เล่มที่ ๒

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๒

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๒ พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๒  			
				
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่๑
  ๔.นิสสัคคิยกัณฑ์			
		๑.จีวรวรรค หมวดว่าด้วยจีวร		
			๑.ปฐมกฐินสิกขาบท ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ ๑	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องพระอานนท์
				ทรงอนุญาตอดิเรกจีวร
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.อุทโทสิตสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุเก็บจีวรไว้ในโรงเก็บของ (ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ ๒)	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องภิกษุเป็นไข้
				วิธีสมมติติจีวราวิปวาส
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒	
      ๓.ตติยกฐินสิกขาบท ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ ๓	
				เรื่องภิกษุรับอกาลจีวร
				ทรงอนุญาตอกาลจีวร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.ปุราณจีวรสิกขาบท ว่าด้วยการให้ซักจีวรเก่า	
				เรื่องพระอุทายีกับอดีตภรรยา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.จีวรปฏิคคหณสิกขาบท ว่าด้วยการรับจีวร	
				เรื่องภิกษุณีอุบลวนนณา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.อัญญาตกวิญญัติติสิกขาบท ว่าด้วยการออกปากขอคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติ	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๓		
        เรื่องภิกษุถูกชิงจีวร
				ทรงอนุญาตให้ขอจีวรได้
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.ตุตตตริสอกขาบท ว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกิน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๘.อุปักขฏสิกขาบท ว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.ทุติยอุปักขฏสิกขาบทว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรข้อที่ ๒	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๔	
      ๑๐.ราชสิกขาบท ว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวาย	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในจีวรวรรค	
		๒.โกสิยวรรค หมวดว่าด้วยสันถัตใยไหม		
			๑.โกสิยสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัตใยไหม	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.สุทธกาฬกสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัตโดยการใช้ขนเจียมดำล้วน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๓.เทวภาคสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัตโดยใช้ขนเจียมดำ ๒ ส่วน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๕	
      ๔.สัพพัสสสิกขาบท ว่าด้วยการเก็บสันถัตไว้ ๖ ปี	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องภิกษุเป็นไข้
				วิธีสมมติสันถัต
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.นิสีทนสันถตสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัตสำหรับรองนั่ง	
				เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร
				พุทธประเพณี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.เอฬกโลมสิกขาบท ว่าด้วยการรับขนเจียม	
				เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรับขนเจียมระหว่างทาง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละขนเจียมที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท ว่าด้วยการให้ซักขนเจียม	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละขนเจียมที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๖	
      ๘.รูปิยสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปิยะ	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละรูปิยะที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.รูปิยสังโวหารสิกขาบท ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปิยะ	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละรูปิยะที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๐.กยวิกกยสิกขาบท ว่าด้วยการซื้อขาย	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในโกสิยวรรค	

####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๗
    ๓.ปัตตวรรค หมวดว่าด้วยบาตร		
			๑.ปัตตสิกขาบท ว่าด้วยบาตร	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องพระอานนท์
				ทรงอนุญาตอติเรกบาตร
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละบาตรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.อูนัญจพันธนสิกขาบท ว่าด้วยบาตรมีรอยซ่อมหย่อนกว่า ๕ แห่ง	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงอนุญาตให้ขอบาตรได้
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละบาตรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๘	
      ๓.เภสัชชสิกขาบท ว่าด้วยเภสัช	
				เรื่องพระปิลินทวัจฉะ
				ทรงอนุญาตให้มีคนทำงานวัด
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละเภสัชที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.วัสสิกสาฏิกสิกขาบท ว่าด้วยผ้าอาบน้ำฝน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละผ้าอาบน้ำฝนที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.จีวรอัจฉินทนสิกขาบท ว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอาคืน	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.สุตตวิญญัตติสิกขาบท	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๙	
      ๗.มหาเปสการสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งช่างหูกทอจีวร	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๘.อัจเจกจีวรสิกขาบท ว่าด้วยอัจเจกจีวร	
				เรื่องมหาอมาตย์ถวายผ้านำจำพรรษา
				ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละอัจเจกจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.สาสังกสิกขาบท ว่าด้วยเสนาสนะป่าที่น่าหวาดระแวง	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงอนุญาตภิกษุให้เก็บจีวรไว้ในละแวกบ้าน
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๐	
      ๑๐.ปริณตสิกขาบท ว่าด้วยการน้อมลาภ	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสละลาภที่เป็นนิสสัคคีย์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวรรค	
		บทสรุป		
	๕.ปาจิตติยกัณฑ์			
		๑.มุสาวาทวรรค ว่าด้วยการกล่าวเท็จ		
			๑.มุสาวาทสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวเท็จ	
				เรื่องพระหัตถกศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๑	
      ๒.โอมสวาทสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวเสียดสี	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				โคนันทิวิสาล
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๒	
      ๓.เปสุญญสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวส่อเสียด	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.ปทโสธัมมสิกขาบท ว่าด้วยการสอนให้กล่าวธรรมเป็นบทๆ	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.สหเสยยสิกขาบท ว่าด้วยการนอนร่วมกัน	
				เรื่องภิกษุบวชใหม่
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๓		
        เรื่องสามเณรราหุล
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.ทุติยสหเสยยสิกขาบท ว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่ ๒	
				เรื่องพระอนุรุทธะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.ธัมมเทสนาสิกขาบท ว่าด้วยการแสดงธรรม	
				เรื่องพระอุทายี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องอุบาสิกา
				พระอนุบัญญัติ
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๔	
      ๘.ภูตาโรจนสิกขาบท ว่าด้วยการบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง	
				เรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา
				ทรงบัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท ว่าด้วยการบอกอาบัติชั่วหยาบ	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๐.ปฐวีขณนสิกขาบท ว่าด้วยการขุดดิน	
				เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรค
      
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๕
    ๒.ภูตคามวรรค หมวดว่าด้วยภูตคาม		
			๑.ภูตคามสิกขาบท ว่าด้วยการพรากภูตคาม	
				เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.อัญญวาทกสิกขาบท ว่าด้วยการกลบเกลื่อน	
				เรื่องพระฉันนะ
				ทรงบัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๓.อุชฌาปนกสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ	
				เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.ปฐมเสนาสนสิกขาบท ว่าด้วยเสนาสนะข้อที่ ๑	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้เก็บเสนาสนะ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.ทุติยเสนาสิกขาบท ว่าด้วยเสนาสนะข้อที่ ๒	
				เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.อนุปขัชชสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซง	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๖	
      ๗.นิกกัฑฒนสิกขาบท ว่าด้วยการฉุดลากออก	
				เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
				ทรงบัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๘.เวหาสกุฏิสิกขาบท ว่าด้วยกุฎีชั้นลอย	
				เรื่องภิกษุ ๒ รูป
				ทรงบัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.มหัลลกวิหารสิกขาบท ว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่	
				เรื่องพระฉันนะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๐.สัปปาณกสิกขาบท ว่าด้วยสิ่งมีชีวิต	
				เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีอยู่ในภูตคามวรรค	
		๓.โอวาทวรรค หมวดว่าด้วยโอวาท		
			๑.โอวาทสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณี	
				เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุ่งสอนภิกษุณี
				พระบัญญัติ
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์แต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณี
				คุณสมบัติของภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี ๘ อย่าง
				สิกขาบทวิภังค์
				ครุธรรม ๘ ข้อ
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๗	
      ๒.อัตถังคตสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงแล้ว	
				เรื่องพระจูฬปันถก
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๓.ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท ว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนัก	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นไข้
				พระอนุบัญญัติ
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.อามิสสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิส	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.จีวรทานสิกขาบท ว่าด้วยการถวายจีวร	
				เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนจีวรได้
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.จีวรสิพพนสิกขาบท ว่าด้วยการเย็บจีวรให้ภิกษุณี	
				เรื่องพระอุทายี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.สังวิธานสิกขาบท ว่าด้วยการชักชวนเดินทางร่วมกัน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
				ทรงอนุญาตให้เดินทางร่วมกัน
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๘	
      ๘.นาวาภิรูหนสิกขาบท ว่าด้วยการโดยสารเรือลำเดียวกัน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงบัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
				ทรงอนุญาตให้โดยสารเรือลำเดียวกัยข้ามฟาก
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.ปริปาจิตสิกขาบท ว่าด้วยการฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียม	
				เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๐.รโหนิสัชชสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับ	
				เรื่องพระอุทายี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรรค	
		๔.โภชนวรรค หมวดว่าด้วยโภชนะ		
			๑.อาวสถปิณฑสิกขาบท ว่าด้วยการฉันภัตตาหารในที่พักแรม	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องพระสารีบุตร
				ทรงอนุญาตภิกษุเป็นไข้ให้ฉันอาหารในที่พักแรมได้
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๑๙	
      ๒.คณโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการฉันคณโภชนะ	
				เรื่องพระเทวทัต
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เป็นไข้
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่ถวายจีวร
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่ทำจีวร
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เดินทางไกล
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่โดยสารเรือ
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในมหาสมัย
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เป็นภัตตาหารของสมณะ
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๓.ปรัมปรโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการฉันปรัมปรโภชนะ	
				เรื่องชายกรรมกรผู้ยากจน
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่เป็นไข้
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่ถวายจีวร
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่ทำจีวร
				พระอนุบัญญัติ
				เรื่องวิกัปอาหารที่หวังว่าจะได้
				คำวิกัปอาหาร
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.กาณมาตุสิกขาบท ว่าด้วยมารดาของนางกาณา	
				เรื่องอุบาสิกามารดาของนางกาณา
				เรื่องพ่อค้าเกวียน
				ทรงบัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.ปฐมปวารณาสิกขาบท ว่าด้วยการบอกห้ามภัตตาหารข้อที่ ๑	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ฉันภัตตาหารที่เป็นเดนภิกษุไข้
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๐	
      ๖.ทุติยปวารณาสิกขาบท ว่าด้วยการบอกห้ามภัตตาหารข้อที่ ๒	
				เรื่องภิกษุ ๒ รูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.วิกาลโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล	
				เรื่องพวกพระสัตตรสวัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๘.สันนิธิการกสิกขาบท ว่าด้วยการสะสมโภชนะ	
				เรื่องพระเวฬัฏฐสีสะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.ปณีตโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันประณีต	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข้ออกปากขอโภขนะอันประณีตได้
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๑	
      ๑๐.ทันตโปนสิกขาบท ว่าด้วยการรับประเคนอาหารนอกจากน้ำและชำระฟัน	
				เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตน้ำและชำระฟัน
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				ลักษณะการประเคน
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่ในโภชนวรรค	
		๕.อเจลกวรรค หมวดว่าด้วยักบวชเปลือย		
			๑.อเจลกสิกขาบท ว่าด้วยนักบวชเปลือย	
				เรื่องพระอานนท์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.อุยโยชนสิกขาบท ว่าด้วยการส่งกลับ	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๓.สโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคน ๒ คน	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.รโหปฏิจฉันนสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับมีสิ่งกำบัง	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.รโหนิสัชชสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับ	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๒	
      ๖.จาริตตสิกขาบท ว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไป	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้เข้าตระกูลได้ในสมัยที่ถวายจีวร
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้เข้าตระกูลได้ในสมัยที่ทำจีวร
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้บอกลาก่อนเข้าตระกูล
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.มหานามสิกขาบทว่าด้วยพระเจ้ามหานามศากยะ	
				เรื่องพระเจ้ามหานามศากยะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๘.อุยยุตตเสนาสิกขาบท ว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบ	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อมีเหตุผลที่สมควร
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.เสนาวาสสิกขาบทว่าด้วยการพักอยู่ในกองทัพ	
				เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๐.อุยโยธิกสิกขาบท ว่าด้วยการไปดูสนามรบ	
				เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในอเจลกวรรค	

####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๓
    ๖.สุราปานสิกขาบท ว่าด้วยการดื่มสุราและเมรัย		
			๑.สุราปานสิกขาบท ว่าด้วยการดื่มสุราและเมรัย	
				เรื่องพระสาคตะ
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.อังคุลิปโตทกสิกขาบท ว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกัน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๓.หัสสธัมมสิกขาบท ว่าด้วยการเล่นน้ำ	
				เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
				ทรงตำหนิแล้วบัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.อนาทริยสิกขาบท ว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือน	
				เรื่องพระฉันนะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.ภิงสาปนสิกขาบท ว่าด้วยการทำให้ตกใจ	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๔	
      ๖.โชติกสิกขาบท ว่าด้วยการก่อไฟผิง	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาติให้ภิกษุไข้ผิงไฟได้
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้ตามประทีป
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.นหานสิกขาบท ว่าด้วยการสรงน้ำนอกสมัย	
				เรื่องพระเจ้าพิมพิสาร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่ร้อน
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่เป็นไข้
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่ทำงาน
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่เดินทางไกล
				พระอนุบัญญัติ
				ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่มีพายุฝุ่น
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๘.ทุพพัณณกรณสิกขาบท ว่าด้วยการทำจีวรใหม่ให้เสียสี	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.วิกัปปนสิกขาบท ว่าด้วยการวิกัปจีวร	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๐.จีวรอปนิธานสิกขาบท ว่าด้วยการซ่อนจีวร	
				เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวรรค	
		๗.สัปปาณกวรรค หมวดว่าด้วยสัตว์มีชีวิต		
			๑.สัญจิจจสิกขาบท ว่าด้วยความจงใจปลงชีวิตสัตว์	
				เรื่องพระอุทายี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.สัปปาณกสิกขาบท ว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๕	
      ๓.อุกโกฏนสิกขาบท ว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ขึ้นมาพิจารณาใหม่	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.ทุฏฐุลลสิกขาบท ว่าด้วยการปกปิดอาบัติชั่วหยาบ	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.อูนวีสติวัสสสิกขาบท ว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุหย่อนกว่า ๒๐ ปี	
				เรื่องเด็กชายอุบาลี
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.เถยยสัตถสิกขาบท ว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร	
				เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.สังวิธานสิกขาบท ว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม	
				เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๖	
      ๘.อริฏฐสิกขาบท ว่าด้วยกพรอริฏฐะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค	
				เรื่องพระอริฏฐะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท ว่าด้วยการคบหาภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๐.กัณฏกสิกขาบท ว่าด้วยสมณุทเทสชื่อกัณฏกะถูกสงฆ์นาสนะ	
				เรื่องสมณุทเทสชื่อว่ากัณฏกะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในสัปปาณกวรรค	

####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๗
    ๘.สหธรรมิกวรรค หมวดว่าด้วยผู้ร่วมประพฤติธรรม		
			๑.สหธรรมิกสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติธรรมโดยชอบธรรม	
				เรื่องพระฉันนะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.วิเลขนสิกขาบท ว่าด้วยความยุ่งยากแห่งสิกขาบท	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๓.โมหนสิกขาบท ว่าด้วยการทำให้ผู้อื่นหลง	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.ปหารสิกขาบท ว่าด้วยการทำร้ายเพื่อนภิกษุ	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.ตลสัตติกสิขาบท ว่าด้วยการเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นทำทีว่าจะทำร้าย	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.อมูลกสิกขาบท ว่าด้วยการใส่ความด้วยอาบัติสังฆาทิเสสที่ไม่มีมูล	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.สัญจิจจสิกขาบท ว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญ	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๘.อุปัสสุติสิกขาบท ว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทำเลาะกัน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.กัมมปฏิพาหนสิกขาบท ว่าด้วยการคัดค้านกรรมที่ถูกต้อง	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท ว่าด้วยการไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสีย	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๘	
      ๑๑.ทัพพสิกขาบท ว่าด้วยการถวายจีวรแก่พระทัพพมัลลบุตร	
				เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๑๒.ปริณามนสิกขาบท ว่าด้วยการน้อมลาภสงฆ์ไปเพื่อบุคคล	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในสหธรรมิกวรรค	
		๙.รตนวรรค หมวดว่าด้วยรัตนะ		
			๑.อันเตปุรสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าเขตพระราชฐานชั้นใน	
				เรื่องพระเจ้าปเสนธิโกศล
				ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นครสอนธรรม
				การข้าเขตพระราชฐานชั้นในมีโทษ ๑๐ อย่าง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๒.รัตนสิกขาบท ว่าด้วยการเก็บรัตนะที่เจ้าของลืมไว้	
				เรื่องของภิกษุรูปหนึ่ง
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องนางวิสาขา
				ทรงอนุญาตให้เก็บรัตนะได้
				พระอนุบัญญัติ
				เรื่องคนรับใช้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๒๙	
      ๓.วิกาลคามปเวสนสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาล	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				ทรงอนุญาตให้เข้าหมู่บ้าน
				พระอนุบัญญัติ
				เรื่องภิกษุถูกงูกัด
				พระพุทธอุญาตพิเศษ
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๔.สูจิฆรสิกขาบท ว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้น	
				เรื่องภิกษุหลายรูป
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๕.มัญจปีฐสิกขาบท ว่าด้วยการทำเตียงลั่ง	
				เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๖.ตูโลนัทธสิกขาบท ว่าด้วยการทำเตียงั่งหุ้มนุ่น	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๗.นิสีทนสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้ารองนั่ง	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				เรื่องพระอุทายี
				พระพุทธานุญาตพิเศษ
				พระอนุบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๘.กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้าปิดผี	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			๙.วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝน	
				เรื่องพระฉัพพัคคีย์
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
        
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๓๐	
      ๑๐.นันทสิกขาบท ว่าด้วยพระนันทะ	
				เรื่องพระนันทะ
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
				พระบัญญัติ
				สิกขาบทวิภังค์
				บทภาชนีย์
				อนาปัตติวาร
			รวมสิกขาบทที่มีในรตนวรรค	
		บทสรุป		
	๖.ปาฏิเทสนียกัณฑ์			
		๑.ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบท ว่าด้วยการกับของเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีผู้ไม่ชาญาติ		
			เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		๒.ทุติยปาฏิเทสนียสิกขาบท ว่าด้วยการไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการ		
			เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์	
			ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		๓.ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท ว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันในที่ที่ไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อน		
			เรื่องตระกูลหนึ่ง	
			พระพุทธานุญาตพิเศษ	
			กรรมวาจาให้เสขสมมติ	
			พระบัญญัติ	
			พระพุทธานุญาตพิเศษ	
			พระอนุบัญญัติ	
			พระพุทธานุญาตพิเศษ	
			พระอนุบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		๔.จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท ว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉัยจากทายกที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน		
			เรื่องคนรับใช้ของเจ้าศากยะ	
			ทรงบัญญัติสิกขาบท	
			พระบัญญัติ	
			พระพุทธานุญาตพิเศษ	
			พระอนุบัญญัติ	
			สิกขาบทวิภังค์	
			บทภาชนีย์	
			อนาปัตติวาร	
		บทสรุป		
    
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๓๑
  ๗.เสขิยกัณฑ์			
		๑.ปริมัณฑลวรรค หมวดว่าด้วยการนุ่งห่มเรียบร้อย		
			สิกขาบทที่ ๑-๑๐	
		๒.อุชชัคฆิกวรรค หมวดว่าด้วยการหัวเราะ		
			สิกขาบทที่ ๑-๑๐	
		๓.ขัมภตกวรรค หมวดที่ว่าด้วยการเท้าสะเอว		
			สิกขาบทที่ ๑-๑๐
      
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๓๒
    ๔.สักกัจจวรรค หมวดว่าด้วยความเคารพ		
			สิกขาบทที่ ๑-๑๐	
		๕.กพฬวรรค หมวดว่าด้วยคำข้าว		
			สิกขาบทที่ ๑-๑๐	
		๖.สุรุสุรุวรรค หมวดว่าด้วยการฉันดังซู้ดๆ		
			สิกขาบทที่ ๑-๑๐
      
####เล่มที่ ๒ ส่วนที่ ๓๓
    ๗.ปาทุกาวรรค หมวดว่าด้วยรองเท้า		
			สิกขาบทที่ ๑-๑๕	
	๘.อธิกรณสมถะ			
	บทสรุป			
	คำนิคม			

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑ ๙๕๙๖

บอกบุญ :