จะดีชั่วเพราะใจพาไป

จะดีชั่วเพราะใจพาไป

ความดีความชั่วของคนเรานั้น จะมีอยู่ ๓ ทาง คือ ทางใจ ทางกาย ทางวาจา ไม่มีนอกเหนือไปจากนี้เลย ดังนั้น เมื่อบุคคลจะทำดีหรือทำชั่ว จึงเริ่มต้นที่ใจนี้ก่อน แล้วจึงออกอาการทางกาย ทางวาจาต่อไป

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่ว หรือทำชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้น” และ “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้น”

บอกบุญ :