เล่มที่ ๕

พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๒

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๕ พระวินัยปิฏก มหาวรรค ภาค ๒  		
			
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑
  ๕.จัมมขันธกะ		
		๑๔๗.โสณโกฬิวิสวัตถุ	
			ว่าด้วยบุตรเศรษฐีชื่อโสนโกฬิวิสะ
			เรื่องพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้โสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้า
			เรื่องพระสาคตะแสดงอิทธิปาฏิหารย์
			ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔
			เรื่องโสณโกฬิวิสะเศรษฐีบุตรบรรพชา
			เรื่องทรงเปรียบเทียบตวามเพียรกับสายพิณ
			พระโสณะบรรลุอรหัตตผล
			อุปนิสัยสมบัติของผู้เป็นพระอรหันต์
			นิคมคาถา
		๑๔๘.ทิคุณาทิอุปาหนปฏิกเขปะ	
			ว่าด้วยทรงห้ามใช้รองเท้า ๒ ชั้นเป็นต้น
		๑๔๙.สัพพนีลกาทิปฏิกเขปะ	
			ว่าด้วยทรงห้ามใช้รองเท้าสีเขียวล้วนเป็นต้น
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์
			เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้ามีหูสีเขียวเป็นต้น
			เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหุ้มส้นเป็นต้น
		๑๕๐.โอมุกกคุณังคุณุปาหนานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว
			เรื่องภิกษุเท้าแตก
		๑๕๑.อัชฌารามุปาหนปฏิกเขปะ	
			ว่าด้วยทรงห้ามสวมรองเท้าในอาราม
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวมรองเท้าในอาราม
			เรื่องภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๒	
    ๑๕๒.กัฏฐปาทุกาทิปฏิกเขปะ	
			ว่าด้วยทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้เป็นต้น
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวมเขียงเท้าไม้
			เรื่องเขียงเท้าใบตาล
			เรื่องเขียงเท้าสานด้วยใบไผ่
			เรื่องเขียงเท้าสานด้วยหญ้าสามัญ
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์จับแม่โค
		๑๕๓.ยานาทิปฏิกเขปะ	
			ว่าด้วยทรงห้ามยานพาหนะเป็นต้น
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์โดยสารยานพาหนะและภิกษุเป็นไข้
			เรื่องยานพาหนะเทียมด้วยโคเพศผู้ยานและพาหนะที่ใช้มือลาก
			เรื่องคานหาม
		๑๕๔.อุจจาสยนมหาสยนาปฏิกเขปะ	
			ว่าด้วยทรงห้ามที่นอนสูงใหญ่
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้ที่นอนสูงใหญ่
		๑๕๕.สัพพจัมมปฏิกเขปะ	
			ว่าด้วยทรงห้ามแผ่นหนัง
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้หนังผืนใหญ่
			เรื่องภิกษุใจบาปขอหนังลูกโค
			เรื่องทรงห้ามใช้หนังโคเป็นต้น
		๑๕๖.คิหิวิกตานุญญาตาทิ	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องคิหิวิกัตเป็นต้น
			ทรงห้ามและอนุญาตให้สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้าน
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านและภิกษุเป็นไข้
		๑๕๗.โสณกุฏิกัณณวัตถุ	
			ว่าด้วยพระโสณกุฏิกัณณะ
			เรื่องพระมหากัจจานะ
		๑๕๘.มหากัจจานปัญจวรปริทัสสนา	
			ว่าด้วยอาณัตติกพจน์ของท่านพระมหากัจจานะ ๕ ประการ
			พระโสณะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
			เรื่องพระโสณะสวดพระสูตรในอัฏฐกวรรค
			เรื่องประทานพร ๕ อย่างแก่พระโสณะ
			กำหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๓		
    ๑๕๙.รวมเรื่องที่มีในจัมมขันธกะ	
	๖.เภสัชชขันธกะ		
		๑๖๐.ปัญจเภสัชชกถา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตเภสัช ๕
			เรื่องภิกษุอาพาธในฤดูสารท
			ทรงอนุญาตเภสัช ๕ ในกาล
			เรื่องเภสัช ๕ ในเวลาวิกาล
			เรื่องน้ำมันเหลวที่เป็นยา
		๑๖๑.มูลาทิเภสัชชกถา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องยามีรากไม้เป็นต้น
			เรื่องรากไม้ที่เป็นยา
			เรื่องรากไม้บดที่เป็นยา
			เรื่องน้ำฝาดที่เป็นยา
			เรื่องใบไม้ที่เป็นยา
			เรื่องผลไม้ที่เป็นยา
			เรื่องยางไม้ที่เป็นยา
			เรื่องมูลโค ดินเหนียว กากน้ำย้อมดับกลิ่นตัว
			เรื่องยาผงและเครื่องร่อนยา
			เรื่องเนื้อดิบและเลือดสด
			เรื่องยาหยอดตา
			เรื่องเครื่องบดยาผสมยาตา
			เรื่องกลักยาตา
			เรื่องไม้ป้ายยาตา
			เรื่องที่เก็บไม้ป้ายยาตา
			เรื่องน้ำมันทาศีรษะ
			เรื่องนัตถุ์ยา
			เรื่องกล้องยานัตถุ์
			เรื่องสูดควัน
			เรื่องกล้องสูดควันและฝาปิดกล้องสูดควัน
			พระปิลินทวัจฉะอาพาธเป็นโรคลม
			เรื่องน้ำมันหุง
			เรื่องน้ำเมาเจือในน้ำมันหุง
			เรื่องน้ำมันเจือด้วยน้ำเมามากเกินไป
			เรื่องทรงอนุญาตน้ำมันเจือน้ำเมามากใช้เป็นยาทา
			เรื่องลักจั่น
			เรื่องการรมเหงื่อ
			เรื่องการรมด้วยใบไม้
			เรื่องรมใหญ่
			เรื่องรมด้วยใบไม้ต่างๆ
			เรื่องอ่างน้ำ
			เรื่องใช้เขาสัตว์กอกระบายโลหิตออก
			เรื่องยาทาเท้า
			เรื่องปรุงน้ำมันทาเท้า
			เรื่องภิกษุอาพาธเป็นฝี
			เรื่องน้ำฝาด
			เรื่องงาบด
			เรื่องยาพอก
			เรื่องผ้าพันแผล
			เรื่องชะแผลด้วยน้ำแป้งเมล็ดผักกาด
			เรื่องรมแผลด้วยควัน
			เรื่องใช้ก้อนเกลือตัดเนื้องอก
			เรื่องน้ำมันทาแผล
			เรื่องผ้าปิดกันน้ำมันไหลเยิ้ม
			เรื่องยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง
			เรื่องรับประเคน
			เรื่องน้ำดื่มเจือคูถ
			เรื่องภิกษุโดนยาแฝดดื่มน้ำที่ละลายจากดินติดผาลไถ
			เรื่องดื่มน้ำด่างดิบ
			เรื่องดื่มน้ำสมอดองมูตรโค
			เรื่องไล้ทาของหอม
			เรื่องดื่มยาถ่าย
			เรื่องน้ำข้าวใส
			เรื่องน้ำต้มถั่วเขียวไม่ข้น
			เรื่องน้ำต้มถั่วเขียวข้น
			เรื่องน้ำต้มเนื้อ
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๔	
    ๑๖๒.ปิลินทวัจฉวัตถุ	
			ว่าด้วยพระปิลินทวัจฉะ
			เรื่องพระปิลินทวัจฉะทำความสะอาดเงื้อมเขาและพระเจ้าพิมพิสารพระราชทานคนงานวัด
			ทรงอนุญาตคนงานวัด
			เรื่องฉันเภสัชที่เก็บไว้ ๗ วัน
		๑๖๓.คุฬาทิอนุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตน้ำอ้อยงบเป็นต้น
			เรื่องน้ำอ้อยงบ
			เรื่องถั่วเขียว
			เรื่องยาดองโลณโสวีรกะ
		๑๖๔.อันโตวุฏฐาทิปฏิกเขปกถา	
			ว่าด้วยทรงห้ามการหุงต้มภายในต้นปี
			เรื่องอาหารที่หุงต้มเอง
			พุทธประเพณี
			เรื่องอุ่นภัตตาหาร
			เรื่องให้เก็บอาหารภายในและหุงต้มเองเมื่อคราวจำเป็น
		๑๖๕.อุคคหิตปฏิคคหณา	
			ว่าด้วยการรับประเคนของที่จับต้องแล้ว
			เรื่องรับประเคนผลไม้ที่จับต้องแล้ว
			เรื่องพราหมณ์ถวานงาและน้ำผึ้ง
		๑๖๖.ปฏิคคหิตาทิอนุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ฉันของที่รับประเคนไว้เป็นต้น
			เรื่องของฉันที่รับประเคนไว้ตอนเช้า
			เรื่องพระสารีบุตรอาพาธร้อนในกาย
			เรื่องฉันผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออก
		๑๖๗.สัตถกัมมปฏิกเขปกถา	
			ว่าด้วยการทรงห้ามทำสัตถกรรม
			เรื่องริดสีดวงทวาร
			เรื่องทรงห้ามทำวัตถิกรรม
		๑๖๘.มนุสสมังสปฏิกเขปกถา	
			ว่าด้วยทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์
			เรื่องอุบาสิกาสุปปิยาเชือดเนื้อขาอ่อนถวาย
			เรื่องห้ามฉันเนื้อมนุษย์
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๕	
    ๑๖๙.หัตถิมังสาทิปฏิกเขปกถา	
			ว่าด้วยทรงห้ามฉันเนื้อช้างเป็นต้น
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้าง
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อม้า
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนัข
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้องู
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อราชสีห์
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อหมี
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือดาว
		๑๗๐.ยาคุมธุโคฬกานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตข้าวต้มและขนมหวาน
			เรื่องพราหมณ์คอยโอกาสถวายภัตตาหาร
			ประโยชน์ของข้าวต้มมี ๑๐ อย่าง
		๑๗๑.ตรุณัปปสันนมหามัตตวัตถุ	
			ว่าด้วยมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่
		๑๗๒.เพลัฏฐกัจจานวัตถุ	
			ว่าด้วยพราหมณ์เพลัฏฐกัจจานะถวายน้ำอ้อยงบ
		๑๗๓.ปาฏลิคามวัตถุ	
			ว่าด้วยชาวปาฏลิคามถวายที่พัก
			เรื่องทรงรับอาคารพักแรม
			โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ
			อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ
		๑๗๔.สุนีธวัสสการวัตถุ	
			ว่าด้วยมหาอมาตย์สุนีธะและวัสสการะ
			เรื่องพุทธทำนายเกี่ยวกับนครปาฏลีบุตร
			นครปาฏลีบุตรจะแตกด้วยภัย ๓ อย่าง
			เรื่องประตูโคดมและท่าโคดมที่แม่น้ำคงคา
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๖	
    ๑๗๕.โกฏิคามสัจจกถา	
			ว่าด้วยทรงแสดงอริยสัจที่โกฏิคาม
			นิคมคาถา
		๑๗๖.อัมพปาลีวัตถุ	
			ว่าด้วยหญิงงามเมืองชื่ออัพปาลี
		๑๗๗.ลัจฉวีวัตถุ	
			ว่าด้วยเจ้าลัจฉวี
		๑๗๘.สีหเสนาปติวัตถุ	
			ว่าด้วยสีหเสนาบดีสาวกของนิครนถ์นาฏบุตร
			ข้อกล่าวหาของคนทั่วไป ๘ ประการ
			พระดำรัสแก้ข้อกล่าวหา ๘ ประการ
			ทรงสนับสนุนให้อุปถัมภ์ลัทธิที่เคยนับถือมาก่อน
			เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจง
		๑๗๙.กัปปิยภูมิอนุชานนา	
			ว่าด้วยการทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ
			เรื่องกรุงเวสาลีหาอาหารได้ง่าย
			เรื่องทรงห้ามอาหารที่หุงต้มภายในเป็นต้น
			เรื่องฝนตั้งเค้า
			วิธีสมมติกัปปิยภูมิและกรรมวาจาสมมติ
			ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ ๓, ๔ ชนิด
			เรื่องพระยโสชะเป็นไข้
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๗	
    ๑๘๐.เมณฑกคหปติวัตถุ	
			ว่าด้วยเมณฑกคหบดีถวายปัญจโครสกับเสบียงเดินทาง
		๑๘๑.ปัญจโครสาทิอนุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตปัญจโครสเป็นต้น
		๑๘๒.เกณิยชฏิลวัตถุ	
			ว่าด้วยเกณิยชฏิลถวายน้ำอัฏฐบาน
			ทรงอนุญาตน้ำอัฏฐบาน
		๑๘๓.โรชมัลลวัตถุ	
			ว่าด้วยเจ้ามัลละชื่อโรชะถวายผักกาดสดและของฉันทำด้วยแป้ง
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๘		
    ๑๘๔.วุฑฒปัพพชิตวัตถุ	
			ว่าด้วยภิกษุเฒ่าเคยเป็นช่างกัลบกในเมืองอาตุมา
			พุทธประเพณี
			เรื่องผลไม้ดาษดื่นในกรุงสาวัตถี
			เรื่องปลูกพืช
		๑๘๕.จตุมหาปเทสกถา	
			ว่าด้วยมหาปเทส ๔
			เรื่องทรงอนุญษ๖กาลิกระคนกัน
		๑๘๖.รวมเรื่องที่มีในเภสัชขันธกะ	
	๗.กฐินขันธกะ		
		๑๘๗.กฐินานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตให้กรานกฐิน
			เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ ๓๐ รูป
			เรื่องอานิสงส์กฐิน ๕ อย่าง
			เรื่องวิธีกรานกฐินและญัตติทุติยกรรมวาจาสำหรับกรานกฐิน
			เรื่องกฐินไม่เป็นอันกราน
			เรื่องกฐินเป็นอันกราน
			เรื่องกฐินเดาะด้วยมาติกา ๘ ข้อ
		๑๘๘.อาทายสัตตกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการถือจีวรหลีกไป ๗ กรณี
		๑๘๙.สมาทายสัตตกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไป ๗ กรณี
		๑๙๐.อาทายฉักกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการถือจีวรที่ทำค้างไว้ติดตัวหลีกไป ๖ กรณี
		๑๙๑.สมาทายฉักกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการนำจีวรที่ทำค้างไว้ติดตัวหลีกไป ๖ กรณี
		๑๙๒.อาทายปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการถือจีวรหลีกไป ๑๕ กรณี
		๑๙๓.สมาทายปัณณรสกาทิ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไป ๑๕ กรณีเป็นต้น
		๑๙๔.วิปปกตสมาทายปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการนำจีวรที่ทำค้างไว้ติดตัวหลีกไป ๑๕ กรณี
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๙	
    ๑๙๕.อนาสาโทฬสกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะความสิ้นหวัง ๑๒ กรณี
		๑๙๖.อาสาโทฬสกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะความสมหวัง ๑๒ กรณี
		๑๙๗.กรณียโทฬสกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะมีธุระจำเป็น ๑๒ กรณี
		๑๙๘.อปวิลายนนวกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะหวังได้ส่วนจีวร ๙ กรณี
		๑๙๙.ผาสุวิหารปัญจกะ	
			ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะหวังอยู่ผาสุข ๕ กรณี
		๒๐๐.รสมเรื่องที่มีในกฐินขันธกะ	
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๐	๘.จีวรขันธกะ		
		๒๐๒.ชีวกวัตถุ	
			ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจ
			เรื่องคณะกุฏุมพีชาวกรุงราชคฤห์พบหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลี
			เรื่องบุตรของหญิงงามเมืองชื่อสาลวดี
			เรื่องชีวกเดินทางไปกรุงตักกสิลา
		๒๐๓.เสฏฐิภริยาวัตถุ	
			ว่าด้วยภรรยาเศรษฐีปวดศีรษะ
		๒๐๔.พิมพิสารราชวัตถุ	
			ว่าด้วยพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
			เรื่องการรักษาโรคริดสีดวงทวารขอวพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
			เรื่องพระราชทานตำแหน่งแพทย์หลวง
		๒๐๕.ราชคฤหเสฏฐิวัตถุ	
			ว่าด้วยเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์
			เรื่องรักษาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ผู้ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะ
		๒๐๖.เสฏฐิปุตตวัตถุ	
			ว่าด้วยบุตรเศรษฐี 
			เรื่องรักษาโรคเนื้องอกในลำไส้
		๒๐๗.ปัชโชตราชวัตถุ	
			ว่าด้วยพระเจ้าปัชโชต
			เรื่องรักษาโรคผอมเหลืองของพราะเจ้าปัชโชต
		๒๐๘.สิเวยยกทุสสยุคกถา	
			ว่าด้วยการพระราชทานผ้าสิไวยกะ ๑ คู่
		๒๐๙.สมติงสวิเรจนกถา	
			ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย ๓๐ ครั้ง
			เรื่องสรงพระกายพระผู้มีพระภาค
			หรื่องหมอชีวกทูลถวายพระโอสถถ่าย ๓๐ ครั้ง
		๒๑๐.วรยาจนากถา	
			ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจกราบทูลขอพร
			เรื่องทรงรับคู่ผ้าสิไวยกะ
			เรื่องทรงเอนุญาตคหบดีจีวร
			เรื่องจีวรเกิดขึ้นมากในกรุงราชคฤห์
			เรื่องทรงอนุญาตผ้าปาวาร ผ้าไหม และผ้าโกเชาว์
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๑	
    ๒๑๑.กัมพลานุชานนาทิกถา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตผ้ากัมพลเป็นต้น
			เรื่องผ้ากัมพลราคาครึ่งกาสิยะ
			ทรงอนุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด
			เรื่องผ้าเนื้อดี เนื้อหยาบ
		๒๑๒.ปังสุกูลปริเยสนกถา	
			ว่าด้วยการแสดงหาผ้าบังสกุล
			เรื่องภิกษุรอกันและไม่รอ
		๒๑๓.จีวรปฏิคคาหกสัมมติกถา	
			ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร
			เรื่องทายกนำจีวรกลับคืน
			วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร
			วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร
		๒๑๔.กัณฑาคารสัมมติอาทิกถา	
			ว่าด้วยการสมมติเรือนคลังเป็นต้น
			เรื่องสมมติเรือนคลัง
			วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติภิกษุให้เป็นเจ้าหน้าที่เรือนคลัง
			เรื่องทรงห้ามย้ายเจ้าหน้าที่เรือนคลัง
			เรื่องจีวรที่เกิดขึ้นมาก
			เรื่องส่งเสียงดังขณะแจกจีวร
			วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร
			เรื่องวิธีแจกจีวร
			เรื่องวิธีให้ส่วนแบ่ง
			เรื่องให้แลกส่วนของตน
			เรื่องให้ส่วนลดพิเศษ
			เรื่องวิธีให้ส่วนจีวร
		๒๑๕.จีวรชนกถา	
			ว่าด้วยน้ำย้อมจีวร
			เรื่องย้อมจีวรด้วยโคมัย
			เรื่องย้อมด้วยน้ำเย็น
			เรื่องน้ำย้อมล้น
			เรื่องไม่รู้ว่าน้ำย้อมเดือดแล้วหรือยังไม่เดือด
			เรื่องยกหม้อน้ำย้อมลง
			เรื่องไม่มีภาชนะสำหรับย้อม
			เรื่องขยำจีวรในถาดและในบาตร
			เรื่องตากจีวรบนพื้น
			เรื่องปลวกกัดเครื่องรองทำด้วยหญ้า
			เรื่องแขวนจีวรพับกลาง
			เรื่องชายจีวรชำรุด
			เรื่องน้ำย้อมหยดออกจากชายข้างเดียว
			เรื่องจีวรแข็ง
			เรื่องจีวรหยาบกระด้าง
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้จีวรที่ไม่ได้ตัด
		๒๑๖.ฉินทกจีวรานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตจีวรตัด
			เรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา
			ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
		๒๑๗.ติจีวรานุชานนา	
			ว่าด้วยการอนุญาตไตรจีวร
			เรื่องทอดพระเนตรเห็นภิกษุแบกห่อจีวร
			เรื่องทรงอนุญาตไตรจีวร
		๒๑๘.อติเรกจีวรกถา	
			ว่าด้วยอติเรกจีวร
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทรงอติเรกจีวรชุดอื่นเข้าบ้าน
			เรื่องอติเรกจีวรเกิดขึ้น
			เรื่องทรงอนุญาตผ้าปะเมื่ออันตรวาสกขาดทะลุ
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๒	
    ๒๑๙.วิสาขาวัตถุ	
			ว่าด้วยนางวิสาขากราบทูลขอพร
			เรื่องฝนตกพร้อมกัน ๔ ทวีป
			เรื่องนางวิสาขาขอพรเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้น
			คาถาอนุโมทนา
		๒๒๐.นิสีทนาทิอนุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตผ้ารองนั่งเป็นต้น
			เรื่องภิกษุนอนหลับขาดสติสัมปชัญญะ
			นอนหลับขาดสติสัมปชัญญะมีโทษ ๕ อย่าง
			นอนหลับมีสติสัมปชัญญะ มีอานิสงส์ ๕ อย่าง
			เรื่องผ้าปูนั่งผืนเล็กเกินไป
			เรื่องฝีดาษ
			เรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดปาก
			เรื่องทรงอนุญาตให้ถือวิสาสะผ้าเปลือกไม้
			เรื่องไตรจีวรบริบูรณ์
		๒๒๑.ปัจฉิมวิกัปปนุปคจีวราทิกถา	
			ว่าด้วยผ้าที่ต้องวิกัปเป็นอย่างต่ำเป็นต้น
			เรื่องอธิษฐาน
			เรื่องจีวรมีขนาดเพียงไรจึงต้องวิกัป
			เรื่องอุตตราสงค์ที่ทำจากผ้าบังสกุลหนัก
			เรื่องชายสังฆาฏิไม่เสมอกัน
			เรื่องด้ายหลุดลุ่ย
			เรื่องแผ่นสังฆาฏิลุ่ยออก
			เรื่องผ้าไม่พอ
			เรื่องผ้าเพลาะ
			ทรงอนุญาตให้ให้ผ้าแก่โยมมารดาบิดาได้
			เรื่องจีวรเกิดขึ้นมาก 
			เรื่องเก็บจีวรไว้ในวิหารอันธวัน
			เรื่องท่านพระอานนท์เผลอสติ
		๒๒๒.สังฆิกจีวรุปปาทกถา	
			ว่าด้วยการให้จีวรเกิดขึ้นแก่สงฆ์
			เรื่องภิกษุรูปเดียวจำพรรษา
			เรื่องภิกษุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาล
			เรื่องเระเถระสองพี่น้อง
			เรื่องภิกษุ ๓ รูปจำพรรษาในกรุงราชคฤห์
		๒๒๓.อุปนันทสักยปุตตวัตถุ	
			ว่าด้วยพระอุปนันทศากยบุตร
			เรื่องพระอุปนันทะจำพรรษาแล้วไปอาวาสใกล้บ้าน
			เรื่องพระอุปนันทะจำพรรษาใน ๒ อาวาส
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๓	
    ๒๒๔.คิลานวัตถุกถา	
			ว่าด้วยภิกษุไข้
			เรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคท้องร่วง
			เรื่องคนไข้ที่พยาบาลได้ยากและพยาบาลได้ง่าย
			คนไข้ที่พยาบาลได้ยากมีอาการ ๕ อย่าง
			คนไข้ที่พยาบาลได้ง่ายมีอาการ ๕ อย่าง
			บุคคลประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้
			บุคคลประกอบด้วยองค์ ๕ ควรพยาบาลภิกษุไข้
		๒๒๕.มตสันตกกถา	
			ว่าด้วยการให้บริขารของภิกษุมรณภาพแก่ผู้พยาบาลไข้
			เรื่องภิกษุและสามเณรเป็นไข้
			วิธีมอบไตรจีวร, บาตรให้ และกรรมวาจาสำหรับมอบให้
			สามเณรมรณภาพ
			วิธีมอบไตรจีวรและบาตรให้ และกรรมวาจาสำหรับมอบให้
			ภิกษุสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้
		๒๒๖.นัคคิยปฏิกเขปกถา	
			ว่าด้วยทรงห้ามเปลือยกาย
			เรื่องภิกษุเปลือยกาย
		๒๒๗.กุสจีราทิปฏิกเขปกถา	
			ว่าด้วยทรงห้ามผ้าคากรองเป็นต้น
			เรื่องภิกษุนุ่งผ้าคากรองเป็นต้น
			เรื่องภิกษุนุ้งผ้าทำด้วยก้านดอกรักเป็นต้น
		๒๒๘.สัพพนีลกาทิปฏิกเขปกถา	
			ว่าด้วยทรงห้ามจีวรสีเขียวล้วนเป็นดต้น
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ห่มจีวรสีเขียวล้วนเป็นต้น
		๒๒๙.วัสสังวุตถานังอนุปปันนจีวรกถา	
			ว่าด้วยจีวรยังไม่เกิดแก่ภิกษุผู้จำพรรษา
			เรื่องจีวรยังไม่เกิดขึ้นภิกษุหลีกไป
		๒๓๐.สังฆภินเนจีวรุปปาทกถา	
			ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งจีวรเมื่อสงฆ์แตกกัน
			เรื่องสงฆ์แตกกัน
		๒๓๑.ทุคคหิตสุคคหิตาทิกถา	
			ว่าด้วยจีวรที่ถือเอาไม่ดีและถือเอาดีเป็นต้น
			เรื่องพระเรวตะฝากจีวร
			เรื่องการถือเอาของฝากโดยวิสาสะและการอธิษฐานเป็นจีวรมรดก
			กรณีที่ ๑ ฝากไปด้วยสั่งว่า "ท่านจะถวาย..."
			กรณีที่ ๒ ฝากไปด้วยกล่าวว่า "ผมขอถวาย..."
		๒๓๒.อัฏฐจีวรมาติกา	
			ว่าด้วยจีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา
			เรื่องมาติกาแห่งจีวร ๘ ข้อ
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๔	
    ๒๓๓.รวมเรื่องที่มีในจีวรขันธกะ	
	๙.จัมเปยยขันธกะ		
		๒๓๔.กัสสปโคตตภิกขุวัตถุ	
			ว่าด้วยพระกัสสปโคตร
			เรื่องพระกัสสปโคตรผู้อยู่ประจำในอาวาส ณ วาสภคาม
			พุทธประเพณี
		๒๓๕.อธัมมวัคคาทิกัมมกถา	
			ว่าด้วยกรรมที่แบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมเป็นต้น
			เรื่องภิกษุชาวกรุงจัมปาทำกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมเป็นต้น
			เรื่องพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามเพราะไม่ชอบธรรม
			กรรม ๔ ประเภท
		๒๓๖.ญัตติวิปันนกัปปาทิกถา	
			ว่าด้วยกรรมที่ญัติวิบัติเป็นต้น
			เรื่องแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ
			กรรม ๖ ประเภท
			อธิบายกรรมไม่ชอบธรรม
			อธิบายกรรมที่แบ่งพวกทำ
			อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันทำ
			อธิบายกรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูป
			อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูป
			อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรม
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๕	
    ๒๓๗.จตุวัคคกรณาทิกถา	
			ว่าด้วยกรรมที่สงฆ์กำหนดจำนวน ๔ รูปทำเป็นต้น
			เรื่องสงฆ์ ๕ ประเภท
			เรื่องกรรมที่สงฆ์จตุวรรคพึงทำ
			เรื่องกรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ
			เรื่องกรรมที่สงฆ์ทสวรรคพึงทำ
			เรื่องกรรมที่สงฆ์วีสติวรรคพึงทำ
		๒๓๘.ปาริวาสิกถา	
			ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นต้น
			เรื่องสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่ ๔ ทำสังฆกรรมไม่ได้ และสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นเป็นที่ ๒๐ อัพภานไม่ได้
			ปฏิโกสนา(การกล่าวคัดค้าน) ๒ อย่าง
			เรื่องคำคัดค้านของคน ๒๗ จำพวกฟังไม่ขึ้น
			เรื่องคำคัดค้านของภิกษุที่ฟังขึ้น
		๒๓๙.เทฺวนิสสารณาทิกถา	
			ว่าด้วยนิสสารณา ๒ อย่างเป็นต้น
			เรื่องบุคคลที่ถูกขับออกไปดีและบุคคลที่ถูกขับออกไปไม่ดี
			โอสารณา ๒ อย่าง
			เรื่องบุคคลที่ไม่ควรรับเข้าหมู่ ๑๑ จำพวก
			เรื่องบุคคที่ควรรับเข้าหมู่ ๓๒ จำพวก
		๒๔๐.อธัมมกัมมาทิกถา	
			ว่าด้วยกรรมที่ไม่ชอบธรรมเป็นต้น
			เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม ๗ กรณี
			เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมที่ไม่ชอบธรรมอีก ๗ กรณี
			เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมที่ชอบธรรม ๗ กรณี
		๒๔๑.อุปาลิปุจฉากถา	
			ว่าด้วยพระอุบาลีกราบทูลถามปัญหา
			เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย
			เรื่องกรรมที่ชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัย
			เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย
			เรื่องกรรมชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัย
			เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๖	
    ๒๔๒.ตัชชนียกัมมกถา	
			ว่าด้วยตัชชนียกรรม
			เรื่องภิกษุแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงตัชชนียกรรม
			เรื่องภิกษุในอาวาสอื่นพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัชนียกรรม
		๒๔๓.นิยสกัมมกถา	
			ว่าด้วยนิยสกรรม
			เรื่องสงฆ์ลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาด
		๒๔๔.ปัพพาชนียกัมมกถา	
			ว่าด้วยปัพพาชนียกรรม
			เรื่องสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล
		๒๔๕.ปฏิสารณียกัมมกถา	
			ว่าด้วยปฏิสารณียกรรม
			เรื่องสงฆ์ลงสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ด่าบริภาษคฤหัสถ์
		๒๔๖.อทัสสนอุกเขปนียกัมมกถา	
			ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
		๒๔๗.อัปปฏิกัมมอุกเขปนียกัมมกถา	
			ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
		๒๔๘.อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมกถา	
			ว่าด้วยอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
		๒๔๙.ตัชชนียกัมมปฏิสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยการระงับตัชชนียกรรม
		๒๕๐.นิยสกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยการระงับนิยสกรรม
		๑๕๑.ปัพพาชนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยการระงับปัพพาชนียกรรม
		๒๕๒.ปฏิสารณียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยการระงับสารณียกรรม
		๒๕๓.อทัสสนอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
		๒๕๔.อัปปฏิกัมมอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
		๒๕๕.อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาป
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๗	
    ๒๕๖.ตัชชนียกัมมวิวาทกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในตัชชนียกรรม
		๒๕๗.นิยสกัมมวิวาทกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในนิยสกรรม
		๒๕๘.ปัพพาชนียกัมมวิวาทกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในปัพพาชนียกรรม
		๒๕๙.ปฏิสารณียกัมมวิวาทกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในปฏิสารณียกรรม
		๒๖๐.อทัสสนอุกเขปนียกัมมวิวาทกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
		๒๖๑.อัปปฏิกัมมอุกเขปนียกัมมวิวาทกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
		๒๖๒.อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมวิวาทกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
		๒๖๓.ตัชชนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับตัชชนียกรรม
		๒๖๔.นิยสกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับนิยสกรรม
		๒๖๕.ปัพพาชนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับปัพพาชนียกรรม
		๒๖๖.ปฏิสารณียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับปฏิสารณียกรรม
		๒๖๗.อทัสสนอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าอาบัติ
		๒๖๘.อัปปฏิกัมมอักเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
		๒๖๙.อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะสละทิฏฐิบาป
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๘		
    ๒๗๐.รวมเรื่องที่มีในจัมเปยยขันธกะ	
	๑๐.โกสัมพิกขันธกะ		
		๒๗๑.โกสัมพิกวิวาทกถา	
			ว่าด้วยเรื่องภิกษุชาวกรังโกสัมพีทะเลาะวิวาทกัน
			เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้ภิกษุแสดงอาบัติ
			เรื่องพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมทำอุโบสถในสีมา
			นานาสังวาสกภูมิและสมานสังวาสกภูมิ
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๑๙	
    ๒๗๒.ทีฆาวุวัตถุ	
			ว่าด้วยทีฆาวุกุมาร
		๒๗๓.พาลกโลณคมนากถา	
			ว่าด้วยการเสด็จไปพาลกโลณกคาม
			เรื่องท่านพระภคุอยู่ ณ พาลกโลณกคาม
		๒๗๔.ปาจีนวังสทายคมนกถา	
			ว่าด้วยการเสด็จไปปาจีนวังสทายวัน
			เรื่องท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิมพิละ
      
####เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๒๐	
    ๒๗๕.ปาริเลยยกคมนกถา	
			ว่าด้วยการเสด็จไปป่าปาริไลยกะ
			เรื่องพญาช้างปาริไลยกะ
		๒๗๖.อัฏฐารสวัตถุกถา	
			ว่าด้วยเรื่องที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ๑๘ ประการ
			เรื่องทรงแสดงเหตุแห่งความแตกแยกแก่ท่านพระสารีบุตร ณ กรุงสาวัตถี
			ลักษณะของภิกษุผู้เป็นอธรรมวาที ๑๘ อย่าง
			ลักษณะของภิกษุผู้เป็นธรรมวาที ๑๘ อย่าง
			เรื่องทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
			พระเถระกราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติ
			พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
			อนาถบินฑิกคหบดีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
			นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
			เรื่องให้เสนาสนะที่ว้างแก่พวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
			เรื่องจัดเสนาสนะให้ว่างสำหรับพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
			เรื่องให้อามิสเท่าๆ กัน
		๒๗๗.โอสารณานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตรับเข้าหมู่ซึ่งภิกษุผู้ถูกลงอักเขปนียกรรม
		๒๗๘.สังฆสามัคคีกถา	
			ว่าด้วยสังฆสามัคคี
			วิธีทำสังฆสามัคคีและกรรมวาจา
		๒๗๙.อุปาลิสังฆสามัคคีปุจฉา	
			ว่าด้วยพระอุบาลีกราบทูลถามถึงสังฆสามัคคี
			เรื่องทรงแสดงสังฆสามัคคี ๒ อย่างแก่ท่านพระอุบาลี
			สังฆสามัคคี ๒ อย่าง
			เรื่องไม่ถูกตำหนิโดยศีลอุบาลีคาถา
		๒๘๐.รวมเรื่องที่มีในโกสัมพิกขันธกะ	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑ ๙๕๙๖

บอกบุญ :