เล่มที่ ๔

พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑  		
			
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑
  ๑.มหาขันธกะ		
		๑.โพธิกถา	
			ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์
			เรื่องทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท
			ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
			ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
			พุทธอุทานคาถาที่ ๑
			ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
			ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
			พุทธอุทานคาถาที่ ๒
			ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
			ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
			พุทธอุทานคาถาที่ ๓
		๒.อชปาลกถา	
			ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธ
			เรื่องทรงแสดงธรรมเป็นเหตุให้เป็นพราหมณ์
		๓.มุจลินทกถา	
			ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นมุจลินท์
			เรื่องทรงเปล่งอุทานปรารภความสุข
			พุทธอุทานคาถา
		๔.ราชยตนกถา	
			ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นราชยตนะ
			เรื่องทรงพบกับตปุสสะและภัลลิกะ
		๕.พรหมยาจนกถา	
			ว่าด้วยพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
			เรื่องทรงพิจารณาความลึกซึ้งแห่งปฏิจจสมุปบาท
			อนัจฉริยคาถา
			พรหมนิคมคาถา
			เรื่องทรงพิจารณาเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว
		๖.ปัญจวัคคิยกถา	
			ว่าด้วยภิกษุปัญจวัคคีย์
			เรื่องอาฬารดาบสกาลามโคตร
			เรื่องอุททกดาบสรามบุตร
			เรื่องอุปกาชีวก
			เรื่องทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์
			ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๒		
      ภิกษุปัญจวัคคีย์ทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
			อนัตตลักขณสูตร
		๗.ปัพพัชชากถา	
			ว่าด้วยการบรรพชา
			เรื่องยสกุลบุตร
			เรื่องการบรรพชาของสหาย ๔ คนของพระยสะ
			เรื่องการบรรพชาของสหาย ๕๐ คนของพระยสะ
		๘.มารกถา	
			ว่าด้วยมาร
			เรื่องส่งพระอรหันต์ ๖๐ รูป ไปประกาศศาสนา
			เรื่องมาร
		๙.ปัพพัชชูปสัมปทากถา	
			ว่าด้วยการบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์
			เรื่องทรงอนุญาตภิกษุบรรพชาอุปสมบทให้กุลบุตร
			ไตรสรณคมน์ ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
		๑๐.ทุติยมารกถา	
			ว่าด้วยมาร เรื่องที่ ๒
			เรื่องทรงแนะวิธีให้ได้อนุตตรวิมุตติ
		๑๑.ภัททวัคคิยวัตถุ	
			ว่าด้วยพระภัททวัคคีย์
			เรื่องทรงแสดงธรรมโปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๓
    ๑๒.อุรุเวลปาฏิหาริยกถา	
			ว่าด้วยปาฏิหาริย์ที่ตำบลอุรุเวลา
			เรื่องชฎิล ๓ พี่น้อง
			ปาฏิหารย์ที่ ๑ เรื่องโรงบูชาไฟ
			คาถาสรุป
			ปาฏิหารย์ที่ ๒ เรื่องท้าวมหาราชทั้ง ๔
			ปาฏิหารย์ที่ ๓ เรื่องท้าวสักกะ
			ปาฏิหารย์ที่ ๔ เรื่องท้าวสหัมบดีพรหม
			ปาฏิหารย์ที่ ๕ เรื่องชาวอังคะและมคธ
			เรื่องผ้าบังสกุล
			เรื่องสระโบกขรณี
			เรื่องขยำผ้าบังสกุลบนแผ่นศิลา
			เรื่องพาดผ้าบังสกุลบนต้นกุ่ม
			เรื่องผึ่งผ้าบังสกุลบนแผ่นศิลา
			ปาฏิหารย์เก็บผลหว้า
			ปาฏิหารย์เก็บผลมะม่วง ผลมะขามป้อม ดอกปาริฉัตร
			เรื่องพวกชฎิลฝ่าฝืน
			เรื่องพวกชฎิลก่อไฟ
			เรื่องพวกชฎิลดำน้ำ
			เรื่องภาชนะใส่ไฟ
			เรื่องฝนตกน้ำท่วม
			ชฏิล ๓ พี่น้องทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
			อาทิตตปริยายสูตร
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๔	
    ๑๓.พิมพิสารสมาคมกถา	
			ว่าด้วยสมาคมของพระเจ้าพิมพิสาร
			เรื่องสวนตาลหนุ่ม
			เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
			เรื่องความปรารถนา ๕ ประการของพระเจ้าพิมพิสาร
			จอมทัพมคธรัฐ
			คาถาสดัดีพระพุทธเจ้า
			เรื่องทรงรับพระเวฬุวันเป็นวัดแรก
		๑๔.สารีปุตตโมคคัลลานปัพพัชชากถา	
			ว่าด้วยสารีบุตรและโมคคัลลานะบรรพชา
			พระอัสสชิแสดงธรรม
			สารีบุตรปริพาชกได้ธรรมจักษุ
			สารีบุตรปริพาชกเปลื้องคำสัญญา
			โมคคัลลานปริพาชกได้ธรรมจักษุ
			สองสหายไปอำลาอาจารย์
			ทรงพยากรณ์พระอัครสาวก
			ทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
			เรื่องกุลบุตรชาวมคธมีชื่อเสียงบรรพชา
		๑๕.อุปัชฌายวัตตกถา	
			ว่าด้วยอุปัชฌายวัตร
			เรื่องภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อย
			ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
			ทรงอนุญาตอุปัชฌาย์
			วิธีถืออุปัชฌาย์
			อุปัชฌายวัตร
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๕	
    ๑๖.สัทธิวิหาริกวัตตกถา	
			ว่าด้วยสัทธิวิหาริกวัตร
		๑๗.ปณามิตกถา	
			ว่าด้วยการประณาม
			เรื่องทรงอนุญาตให้ประณาม
			วิธีประณาม
			สัทธิวิหาริกไม่ขอขมา
			อุปัชฌาย์ไม่รับการขอขมา
			องค์แห่งการประณาม
			มูลเหตุให้เกิดการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
			เรื่องพราหมณ์ซูบผอมเพราะไม่ได้บวช
			อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
			วิธีให้อุปสมบทและกรรมวาจาให้อุปสมบท
			เรื่องภิกษุประพฤติไม่สมควร
			วิธีขอการอุปสมบท
			กรรมวาจาให้อุปสมบท
			เรื่องพราหมณ์บวชเพราะเห็นแก่ปากท้อง
			นิสสัย ๔
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๖	
    ๑๘.อาจริยวัตตกถา	
			ว่าด้วยอาจิยวัตร
			เรื่องการบอกนิสสัยแก่มาณพก่อนบวช
			เรื่องให้อุปสมบทด้วยคณะ
			เรื่องอุปัชฌาย์มีพรรษาเดียวบวชให้กุลบุตรบวช
			พุทธประเพณี
			เรื่องอุปัชฌาย์โง่เขลา
			เรื่องอุปัชฌาย์หลีกไป
			เรื่องถือนิสสัยอยู่ ๑๐ พรรษา
			วิธีถือนิสสัย
			อาจริยวัตร
		๑๙.อันเตวาสิกวัตตกถา	
			ว่าด้วยอันเตวาสิกวัตร
		๒๐.ปณามนาขมาปนา	
			ว่าด้วยการประณามและการขอขมา
			เรื่องอันเตวาสิกไม่ประพฤติชอบ
			เรื่องทรงอนุญาตให้ประณาม
			วิธีประณาม
			อันเตวาสิกไม่ขอขมา
			อาจารย์ไม่รับการขอขมา
			องค์แห่งการประณาม
		๒๑.พาลอัพยัตตวัตถุ	
			ว่าด้วยภิกษุโง่ไม่ฉลาด
			เรื่องอาจารย์โง่เขลา
		๒๒.นิสสยปฏิปัสสัทธิกถา	
			ว่าด้วยการระงับนิสสัย
			เรื่องนิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์

####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๗		
    ๒๓.อุปสัมปาเทตัพพปัญจกะ	
			ว่าด้วยองค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท ๑๖ หมวด
			เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕
		๒๔.อุปสัมปาเทตัพพฉักกะ	
			ว่าด้วยองค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท ๑๔ หมวด
			เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ ๖
		๒๕.อัญญติตถิยปุพพกถา	
			ว่าด้วยภิกษุผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
			ติตถิยปริวาส
			วิธีให้ติตถิยปริวาส
			ไตรสรณคมน์ ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
			คำขอติตถิยปริวาสและกรรมวาจาให้ติตถิยปริวาส
			ข้อปฏิบัติที่มิให้สงฆ์ยินดี
			ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี
			เรื่องอัญเดียรถีย์เปลือยไม่โกนผม
			เรื่องชฏิลบูชาไฟ
			เรื่องอัญเดียรถีย์ศากยะ
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๘	
    ๒๖.ปัญจาพาธวัตถุ	
			ว่าด้วยอาพาธ ๕ ชนิด
			เรื่องอันตรายิกธรรม
			ทรงห้ามคนเป็นโรคติดต่อบรรพชา
		๒๗.ราชภฏวัตถุ	
			ว่าด้วยราชภัฏบรรพชา
			พระเจ้าพิมพิสารทูลขออนุญาต
			เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทูลขอห้ามให้ราชภัฏบรรพชา
		๒๘.อังคุลิมาลโจรวัตถุ	
			ว่าด้วยโจรอังคุลิมาลบรรพชา
			เรื่องห้ามโจรมีชื่อเสียงบรรพชา
		๒๙.การเภทกโจรวัตถุ	
			ว่าด้วยโจรแหกเรือนจำบรรพชา
		๓๐.ลิขิตกโจรวัตถุ	
			ว่าด้วยโจรถูกออกหมายจับบรรพชา
		๓๑.กสาหตวัตถุ	
			ว่าด้วยบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวายบรรพชา
		๓๒.ลักขณาหตวัตถุ	
			ว่าด้วยบุรุษถูกสักหมายโทษบรรพชา
		๓๓.อิณายิกวัตถุ	
			ว่าด้วยลูกหนี้บรรพชา
		๓๔.ทาสวัตถุ	
			ว่าด้วยทาสบรรพชา
		๓๕.กัมมารภัณฑวัตถุ	
			ว่าด้วยบุตรช่างทองผมจุกห้าแหยมบรรพชา
		๓๖.อุปาลิทารกวัตถุ	
			ว่าด้วยเด็กชายอุบาลีบรรพชา
			เรื่องทรงห้ามกุลบุตรอายุหย่อนกว่า ๒๐ ปีอุปสมบท
		๓๗.อหิวาตกโรควัตถุ	
			ว่าด้วยโรคอหิวาตกโรค
			กำหนดอายุผู้บรรพชาเป็นสามเณร
			เรื่องบรรพชาให้เด็กอายุหย่อนกว่า ๑๕ ปีของตระกูลมีศรัทธา
		๓๘.กัณฏกวัตถุ	
			ว่าด้วยสามเณรกัณฏกะ
		๓๙.อาหุนทริกวัตถุ	
			ว่าด้วยทิศคับแคบ
		๔๐.นิสสยมุจจนกกถา	
			ว่าด้วยการถือนิสสัยและการพ้นนิสสัย
			ทรงอนุญาตให้ถือนิสสัย
			องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย
			องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย
			องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย
			องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๙		
    ๔๑.ราหุลวัตถุ	
			ว่าด้วยพระราหุลกุมารบรรพชา
			วิธีให้บรรพชา
			ไตรสรณคมน์ ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
			เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร
			ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรหลายรูปไว้อุปัฏฐาก
		๔๒.สิกขาปทกถา	
			ว่าด้วยสิกขาบทของสามเณร
		๔๓.ทัณฑกัมมวัตถุ	
			ว่าด้วยการลงทัณฑกรรมสามเณร
			เรื่องวิธีลงทัณฑกรรม
			เรื่องห้ามฉันทางปาก
		๔๔.อนาปุจฉาวรณวัตถุ	
			ว่าด้วยการกักกันสามเณรโดยไม่บอกอุปัชฌาย์
		๔๕.อปลาฬนวัตถุ	
			ว่าด้วยการเกลี้ยกล่อมสามเณร
		๔๖.กัณฏกสามเณรวัตถุ	
			ว่าด้วยการนาสนะสามเณรกัณฏกะ
			องค์ ๑๐ สำหรับนาสนะสามเณร
		๔๗.ปัณฑกวัตถุ	
			ว่าด้วยบัณเฑาะก์บรรพชา
			ห้ามบัญเฑาะก์อุปสมบท
		๔๘.เถยยสังวาสวัตถุ	
			ว่าด้วยคนลักเพศและคนเข้ารีตเดียรถีย์บรรพชา
			ห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีตอุปสมบท
		๔๙.ติรัจฉานคตวัตถุ	
			ว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉานบรรพชา
			นาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบรรพชา
		๕๐.มาตุฆาตกวัตถุ	
			ว่าด้วยคนฆ่ามารดาขอบรรพชา
			ห้ามคนฆ่ามารดาอุปสมบท
		๕๑.ปิตุฆาตกวัตถุ	
			ว่าด้วยคนฆ่าบิดาขอบรรพชา
			ห้ามคนฆ่าบิดาอุปสมบท
		๕๒.อรหันตฆาตกวัตถุ	
			ว่าด้วยคนฆ่าพระอรหันต์บรรพชา
			ห้ามคนฆ่าพระอรหันต์อุปสมบท
		๕๓.ภิกขุณีทูสกวัตถุ	
			ว่าด้วยคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้นบรรพชา
			ห้ามคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้นอุปสมบท
			เรื่องคนทำลายสงฆ์
			เรื่องคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต
		๕๔.อุภโตพยัญชนก	
			ว่าด้วยอุภโตพยัญชนกบรรพชา
			ห้ามอุภโตพยัญชนกอุปสมบท
		๕๕.อนุปัชฌายกาทิวัตถุ	
			ว่าด้วยคนไม่มีอุปัชฌาย์อุปสมบทเป็นต้น
			เรื่องคนมีสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์
			เรื่องคนมีคณะเป็นอุปัชฌาย์
			เรื่องคนมีบัณเฑาะก์เป็นอุปัชฌาย์เป็นต้น
		๕๖.อปัตตกาทิวัตถุ	
			ว่าด้วยคนไม่มีบาตรอุปสมบทเป็นต้น
			ห้ามคนไม่มีบาตรอุปสมบท
			เรื่องคนไม่มีจีวร
			เรื่องคนไม่มีทั้งบาตรและจีวร
			เรื่องคนยืมบาตร
			เรื่องคนยืมจีวร
			เรื่องคนยืมบาตรและจีวร
		๕๗.ปัพพาเชตัพพทวัตติงสวาร	
			ว่าด้วยบุคคลไม่ควรบรรพชาให้ ๓๒ จำพวก
			เรื่องทรงห้ามให้คนมือด้วนเป็นต้นบรรพชา
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๐		
    ๕๘.อลัชชีนิสสยวัตถุ	
			ว่าด้วยการให้นิสสัยแก่ภิกษุอลัชชี
			เรื่องทรงห้ามการให้นิสสัยแก่ภิกษุอลัชชี
			เรื่องทรงห้ามการถือนิสสัยภิกษุอลัชชี
		๕๙.คมิกาทินิสสยวัตถุ	
			ว่าด้วยการถือนิสสัยของภิกษุผู้เดินทางเป็นต้น
			เรื่องภิกษุผู้เดินทางไกลไม่ต้องถือนิสสัย
			เรื่องภิกษุไข้ไม่ต้องถือนิสสัย
			เรื่องภิกษุผู้พยาบาลไข้ไม่ต้องถือนิสสัย
			เรื่องไม่ต้องถือนิสสัยเพราะหาผู้ให้นิสสัยไม่ได้
		๖๐.โคตเตนอนุสสาวนานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตอุปสมบทกรรมโดยสวดระบุโคตรของอุปัชฌาย์
			เรื่องพระมหากัสสปะนิมนต์พระอานนท์มาสวดนาค
		๖๑.เทวอุปสัมปทาเปกขาทิวัตถุ	
			ว่าด้วยอุปสมบทอุปสัมปทาเปกขะ ๒ คนเป็นต้น
			เรื่องแย่งกันอุปสมบทก่อน
			เรื่องอุปสมบทครั้งละ ๓ คน มีอุปัชฌาย์รูปเดียว
		๖๒.คัพภวีสูปสัมปทานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตอุปสมบทให้กุลบุตรโดยนับอายุ ๒๐ ปีทั้งอยู่ในครรภ์
			เรื่องพระกุมารกัสสปะ
		๖๓.อุปสัมปทาวิธิ	
			ว่าด้วยอุปสมบทวิธี
			เรื่องอุปสัมบันถูกโรคเบียดเบียน
			เรื่องถามอันตรายิกธรรมกับอุปสัมปทาเปกขะ
			เรื่องสอนซ้อนก่อนถามอันตรายิกธรรม
			คำบอกบาตรและจีวร
			เรื่องภิกษุโง่เขลาสอนซ้อม
			เรื่องภิกษุยังไม่ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อม
			วิธีแต่งตั้งตนและกรรมวาจา
			วิธีแต่งตั้งผู้อื่นและกรรมวาจา
			เรื่องห้ามผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาพร้อมกัน
			เรื่องสอนซ้อมในท่ามกลางสงฆ์
			คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
			คำขออุปสมบท
			คำแต่งตั้งตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
			ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา
		๖๔.จัตตารินิสสยะ	
			ว่าด้วยนิสสัย ๔
			เรื่องทรงอนุญาตให้บอกนิสสัย ๔
		๖๕.จัตตาริอกรณียะ	
			ว่าด้วยอกรณียกิจ ๔
			เรื่องทิ้งภิกษุบวชใหม่ไว้ตามลำพัง
			ทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจ ๔
		๖๖.อาปัตติอทัสสนอุกขิตตวัตถุ	
			ว่าด้วยภิกษุถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติ
			เรื่องภิกษุถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
			เรื่องภิกษุถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
		๖๗.รวมเรื่องที่มีในมหาขันธกะ
    
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๑
  ๒.อุโปสถขันธกะ		
		๖๘.สันนิปาตานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตให้สงฆ์ประชุมกัน
			เรื่องปริพาชกอัญเดียรถีย์
			เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
			ทรงแสดงธรรมมีกถา
			ทรงอนุญาตวันประชุม
			เรื่องภิกษุประชุมนั่งนิ่ง
			เรื่องทรงอนุญาตให้กล่าวธรรมในวันประชุม
		๖๙.ปาติโมกขุทเทสานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตปาติโมกขุทเทส
			เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด
			นิทานุทเทสวิภังค์
			เรื่องภิกษุยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงทุกวัน
			เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงปักษ์ละครั้ง
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่บริษัทเท่าที่มี
			เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุผู้พร้อมเพรียง
			เรื่องทรงอนุญาตความพร้อมเพรียงกำหนดอาวาสเดียว
		๗๐.มหากัปปินวัตถุ	
			ว่าด้วยพระมหากัปปินเถระ
			เรื่องมัททกุจฉิมฤคทายวัน
		๗๑.สีมานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตสีมา
			สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา
			วิธีสมมติสีมา
			กรรมวาจาสมมติสีมา
			เรื่องสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด
			เรื่องสมมตินทีปารสีมา (สีมาคร่อมแม่น้ำ)
		๗๒.อุโปสถาคารกถา	
			ว่าด้วยโรงอุโบสถ
			เรื่องยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงตามบริเวณวิหาร
			วิธีสมมติโรงอุโบสถและกรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ
			เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน
			วิธีถอนโรงบุโบสถและกรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ
		๗๓.อุโปสถปมุขานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตพิ้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ
			เรื่องสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินไป
			วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติพื้นที่ด้านในอุโบสถ
			เรื่องภิกษุนวกะลงประชุมก่อน
			ทรงอนุญาตให้ภิกษุหลยวัดทำอุโบสถร่วมกัน
		๗๔.อวิปปวาสสีมานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
			เรื่องกรุงราชคฤห์
			วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติแดนไม่อยู่ปรารศจากจีวร
			เรื่องสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากจีวร
			วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติจีวราวิปปวาสสีมา
			เว้นบ้านและอุปจารบ้าน
		๗๕.สีมาสมูหนนา	
			ว่าด้วยการถอนสีมา
			เรื่องสมมติสมานสังวาสสีมาก่อน
			วิธีถอนและกรรมวาจาถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
			เรื่องถอนสมานสังวาสสีมาภายหลัง
			วิธีถอนและกรรมวาจาถอนสมานสังวาลสีมา
		๗๖.คามสีมาทิ	
			ว่าด้วยคามสีมาเป็นต้น
			อพัทรสีมา
			เรื่องอุทกุกเขปสีมาในแม่น้ำเป็นต้น
			เรื่องสีมาคาบเกี่ยว
			สมมติสีมาทับสีมา
		๗๗.อุโปสถเภทาทิ	
			ว่าด้วยประเภทแห่งวันอุโบสถเป็นต้น
			เรื่องอาการที่ทำอุโบสถ
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๒
    ๗๘.สังขิตตปาติโมกขุทเทสาทิ	
			ว่าด้วยการยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อเป็นต้น
			เรื่องประเภทแห่งปาติโมกขุทเทส
			ทรงห้ามยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อ
			เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อ
			เมื่อชาวป่ามาพลุกพล่าน
			เรื่องอันตราย ๑๐ ประการ
			เรื่องทรงอนุญาตภิกษุเถระแสดงธรรมโดยไม่ต้องได้รับอาราธนา
		๗๙.วินยปุจฉนกถา	
			ว่าด้วยการถามพระวินัย
			เรื่องถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับแต่งตั้งก่อน
			วิธีแต่งตั้งเป็นผู้ถาม
			กรรมวาจาแต่งตั้งตนเอง
			กรรมวาจาแต่งตั้งผู้อื่น
			เรื่องคุกคามจะฆ่า
		๘๐.วินยวิสัชชนกถา	
			ว่าด้วยการวิสัชนาพระวินัย
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์วิสัชนาพระวินัย
			วิธีแต่งตั้งเป็นผู้วิสัชนา
			กรรมวาจาแต่งตั้งตน
			กรรมวาจาแต่งตั้งผู้อื่น
			เรื่องคุกคามจะฆ่าเรื่องที่ ๒
		๘๑.โจทนากถา	
			ว่าด้วยการฟ้องร้อง
			เรื่องโจทด้วยอาบัติ
			เรื่องขอโอกาสก่อนโจท
			ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล
		๘๒.อธัมมกัมมปฏิกโกสนาทิ	
			ว่าด้วยการคัดค้านทำกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรมเป็นต้น
			เรื่องทรงอนุญาตคัดค้านกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรม
			เรื่องภิกษุ ๔-๕ รูปแสดงความเห็น
			เรื่องจงใจยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงไม่ให้ได้ยิน
			เรื่องพยายามยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
			เรื่องยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในบริษัทที่มีคฤหัสถ์
			เรื่องยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยไม่ได้รับอาราธนา
		๘๓.ปาติโมกขุทเทสกอัชเฌสนาทิ	
			ว่าด้วยการอาราธนาผู้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเป็นต้น
			เรื่องภิกษุชาวเมืองโจทนาวัตถุไม่รู้จักอุโบสถ
			เรื่องภิกษุมากรูปไม่รู้จักอุโบสถ
			เรื่องส่งภิกษุไปเรียนปาติโมกข์พอจะกลับมาทันในวันนั้น
		๘๔.ปักขคณนาทิอุคคหณานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตให้เรียนวิธีนับปักษ์เป็นต้น
			เรื่องวิธีการนับปักษ์
			เรื่องทรงอนุญาตให้นับภิกษุในวันอุโบสถ
			เรื่องไปบิณฑบาตยังบ้านไกล
			เรื่องนึกไม่ได้
		๘๕.ปุพพกรณานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตบุพพกรณ์
			เรื่องบุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ
			เรื่องปูอาสนะและตามประทีปเป็นต้น
		๘๖.ทิสังคมิกาทิวัตถุ	
			ว่าด้วยภิกษุไปสู่ทิศเป็นต้น
			เรื่องภิกษุจะไปไหนต้องบอกลาก่อน
			เรื่องควรสงเคราะห์ภิกษุผู้เป็นพหูสูต
			เรื่องส่งภิกษุไปพอจะกลับมาทันในวันนั้น
			เรื่องจำพรรษาในอาวาสที่มีผู้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงได้
		๘๗.ปาริสุทธิทานกถา	
			ว่าด้วยการมอบปาริสุทธิ
			เรื่องภิกษุไข้มอบปาริสุทธิ
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๓
    ๘๘.ฉันททานกถา	
			ว่าด้วยการมอบฉันทะ
			เรื่องทำกรรมที่จะต้องทำ
			วิธีมอบฉันทะ
		๘๙.ญาตกาทิคหณกถา	
			ว่าด้วยพวกญาติเป็นต้นจับภิกษุ
			เรื่องภิกษุถูกพวกญาติเป็นต้นจับไว้
		๙๐.อุมมัตตกสมมติ	
			ว่าด้วยการสมมติภิกษุวิกลจริต
			วิธีให้อุมมัตตกสมมติและกรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ
		๙๑.สังฆุโปสถาทิปเภท	
			ว่าด้วยประเภทแห่งอุโบสถมีอุโบสถเป็ฯการสงฆ์เป็นต้น
			เรื่องภิกษุ ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป และ ๑ รูป
			ทำอุโบสถ ๓ อย่างตามลำดับ
			เรื่องภิกษุ ๔ รูป ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
			เรื่องภิกษุ ๓ รูป ทำปาริสุทธิอุโบสถ
			วิธีทำปาริสุทธิอุโบสถสำหรับภิกษุ ๓ รูป และกรรมวาจา
			คำบอกปาริสุทธิสำหรับภิกษุมีพรรษาแก่กว่า
			คำบอกปาริสุทธิสำหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกว่า
			วิธีทำปาริสุทธิอุโบสถสำหรับภิกษุ ๒ รูป 
			คำบอกปาริสุทธิสำหรับภิกษุมีพรรษาแก่กว่า
			คำบอกปาริสุทธิสำหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกว่า
			เรื่องภิกษุรูปเดียวอธิษฐานอุโบสถ
		๙๒.อาปัตติปฏิกัมมวิธิ	
			ว่าด้วยวิธีแก้ไขอาบัติ
			เรื่องแสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ
			ไม่แน่ใจในอาบัติ
			เรื่องแสดงสภาคาบัติ
		๙๓.อาปัตติอาวิกรณวิธิ	
			ว่าด้วยวิธีการเผยอาบัติ
			เรื่องระลึกอาบัติได้เมื่อจะยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
			เมื่อกำลังยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงไม่แน่ใจในอาบัติ
		๙๔.สภาคาปัตติปฏิกัมมวิธิ	
			ว่าด้วยการแก้ไขสภาคาบัติ
			เรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติ
			ญัตติกรรมวาจา
			สงฆ์ทั้งหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัติ
			ญัตติกรรมวาจา
			เรื่องไม่รู้จักชื่อและโคตรอาบัติ
		๙๕.อนาปัตติปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยการทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ ๑๕ กรณี
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๔
    ๙๖.วัคคาวัคคสัญญิปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยการแบ่งพวกกันอยู่และสำคัญว่าแบ่งพวกกัน ๑๕ กรณี
		๙๗.เวมติกปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยภิกษุไม่แน่ใจทำอุโบสถ ๑๕ กรณี
		๙๘.กุกกุจจปกตปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยภิกษุผู้กังวลใจทำอุโบสถ ๑๕ กรณี
		๙๙.เภทปุเรกขารปัณณสรกะ	
			ว่าด้วยมุ่งทำความแตกร้าวทำอุโบสถ ๑๕ กรณี
		๑๐๐.สีโมกกันติกเปยยาล	
			ว่าด้วยการละข้อความเกี่ยวกับภิกษุเข้าสู่สีมา
			เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ
		๑๐๑.ลิงคาทิทัสสนะ	
			ว่าด้วยการเห็นลักษณะเป็นต้น
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๕	
    ๑๐๒.นานาสังวาสกาทิอุโปสถกรณะ	
			ว่าด้วยภิกษุเป็นนานาสังวาสเป็นต้นทำอุโบสถ
		๑๐๓.นคันตัพพวาร	
			ว่าด้วยสถานที่ไม่ควรไปในวันอุโบสถ
		๑๐๔.คันตัพพวาร	
			ว่าด้วยสถานที่ควรไปในวันอุโบสถ
		๑๐๕.วัชชนียปุคคลสันทัสสนา	
			ว่าด้วยการแสดงบุคคลที่ควรเว้นในวันอุโบสถกรรม
			เรื่องปาริวาสิกปาริสุทธิ
		๑๐๖.รวมเรื่องที่มีในอุโบสถขันธกะ	
	๓.วัสสูปนายิกขันธกะ		
		๑๐๗.วัสสูปนายิกานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตการเข้าจำพรรษา
			เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุเข้าจำพรรษาในฤดูฝน
			เรื่องประเภทแห่งวันเข้าพรรษา
		๑๐๘.วัสสานจาริกาปฏิกเขปาทิ	
			ว่าด้วยทรงห้ามเที่ยวจาริกระหว่างพรรษาเป็นต้น
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์เที่ยวจาริกในระหว่างพรรษา
			เรื่องปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เข้าจำพรรษา
			เรื่องจงใจเดินผ่านอาวาส
			เรื่องการเลื่อนกาลฝน
		๑๐๙.สัตตาหกรณียานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อเขาสร้างวิหารถวายเป็นต้น
			เรื่องอุบาสกสร้างวิหารเป็นต้นถวาย
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๖	
    ๑๑๐.ปัญจอัปปหิตานุชชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อสหธรรมิกทั้ง ๕ จะไม่ส่งฑูตมา
			เรื่องภิกษุเป็นไข้เป็นต้น
			สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุ ๑๐ กรณี
			สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุณี ๙ กรณี
			สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสิกขมานา ๖ กรณี
			สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามาณร ๖ กรณี
			สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามาณรี ๖ กรณี
		๑๑๑.สัตตอัปปหิตานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อบุคคล ๗ จำพวกไม่ได้ส่งฑูตมา
			เรื่องมารดาบิดาเป็นไข้
		๑๑๒.ปหิตานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อพี่ชายน้องชายเป็นต้นส่งฑูตมา
			ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเฉพาะกิจของสงฆ์
		๑๑๓.อันตรายอนาปัตติวิสสเฉทวาร	
			ว่าด้วยการขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัติในเมื่อมีอันตราย
			เรื่องสัตว์ร้ายเบียดเบียน
			เรื่องงูเบียดเบียน
			เรื่องพวกโจรเบียดเบียน
			เรื่องปีศาจรบกวน
			เรื่องหมู่บ้านถูกไฟไหม้
			เรื่องเสนาสนะถูกไฟไหม้
			เรื่องหมู่บ้านถูกน้ำท่วม
			เรื่องเสนาสนะถูกน้ำท่วม
			เรื่องชาวบ้านอพยพไปเพราะโจรภัย
			เรื่องทรงอนุญาตให้ตามทายกมีจำนวนมากกว่า
			เรื่องไม่ได้โภชนะธรรมดาหรือประณีตเป็นต้น
			เรื่องสตรีนิมนต์
			เรื่องหญิงแพศยานิมนต์
			เรื่องพบขุมทรัพย์
		๑๑๔.สังฆเภทอนาปัตติวัสสเฉทวาร	
			ว่าด้วยการขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัติในเมื่อมีผู้พยายามทำลายสงฆ์
			เรื่องทำลายสงฆ์ ๘ กรณี
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๗	
    ๑๑๕.วชาวัสสูปคมนะ	
			ว่าด้วยการเข้าจำพรรษาในคอกโคเป็นต้น
			เรื่องเข้าจำพรรษาในคอกโค
			เรื่องเข้าจำพรรษาในหมู่เกวียน
			เรื่องเข้าจำพรรษาในเรือ
		๑๑๖.วัสสานุปคันตัพพัฏฐาน	
			ว่าด้วยสถานที่ไม่ควรเข้าจำพรรษา
			เรื่องเข้าจำพรรษาในโพรงไม้
			เรื่องเข้าจำพรรษาบนค่าคบไม้
			เรื่องเข้าจำพรรษาในที่แจ้ง
			เรื่องภิกษุไม่มีเสนาสนะจำพรรษา
			เรื่องเข้าจำพรรษาในกระท่อมผ๊
			เรื่องเข้าจำพรรษาในร่ม
			เรื่องเข้าจำพรรษาในตุ่ม
		๑๑๗.อธัมมิกกตา	
			ว่าด้วยการตั้งกติกาไม่ชอบธรรม
			เรื่องตั้งกติกาไม่ชอบธรรม
		๑๑๘.ปฏิสสวทุกกฏาปัตติ	
			ว่าด้วยการต้องอาบัติทุกกฏเพราะรับคำ
			เรื่องพระอุปนันทะเข้าจำพรรษาในอาวาส ๒ แห่ง
			เรื่องรับคำที่จะเข้าพรรษาหลัง
		๑๑๙.รวมเรื่องที่มีในวัสสูปนายิกขันธกะ	
	๔.ปวารณาขันธกะ		
		๑๒๐.อผาสุวิหาร	
			ว่าด้วยการอยู่จำพรรษาไม่ผาสุก
			เรื่องภิกษุหลายรูปเข้าจำพรรษาในแคว้นโกศลมาเฝ้าพระศาสดา
			ภิกษุมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
			พุทธประเพณี
			เรื่องเข้าจำพรรษาไม่ผาสุกดังปศุสัตว์อยู่ร่วมกัน
			ทรงห้ามมูควัตรตามแบบอย่างเดียรถีย์
			เรื่องทรงอนุญาตพิธีปวารณาเพื่อกล่าวซึ่งกันและกัน
			วิธีปาวารณา
			สัพพสังคาหิกาญัตติ
			เตวาจิกาปวารณา
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์นั่งราบบนอาสนะปวารณา
			ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๘	
    ๑๒๑.ปวารณาเภท	
			ว่าด้วยประเภทแห่งวันปวารณา
			เรื่องวันปวารณามี ๒ วัน
			เรื่องอาการที่ทำปวารณามี ๔ อย่าง
		๑๒๒.ปวารณาทานานุชานนา	
			ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ภิกษุไข้มอบปวารณา
			เรื่องภิกษุไข้มอบปวารณา
		๑๒๓.ญาตกาทิคหณกถา	
			ว่าด้วยหมู่ญาติเป็นต้นจับภิกษุ
			เรื่องภิกษุผู้ถูกพวกญาติเป็นต้นจับไว้
		๑๒๔.สังฆปวารณาทิปเภท	
			ว่าด้วยประเภทแห่งปวารณามีปวารณาเป็นการสงฆ์เป็นต้น
			ภิกษุ ๕ รูป ปสารณาเป็นการสงฆ์
			เรื่องภิกษุ ๔ รูป ปวารณาเป็นการคณะ
			วิธีทำปวารณาเป็นการคณะ
			คำปวารณาสำหรับภิกษุมีพรรษาแก่กว่า
			คำปวารณาสำหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกว่า
			เรื่องภิกษุ ๓ รูป ปวารณาเป็นการคณะ
			วิธีทำปวารณาเป็นการคณะ
			คำปวารณา
			เรื่องภิกษุ ๒ รูป ปวารณาต่อกัน
			วิธีทำปวารณาเป็นการคณะ
			เรื่องภิกษุรูปเดียวทำอธิษฐานปวารณา
		๑๒๕.อาปัตติปฏิกัมมวิธิ	
			ว่าด้วยวิธีแก้ไขอาบัติ
			เรื่องภิกษุต้องอาบัติในวันปวารณา
			เรื่องภิกษุไม่แน่ใจในอาบัติ
		๑๒๖.อาปัตติอาวิกรณวิธิ	
			ว่าด้วยวิธีเปิดเผยอาบัติ
			เรื่องภิกษุระลึกอาบัติได้
			กำลังวารณาไม่แน่ใจในอาบัติ
		๑๒๗.สภาคาปัตติปฏิกัมมวิธิ	
			ว่าด้วยการแก้ไขสภาคาบัติ
			เรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติ
			ญัตติกรรมวาจา
			สงฆ์ทั้งหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัติ
			ญัตติกรรมวาจา
		๑๒๘.อนาปัตติปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยการปวารณาโดยไม่ต้องอาบัติ ๑๕ กรณี
		๑๒๙.วัคคาวัคคสัญญิปัณณสกะ	
			ว่าด้วยยังแบ่งพวกกัยอยู่สำคัญว่าพร้อมเพรียงกัน ๑๕ กรณี
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๑๙	
    ๑๓๐.เวมติกปัณณรสะ	
			ว่าด้วยภิกษุไม่แน่ใจปวารณา ๑๕ กรณี
		๑๓๑.กุกกุจจปกตปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยภิกษุกังวลใจทำปวารณา ๑๕ กรณี
		๑๓๒.เภทปุเรกขารปัณณรสกะ	
			ว่าด้วยมุ่งทำความแตกร้าวทำปวารณา ๑๕ กรณี
		๑๓๓.สีโมกกันติกเปยยาล	
			ว่าด้วยการละข้อความเกี่ยวกับภิกษุเข้าสู่สีมา
			เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ
		๑๓๔.ทิวสนานัตตะ	
			ว่าด้วยการนับวันปวารณาต่างกัน
		๑๓๕.ลิงคาทิทัสสนะ	
			ว่าด้วยการเห็นลักษณะเป็นต้น
			เรื่องลักษณะของภิกษุที่อยู้ในอาวาส
		๑๓๖.นานาสังวาสกาทิปวารณา	
			ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นต้นปวารณา
			เรื่องภิกษุ ๒ สังวาสปวารณา
		๑๓๗.นคันตัพพวาร	
			ว่าด้วยสถานที่ไม่ควรไปในวันปวารณา
      
####เล่มที่ ๔ ส่วนที่ ๒๐		
    ๑๓๘.คันตัพพวาร	
			ว่าด้วยสถานที่ควรไปในวันปวารณา
		๑๓๙.วัชชนียปุคคลสันทัสสนา	
			ว่าด้วยการแสดงบุคคลที่ควรเว้นในวันปวารณากรรม
			เรื่องห้ามปวารณาในวันมิใช่วันปวารณา
		๑๔๐.เทฺววาจิกาทิปวารณา	
			ว่าด้วยสงฆ์ปวารณา ๒ หนเป็นต้น
			เรื่องชาวป่า
			เรื่องปวารณาเมื่อราตรีจวนสว่าง
			เรื่องปวารณาขณะที่ฝนตั้งเค้า
			เรื่องปวารณาเมื่อมีอันตราย ๑๐ อย่าง อย่างในอย่างหนึ่ง
		๑๔๑.ปวารณาฐปนะ	
			ว่าด้วยการงดปวารณา
			เรื่องพระฉัพพัคคีย์มีอาบัติติดตัวปวารณา
			เรื่องไม่ยอมให้โอกาส
			วิธีงดปวารณา
			เรื่องพระฉัพพัตตีย์งดปวารณาของภิกษุบริสุทธิ์
			เรื่องลักษณะปวารณาที่ไม่เป็นอันงด
			เรื่องงดปวารณาของภิกษุ
			เรื่องเหตุผลในการงดปวารณา
			ฟังคำปฏิญญาของโจทก์และจำเลย
		๑๔๒.ถุลลัจจยวัตถุกาทิ	
			ว่าด้วยการต้องอาบัติถุลลัจจัยเป็นต้น
		๑๔๓.วัตถุฐปนาทิ	
			ว่าด้วยการงดวัตถุเป็นต้น
			เรื่องวัตถุและบุคคลปรากฏ
		๑๔๔.ภัณฑนการกวัตถุ	
			ว่าด้วยการก่อความบาดหมาง
		๑๔๕.ปวารณาสังคหะ	
			ว่าด้วยการสงเคราะห์กันด้วยปวารณา
			ทรงอนุญาตให้สงเคราะห์กันด้วยปวารณา
			วิธีสงเคราะห์กันด้วยปวารณาและกรรมวาจาสงเคราะห์กันด้วยปวารณา
			เรื่องไม่มีใครเป็นใหญ่ในปวารณา
		๑๔๖.รสเรื่องที่ไม่มีในปวารณาขันธกะ	

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑ ๙๕๙๖

บอกบุญ :