เล่มที่ ๑

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๑

อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

#เล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๑  									
										
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑	
  เวรัญชกัณฑ์									
		เรื่องเวรัญชพราหมณ์								
			เวรัญชพราหมณ์กล่าวตำหนิพระผู้มีพระภาค							
			ฌาน ๔							
			วิชชา ๓							
			เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก							
			เมืองเวรัญชาเกิดข้าวยากหมากแพง							
			พุทธประเพณี							
			พระสารีบุตรทูลถามถึงเหตุที่ทำให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่นานและไม่นาน							
			ทรงปรารภเหตุที่จะบัญญัติสิกขาบท							
			เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์							
		ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ 								
			ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้							
				เรื่องพระธนิยกุมภการบุตร						
				วัสสการพราหมณ์ตรวจราชการ						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ				
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒		
        เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์						
			พระอนุบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				มาติกา						
				ทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดิน						
				ทรัพย์ที่อยู่บนบก						
				ทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ						
				ทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้ง						
				ทรัพย์ที่อยู่ในน้ำ						
				ทรัพย์ที่อยู่ในเรือ						
				ทรัพย์ที่อยู่ในยาน						
				ทรัพย์ที่นำติดตัวไป						
				ทรัพย์ที่อยู่ในสวน						
				ทรัพย์ที่อยู่ในวัด						
				ทรัพย์ที่อยู่ในนา						
				ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่						
				ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน						
				ทรัพย์ที่อยู่ในป่า						
				น้ำ						
				ไม้ชำระฟัน						
				ต้นไม้เจ้าป่า						
				ทรัพย์ที่มีผู้นำไป						
				ทรัพย์ที่เขาฝากไว้						
				ด่านภาษี						
				สัตว์มีชีวิต						
				สัตว์ไม่มีเท้า						
				สัตว์ ๒ เท้า						
				สัตว์ ๔ เท้า						
				สัตว์มีเท้ามาก						
				ภิกษุผู้สั่ง						
				ภิกษุผู้รับของฝาก						
				การชักชวนกันไปลัก						
				การนัดหมาย						
				การทำนิมิต						
				การสั่ง			
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๓		
        องค์แห่งปาราชิกสิกขาบทที่ ๒						
			อนาปัตติวาร							
			คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องช่างย้อม ๕ เรื่อง						
				เรื่องผ้าปูเตียง ๕ เรื่อง						
				เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง						
				เรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปแต่ผู้เดียว ๑๑ เรื่อง						
				เรื่องตอบตามคำถามนำ ๕ เรื่อง						
				เรื่องลม ๒ เรื่อง						
				เรื่องศพที่ยังสด ๑ เรื่อง						
				เรื่องสับเปลี่ยนสลาก ๑ เรื่อง						
				เรื่องเรือนไฟ ๑ เรื่อง						
				เรื่องเนื้อเดนสัตว์ ๕ เรื่อง						
				เรื่องไม่มีมูล ๕ เรื่อง						
				ในสมัยข้าวยากหมากแพงมี ๕ เรื่อง คือ						
				เรื่องข้าวสุก ๑ เรื่อง						
				เรื่องเนื้อ ๑ เรื่อง						
				เรื่องขนม ๑ เรื่อง						
				เรื่องน้ำตาลกรวด ๑ เรื่อง						
				เรื่องขนมต้ม ๑ เรื่อง						
				เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง 						
				เรื่องถุง ๑ เรื่อง						
				เรื่องฟูก ๑ เรื่อง						
				เรื่องจีวร ๑ เรื่อง						
				เรื่องไม่ออกไป ๑ เรื่อง						
				เรื่องถือวิสาสะฉันของเคี้ยว ๑ เรื่อง						
				เรื่องสำคัญว่าเป็นของตน ๒ เรื่อง
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๔		
        เรื่องไม่ได้ลัก ๗ เรื่อง						
				เรื่องลัก ๗ เรื่อง						
				เรื่องลักของสงฆ์ ๗ เรื่อง						
				เรื่องลักดอกไม้ ๗ เรื่อง						
				เรื่องพูดตามคำบอก ๓ เรื่อง						
				เรื่องนำแก้วมณีผ่านด่านภาษี ๓ เรื่อง						
				เรื่องปล่อยสุกร ๒ เรื่อง						
				เรื่องปล่อยเนื้อ ๒ เรื่อง						
				เรื่องปล่อยปลา ๒ เรื่อง						
				เรื่องกลิ้งทรัพย์ในยาน ๑ เรื่อง						
				เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง						
				เรื่องไม้ ๒ เรื่อง						
				เรื่องผ้าบังสุกุล ๑ เรื่อง						
				เรื่องข้ามน้ำ ๒ เรื่อง						
				เรื่องฉันทีละน้อย ๑ เรื่อง						
				เรื่องชักชวนกันไปลัก ๒ เรื่อง						
				เรื่องกำมือที่กรุงสาวัตถี ๔ เรื่อง						
				เรื่องเนื้อเป็นเดน ๒ เรื่อง						
				เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง						
				เรื่องให้แบ่งของสงฆ์ ๗ เรื่อง						
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๕				เรื่องไม่ใช่เจ้าของ ๗ เรื่อง						
				เรื่องยืมไม้ของสงฆ์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องลักน้ำของสงฆ์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องลักดินของสงฆ์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องลักหญ้าของสงฆ์ ๒ เรื่อง						
				เรื่องลักเสนาสนะของสงฆ์ ๗ เรื่อง						
				เรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนำไปใช้ ๑ เรื่อง						
				เรื่องของมีเจ้าของควรขอยืม ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุณีชาวกรุงจำปา ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชคฤห์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องพระอัชชุกะชาวกรุงเวสาลี ๑ เรื่อง						
				เรื่องทารกชาวกรุงพาราณสี ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๑ เรื่อง						
				เรื่องสัทธิวิหาริกของพระทัฬหิกะกรุงสาคละ ๑ เรื่อง						
		ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓								
			ว่าด้วยการพรากกายมนุษย์							
				เรื่องหมู่ภิกษุผู้เจริญอสุภกัมมัฏฐานกับตาเถนมิคลัณฑิกะ						
				ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา						
				อานาปานสติ ๑๖ ขั้น						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๖		
        เรื่องพระฉัพพัคคีย์						
			พระอนุบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				มาติกา						
				ทำเอง						
				ยืนอยู่ใกล้						
				สั่งทูต						
				สั่งทูตต่อ						
				ทูตไม่สามารถ						
				ทูตไปแล้วกลับมา						
				ที่ไม่ลับ สำคัญ่าที่ลับ						
				ที่ลับ สำคัญว่าที่ไม่ลับ						
				ที่ลับ สำคัญว่าที่ลับ						
				พรรณนาด้วยกาย						
				พรรณนาด้วยวาจา						
				พรรณนาด้วยกายและวาจา						
				พรรณนาด้วยทูต						
				พรรณนาด้วยหนังสือ						
				หลุมพราง						
				ที่พิง						
				การลอบวาง						
				เภสัช						
				การนำรูปเข้าไปใกล้						
				การนำเสียงเข้าไปใกล้						
				การนำกลิ่นเข้าไปใกล้						
				การนำรสเข้าไปใกล้						
				การนำโผฏฐัพพะเข้าไปใกล้						
				การนำธรรมารมณ์เข้าไปใกล้						
				การบอก						
				การแนะนำ						
				การนัดหมาย						
				การทำนิมิต						
			อนาปัตติวาร							
			คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องพรรณนาคุณความตาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องนั่ง ๑ เรื่อง						
				เรื่องสาก ๑ เรื่อง						
				เรื่องไม้สำหรับทำครก ๑ เรื่อง						
				เรื่องพระขรัวตา ๓ เรื่อง						
				เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง						
				เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง						
				เรื่องเตรียมพื้นที่สร้างวิหาร ๓ เรื่อง						
				เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง						
				เรื่องมีด ๓ เรื่อง						
				เรื่องไม้กลอน ๓ เรื่อง						
				เรื่องนั่งร้าน ๓ เรื่อง	
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๗		
        เรื่องให้ลงจากหลังคา ๓ เรื่อง						
				เรื่องกระโดดหน้าผา ๒ เรื่อง						
				เรื่องอบตั้ว ๓ เรื่อง						
				เรื่องนัตถ์ยา ๓ เรื่อง						
				เรื่องนวด ๓ เรื่อง						
				เรื่องให้อาบน้ำ ๓ เรื่อง						
				เรื่องให้ทาน้ำมัน ๓ เรื่อง						
				เรื่องให้ลุกขึ้น ๓ เรื่อง						
				เรื่องทำให้ล้ม ๓ เรื่อง						
				เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉัน ๓ เรื่อง						
				เรื่องหญิงมีครรภ์กับชายชู้ ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงร่วมสามี ๒ เรื่อง						
				เรื่องฆ่ามารดาและบุตรทั้ง ๒ คนตาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องฆ่ามารดาและบุตรทั้ง ๒ คนไม่ตาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องให้รีด ๑ เรื่อง						
				เรื่องนาบครรภ์ให้ร้อน ๑ เรื่อง						
				เรื่องจี้ ๑ เรื่อง						
				เรื่องทับ ๑ เรื่อง						
				เรื่องฆ่ายักษ์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องส่งไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ ๙ เรื่อง						
				เรื่องสำคัญว่าใช่ ๔ เรื่อง						
				เรื่องประหาร ๓ เรื่อง						
				เรื่องพรรณนาสวรรค์ ๓ เรื่อง					
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๘		
        เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง						
				เรื่องต้นไม้ที่เมืองอาฬวี ๓ เรื่อง						
				เรื่องเผาป่า ๓ เรื่อง						
				เรื่องไม่ให้ลำบาก ๑ เรื่อง						
				เรื่องไม่ทำตามท่าน ๑ เรื่อง						
				เรื่องไม่ให้ดื่มเปรียง ๑ เรื่อง						
				เรื่องให้ดื่มยาโลณโสวีรกะ ๑ เรื่อง						
		ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔								
			ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม							
				เรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา						
				ภิกษุต่างทิศมาเข้าเฝ้า						
				พุทธประเพณี						
				มหาโจร ๕ จำพวก						
				นิคมคาถา						
				ทรงบัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
				เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ						
			พระอนุบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				สุทธิกวารกถา						
				สุทธิกฌาน						
				ปฐมฌาน						
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๙		
        ทุติยฌาน ตติยฌานและจตุตถฌาน						
				สิทธิกวิโมกข์						
				สุญญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์และอัปปณิหิตวิโมกข์						
				สุทธิกสมาธิ						
				สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิและอัปปณิหิตสมาธิ						
				สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิและอัปปณิหิตสมาธิ						
				สุทธิกสมาบัติ						
				สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติและอัปปณิหิตสมาบัติ						
				สุทธิกญาณทัสสนะ						
				วิชชา ๓						
				สุทธิกมัคคภาวนา						
				สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ และอิทธิบาท ๔						
				อินทรีย์ ๕ และพละ๕						
				โพชฌงค์ ๗						
				อริยมรรคมีองค์๘						
				สุทธิกอริยผล						
				สุทธิกกิเลสปหาน						
				สุทธิจิตตวินีวรณะ						
				ขัณฑจักร						
				พัทธจักร						
				พัทธจักร เอกมูลกนัย						
				พัทธจักร สัพพมูลกนัย						
			วัตตุกามวารกถา							
				ขัณฑจักรแห่งอมูลกนัย						
				วัตถุวิสารกะ						
				พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุวิสารกะ						
				หัวข้อแห่งพัทธจักรที่ท่านย่อไว้						
				ขัณฑจักรทุมูลกนัย แห่งวัตถุวิสารกะ						
				พัทธจักร ทุมูลกนัยแห่งวัตถุวิการกะ						
				พัทธจักร ทุมูลกนัยแห่งวัตถุวิการกะ				
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๐	
      ปัจจยปฏิสังยุตตวารกถา							
				เปยยาล ๑๕ หมวด						
			อนาปัตติวาร							
			คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ ๑ เรื่อง						
				เรื่องอยู่ป่า ๑ เรื่อง						
				เรื่องเที่ยวบิณฑบาต ๑ เรื่อง						
				เรื่องพระอุปัชฌาย์ ๒ เรื่อง						
				เรื่องอิริยาบถ ๔ เรื่อง						
				เรื่องละสังโยชน์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องธรรมในที่ลับ ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุผู้อยู่ในวิหาร ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุผู้ได้รับการบำรุง ๑ เรื่อง						
				เรื่องทำไม่ยาก ๑ เรื่อง						
				เรื่องความเพียร ๑ เรื่อง						
				เรื่องไม่กลัวความตาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องความร้อนใจ ๑ เรื่อง						
				เรื่องความประกอบถูกต้อง ๑ เรื่อง						
				เรื่องประรภความเพียร ๑ เรื่อง						
				เรื่องประกอบความเพียร ๑ เรื่อง						
				เรื่องอดกลั้นเวทนา ๒ เรื่อง						
				เรื่องพราหมณ์ ๕ เรื่อง						
				เรื่องพยากรณ์มรรคผล ๓ เรื่อง						
				เรื่องอยู่ครองเรือน ๑ เรื่อง						
				เรื่องห้ามกาม ๑ เรื่อง						
				เรื่องความยินดี ๑ เรื่อง						
				เรื่องหลีกไป ๑ เรื่อง						
				เรื่องอุฏฐิกสังขลิกเปรต ๑ เรื่อง						
				เรื่องมังสเปสิเปรต ๑ เรื่อง						
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๑		
        เรื่องมังสปิณฑเปรต ๑ เรื่อง						
				เรื่องนิจฉวิเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องอสิโลมเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องสัตติโลมเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องอุสุโลมเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องสูจิโลมเปรตเพศชย ๑ เรื่อง						
				เรื่องสูจกเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องกุมภัณฑเปรต ๑ เรื่อง						
				เรื่องเปรตจมหลุมคูถเพศชาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องเปรตกินคูถเพศชาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องนิจฉวิเปรตเพศหญิง ๑ เรื่อง						
				เรื่องมังคุลิเปรตเพศหญิง ๑ เรื่อง				
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๒		
        เรื่องโอกิรินีเปรตเพศหญิง ๑ เรื่อง						
				เรื่องกพันธเปรต ๑ เรื่อง						
				เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุ ๑ เรื่อง						
				เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุณี ๑ เรื่อง						
				เรื่องเปรตมีรูปสิกขมานา ๑ เรื่อง						
				เรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณร ๑ เรื่อง						
				เรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณรี ๑ เรื่อง						
				เรื่องแม่น้ำตโปทา ๑ เรื่อง						
				เรื่องการสู้รบในกรุงราชคฤห์ ๑เรื่อง						
				เรื่องได้ยินเสียงช้างลงน้ำ ๑ เรื่อง						
				เรื่องพระอรหันต์โสภิตะระลึกชาติได้ ๕๐๐ กัป ๑ เรื่อง						
			บทสรุป							
				รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์						
		๖.กุฏิการสิกขาบท								
			ว่าด้วยการก่อสร้างกุฎี							
				เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
				เรื่องฤาษี ๒ พี่น้อง						
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๓		
        เรื่องนกฝูงใหญ่						
				เรื่องรัฐบาลกุลบุตร						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
				วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง						
				วิธีแสดงพื้นที่						
				กรรมวาจาขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างกุฎี						
			บทภาชนีย์							
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๔			บทภาชนีย์ (ต่อ)							
			อนาปัตติวาร							
		๗.วิหารการสิกขาบท								
			ว่าด้วยการสร้างวิหาร							
				เรื่องพระฉันนะ						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
				วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง						
				วิธีขอสงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหาร						
				กรรมวาจาขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหาร						
			บทภาชนีย์							
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๕	
      บทภาชนีย์ (ต่อ)							
			อนาปัตติวาร							
		๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท								
			ว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ ๑							
				เรื่องพระทัพพมัลลบุตร						
				แต่งตั้งเสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทสกะ						
				วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง						
				เรื่องพระเมตติยาใส่ความพระทัพพมัลลบุตร						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				ความเห็น ๕ อย่าง						
			อนาปัตติวาร							
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๖
    ๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท								
			ว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ ๒							
				เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
				อธิกรณ์ที่ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรณ์						
				อธิกรณ์ชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอธิกรณ์						
				อาปัตตาธิกรณ์ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรณ์						
				อาปัตตาธิกรณ์ชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอาปัตตาธิกรณ์						
				เลศ ๑๐ อย่าง						
				อธิบายเลศ ๑๐ อย่าง						
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
			อนาปัตติวาร						
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๗
    ๑๐.สังฆเภทสิกขาบท								
			ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน							
				เรื่องพระเทวทัต						
				วัตถุ ๕ ประการ						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
			อนาปัตติวาร							
		๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท								
			ว่าด้วยภิกษุผู้ประพฤติตาม กล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์							
				เรื่องพระโกกาลิกะและพวกประพฤติตาม กล่าวสนับสนุนพระเทวทัต						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
				วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์						
			บทภาชนีย์							
			อนาปัตติวาร							
		๑๒.ทุพพจสิกขาบท								
			ว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก							
				เรื่องพระฉันนะ						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
				วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์						
			บทภาชนีย์							
			อนาปัตติวาร						
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๘
    ๑๓.กุลทสกสิกขาบท 								
			ว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล							
				เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ						
				พุทธประเพณี						
				ทรงสอบถามแล้วตำหนิ						
				รับสั่งให้ทำปัพพาชนียกรรม						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
				วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์						
			บทภาชนีย์							
			อนาปัตติวาร							
			บทสรุป							
				รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์	
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๑๙
  ๑.ปาราชิกกัณฑ์									
		ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ 								
			ว่าด้วยการเสพเมถุนธรรม							
				สุทินภาณวาร						
				สุทินกลันทบุตรออกบวช						
				บิดาวิงวอนให้ลาสิกขา						
				พระสุบินเสพเมถุนธรรม						
				ทวยเทพกระจายข่าว						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
				เรื่องลิงตัวเมีย						
			พระอนุบัญญัติ							
				สันถตภาณวาร						
				เริ่องพวกภิกษุวัชชีบุตร						
			พระอนุบัญญัติ							
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๐	
      สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				ลักษณะที่บอกคืนสิกขาแล้วไม่เป็นอันบอกคืน						
				ลักษณะที่จัดว่าเป็นการบอกคืนสิกขา						
				บอกคืนสิกขาโดยการใช้คำไวพจน์						
				ลักษณะที่ไม่เป็นอันบอกคืนสินขา						
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				มรรคภาณวาร						
			อนาปัตติวาร							
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๑	
      คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง						
				เรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร ๑ เรื่อง						
				เรื่องปลอมเป็นคฤหัสถ์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องปลอมเป็นเดียรถีย์ ๗ เรื่อง						
				เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุณีอุบลวรรณา ๑ เรื่อง						
				เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง						
				เรื่องมารดา ๑ เรื่อง						
				เรื่องธิดา ๑ เรื่อง						
				เรื่องน้องสาว ๑ เรื่อง						
				เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุหลังอ่อน ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุองคชาติยาว ๑ เรื่อง						
				เรื่องบาดแผล ๒ เรื่อง						
				เรื่องรูปปั้น ๑ เรื่อง						
				เรื่องตุ๊กตาไม้ ๑ เรื่อง						
				เรื่องพระสุนทร ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิง ๔ เรื่อง						
				เรื่องป่าช้า ๕ เรื่อง						
				เรื่องกระดูก ๑ เรื่อง						
				เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง						
				เรื่องนางเปรต ๑ เรื่อง						
				เรื่องนัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุผู้มีกายประสาทพิการ ๑ เรื่อง						
				เรื่องจับต้อง ๑ เรื่อง						
				เรื่องพระอรหันต์ชาวเมืองภัททิยะหลับ ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุชาวกรุงสาวัตถี ๔ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุชาวมัลละกรุงเวสาลี ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเปิดประตูจำวัด ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝัน ๑ เรื่อง						
				เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปัพพา ๙ เรื่อง						
				เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุณี ๑ เรื่อง						
				เรื่องสิกขมานา ๑ เรื่อง						
				เรื่องสามเณรี ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงแพศยา ๑ เรื่อง						
				เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงคฤหัสถ์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องให้ภิกษุผลัดกัน ๑ เรื่อง						
				เรื่องพระขรัวตา ๑ เรื่อง						
				เรื่องลูกเนื้อ ๑ เรื่อง			
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๒
  ๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์									
		๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท								
			ว่าด้วยการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน							
				เรื่องพระเสยยสกะ						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
				เรื่องภิกษุหลายรูป						
			พระอนุบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				อุบาย ๔ ประการ						
				กาล ๕						
				เจตนา ๑๐ ประการ						
				วัตถุที่ประสงค์ ๑๐ ประการ						
				สุทธิกสังฆาทิเสส						
				น้ำอสุจิเคลื่อน ๕ กาล						
				เจตนา ๑๐ อย่าง						
				วัตถุประสงค์ ๑๐ อย่าง						
				ขัณฑจักร มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล						
				พัทธจักร มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล						
				ขัณฑจักร มีเจตนา ๒ อย่างเป็นมูล						
				สัพพมูลกนัย						
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๓		
        อุภโตพัทธมิสสกจักร						
				ขัณฑจักร						
				พัทธจักร						
				กุจฉิจักร หมุนไปข้างหน้า						
				ปิฏฐิจักร หมุนไปข้างหลัง						
			อนาปัตติวาร							
			คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องภิกษุฝัน ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุถ่ายอุจจาระ ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุถ่ายปัสสาวะ ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุตรึกถึงกาม ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุอาบน้ำร้อน ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุทายา ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเกาอัณฑะ ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเดินทาง ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุบีบหนังหุ้มปลายองคชาต ๓ เรื่อง						
				เรื่องเรือนไฟ ๖ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุใช้องคชาตเสียดสีขา ๓ เรื่อง						
				เรื่องใช้สามเณร ๑ เรื่อง						
				เรื่องสามเณรนอนหลับ ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุใช้ขาหนีบองคชาต ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุใช้มือบีบองคชาต ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุส่ายสะเอวในอากาศ ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเพ่งองค์กำเนิด ๑ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าช่องดาล ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตกับไม้ ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุอาบน้ำทวนกระแส ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเล่นน้ำโคลน ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเดินลุยน้ำ ๓ เรื่อง				
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๔		
        เรื่องภิกษุเล่นไถลก้น ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเดินลุยสระบัว ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าในทราย ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าในตม ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเอาน้ำรดองคชาต ๓ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตบนที่นอน ๒ เรื่อง						
				เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตกับนิ้วหัวแม่มือ ๒ เรื่อง						
		๒.กายสังสัคคสิกขาบท								
			ว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคาม							
				เรื่องพระอุทายี						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				มาติกา						
				ภิกขุเปยยาล						
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๕		
        อิตถีเปยยาล						
			อนาปัตติวาร							
			คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องมารดา ๑ เรื่อง						
				เรื่องธิดา ๑ เรื่อง						
				เรื่องน้องสาว ๑ เรื่อง						
				เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง						
				เรื่องนางยักษ์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงนอนหลับ ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงที่ตายแล้ว ๑ เรื่อง						
				เรื่องสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ๑ เรื่อง						
				เรื่องตุ๊กตาไม้ ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงร่วมกันฉุด ๑ เรื่อง						
				เรื่องสะพาน ๑ เรื่อง						
				เรื่องหนทาง ๑ เรื่อง						
				เรื่องต้นไม้ ๑ เรื่อง						
				เรื่องเรือ ๑ เรื่อง						
				เรื่องเชือก ๑ เรื่อง						
				เรื่องท่อนไม้ ๑ เรื่อง						
				เรื่องใช้บาตรดัน ๑ เรื่อง						
				เรื่องไหว้ ๑ เรื่อง						
				เรื่องพยายามแต่มิได้จับต้อง ๑ เรื่อง						
		๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท								
			ว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิง							
				เรื่องพระอุทายี						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				มาติกา						
			อนาปัตติวาร							
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๖	
      คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องผ้ากัมพลสีแดง ๑ เรื่อง						
				เรื่องผ้ากัมพลขนแข็ง ๑ เรื่อง						
				เรื่องผ้ากัมพลขนยุ่งเหยิง ๑ เรื่อง						
				เรื่องผ้ากัมพลขนหยาบ ๑ เรื่อง						
				เรื่องผ้าห่มขนยาว ๑ เรื่อง						
				เรื่องหนทางราบเรียบ ๑ เรื่อง						
				เรื่องมีศรัทธา ๑ เรื่อง						
				เรื่องให้ทาน ๑ เรื่อง						
				เรื่องทำงาน ๓ เรื่อง						
		๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท								
			ว่าด้วยการให้บำเรอความใคร่ของตน							
				เรื่องพระอุทายี						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
			อนาปัตติวาร							
			คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องหญิงหมันต้องการมีบุตร ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงผู้มีบุตรถี่ไม่ต้องการมีบุตร ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงต้องการเป็นที่รักของสามี ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงต้องการมีโชค ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงต้องการถวายทานอันเลิศ ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงต้องการอุปัฏฐากด้วยสิ่งที่เลิศ ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงต้องการไปสุคติ ๑ เรื่อง						
		๕.สัญจริตตสิกขาบท								
			ว่าด้วยการชักสื่อ							
				เรื่องพระอุทายี						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๗		
        เรื่องนักเลงหญิง						
			พระอนุบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
				มาติกา						
				หญิง ๑๐ จำพวก						
				ภรรยา ๑๐ จำพวก 						
				ธนักกีตาจักร						
				ขัณฑจักร						
				พัทธจักร						
        
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๘		
        พัทธจักร (ต่อ)						
				ภิกษุรับคำ						
				ชายสั่งภิกษุหลายรูป						
				ชายสั่งภิกษุรูปเดียว						
				ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกคลาดเคลื่อน						
			อนาปัตติวาร			
      
####เล่มที่ ๑ ส่วนที่ ๒๙	
      คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว							
			วินีตวัตถุ							
				เรื่องหญิงหลับ ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงตาย ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงย้ายบ้าน ๑ เรื่อง						
				เรื่องไม่ใช่หญิง ๑ เรื่อง						
				เรื่องหญิงบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง						
				เรื่องชักจูงสามีภรรยาผู้ทำเลาะให้คืนดีกัน ๑ เรื่อง						
				เรื่องการชักสื่อบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง						
	๓.อนิยตกัณฑ์									
		๑.ปฐมอนิยตสิกขาบท								
			ว่าด้วยการนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง							
				เรื่องพระอุทายี						
				นางวิสาขามิคารมารดาตำหนิพระอุทายี						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
		๒.ทุติยอนิยตสิกขาบท								
			ว่าด้วยการนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง							
				เรื่องพระอุทายี						
				นางวิสาขามิคารมารดาตำหนิพระอุทายี						
				ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท						
			พระบัญญัติ							
			สิกขาบทวิภังค์							
			บทภาชนีย์							
				ปฏิญญาตกรณะ						
			บทสรุป							
				รวมสิกขาบทที่มีในอนิตยตกัณฑ์						
										

คำร่วมอนุโมทนา

 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทำ และเผยแผ่เป็นธรรมทานของ “พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน” นี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดา ญาติทั้งหลาย ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งมนุษย์ อมนุษย์ พรหม เทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิ

ขอให้บุญกุศลนี้ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ จงพ้นจากความทุกข์โดยพลัน และประสพความสุขความเจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

คณะผู้ร่วมจัดทำเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

 

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทั้งหมด ๔๕ เล่ม พร้อมเนื้อเสียง และดนตรีประกอบทั้งชุด อ่านและจัดทำขึ้นโดย นางอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ผู้จัดทำและคณะผู้จัดทำ ไม่อนุญาติให้ บุคคลใดๆ คณะบุคคล และหรือ นิติบุคคลอื่นใดๆ ให้ใช้สื่อดังกล่าว เนื้อเสียง ดนตรีประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เพื่อการทำขึ้นใหม่ คัดลอก ลดทอน เพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำซ้ำ หรือทำสำเนาใหม่ เพื่อเผยแพร่และหรือเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ พึงพอใจ ทั้งที่เป็นไปเพื่อส่วนตน ส่วนรวม และสาธารณะ อันเป็นไปเพื่อการ จัดจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย ทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้า เงินตรา สินจ้าง สินน้ำใจ และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ อันมาจากการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยมิได้รับอนุญาติจากผู้จัดทำและหรือคณะผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการใดๆตามข้อห้ามที่ระบุ หรือ เกี่ยวเนื่องกับที่ระบุไว้เบื้องต้น จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

 

หากท่านใดต้องการชุด พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน นี้ ครบสมบูรณ์ทั้งชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โปรดติดต่อ “กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อชีวิตที่งดงาม” โทร. ๐๙๔ ๒๙๑ ๙๕๙๖

บอกบุญ :