เล่มที่ ๓

พระวินัยปิฎก ภิกขุณีวิภังค์

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๓ พระวินัยปิฎก ภิกขุณีวิภังค์  			
				
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่๑
  ๑.ปาราชิกกัณฑ์			
		ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการยินดีการจับต้องที่บริเวณเหนือเข่าขึ้นไปของชาย		
			เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการปกปิดโทษ		
			เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			อนาปัตติวาร	
		ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม		
			เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
      
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๒
      ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยวัตถุ ๘ มีการยินดีการจัดมือของชาย เป็นต้น		
			เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			อนาปัตติวาร	
	บทสรุป			
	๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์			
		สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการก่อคดีพิพาท		
			เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			อนาปัตติวาร	
		สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้เป็นโจร		
			เรื่องชายาเจ้าลิจฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการเข้าละแวกหมู่บ้านตามลำพังเป็นต้น		
			เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานี	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			เรื่องภิกษุณี ๒ รูป	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระอนุบัญญัติ	
			เรื่องภิกษุณีหลายรูป	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระอนุบัญญัติ	
			เรื่องภิกษุณีหลายรูป	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระอนุบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			อนาปัตติวาร	
      
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๓
    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเข้าหมู่		
			เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการรับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัด		
			เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการส่งเสริมภิกษุณีให้รับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัด		
			เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการบอกคืนพระรัตนตรัย		
			เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยภิกษุณีโกรธเพราะถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์		
			เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
      
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๔
    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยภิกษุณีมีความประพฤติเลวทราม		
			เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการยุยงส่งเสริมให้ภิกษุณีประพฤติเลวทราม		
			เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
	บทสรุป			
	๓.นิสสัคคิยกัณฑ์			
		๑.ปัตตวรรค หมวดว่าด้วยบาตร		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการสะสมบาตร	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละบาตรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
				เรื่องไม่ยอมคืนบาตรให้เจ้าข
        องเดิม
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๕	
      สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการแจกอกาลจีวร	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวร	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอของอย่างอื่น	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่น	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่ ๑	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่ ๒	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๖	
      สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายคณะข้อที่ ๑	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายคณะข้อที่ ๒	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายบุคคล	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๑ ว่าด้วยการขอห่มหนาในฤดูหนาว	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละผ้าห่มที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๒ ว่าด้วยการขอห่มบางในฤดูร้อน	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละผ้าห่มที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
	บทสรุป			
	๔.ปาจิตติยกัณฑ์			
		๑.ลสุณวรรค หมวดว่าด้วยกระเทียม		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการขอกระเทียม	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการถอนขนในที่แคบ	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการสัมผัสองค์กำเนิด	
				เรื่องภิกษุณี ๒ รูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการใช้ท่อนยาง	
				เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการใช้น้ำชำระ	
				เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
				เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๗	
      สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการปรนนิบัติ	
				เรื่องภิกษุณีอดีตภรรยามหาอำมาตย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการขอข้าวเปลือกดิบ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกฝา	
				เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกกำแพง	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการดูการขับร้องฟ้อนรำ	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
		๒.อันธการวรรค หมวดว่าด้วยความมืด		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการดูการสนทนากับชายในที่มืด	
				เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิลานี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการยืนกับชายในที่กำบัง	
				เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิลานี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่แจ้ง	
				เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิลานี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการส่งเพื่อนภิกษุณีกลับ	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการจากไปโดยไม่บอกเจ้าของ	
				เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๘	
      สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการนั่งนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของ	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการปูลาดโดยไม่บอก	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการให้ผู้อื่นโพนทะนา	
				เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิลานี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการสาปแช่งตนเองและผู้อื่น	
				เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการร้องไห้ทุบตีตนเอง	
				เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
		๓.นัคควรรค หมวดว่าด้วยการเปลือยกาย		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการเปลือยกายอาบน้ำ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาด	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วไม่เย็บ	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการไม่ผลัดเปลี่ยนสังฆาฏิตามกำหนด	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการห่มจีวรสับเปลี่ยนกัน	
				เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการทำอันตรายแก่จีวรลาภของคณะ	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๙	
      สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการคัดค้านการแจกจีจรที่ชอบธรรม	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการให้สมณจีวรแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษุณี	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรกาล	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการห้ามการเดาะกฐินที่ชอบธรรม	
				เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง
				วิธีการเดาะกฐินและกรรมวาจาเดาะกฐิน
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
		๔.ตุวัฏฏวรรค หมวดว่าด้วยการนอนร่วมกัน		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการนอนบนเตียงเดียวกัน	
				เรื่องภิกษุณีนอนร่วมกัน ๒ รูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่ม	
				เรื่องภิกษุณีนอนร่วมกัน ๒ รูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญ	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนภิกษุณี	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการฉุดลากออก	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๑๐	
      สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์	
				เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายในรัฐ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายนอกรัฐ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปภายในพรรษา	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการไม่หลีกจาริกไป	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
		๕.จิตตาคาวรรค หมวดว่าด้วยหอจิตรกรรม		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการไปดูโรงละครหลวง	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการใช้ตั่งหรือแท่น	
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการกรอด้าย	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการช่วยทำการขวนขวายเพื่อคฤหัสถ์	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการไม่ช่วยระงับอธิกรณ์	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักฟ้อนเป็นต้น	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการใช้ผ้าซับระดูแล้วไม่สละ	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๑๑	
      สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการไม่สละที่พัก	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการเรียนดิรัจฉานวิชา	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการสอนดิรัจฉานวิชา	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
		๖.อารามวรรค		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการเข้าอาราม โดยไม่บอก	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องภิกษุณีไม่กวาดอาราม
				พระอนุบัญญัติ
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการด่าบริภาษภิกษุ	
				เรื่องพระกัปปิตกะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการบริภาษคณะ	
				เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการฉันของเคี้ยวของฉันเมื่อห้ามภัตตาหารแล้ว	
				เรื่องภิกษุณีฉันหลายที่ในมื้อเดียวกัน
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				ลักษณะการบอกห้ามภัตตาหาร
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยความหวงตระกูล	
				เรื่องภิกษุณีหวงตระกูล
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการไม่ปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาทเป็นต้น	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการไม่ถามอุโบสถเป็นต้น	
				เรื่องภิกษุณีไม่ถามอุโบสถ ไม่ขอโอวาท
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้า	
				เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๑๒
    ๗.คัพภินีวรรค หมวดว่าด้วยสตรีมีครรภ์		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีครรภ์	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูปบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ได้ศักษาธรรม ๖ ข้อ ตลอด ๒ ปี	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				วิธีขออวุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุครบกว่า ๑๒ ปี	
				แต่ยังไม่ได้ศึกษาสิกขา
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวซึ่งสงฆ์ยังไม่ได้สมมติ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				วิธีขออวุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอด ๒ ปี	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการไม่ติดตามปวัตตินีตลอด ๒ปี	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการไม่พาสหชีวินีหลีกไป	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๑๓
    ๘.กุมารีภูตวรรค หมวดว่าด้วยกุมารี		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการบวชให้กุมารีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่ยังไม่ศึกษาในธรรม ๖ หัวข้อ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				วิธีขอสิขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				วิธีให้วุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาต่ำกว่า ๑๒ เป็นปวัตตินี	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ เป็นปวัตตินีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				วิธีขอวุฏฐาปนสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐาปนสมมติ
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการบ่นว่าภายหลัง	
				เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ติดตามตลอด ๒ ปีแล้วม่บวชให้	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาผู้คลุกคลีกับชาย	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๑๔	
      สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาที่ยังไม่ได้รับอนุญาต	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๑ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาด้วยการให้ปาริวาสิกฉันทะ	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๒ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาทุกๆ ปี	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๓ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาปีละ ๒ รูป	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
		๙.ฉัตตุปาหนวรรค หมวดว่าด้วยร่มและรองเท้า		
			สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยภิกษุณีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้า	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
				ทรงอนุญาตร่มและรองเท้า
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะ	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
				ทรงอนุญาตยาพาหนะ
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับเอว	
				เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับของสตรี	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการใช้ของหอมเครื่องย้อมผิว	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๓ ส่วนที่ ๑๕	
      สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการใช้ผงแป้งอบกลิ่น	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการให้บีบนวด	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐ ว่าด้วยการใช้ (สิกขมานา ฯลฯ) คฤหัสถ์ให้บีบนวด	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๑ ว่าด้วยการนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อน	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๒ ว่าด้วยการถามปัญหากะภิกษุโดยไม่ได้ขอโอกาส	
				เรื่องภิกษุณีหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			สิกขาบทที่ ๑๓ ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดถัน	
				เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
	บทสรุป			
	๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์			
		ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการออกปากขอเนยใส		
			เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			เรื่องภิกษุณีเป็นไข้	
			ทรงอนุญาตเนยใส	
			พระอนุบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๒-๘ ว่าด้วยการออกปากขอน้ำมันเป็นต้น		
			เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			เรื่องภิกษุณีเป็นไข้	
			ทรงอนุญาตนมเปรี้ยว	
			พระอนุบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
	บทสรุป			
	๖.เสขิยกัณฑ์			
		๑.ปริมัณฑลวรรค หมวดว่าด้วยการนุ่งห่มเรียบร้อย		
			สิกขาบทที่ ๑	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
		๗.ปาทุกาวรรค หมวดว่าด้วยรองเท้า		
			สิกขาบทที่ ๑	
				เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
	บทสรุป			
	๗.อธิกรณสมถะ			
	บทสรุป			
	คำนิยม			

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑ ๙๕๙๖

บอกบุญ :