัติเดิม
			มูลายปฏิกัสสิตอัพภาน	
				ว่าด้วยอัพภานภิกษุผู้ถูกชักเข้าหาอาบัติเดิม
				วิธีอัพภานและกรรมวาจา
			ปักขปฏิจฉันนปริวาส	
				ว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติที่ปิดไว้ ๑ ปักษ์
				วิธีให้ปักขปริวาสและกรรมวาจา
			ปักขปริวาสิกมูลายปฏิกัสสนา	
				ว่าด้วยการชักภิกษุผู้อยู่ปักขปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม
				วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
			สโมธานปริวาส	
				ว่าด้วยสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติตัวก่อนและกรรมวาจา
			มานัตตารหมูลายปฏิกัสสนาทิ	
				ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่มานัตเข้าหาอาบัติเดิมเป็นต้น
			ติกาปัตติมานัตตะ	
				ว่าด้วยมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว
				วิธีให้มานัตและกรรมวาจา
			มานัตตจาริกมูลายปฏิกัสสนาทิ	
				ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิมเป็นต้น
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๓	
      อัพภานารหมูลายปฏิกัสสนาทิ	
				ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่อัพภานเข้าหาอาบัติเดิมเป็นต้น
			ปักขปฏิจฉันนอัพภาน	
				ว่าด้วยอัพภานสำหรับอาบัติที่ปิดไว้ ๑ ปักษ์ และกรรมวาจา
				วิธีอัพภานและกรรมวาจา
		๒.ปริวาส		
		ว่าด้วยการอยู่ชดใช้		
			อัคฆสโมธานปริวาส	
				ว่าด้วยปริวาสประมวลเข้าด้วยกันโดยค่าแห่งอาบัติและกรรมวาจา
				วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
			สัพพจิรปฏิจฉันนอัคฆสโมธาน	
				ว่าด้วยปริวาสประมวลเข้าด้วยกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดไว้นานกว่าอาบัติทั้งหมด
				วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
			เทฺวมาสปริวาส	
				ว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติ ๒ ตัวปิดไว้ ๒ เดือน
				วิธีให้ปริวาส ๒ เดือนและกรรมวาจา
			เทฺวมาสาปริวสิตัพพวิธี	
				วิธีอยู่ปริวาส ๒ เดือนเพื่ออาบัติปิดไว้ ๒ เดือน
				ภิกษุผู้ควรแก่มานัต
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๔		
        สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน
				วีธีให้ปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้และกรรมวาจา
				อยู่ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปือไว้ ๒ เดือน
				ภิกษุผู้ควรแก่มานัตอยู่ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดไว้ ๒ เดือน
			สุทธันตปริวาส	
				ปริวาสสำหรับอาบัติหลายตัว ปิดไว้หลายคราว
				วิธีทำให้สุทธันตปริวาสและกรรมวาจา
				วิธีให้สุทธันตปริวาส
				วิธีให้ปริวาส
		๓.จัตตาฬีสกะ		
			ว่าด้วยกรณีตัวอย่าง ๔๐ กรณี	
			ภิกษุอยู่ปริวาสสึก	
			ภิกษุอยู่ปริวาสกลับเป็นสามเณร	
			ภิกษุอยู่ปริวาสวิกลจริต	
			ภิกษุอยู่ปริวาสมีจิตฟุ้งซ่าน	
			ภิกษุอยู่ปริวาสกระสับกระส่ายเพราะเวทนา	
			ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ	
			ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ	
			ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป	
			ภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมสึก	
			ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น	
			ภิกษุผู้ควรแก่มานัตสึก	
			ภิกษุผู้ควรแก่มานัตลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น	
			ภิกษุผู้ประพฤติมานัตสึก	
			ภิกษุผู้ประพฤติมานัตลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น	
			ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานสึก	
			ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น	
      
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๕
    ๔.ฉัตติงสกะ		
			ว่าด้วยกรณีตัวอย่าง ๓๖ กรณี	
			ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส	
			ภิกษุผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัติสังฆาทิเสส	
			ภิกษุผู้ประพฤติมานัตต้องอาบัติสังฆาทิเสส	
			ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานต้องอาบัติสังฆาทิเสส	
		๕.มานัตตสตะ		
			ว่าด้วยกรณีตัวอย่างการให้มานัต ๑๐๐ กรณี	
			ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสสึกอุปสมบทใหม่	
			ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น	
		๖.สมูลายสโมธานปริวาสจตุสตะ		
			ว่าด้วยสโมธานปริวาสกัยการชักเข้าหาอาบัติเดิม ๔๐๐ กรณี	
			ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสสึกอุปสมบทใหม่	
			ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น	
			ภิกษุผู้ควรแก่มานัตเป็นต้นต้องอาบัติสังฆาทิเสส	
			ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น	
      
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๖	
    ๗.ปริมาณาทิวารอัฏฐกะ		
			ว่าด้วยวาระอาบัติมีจำนวนนับได้เป็นต้น ๘ กรณี	
		๘.เทฺวภิกขุวารเอกาทสกะ		
			ว่าด้วยวาระการให้มานัตแก่ภิกษุ ๒ รูป ๑๑ กรณี	
		๙.มูลายอวิสุทธินวกะ		
			ว่าด้วยความไม่หมดจดจากอาบัติเดิม ๙ กรณี	
		๑๐.มูลายวิสุทธินวกะ		
			ว่าด้วยความหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ กรณี	
		๑๑.ตติยนวกะ		
			ว่าด้วยความหมดจดจากอาบัติโดนขั้นตอนที่ ๓ รวม ๙ กรณี 	
		รวมเรื่องที่มีในสมุจจยขันธกะ		
    
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๗
  ๔.สมถขันธกะ			
		๑.สัมมุขาวินัย		
			ว่าด้วยระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้า	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์	
			ทรงสอบถาม 	
			ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล	
			กัณหปักขนวกะ	
				ว่าด้วยธรรมฝ่ายดำ ๙ อย่าง
			สัมมุขาวินัยปฏิรูป	
			สุกกปักขนวกะ	
				ว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว ๙ อย่าง
			สัมมุขาวินัยโดยธรรม	
		๒.สติวินัย		
			ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยประกาศสมมติให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์	
			เรื่องพระทัพพมัลลบุตร	
			แต่งตั้งเสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทสกะ	
			วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้ง	
			เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ	
			ภิกษุณีเมตติยาใส่ความพระทัพพมัลลบุตร	
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม	
			ทรงสอบถาม	
			วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจา	
			การให้สติวินัยที่ชอบธรรม ๕ อย่าง	
		๓.อมูฬหวินัย		
			ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์ให้ว่าต้องอาบัติในขณะเป็นบ้า	
			เรื่องภิกษุชื่อคัคคะ	
			วิธีให้อมูฬหวินัยและกรรมวาจา	
			อมูฬหวินัยไม่ชอบธรรม ๓ กรณี	
				หมวดที่ ๑ - ๓
			อมูฬหวินัยชอบธรรม ๓ กรณี	
				หมวดที่ ๑ - ๓
        
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๘
    ๔.ปฏิญญาตกรณะ		
			ว่าด้วยระงับอธิกรณ์ตามคำรับของจำเลย	
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์	
			ทรงสอบถาม	
			ปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรม	
			ปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรม	
		๕.เยภุยยสิกา		
			ว่าด้วยระงับอธิกรณ์ตามเสียงข้างมาก	
			เรื่องภิกษุหลายรูป	
			วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้ง	
			การจับสลากที่ไม่ชอบธรรม ๑๐ อย่าง	
			การจับสลากที่ชอบธรรม ๑๐ อย่าง	
		๖.ตัสสปาปิยสิกา		
			ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยการลงโทษแก่ผู้ทำผิด	
			เรื่องพระอุปวาฬะ	
			วิธีลงตัสสปาปิยสิกากรรมและกรรมวาจา	
			ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ชอบธรรม ๕ อย่าง	
			อธัมมกัมมทวาทสกะ 	
				ว่าด้วยตัสสปาปิยสิกากรรมที่ไม่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑
				หมวดที่ ๑๒
			ธัมมกัมมทวาทสกะ	
				ว่าด้วยตัสสปาปิยสิกากรรมที่ชอบธรรม ๑๒ หมวด
				หมวดที่ ๑
				หมวดที่ ๑๒
			อากังขมานฉักกะ	
				ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังที่จะลงตัสสปาปิยสิกากรรม ๖ หมวด
				หมวดที่ ๑ - ๖
			อัฏฐารสวัตตะ 	
				ว่าด้วยวัตร ๑๘ ข้อในตัสสปาปิยสิกากรรม
		๗.ติณวัตถารกะ		
			ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยการประนีประนอม	
			เรื่องภิกษุก่อความวุ่นวาย	
			พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ	
			วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะและกรรมวาจา	
      
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๑๙
    ๘.อธิกรณะ		
			ว่าด้วยอธิกรณ์ ๔ อย่าง	
			เรื่องภิกษุและภิกษุณีวิวาทกัน	
				๑.วิวาทาธิกรณ์
				๒.อนุวาทาธิกรณ์
				๓.อาปัตตาธิกรณ์
				๔.กิจจาธิกรณ์
			มูลแห่งวิวาทาธิกรณ์	
			วิวาทมูล ๖	
			อกุศลมูล ๓	
			กุศลมูล ๓	
			มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์	
			อนุวาทมูล ๖	
			อกุศลมูล ๓	
			กุศลมูล ๓	
			กาย	
			วาจา	
			มูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์	
			มูลแห่งกิจจาธิกรณ์	
			วิวาทาธิกรณ์	
			อนุวาทาธิกรณ์	
			อาปัตตาธิกรณ์	
		๙.อธิกรณวูปสมนสมถะ		
			ว่าด้วยความสงบระงับอธิกรณ์	
			สัมมุขาวินัย	
			วิวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง	
      
####เล่มที่ ๖ ส่วนที่ ๒๐	
      อุพพาหิกายวูปสมนะ	
				ว่าด้วยการระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
				ญัตติกรรมวาจา
				เยภุยยสิกาวินัย
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
			ติวิธสลากคาหะ	
				ว่าด้วยการจับสลาก ๓ วิธี
				สติวินัย
				อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่าง
				วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจา
				อมูฬหวินัย
				คำขออมูฬหวินัยและกรรมวาจา
				ตัสสปาปิยิกาวินัย
				วิธีลงตสสปาปิยสิกากรรมและกรรมวาจา
				ปฏิญญาตกรณะ
				อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง
				ติณวัตถารกะ
				วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะและกรรมวาจา

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑ ๙๕๙๖

บอกบุญ :