ไม่ต้องใช้เงินก็ทำบุญได้

ไม่ต้องใช้เงินก็ทำบุญได้

พระพุทธองค์ตรัสว่า “การสะสมบุญ ทำให้มีความสุข”
 

คำว่า บุญ แปลว่า ความดี ซึ่งมิได้มีเฉพาะการให้บริจาคทานเท่านั้น แต่มีถึง ๑๐ วิธี ที่จะทำบุญได้ ซึ่งส่วนมากเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินหรือสิ่งของใดๆเลยก็สำเร็จเป็นบุญได้

 

บุญทั้ง ๑๐ ประเภทคือ

การให้ทาน

การรักษาศีล ให้กาย วาจา ดี

การฝึกอบรมจิตใจให้เกิดปัญญา มีสติ มีสมาธิ

การทำตนให้อ่อนน้อมต่อผู้อื่น

การช่วยงานที่เป็นประโยชน์

การแบ่งความดีของตนให้แก่ผู้อื่น

การยินดีในความดีของผู้อื่น

การฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การแสดงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และ การมีความคิดเห็นถูกต้องตรงตามหลักความจริง

บอกบุญ :